Acts 16

Timoti Pol ko Sailasɨn gɨn zui

Egha Pol ghua Derben otogha ghua Listran oto. Ezɨ kagh suren gumazir mamɨn ziam Timoti, a iti. An amebam Judan amizim, a Kraisɨn mav. Ezɨma an afeziam Grighɨn gumazim. Listra ko Aikoniamɨn itir en adarasi kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, Timoti gumazir bar aghuim. Ezɨ Pol a inightɨma, an a ko mangasa ifonge. Judaba danganir kamɨn iti. Egha me bar foz, an afeziam Grighɨn gumazim. Kamagh sua Pol Timotin mɨkarzir mogomem atu. Egha me nguibar ekiabagh arui. Akar aposelba ko Godɨn ingangarir gumazir aruaba Jerusalemɨn mɨkemegha amamangatɨzim, gumaziba da baragh, dar gɨn mangasa, me me mɨgɨa gharui. Kamaghɨn amizɨma Kraisɨn adarasi, men nɨghnɨzir gavgaviba gavgafi. Ezɨ men dɨbobonim dughiaba bar pɨn ghuavanadi.

Pol irebamɨn mɨn bizimɨn Masedonian gumazimɨn gani

Ezɨ Godɨn Duam Pol, ko an gɨn aruir darazi, me Esian Provinsɨn akar aghuim kunan men anogoroke. Kamaghɨn amizɨ, Pol, Sailas, ko Timoti, me Frigian Distrighɨn nguibar ekiam ko Galesian Distrighɨn moghɨn ghu. Egha me Misian Distrigh ko Bitinian Provins suizimningɨn otogha Bitinian Provinsɨn aven mangasava amima, Iesusɨn Duam men anegoroke. Ezɨ me kamaghɨn Misian Distrighɨn mɨriam gatɨgha, Troasɨn ira ghue. Ezɨ dɨmangan Pol irebamɨn mɨn bizimɨn garima, Masedonian Provinsɨn gumazim tughav ikiava agakaghora, egha ghaze, “Ia Masedonian izɨva en akuragh.” 10 Pol irebamɨn mɨn bizir kamɨn ganigha, e zuamɨra bizibar kɨrighava Masedonian mangasa tuavibar kɨri. E foz, God akar aghuim me mɨkɨnasav en dia.
(16:10) Buk Aposelɨn akar otevir maba iti, “Eia” iti. Gumazir avɨrim a ghaze, Luk, Pol koma dughiar mabar arui, kamaghɨn a mɨgei, “Eia.” Dughiar kam Luk Pol ko ghua Filipain tugha, egha Filipain iti. Bizir kam bagha, Pol Filipai ataghizɨma, akar kam, “eia”, ua itir puvatɨ. Aposel 16:40 an ganigh.


Filipain amizim, Lidia, Kraisɨn anavɨn oto

11 Egha e Troasɨn kurim inigha Samotres baghavɨra zui. Egha amɨmɨzaraghan Neapolis bagha zui. 12 Egha e kagh dɨkavighava ghua Filipain otifi. Romba fomɨra izava apiazir nguibar ekiam. A Masedonian Distrighɨn nguibar faragha zuir mam. Eghava e kagh dughiar mabar ike.

13 Ezɨ Sabatɨn dughiamɨn, e nguibar ekiamɨn tiar akamɨn azenan ghua dɨpamɨn uaghiri. E ghaze, God ko mɨkɨmamin danganitam ti kagh ikiama? Ezɨ e kagh amizir mabar garima me uari akuvagha itima, e me mɨgei. 14 Amizir e barazir kabanagh, mavɨn ziam Lidia, a faragha Taiatarian nguibar ekiamɨn ikiava izegha inir pɨghagheviba amadi. A zurara Godɨn ziam fer amizim. Ekiam an navim kuizɨma a Polɨn mɨgɨrɨgɨaba barasi. 15 Egha a ko an gara dɨpenir vamɨran itir darazi, e me ruegha gɨvazɨma, a uan dɨpenimɨn mangasa en gighami. A kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Ia suam, kɨ guizbangɨra nɨghnɨzir gavgavim Ekiamɨn ikɨtɨ, ia izɨ nan dɨpenimɨn ikɨ.” Egha a kamaghɨn e mɨgɨa bar e gakaghone.

Pol ko Sailas kalabusɨn iti

16 Dughiar mamɨn e God ko mɨgeir danganimɨn zuima, ingangarir amizir igiam, duar kuram a gapazazɨ, an e bato. Duar kuram a gapazazɨma a gɨn otivamin bizibagh fogha dar gun mɨgei. Ezɨ kamaghɨn an garir gumaziba an amir ingangarir kamɨn dagɨar avɨriba isi. 17 Ezɨ guivir kam, Pol ko bar en gɨn iza kamaghɨn dia mɨgei, “Gumazir kaba Godɨn bar pɨn itimɨn ingangarir gumaziba. Me God ian akurvaghamin tuavimɨn gun ia mɨgei.” 18 A dughiar avɨribar kamaghɨn ami. Ezɨ Pol an amɨrɨgha raghrɨgha kamaghɨn duar kuram mɨgei, “Kɨ Krais Iesusɨn ziamɨn nɨ mɨgei, nɨ azenim girɨgh!” Ezɨ maghɨra duar kuram anetaki.

19 Ezɨ an garir gumaziba fo, men dagɨaba isir tuavim pɨri. Kamaghɨn amizɨma me Pol ko Sailasɨn suiragha aning amɨkɨrɨgha gumazir dapanir ekiaba bagha danganir ekiamɨn ghu. 20 Egha me aningɨn akua jas bagha ghugha kamaghɨn mɨgei, “Kar Judan gumazimning. Aning en nguibar ekiamɨn itir gumazamizibar navibagh inivima osɨmtɨzir avɨriba otifi. 21 Egha aning gumazamiziba, Romɨn kantri men anogoroghezir arazibar gɨn mangasa, me mɨgei.”

22 Ezɨ gumazamiziba me iza uari akuvagha uaghan me akabar Pol ko Sailas gasi. Ezɨ jas mɨdorozir gumaziba mɨgɨa ghaze, ia aningɨn korotiaba suegh aning mɨsogh. 23 Me Pol ko Sailas puv aning mɨsuegha gɨvagha, aning isa kalabus gatɨ. Egha deraghɨva aning ganamin akar gavgavim isava, kalabusɨn garir gumazim ganɨngi. 24 Ezɨma kalabusɨn dɨpenimɨn garir gumazim jasɨn akam baregha, egha aning isa selɨn danganir bar aven itim gatɨgha, aning sueba pamtem temem sara da ike.

25 Ezɨ dɨmagarir arɨzimɨn Pol ko Sailas God ko mɨgɨava ighiabagh ami. Ezɨma kalabusɨn itir gumazir maba aning barasi. 26 Ezɨ zuamɨra mɨkɨmkɨzir dafar mam otogha, kalabusɨn dɨpenimɨn dagɨar mɨngarir gavgavim anɨdibagh inoba. Ezɨ kalabusɨn tiar akaba zuamɨra kuiaghire. Ezɨ me kalabuziaba ikezir senba bar fɨriaghire. 27 Ezɨ kalabusɨn dɨpenimɨn garir gumazim osegha dɨkavigha kalabusɨn dɨpenimɨn tiar akabar garima da bar kuiaghire, an nɨghnɨzim ghaze gumazir kalabusɨn itiba bar are. Kamaghɨn a uan bainat asigha egha uabɨ uabɨ bɨragh aremeghasa. 28 Ezɨ Pol pamtemɨn dia, “Nɨ pazɨ uabɨ damuan markɨ! E bar ka iti.”

29 Ezɨ kalabusɨn garir gumazim angazangariba bagha dei, egha ivegha ghua Pol ko Sailas itir danganimɨn ghua atiatia puvɨra nɨgha, egha aningɨn suebar irɨ. 30 Egha an aning inigha azenan otogha aningɨn azangsɨsi, “Aruamning, kɨ tizim damightɨma God nan akuragham?”

31 Ezɨ aning a ikara, “Nɨ nɨghnɨzir gavgavim Ekiam Iesusɨn ikɨ, eghtɨ a nɨn akuragham, nɨ ko itir darasi sara.” 32 Ezɨ aning Ekiamɨn akam a mɨgɨava egha uaghan a ko itir darazi bar me mɨgei. 33 Dɨmagarir kamra, gumazir dapanir kam aning inigha egha aning duaba rue. Egha aning zuamɨra a koma uan adarazi Iesusɨn ziamɨn bar me rue. 34 Ezɨ kalabusɨn gumazir dapanim Pol ko Sailas inigha uan dɨpenimɨn aven ghua, egha dagheba aning ganɨdi. A uan adarazi ko nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, me bar akonge.

35 Ezɨ amɨnim tirazɨma, jasba gavmanɨn gumaziba amadazɨma me iza kamaghɨn kalabuziar dapanim mɨgei, “Jasba kamaghɨn mɨgei, ‘Nɨ Pol ko Sailas ateghtɨma aning mangɨ.’” 36 Ezɨ kalabuziar dapanim kamaghɨn Pol mɨgei, “Jasba nɨ ko Sailas ataghraghasa na mɨkeme. Ezɨma gua datɨrɨghɨn mangɨ. Gua navir amɨrɨzimɨn mangɨ.”

37 Ezɨ Pol gavmanɨn gumazibav gei, “Ga Romɨn gumazimning. Me ga isa kot gatɨzir puvatɨgha gumazir avɨribar damazimɨn pura ga mɨsogha, ga isa kalabusɨn ga amada. Ezɨ me datɨrɨghɨn nɨmɨra ga amangasa? Puvatɨ! Me uari izɨva gan aku mangam.”
(16:37) Dughiar kamɨn Romɨn nguibar ekiamɨn atrivim, an ziam Sisar. A Mediterenian ongarir ekiamɨn boroghɨra itir kantribar gari. Kamaghɨn amizɨ Romɨn kantrin itir gumaziba mati gumazir ziar ekiaba iti moghɨn iti. Ezɨ men osirizir arazim kamaghɨn mɨgɨa ghaze, Kotba ko gavmanɨn gumaziba pura me mɨsoghan kogham. Dughiar mabar Romba, gumazir igharaziba uaghan me ataghizɨma me uaghan Romɨn kantrin gumazibar mɨn otifi. Polɨn afeziam a uaghan kamaghɨn amizir gumazir mam. Kamaghɨn amizɨ, Polɨn amebam a batezɨ, a uaghan Romɨn kantrin gumazir mam. (Nɨ Aposel 22:24-29 an ganigh.)


38 Ezɨ gavmanɨn gumaziba akar kabar gun jasbav keme. Ezɨ me orazi Pol ko Sailas Romɨn gumazimning. Ezɨ me atiatingi. 39 Kamaghɨn amizɨma, jasba kalabusɨn dɨpenimɨn ghu. Egha kamaghɨn aning mɨgɨa ghaze, gua ataran markɨ. Egha me aningɨn akua azenan ghuava, aningɨn azangsɨsi, “Gua nguibar ekiar kam ategh mangɨ.” 40 Ezɨ aning kalabusɨn dɨpenim ategha Lidian dɨpenimɨn ghu. Egha Kraisɨn adarazir ganigha, akar maba me mɨgɨava, gavgavim me ganɨdi. Egha aning ghu.

Copyright information for `MSY