Acts 24

Judan gumazir dapanir aruaba Pol kot gatɨ

Dughiar 5 pla gɨvazɨma, Godɨn ofa gamir gumazibar dapanim Ananaias, a Judan gumazir dapanir maba ko Romɨn gavman osirizir arazibagh fozir gumazir mam, an ziam Tertulus, me Sisarian ghuaghiri. Egha me Pol gasir akamɨn gun gavman gumazir ekiam mɨgei, egha me akar kam bagha Pol isɨ kot darɨghasa. Egha gavman gumazir ekiam Polɨn diazɨma an aven ghuzɨma, Tertulus, Feliksɨn damazimɨn maghɨram akabar a gasi. A kamaghɨn mɨgei, “Gumazir Ekiam Feliks, nɨ en akurazɨma e dughiar ruarimɨn bar deraghvɨra iti. Nɨn nɨghnɨzir aghuarimɨn nɨ en akurvagha en kantrin aven itir bizir avɨribar akɨri. Nguibaba bar ko dughiaba zurara e bar nɨ mɨnabi: Feliks, nɨ bar gumazir aghuim.

“Ezɨ kɨ nɨn suiraghtɨma nɨ dughiar ruarimɨn ikeghan kogham, nɨ en deragh en akar otevim baraghasa, kɨ nɨn azangsɨsi.

“E gumazir kamɨn garima an osɨmtɨzir avɨribagh ami. A Judan nguibaba bar dar itiba adariba koma mɨdoroziba fomɨra dagh ami da otifi, a Nasaretɨn ifarir darasi, gumazir dapanim. Egha uaghan Godɨn Dɨpenim damutɨ a Godɨn damazimɨn mɨzegha kuvighasava ami. Bizir kam bagha e an suighasa. Kamaghɨn nɨ uabɨ gumazir kamɨn azaraghɨva, egh nɨ deraghvɨra akar e a gasibagh fogham.”
(24:6-8) Fofozir gumazir maba kamaghɨn nɨghnɨsi, mɨgɨrɨgɨar otevir mam uaghan kagh iti. A kamaghɨn iti: “E uan araziba bagh a isɨ kot darɨghasa. Ezɨ puvatɨ, mɨdorozir gumazibar ekiam Lisias uan gumaziba ko izava en tongɨn an suiragha a gekui. Egha kamaghɨn mɨgei, ‘Tina gumazir kam kot darɨghsɨ nɨ bagh kagh izɨ.’”


Ezɨ Judaba uaghan Tertulusɨn akuragha akaba bar Pol gasi. Me kamaghɨn mɨgei, bizir kaba bar guizbangɨra.

Pol Feliks mɨgei

10 Ezɨ gavman gumazir ekiam mɨkɨmasa dafarim Polɨn akuizɨma, a kamaghɨn ikara, “Kɨ fo, azenir avɨriba nɨ gumazamizir kabar jasɨn iti. Kamaghɨn kɨ nɨn akam ikarvaghasa nan navim bar dera. 11 Ezɨ nɨ puram azangsɨghɨva, egha nɨ fogham, kɨ 12 plan dughiar ghuzibara, Godɨn ziam fasa Jerusalemɨn ghuavanabo. 12 Ezɨ akam na gasibar damazimɨn, kɨ gumazitam ko, Godɨn Dɨpenim danganimɨn aven akatamɨn anedoghezir puvatɨ. Egha me nan gari, kɨ gumaziba God ko mɨgeir dɨpeniba o Jerusalemɨn aven me akuva men navibagh inivizir puvatɨ. 13 Ezɨ me datɨrɨghɨn na gasir akaba, me nɨn akaghamin tuavitam itir puvatɨ. Akar me na gasir kam, a guizɨn akam puvatɨ.

14 “Ezɨ kɨ guizbangɨra mɨgei, kɨ en ovavibar Godɨn ziam fava egha Tuavir kamɨn zui. Tuavir kamɨn ziam Judaba kamaghɨn a dɨbori, ifarir darasi. Kɨ nɨghnɨzir gavgavim bar Moses Osirizir Araziba ikiava, egha Godɨn akam inigha izir gumaziba osirizir akabar iti. 15 Ezɨ kɨ nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikiava kamaghɨn fo, a ua gumazir ovengeziba me damutɨma me dɨkavam. Gumazir aghuiba ko kuraba sara. A damuamin bizim, kɨ a bagha mɨzuai. Ezɨ akam na gasir gumaziba uaghan bizir kam bagha mɨzuai iti. 16 Kamaghɨn kɨ zurara God ko gumazibar damazimɨn uan araziba deravɨra da tuisɨghɨva egh arazir aghuimɨn gɨn mangasa, kɨ pamtem ingari.

17 “Egha kɨ azenir mabar nguibar igharazibar ikegha, egha uamategha Jerusalemɨn ize. Kɨ God danɨngamin ofaba ko gumazir onganarazibar akurvaghasa dagɨaba, da inigha izi. 18 Ezɨ kɨ Godɨn Dɨpenimɨn itima me nan garima kɨ Godɨn damazimɨn zue. Gumazir avɨrim na ko itir puvatɨzɨma, nɨgɨnir avɨriba uaghan puvatɨ.
(24:18) Tertulus ves 6ɨn Pol akam a gasa ghaze, Pol Godɨn Dɨpenim damutɨ, a Godɨn damazimɨn mɨzegham. Ezɨ Pol akar kam ikarvaghasa, kamaghɨn mɨgei, a zuegha gɨvagha gɨn Godɨn Dɨpenimɨn aven zui.
19 Ezɨ Judan gumazir Esian itir maba, me iza nan suiki, kamaghɨn me akatam nan ikɨva, me uari kagh izɨva, nɨn damazimɨn na isɨva kot darɨgh. 20 Ezɨ dughiar kɨ Judan kotɨn aven tughav itim, gumazir kagh itir kaba me nan gari arazir kurar manam nan iti, me nɨ mɨkɨm. 21 Ezɨ kɨ ti men tongɨn tughav ikia mɨgɨa dɨa mɨkemezɨ me a gifongezɨ puvatɨ. Akar kam, ‘gumazir ovengeziba ua dɨkavam, ezɨ bizir kam bagha me na inigha ian kot darɨghasa ize.’”

22 Feliks men nɨghnɨzir gavgaviba ko arazir me Ekiamɨn gɨn zuir Tuavim gɨfogha gɨfa. Ezɨ Pol mɨkemegha gɨvazɨma, Feliks Judaba mɨgɨa ghaze, “Ia orarkegh. Lisias, mɨdorozir gumazibar ekiam izɨtɨma, kɨ ian mɨgɨrɨgɨabar kɨram.” 23 Egha a Pol kalabus darɨghasa mɨdorozir gumazibar garir gumazim mɨgei, egha ghaze, nɨ kalabusɨn gavgavim Pol damuan markɨ. Polɨn namakaba bizibar an akurvatɨma nɨ men anogoroghan markɨ.

Feliks Polɨn tivazɨma a azenir pumuningɨn kalabusɨn iti

24 Dughiar maba gɨvazɨma, Feliks uan amuim Drusila ko ize. A Judan amizim. Ezɨ Feliks Polɨn diaghava egha a mɨgɨrɨgɨaba barazima a nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn itir arazibav gei. 25 Ezɨ Pol Godɨn damazimɨn derazir arazimɨn mɨgɨrɨgɨam gamua egha navir ghurimɨn arazim dɨkabɨrir arazimɨn mɨgɨrɨgɨam gamua, egha Godɨn Kotiar Gɨn Izamin mɨgɨrɨgɨabagh ami. Ezɨ Feliks bizir kam baregha atiatigha ghaze, “Kamaghɨra tuzɨma, nɨ mangɨ. Kɨ gɨn dughiatam ikɨva ua nɨn diagham.” 26 Ezɨ dughiar kamra Feliksɨn nɨghnɨzim ghaze, Pol dagɨataba inigh a danɨngtɨma a Pol ateghtɨma a mangam. Bizir kam bagha dughiar avɨribar an deima Pol izava a ko mɨgɨrɨgɨaba ami.

27 Ezɨ azenir pumuning gɨvazɨma, Porsius Festus a Feliksɨn danganim ini. Feliks Judabar amutɨ me a bagh bar akueghasava a Pol ataghizɨma a kalabusɨn ikiavɨra iti.

Copyright information for `MSY