Acts 2

Godɨn Duam izaghiri

Ezɨ Pentikosɨn Dughiar Ekiam otozɨma, nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir darasi, me bar moghɨra uari akuvagha danganir vamɨran iti.
(2:1) Pentikosɨn Dughiar Ekiam, an ziar igharazimra kara: Obaribar aghavir dughiar ekiam.
Ezɨma zuamɨra nɨgɨnir mam Godɨn Nguibamɨn ikeghava zaghira mati amɨnir gavgavim izi. Egha dɨpenir me apiaghav itim bar a gizɨvagha a noke. Egha me garima bizir mam mati avir mɨzariaba bɨaghɨrava vaghvagha men dapanir siriabagh apiaghiri. Ezɨ Godɨn Duam bar moghɨra me gizɨvaghava, gavgavim me ganɨga me gamima, me nguibar igharazibar akabav gei.

Ezɨ Judan gumazamizir Godɨn apengan itir maba, me uan nguazimɨn itir kantriba bar dar ikegha izegha datɨrɨghɨn Jerusalemɨn iti. Egha me nɨgɨnir kam baregha iza bar uari akuvaghav ikiava, me vaghvagha orazima gumazamiziba men nguibabar akabav gei. Ezɨ kamaghɨn me osemegha okam nɨghnɨsi. Egha me dɨgavir kuram gamighava azangsɨsi, “Gumazamizir mɨgeir kaba, me bar Galilin gumazamizibara! Ezɨma manmaghɨn amizima e vaghvagha me barazima me en nguibabar akabav gei? E marazi, Partian kantri ko Midian kantri ko Elamɨn kantribar ize. Ezɨ marazi Mesopotemian Distrighɨn izezir gumaziba. Ezɨ marazi Judian Distrigh ko Kapadosian Provins ko Pontusɨn Provins koma Esian Provinsɨn ize. 10 Ezɨ maba Frigian Distrigh ko Pampilian Provinsɨn ize. Ezɨ marazi Isipɨn kantri, ko Libian Distrighɨn aven itir danganim a nguibar ekiam Sairinin boroghɨra itiba ize. Ezɨ marazi Judan gumazir Romɨn nguibamɨn ikegha izeziba. 11 E bar moghɨra, Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumaziba, me Judan arazibagh amuava dar gɨn ghua, egha me uaghan, mati en marasi. Ezɨma en marazi Kritian arighatɨzim koma Arebian Distrighɨn gumaziba, e vaghvagha me barazima me en nguibabar akabar God amizir bizir ekiabar gun mɨgei!” 12 Egha Judan gumaziba dɨgavir kuram gamighava pura okam nɨghnɨghava uarir azangsɨsi, “Kar bizir tizim?”

13 Ezɨma Judan gumazir maba dɨbovir akabar mɨgɨa ghaze, “Me wainɨn dɨpar avɨriba amegha ongani.”

Pita akam akuri

14 Ezɨ Pita 11 plan aposelba ko tughav ikia, egha a gumazamiziba pamtem kamaghɨn me mɨgei, “Ia Judaba koma Jerusalemɨn itir gumazamiziba, ia bar deraghvɨram na baragh. Kɨ bizir otozir kamɨn gun ia mɨkemeghtɨma, ia a gɨfogham. 15 Gumazir kaba wainɨn dɨpamɨn onganizir puvatɨ. Ia fo, kar 9 kloghɨn mɨzarazimra.
(2:15) Judaba dughiar kamɨn mɨzaraghara dɨpar onganiba apir puvatɨ. Kamaghɨn Pita akar kam me mɨgei.
16 Bizir otozir kam, kar Godɨn akam inigha izir gumazim Joel fomɨra mɨkemezir moghɨn,

17 ‘God kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
Dughiar gɨn izamibar kɨ uan Duam gumazamiziba bar me danɨngam.
Eghtɨma ian otariba ko guiviba Godɨn akam inigha izir gumazibar mɨn mɨkɨmtɨma,
ian gumazir igiaba irebabar mɨn bizibar gantɨma,
ian gumazir ghuriba irebabar ganam.
18 Eghtɨ nan ingangarir gumazamiziba,
kɨ uaghan uan Duam dughiar kabar me danɨngam,
eghtɨma me Godɨn akam inigha izir gumazibar akabav kɨmam.
19 Eghtɨ kɨ pɨn overiamɨn dɨgavir kuram gamir arazibar akakagh,
egh nguazimɨn mirakelɨn arazibar amuam.
Eghtɨ ghuzim ko avim ko muturir dafam otogham.
20 Eghtɨma aruem mɨtarmeghtɨ, iakinim ghuzimɨn mɨn otogham.
Bizir kaba faragh otivightɨ, gɨn Ekiam Izamin Dughiam otivam.
Dughiar kam Ekiam uan gavgavim ko angazangarim sara izam.
21 Ezɨ Ekiamɨn ziamɨn deir darasi,
a ua me inigham.’

22 “Israelɨn gumazamiziba, ia mɨgɨrɨgɨar kam baragh. Nasaretɨn Iesus, God ia baghava anemadagha gavgavim a ganɨngizɨma, ezɨma a ian aven ingangarir gavgavir ekiaba koma mirakelɨn gavgavibar ian tongɨn bizibagh amizɨma, da otivizɨma ia dar ganigha uari fo. 23 God uan ifongiamɨn gɨn ghua ia bagha fomɨra nɨghnɨzir mam gamigha, uan otarim isava ian agharim gatɨ. Ezɨma ia gumazir kurabar agharimɨn, ia a isava ter ighuvim gatɨghava a gafuzɨ, an areme. 24 Ovevem bar Iesusɨn suiraghan kogham. Kamaghɨn, God a gamizɨ a dɨkavigha ovevemɨn osɨmtɨzim ataki. 25 Devitɨn Ighiabar Akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme,

‘Kɨ Ekiamɨn garima a zurara bar nan boroghɨn ikiavɨra iti.
A gavgavim na ganɨdi.
Eghtɨ bizitam na damutɨ, kɨ akongɨva atiatiatingan kogham.
26 Ezɨma nɨ na ateghtɨma kɨ ariaghrezibar tongɨn mozimɨn aven ikian kogham.
Egh nɨ ua bagha inabazir gumazim aneteghtɨma
an nivafɨzim kurighan kogham.
Kamaghɨn nan navim derazɨ kɨ mɨgɨrɨgɨar aghuibagh ami.
God na damuamin bizir aghuiba, kɨ da bagha mɨzuai.
28 Nɨ, ikɨrɨmɨrir aghuarim iniamin tuavim, a nan akagha gɨfa.
Nɨ na ateghtɨ kɨ nɨ ko ikiam, egh nɨ na damutɨ, kɨ bar akuegham.’

29 “Nan adarasi, kɨ guizbangɨra ia mɨgei, en ovavim Devit aremezɨma me anefa. Ezɨma an dagɨar mozim datɨrɨghɨn e ko ikia kati. 30 Egha, Devit a Godɨn akam inigha izir gumazir mam, egha a fo, God mɨgɨrɨgɨar gavgavim a ganiga ghaze, ‘Nɨn atrivir danganimɨn kɨ nɨn ovavitam afagham.’ 31 God gɨn damuamin bizim, Devit a gɨfo, a Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezim, Krais, an aremegh ua dɨkavamin bizim mɨgei. Egha ghaze, God aneteghtɨma an ariaghrezibar tongɨn mozimɨn aven ikian kogham. Egh an nivafɨzim kurighan kogham.
(2:31) Grighɨn akam me ghaze, “Krais”, an mɨngarim God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim.
32 Ezɨ gumazir kam Iesus, God a gamizɨma a ua dɨkafi. Ezɨ e uari uan damazibar an ganigha, egha mɨgei. 33 Ezɨma a ghuavanaga uan Afeziam Godɨn agharir guvim gaperaghav ikia a da pɨn gavgavim isi. Ezɨ an Afeziam a mɨkemezir moghɨn God uan Duam Iesus ganɨngi. Ezɨ datɨrɨghɨn ia oragha garir bizir kaba, Iesus uabɨ dagh ami. 34 Devit Iesusɨn mɨn Godɨn Nguibamɨn ghuzir puvatɨ. Egha a kamaghɨn mɨgei,

‘Ekiam kamaghɨn nan Ekiamɨn mɨgɨa ghaze,
“Nɨ kagh nan agharir guvimɨn daperagh.
35 Mamaghɨra ikɨtɨma kɨ nɨn apaniba dɨkabɨraghtɨ
me nɨn apengan ikiam.” ’
36 “Ezɨ kamaghɨn amizɨ, ia Israelba ia bar bizir kam gɨfo, ia mɨsuegha ter ighuvimɨn gurazir Iesusɨn kam, datɨrɨghɨn God a gamizɨ an Ekiamɨn oto, a Krais, God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim.”

Gumazir avɨriba uan naviba iragha rue

37 Egha gumazamiziba Pitan akam barasi, a men navibagh kuizɨ, me kamaghɨn Pita koma aposelɨn igharazibav gei, “En aveghbuaba, e manmaghɨn damuam?”

38 Ezɨ Pita kamaghɨn me mɨgei, “Ia bar navibagh iragh Krais Iesusɨn ziamɨn rueghtɨ a ian arazir kuraba gɨn amangtɨ, God uan Duam ia danɨngam. 39 God fomɨra akam akɨrigha ghaze, a uan Duam ia danigam, ia koma, ian boriba koma, ian saghon itir darasi, me bar. God, en Ekiam, gumazamizir a men diaziba, a uan Duam me danɨngam.”

40 Egha Pita mɨgɨrɨgɨar avɨribar me gamuava akar gavgavir maba sara me mɨkeme, “Ia uari uarir akuragh, eghtɨ God dughiar kamɨn gumazamizir kurar kabagh asɨghasɨghɨva uaghan ia gasɨgasɨghan kogham.” 41 Ezɨma gumazamizir avɨriba an akam baregha a gifuegha, egha rue. Ezɨ dughiar kamnagh God ua 3,000ɨn gumazamizir maba ua me inizɨma me Kraisɨn adarazir aven ize.

Godɨn gumazamizibar ikɨrɨmɨrim

42 Egha Kraisɨn adarasi me aposelbar mɨgɨrɨgɨaba baragha, bizibar uarir akurvagha, egha uari isava apava, God ko mɨkɨmasa bar ifonge.
(2:42) Fofozir gumazir avɨriba kamaghɨn nɨghnɨsi, Faragha zuir Kraisɨn adarasi uari akuva egha uari koma api. Me amegha gɨvagha, me Iesusɨn nivafɨzim ko ghuzim gɨnɨghnɨgha bret ko wainɨn dɨpam api.
43 Ezɨ aposelba dɨgavir kuram gamir arazir avɨriba ko mirakelɨn avɨribagh ami. Kamaghɨn gumazir avɨriba dɨgavir kuram gami. 44 Eghava nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir darasi, navir vamɨra iti. Egha men bizir men itiba, me uarira akurvasi. 45 Egha me uan nguaziba ko biziba amaga dar dagɨaba isava egha dagheba otevezibar akurvasi. 46 Zurara dughiaba me Godɨn Dɨpenimɨn avɨzim uari akufi. Egha dɨpeniba roa vaghvagha dagh arua, uari isava apava, bar akongegha, men naviba bar dera. 47 Egha Godɨn ziam fema, ezɨ gumazir igharaziba bar me bagha bar akonge. Ezɨma Ekiam zurara dughiabar gumazamizir igiabar akurvaghavɨra iti. Kamaghɨn me bar avɨraseme.

Copyright information for `MSY