Acts 23

anetɨzɨma a tughav iti.Egha Pol dɨkɨravɨra Judan kotɨn aven itir gumazibar garava egha kamaghɨn me mɨgei, “Nan adarasi, kɨ ingangarir God baghava amizim, kɨ bar deravɨra a gamua iza datɨrɨghɨn tu. God nan nɨghnɨzibagh fo, kɨ uan araziba deravɨra da tuisɨgha egha arazir aghuimɨn gɨn zui.” Pol kamaghɨn mɨkemezɨ, ofa gamir gumazibar dapanim, Ananaias Polɨn akatorim mɨsoghasa an boroghɨn itir gumazibav gei. Ezɨ Pol kamaghɨn a mɨgei, “God uaghan nɨ mɨsuegham! Nɨ mati dɨpenir bɨrir kuram, me azenan aneghefe. Eghtɨ me aven an kuramɨn ganan kogham. Nɨ magh aperaghav ikiava Moses Osirizir Arazibagh gisɨn tugha na kot garɨsi. Egha nɨ na mɨsoghasa mɨgeir mɨgɨrɨgɨamɨn nɨ uabɨ Moses Osirizir Arazim gasɨghasɨsi.”
(23:3) Wok Pris 19:15 kamagh mɨgei, gumazir kotiam barazim an arazir aghuimra kotɨn a damu. Pol ti mɨgɨrɨgɨar kam gɨnɨghnɨgha egha kamagh mɨgei, ofa gamir gumazir dapanim uabɨ Moses Osirizir Arazim abɨki.


Ezɨ Polɨn boroghɨn tuivighav itir gumaziba kamaghɨn mɨgei, “Nɨ Godɨn ofa gamir gumazir dapanim akar kuramɨn a mɨgei.”

Ezɨ Pol kamaghɨn mɨgei, “Nan adarasi, kɨ kamaghɨn fozir puvatɨ, an ofa gamir gumazir dapanir ekiam. Godɨn Akɨnafarimɨn osizirim kamaghɨn iti, ‘Akar kurabar ia uan atrivibav kɨman markɨ.’”

Ezɨ Pol fo me marazi Sadyusiba, ezɨ marazi Farisiba. Ezɨ a Judan kotɨn aven itir gumazibar diagha kamaghɨn mɨgei, “Nan adarasi, kɨ Farisin mav, nan afeziam a Farisin gumazim. Kɨ nɨghnɨzir gavgavim kamaghɨn iti, ovengeziba ua dɨkavam. Me bizir kam bagha na isava kot gatɨ.”

Egha Polɨn mɨgɨrɨgɨam me gamizɨ Farisiba ko Sadyusiba me uari abigha, egha uari adosi. (Sadyusiba ghaze, ovengeziba ua dɨkavan kogham, egha uaghan ghaze enselba ko duaba itir puvatɨ. Ezɨ Farisiba ghaze, bizir kaba bar iti.)

Kamaghɨn amizɨ adoghadozir dafam otozɨ Judan arazibagh fozir gumaziba (me Farisiba), me dɨkavigha pamtem mɨgɨa ghaze, “Gumazir kam osɨmtɨziba an puvatɨ. A ti guizbangɨra mɨgei, ensel o duar tam ti a mɨkemeghama.” 10 Men odorozim bar gavgavizɨma mɨdorozir gumazibar ekiam kamaghɨn atiatingi, Judaba Pol mɨsoghɨva a gekutɨ, a bɨghregham. Kamaghɨn a mɨdorozir gumazibav kemezɨ me ghuaghira me da anemɨkegha a inigha mɨdorozir gumazibar dɨpenimɨn ghu.

11 Ezɨ amɨnim tirazɨ ua dɨmangan Ekiam an boroghɨn tugha ghaze, “Nɨ atiatingan markɨ! Nɨ Jerusalemɨn nan gun mɨkemezɨ moghɨra nɨ nan gun Romɨn me mɨkɨm.”

Judaba Pol mɨsueghtɨ an aremeghasa akam akɨri

12 Egha amɨmɨzarakan Judan gumaziba uari akuvagha Pol mɨsueghtɨ an aremeghasa God ko akam akɨri. Me kamaghɨn akam akɨri, “E daghetam o dɨpatam rameghan kogh, mangɨ dughiar Pol aremegham.” 13 Akam akɨrizir gumazir kabar dɨbobonim a 40 gafira. 14 Egha me Judan gumazir dapaniba ko ofa gamir gumazir ekiaba bagha ghuava kamaghɨn me mɨgei, “E kamaghɨn akam akɨra ghaze, e Pol mɨsueghtɨ an aremeghtɨ, e gɨn daghetam ramam.” 15 Ezɨ datɨrɨghɨn ia ko Judan kotɨn aven itir gumaziba, ia mɨdorozir gumazibar ekiam kamaghɨn a bagh ifar akam amadagh, “E Polɨn mɨgɨrɨgɨar otevitam deravɨra a gɨfoghasa. Eghtɨ e a bagh pɨragham. A tɨghar izɨ ia bativtɨ, e a mɨsueghtɨ an aremegham.”

16 Ezɨ me mɨgeima Polɨn amizimɨn otarim oregha ghua mɨdorozir gumazibar dɨpenimɨn Pol mɨkeme.

17 Ezɨ Pol Romɨn mɨdorozir gumazir 100 plan garir gumazir mamɨn diagha ghaze, “Otarir igiar kam inigh mɨdorozir gumazibar ekiam bagh mangɨ. A bizir mam a mɨkɨmasa.” 18 Ezɨ mɨdorozir gumazibar garir gumazim Polɨn amizimɨn otarim inigha mɨdorozir gumazibar ekiam bagha zui.

Egha mɨdorozir gumazibar garir gumazim ghaze, “Kalabusɨn itir gumazim Pol na bagha akam amada. Egh otarir igiar kam inigh nɨ bagh izasa nan azara. Otarir igiar kam nɨ mɨkɨmamin mɨgɨrɨgɨar mam iti, kamaghɨn kɨ a inigha nɨ bagha izi.”

19 Ezɨ mɨdorozir gumazibar ekiam otarimɨn dafarim suiragha aning mɨn ghugha an an azara, “Nɨ tizimɨn na mɨkɨmasa?”

20 Ezɨ otarim ghaze, “Judaba nɨn azangsɨghasa akam akɨri. Me ghaze, nɨ Pol amadaghtɨ a gurumɨzaraghan Judan kotɨn mangam. Me ifara ghaze, a mangɨtɨ Judan kot deravɨra an mɨgɨrɨgɨaba iniam. 21 Gumazibar dɨbobonim 40 gafira, me an aravagha a bagha monge. Kamaghɨn nɨ me baraghan markɨ. Me akam akɨrigha gɨfa, me daghetam ko dɨpatam rameghan kogham mangɨ me a mɨsueghtɨ an aremeghɨvɨra gɨvagham. Datɨrɨghɨn me nɨn amamangatɨghamin akamra mɨzuai iti.”

22 Ezɨ mɨdorozir gumazibar ekiam anemaga akar gavgavim kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ na mɨkemezɨ bizir kam tav mɨkɨman markɨ.”

Me Pol amadazɨ a gavmanɨn gumazir ekiam, Feliks bagha ghu

23 Egha mɨdorozir gumazibar ekiam, uan mɨdorozir gumazir 100 plan garir gumazir pumuningɨn diagha kamaghɨn aningɨn mɨgei. “Gua 200 mɨdorozir gumaziba ko 70 pla hoziar gumaziba ko 200 pla afuzir gumaziba akumakum. Egh ia 9 kloghɨn datɨrɨghɨn dɨmagarimɨn Sisarian mangɨ. 24 Egh nɨ Pol isɨn dapiamin hoziataba uaghan da inigh. Eghtɨ a deravɨra mangɨ gavmanɨn gumazir ekiam Feliks bativam.”

25 Ezɨ mɨdorozir gumazibar ekiam kamaghɨn akɨnafarim osiri:

26 Kɨ Klodius Lisias.

Kɨ bar pɨn itir gavmanɨn gumazir ekiam Feliks bagha akɨnafarim osiri.

Dughiar aghuim, nɨ deravɨra ikɨ.

27 Judaba gumazir kamɨn suiragha a mɨsueghtɨ an aremeghasa. Kɨ kamaghɨn fo, a Romɨn gumazim, egha kɨ uan mɨdorozir gumaziba ko ghuava ua a ini. 28 Kɨ foghasa, me bizir tizim bagha akam a gasi. Egha kɨ a inigha men kotɨn ghu. 29 Kɨ kamaghɨn fo, me uan osirizir arazibar mɨgɨrɨgɨam gamuava pura akaba a gasi. An aremegham o kalabusɨn mangamin arazitam gamizir puvatɨ. 30 Gumazir man na mɨkemezɨ, kɨ fo, me a mɨsueghtɨ an aremeghasa, moga akabav sosi. Ezɨ kɨ nɨ bagha zuamɨra anemadi. Egha akam a gasir gumaziba, kɨ uaghan nɨn damazimɨn me uan mɨgɨrɨgɨabar amuasa, me mɨkeme.

31 Ezɨ mɨdorozir gumaziba akam baregha dɨmagarimɨn Polɨn akua ghua Antipatrisɨn oto. 32 Amɨmɨzaraghan hoziar gumaziba a ko zuima, mɨdorozir gumazir igharaziba uamategha uan dɨpenimɨn Jerusalemɨn ghue. 33 Ezɨ hozɨn zuir gumaziba Sisarian otogha akɨnafarim isa gavmanɨn gumazir ekiam ganɨga egha Pol isava a ganɨngi. 34 Ezɨ gavmanɨn gumazir ekiam akɨnafarimɨn ganigha Polɨn azara, “Nɨ provinsɨn manamɨn gumazim?” Ezɨ Pol kamaghɨn mɨgei, “Kɨ Silisian gumazim.” Gavmanɨn gumazir aruam kamaghɨn oregha, 35 egha ghaze, “Akam nɨ gasir gumaziba kagh otivightɨ kɨ nɨn kotiam baragham.” Egha a Herotɨn dɨpenir ekiamɨn Pol atɨgh egh deravɨram an ganasa, me mɨkeme.

Copyright information for `MSY