Acts 6

Me 7 pla gumazir maba aposelbar akurvaghasa me amɨsefe

Dughiar kabanang Iesusɨn suren gumazamizibar dɨbobonim bar ghuavanadi. Ezɨ suren gumazir maba Grighɨn akam a mɨgei, ezɨ marazi Aramɨn akam mɨgei. Ezɨ Grighba me ghaze, “Dughiar avɨriba ia zurara gumazamizir dagheba puvatɨzibar akurvasi, egha ia en amuir odiaribar akurvazir puvatɨ.” Bizir kam bagha me atari.
(6:1) Aramɨn akam, a Judia ko Galilin Distrighɨn gumazibar akam. A Hibrun akamɨn mɨn ghu.
Ezɨ aposelɨn 12 pla, me suren gumaziba bar men diazɨma me iza uari akuvazɨma, me kamaghɨn me mɨgei, “E Godɨn akam akurir ingangarim ateghɨva dagher ingangarim damuam, kamaghɨn a derazir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨma, en adarasi, ia uarir tongɨn 7 plan gumaziba mɨsefegh. Men araziba, gumaziba ko amizibar damazibar bar deragha, egh Godɨn Duam me gizɨvazɨ, me uaghan fofozir aghuarim iti. Eghtɨma e me isɨva ingangarir kam datɨghtɨma me an ganam. Eghtɨ e uari ingangarir kamning damuam, God ko mɨkɨmɨva, Godɨn akar aghuim gumazamizibar sure damuam.”

Ezɨ gumazamiziba akar kam baregha bar a gifonge. Egha me Stiven amɨsefe, a gumazir bar nɨghnɨzir gavgavim itim, ezɨ Godɨn Duam bar a gizɨfa. Ezɨ me Filip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas ko Nikolas me amɨsefe. Nikolas an Antioghɨn gumazim, a Judan gumazim puvatɨ, a faragha Judan arazibagh amuava dar gɨn zui. Egha a datɨrɨghɨn Kraisɨn gɨn zui. Ezɨ me gumazir kaba inigha aposelbar damazimɨn ghuzɨma me dafariba men dapanibagh isɨn atɨgha me bagha God ko mɨgei.

Ezɨ Godɨn akam bar moghɨra ekevegha bar nguibabar ghue. Ezɨ Jerusalemɨn itir suren gumazibar dɨbobonim zuamɨram ekefe. Ezɨma ofa gamir gumazir avɨrim Godɨn akam baregha nɨghnɨzir gavgavim an ikia uaghan an gɨn zui.

Judan gumaziba Stivenɨn suira

Ezɨ God guizbangɨra Stiven akuragha, egha apangkuvim ko gavgavim a ganɨngizɨma, a dɨgavir kuram gamir araziba ko mirakelɨn araziba gumazamizibar torimɨn a dagh amima a da otifi. Egha marazi dɨkavigha Stiven ko me akamɨn mɨgɨrɨgɨabar uari adosi. Me Judan God ko mɨgeir dɨpenir mamɨn gumaziba, dɨpenir kamɨn ziam, Friman. Me Sairinin nguibamɨn gumaziba, ko Aleksandrian nguibamɨn gumaziba, ko Silisian Provins ko Esian Provinsɨn gumaziba. Me Stiven ko uari adosi.
(6:9) Frimanɨn gumazir kaba, me fomɨra pura ingangarim gamir gumazir kɨniba. Egha datɨrɨghɨn me gumazitamɨn apengan ikia ingarir puvatɨ.
10 Ezɨ Godɨn Duam fofozir aghuim isava Stiven ganɨngi. Kamaghɨn amizɨ, Judan gumaziba an akaba ko mɨkɨman ibura.

11 Ezɨ me mogava, gumazir mabagh ifarasa me abɨra ghaze, ia kamaghɨn mɨkɨm, “E orazima Stiven mɨgɨrɨgɨar kurabar Moses ko God gami.”

12 Ezɨ arazir kamɨn me gumazamiziba, gumazir dapaniba ko Judan arazibagh fozir gumazibar navibagh amima da dɨkafi. Ezɨ me Stiven bagha ghughava an suiragha a inigha Judan kotɨn aven itir gumazibar damazimɨn ghue. 13 Egha me mɨgɨrɨgɨar ifavarir tabar a damuasa gumazir maba ini. Gumazir kaba kamaghɨn mɨgei, “Gumazir kam zurara akar kuraba Godɨn Dɨpenim ko Judan arazibagh asi. 14 E orazima a kamaghɨn mɨgei, ‘Gumazir kam Nasaretɨn gumazim, Iesus, a Godɨn Dɨpenir kam apɨrighɨva a gasɨghasɨgh, egh arazir Moses fomɨra e ganɨngiziba otɨvkɨnigham.’”

15 Ezɨ Judan kotɨn aven itir gumaziba bar moghɨra apiaghav ikiava damaziba bar pamtem Stiven gari. Egha me garima an guam mati enselɨn mɨn taghtasi.

Copyright information for `MSY