Acts 3

Gumazir suer kurar mam ua dera

Dughiar mam aruem 3 kloghɨn tu, kar Judaba God ko mɨgeir dughiam. Dughiar kamra Pita ko Jon Godɨn Dɨpenimɨn zui. Ezɨ gumazir navimɨn averara suem ikuvizir mam iti. Ezɨ gumaziba anetera ghua Godɨn Dɨpenimɨn tiar akar mamɨn anerɨsi. Tiar akar kamɨn ziam, Aghuim. A kagh ikiava dagɨaba bagha gumazamizir Godɨn Dɨpenimɨn aven zuiba me ginge. Ezɨ a gari Pita ko Jon aven mangasa izima a dagɨaba bagha aning ginge. Ezɨ Pita bar anarɨra gari, ezɨ Jon uakan. Egha Pita ghaze, “Nɨ kagh gan ganigh!” Ezɨ gumazim bizitam iniasa nɨghnɨgha, aningra gari.

Ezɨ Pita kamaghɨn mɨgei, “Kɨ dagɨaba puvatɨ. Kɨ itir bizim, kɨ nɨ danɨngasa. Eghtɨ, Nasaretɨn gumazim Krais Iesus, an ziamɨn, nɨ daru!” Egha Pita an agharir guvimɨn suiraghava, a ghufe. Ezɨ an duiavaniba ko dagariba zuamɨra gavgafi. Ezɨ a dɨkava uabɨ ekunigha maghɨram arui. Egha a Pita ko Jon sarama Godɨn Dɨpenir avɨzibar aven ghuava, aruava, egha pɨn uabɨ ekurava, eghava Godɨn ziam fe. Ezɨma gumazamiziba bar an garima an aruava Godɨn ziam fema, 10 ezɨ me an ganigha a gɨfogha ghaze, gumazir kamra Godɨn Dɨpenimɨn tiar akar ziam, tiar akar Aghuimɨn apiav ikiava, dagɨaba bagha gumazamizibagh inge. Egha me dɨgavir kuram gamigha pura nɨghnɨsi, manmaghɨn amizir bizim kav bato.

Pita Godɨn Dɨpenimɨn aven akam akuri

11 Ezɨ gumazamiziba akar kam baregha, egha dɨgavir kuram gamigha, ivemara ghua gumazir kamɨn gari. Ezɨ me an garima a Pita ko Jonɨn suiragha, Godɨn Dɨpenir azuarimɨn tughav iti. Dɨpenir azuarir kamɨn ziam, Solomonɨn Azuarim. 12 Ezɨ Pita kamaghɨn ganigha, me mɨgei, “Israelɨn gumazamiziba, tizim bagha bizir kam ia gamizɨma ia dɨgavir kuram gami? Ia tizim bagha pamtem gan gara ghaze, ga ti uan gavgavibar tuavim, o ga Godɨn damazimɨn deravɨra itir tuavimɨn, ga gumazir kam gamizɨma an arui? Bar puvatɨ. 13 Abraham, Aisak ko Jekopɨn God, en ovavibar God, a uan ingangarir gumazim Iesus bar a pɨrafa. Ia an aremeghasa a isava apanibar dafarim gatɨ. Egha dughiar Pailat anetaghraghasa mɨgeim, ia kamaghɨn mɨgei, ‘E tong a gifongezir puvatɨ!’ Egha akɨrim a gasara. 14 Ia Godɨn damazimɨn zuegha derazir gumazimɨn aghuaghava, egha gumazir kuram uari bagh anetaghraghasa Pailat mɨgei. A gumazibav soghezɨ me aremezir gumazim. 15 Ia gamizɨ ia angamra itir gumazim, ia a mɨsoghezɨ an aremezɨ God a gamizɨ a ua dɨkafi. Ga uaning bizir kamɨn ganighava a gɨfoghava an gun mɨgei. 16 Ga Iesusɨn ziamɨn nɨghnɨzir gavgavim iti. Ezɨ Iesusɨn ziamɨn gumazir ia ganigha fozir kam, a gavgavim ini. Iesusra gan nɨghnɨzir gavgavir kam gamizɨma, ezɨ nɨghnɨzir gavgavir kamra gumazir kam gamizɨma, a bar dera, ia datɨrɨghɨn uari an gari.

17 “Ezɨ nan adarasi, kɨ kamaghɨn fo, ia amizir arazim ia a gɨfozir puvatɨ, ian gumazir dapaniba sara. 18 Ezɨ God fomɨra an akam inigha izir gumaziba bar me mɨkemezɨma, me mɨgɨa ghaze, a God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim, Krais, mɨzazim iniam. Ezɨ God uan mɨgɨrɨgɨabagh amizɨ moghɨn dar dagheba otifi.

19 “Ia kamaghɨn ifueghtɨma, God ian arazir kuraba angarightɨ dughiar kabar Godɨn Duam izɨva ian duaba avughsɨzim ko navir amɨrizim, ia danightɨ, God ia bagh Iesus uam anemangam, a Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezim, a ia bagha anemɨsefe. Ia bizir kabagh nɨghnɨgh da inisɨ, ia uan navibagh iraghɨva uamategh God bagh izɨ. 21 God fomɨra uan akam inigha izir gumazir zuezibav kemezɨma, me ghaze, ‘Iesus datɨrɨghɨn Godɨn nguibam ikɨ, mangɨ dughiar God bizibar amutɨ da bar igiabar otivam.’ Eghtɨ God mɨkemezir moghɨn, biziba bar otivam. 22 Ezɨ akar dɨkɨrɨzir kam God fomɨra Moses mɨkemezɨ, a kamaghɨn mɨgei, ‘Ekiam ian God, a nan mɨn ia bagh akam inigha izir gumazitam, ian tongɨn ian gumazitamra mɨsevegham. Ia, bizir tizir a mɨgeiba, ia bar da baragh egh dar amu. 23 A barazir puvatɨziba God me gasɨghasigham. Eghtɨ me ua Godɨn adarazi ko ikian kogham.’
(3:23) Akar kam, akam inigha izir gumazir God amadazim, a Lo 18:15, 16,17,18,19ɨn iti. Pita kamaghɨn mɨgɨa ghaze, Iesus, a uabɨ akam inigha izir gumazim.
24 Godɨn akam inigha izir gumaziba bar, Samuelɨn tugha izi, me bar mɨgɨa dughiar kabar gun mɨkeme.

25 “God fomɨra uan akam inigha izir gumaziba akar gavgavim me ganɨngizɨma, ezɨ ia men boriba mɨn ikɨ, egh akar gavgavir kabanang uaghan iana. God fomɨra Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir ian ovaviba ko ingarizɨma, ezɨ ia men boriba mɨn ikɨ, egh akar gavgavir dɨkɨrɨzir kam, a uaghan iana. God kamaghɨn Abraham mɨkemezɨ moghɨn, ‘Kɨ kamaghɨn damuam, nɨn ovavibar borimɨn tuavimɨn, kɨ nguazir kamɨn itir nguibaba bar deravɨra me damuam.’ 26 God kamaghɨn ifonge, ia vaghvagh uan arazir kuraba ateghtɨ, kamaghɨn a deravɨra ia damuam. Egha bizir kam bagha a uan ingangarir gumazim a mɨsevegha ia bagha faragha anemada.”

Copyright information for `MSY