Acts 5

Ananaias ko Safaira God gifari

Gumazir mam Ananaias, an amuim Safaira, aning uaghara fuegha uan nguazir mam amadagha an ivezim ini. Egha aning uaghara bar fogha, Ananaias dagɨar maba ua bagha dar suira. Egha naba inigha aposelbagh ifaragha me ganɨngi.

Ezɨ Pita kamaghɨn Ananaias mɨgei, “Nɨ manmagh sua, Satan ataghizɨma a nɨn navim gizɨvazɨ, nɨ Godɨn Duam gifari? Egha nguazir ivezimɨn dagɨar maba nɨ ua bagha dar suira? Kar nɨn nguazim, nɨ uabɨ ifuegha anemada. An ivezimɨn dagɨaba uaghan nɨn dagɨabara. Nɨ manmaghɨn nɨghnɨgha an dagɨar kabar e gifari? Nɨ gumazibagh ifari puvatɨ, nɨ God gifari.”

Ezɨ Ananaias kamaghɨn oregha degiaghrɨgha areme. Ezɨ gumazamiziba bizir kam baregha atiatir ekiam me ini. Ezɨ gumazir igiaba izava an kuam nomkegha a inigha azenan ghuava a mozim gatɨ.

Ezɨ kloghɨn auan pumuning ko mɨkezim gɨvazɨ, an amuim fozir puvatɨgha aven izi. Ezɨ Pita an azara, “Nɨ na mɨkɨm, kar nguazir ivezim, nɨ Ananaias ko gua a ini?”

Ezɨ a kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Are, bar an ivezimra.”

Ezɨ Pita kamaghɨn a mɨgei, “Gua manmagh sua vɨrara fuegha Godɨn Duam gifari? Nɨ gan! Gumazir nɨn pam mozim gatɨziba, me tiar akamɨn iti. Egh me uaghan nɨn kuam inigh azenan mangam.”

10 Ezɨ Pita mɨgɨavɨra itima, Safaira an suemningɨn irɨghava areme. Ezɨ gumazir igiaba aven iza garima an aremezɨ me a inigha azenan ghugha an pamɨn mozimɨn mɨriamɨn anefa. 11 Ezɨma atiatir ekiam Kraisɨn adarazi bar me batozɨ, gumazir bizir kaba baraghiziba uaghan bar atiatingi.

Mirakelɨn avɨravɨriba otifi

12 Aposelba mirakelɨn avɨriba ko dɨgavir kuram gamir bizir avɨriba, gumazamizibar tongɨn dagh ami. Ezɨ nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir gumazamiziba, me Solomonɨn Azuarimɨn zurara uari akufi. 13 Gumazir igharaziba, me ko poghasa tong nɨghnɨzir puvatɨ. Me men ziaba fava egha fo, me arazir aghuim gami. 14 Marazi me ko poghan aghua, ezɨ avɨrim nɨghnɨzir gavgavim Ekiamɨn ikia men aven zuima, men dɨbobonim bar ghuavanabo. 15 Ezɨ kamaghɨn gumaziba arɨmariar gumaziba inigha men mɨsiaba ko akuriaba sara me atera izava tuavimɨn mɨriamɨn me arɨsi. Me kamaghɨn nɨghnɨzir gavgavim iti, Pitan nedazim me gisɨn mangɨtɨ me ua deragham.
(5:15) Gumazamizir kaba nɨghnɨzir gavgavim kamaghɨn iti, aruem Pita gisiraghtɨ an nedazim arɨmariar gumazibagh isɨn ikɨtɨ, me ua deragham.
16 Ezɨ uaghan Jerusalem torim gatɨzir nguibar dozibar gumazir avɨrim, me uan arɨmariar gumazamiziba inigha ize. Egha uaghan uan gumazamizir duar kuraba apazaziba inigha izezɨma, me bar moghɨra ghuamaghegha dera.

Ensel aposelbar akurazɨ, me kalabus ataki

17 Ezɨ ofa gamir gumazibar dapanim ko an akurvazir darasi, kar Sadyusibar aven itir gumaziba. Me aposelba amir biziba bagha navim ikufi. 18 Egha Sadyusiba men suiragha kalabuziar ekiam gatɨ. 19 Me kalabusɨn itima, dɨmangan Ekiamɨn ensel tiaba kuigha me inigha azenan ize. 20 Egha ensel kamaghɨn mɨgei, “Ia mangɨ, Godɨn Dɨpenir mɨriamɨn avɨzibar tuiva ikɨrɨmɨrir igiar kamɨn mɨgɨrɨgɨaba bar, ia gumazamizibav kɨm.”

21 Ezɨ amɨnim itima aposelba, ensel me mɨkemezɨ moghɨn Godɨn Dɨpenir mɨriamɨn aven ghua, gumazamizibar sure gami.

Ezɨ ofa gamir gumazibar dapanim uan akurvaziba ko iza, Judan kotɨn aven itir gumazibar diazɨ, me ghua uari akufa. Israelɨn gumazir dapaniba bar uari akufa. Egha me aposelba inigh izasa kalabusɨn dɨpenimɨn akam anemada.
22 Ezɨ polisɨn maba ghua kalabusɨn dɨpenimɨn otogha garima me kagh puvatɨzɨ, me uamategha izava bizir kamɨn gun mɨgei, 23 “E kalabusɨn dɨpenimɨn garima me deravɨra an tiam asarazɨ kalabusɨn dɨpenimɨn garir gumaziba an tiar akamɨn tuivighav iti. Ezɨ e tiaba kuigha garima, tav aven itir puvatɨ.”

24 Ezɨ me ghua bizir kamɨn gun mɨkemezɨ, Godɨn Dɨpenimɨn garir gumazibar dapanim ko ofa gamir gumazir ekiaba pura nɨghnɨsi, bizir tizitam uam otogham?
(5:24) Grighɨn akam, vezɨn kamɨn deragha bigha mɨkemezir puvatɨ. Gumazir maba akar kam giragha ghaze, “Me nɨghnɨgha egha ghaze, bizir tizim datɨrɨghɨn otogham?”


25 Ezɨ gumazir mam iza ghaze, “Ia oragh! Gumazir ia kalabus gatɨziba Godɨn Dɨpenir mɨriamɨn tughav ikia gumazamizibar sure gami.” 26 Kamaghɨn amizɨma Godɨn Dɨpenimɨn garir gumazibar dapanim uan gumazir a ko ingariba, me ko ghua aposelba inigha izi. Me kamaghɨn atiati, gumazamiziba dagɨabar me ginivigham, egha me pura nɨmɨra me inigha izi.

Aposelba Judan kotɨn aven itir gumaziba akam me mɨkɨman atiatir puvatɨ

27 Ezɨ Godɨn Dɨpenimɨn garir gumaziba, me aposelba inigha izegha me mɨgeima, me Judan kotɨn aven itir gumazibar damazimɨn tuifi. Ezɨ ofa gamir gumazibar dapanim me kotɨn iitir bizim bagha men azangsɨsi. 28 Ezɨ ofa gamir gumazibar dapanim kamaghɨn me mɨgei, “E akar gavgavim ia ganɨga ghaze, ia Iesusɨn ziamɨn gumazamizibar sure damuan markɨ! Ezɨ ia orazir puvatɨgha men sure gamima ian suren mɨgɨrɨgɨaba Jerusalem bar a garui. Egha mɨgɨa ghaze, e Iesus mɨsoghezɨ an areme.”

29 Ezɨ Pita aposelɨn igharaziba ko, me kamaghɨn mɨgei, “E God baragham, e gumaziba baraghan kogham.” 30 Iarara Iesus mɨsuegha ter ighuvimɨn an gurazɨma an areme. Ezɨ en ovavabar God Iesus fezɨ a ua dɨkafi. 31 Ezɨ God a isa uan agharir guvimɨn anetɨzɨma, an Atrivimɨn Otarim ko gumazibar Akurvaghamin Gumazimɨn ikiam. Egha a Israelbar amutɨ me navibagh iraghtɨ God men arazir kuraba gɨn amadagham. 32 E God amizir bizir kabar gun mɨgeir gumaziba, ezɨ Godɨn Duam uakan. A baragha an gɨn zuiba, God uan Duam me ganɨdi.

Gamalielɨn fofozim

33 Egha Judan kotɨn aven itir gumaziba kamaghɨn aposelbar akam baregha men naviba me bagha bar ikufi. Egha me mɨsueghtɨ me aremeghasa nɨghnɨsi. 34 Ezɨ Farisin gumazir mam Gamaliel, Judan arazimɨn sure gamir gumazir me bar ifongezim. A Judan kotɨn aven dɨkavigha tugha, ghaze, aposelba tong azenan ikegh.
(5:34) Dughiar Pol tɨghar Kraisɨn adarazir mavɨn otivam, gumazir kam Gamaliel an sure gami. Nɨ akar Aposel 22:3ɨn itimɨn gan.
35 Egha a mɨgɨrɨgɨar kabagh ami, “Israelɨn gumaziba, ia arazitam gumazir kabar amusɨ deravɨra nɨghnɨgh. 36 Boghɨmra Teudas otogha kamaghɨn uabɨ mɨgɨa ghaze, kɨ gumazir dapanir mam, ezɨ 400ɨn boroghɨra ghuzir gumaziba an gɨn ghue. Ezɨ gavman a mɨsoghezɨ, an areme. Ezɨ an gɨn zuir darazi bar uari aghamsɨki. Ezɨ me amizir bizir kam dagheba puvatɨ. 37 Ezɨ an gɨn, gavman gumaziba dɨborir dughiam, Galilin gumazir mam Judas oto. Egha, a gumazir bɨzir mamɨn faragha ghuava me gavman ko mɨsosi. A uaghan aremezɨ an gɨn zuir darasi, me uari aghamsɨki. 38 Kamaghɨn amizɨma datɨrɨghɨn, bizir kamnagh kɨ kamaghɨn ia mɨkɨmasa. Bizitam gumazir kabar amuan markɨ! Me ateghtɨ me mar mangɨ! Ia pura gan, men ingangarim gumazitam gisɨn tughɨva, degeghirɨgham. 39 Egh me Godɨn tugh bizim damutɨ, ia men anogoroghan kogham. Ia fogh suam, ia God ko mɨsosi.”

40 Ezɨ me Gamalielɨn nɨghnɨzimɨn gɨn ghue. Egha aposelbar diazɨ, me aven ghuezɨ me pura me fozoroke. Egha Iesusɨn ziamɨn bizibav kɨman men anogoregha me ataghizɨ me ghue.

41 Egha me ghaze, God e bagha bar akongegha en amamangatɨzɨ, e Iesusɨn ziamɨn osɨmtɨziba ini. Egha kamaghɨn me Judan kotɨn aven itir gumaziba ataghragha bar akonge. 42 Egha dughiaba zurara me Godɨn Dɨpenimɨn mɨriaba ko dɨpenibar akar aghuim gumazamiziba sure gamuavɨra iti. Egha akam me mɨkɨra ghaze, Iesus a Krais, God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim.

Copyright information for `MSY