Ephesians 2

E gumazamizir ariaghreziba, God e gamizɨ e Krais ko angamra iti

Ia fomɨra Godɨn akam barazi puvatɨgha arazir kurabagh amuava, kamaghɨn ian duaba guizbangɨra aremezɨ moghɨn iti, mati gumazamizir ariaghreziba. Faragha zuir dughiamɨn, ia nguazir kamɨn arazir kurabar gɨn zui. Egha ia duar kurar overiamɨn itibar atrivim, ia an akam baregha an gɨn zui. Duar kurar kam, gumazamizir Godɨn akam barazi puvatɨzibar navir averiabar aven ingari. Fomɨra e bar moghɨra men mɨn ami, egha uan navir ghurimɨn ifongiamɨn gɨn zui. E uan nivafɨzir agorogem ko uan nɨghnɨzir kurabar gɨn zui. Dughiar kamɨn e nguazimɨn itir gumazamizibar mɨn amima, kamaghɨn God bar en arazir kuraba bagh ivezir kuram e danɨngasa nɨghnɨzim gami. Guizbangɨra, en arazir kuraba e gamizɨ en duaba guizbangɨra aremezɨ moghɨn iti, mati gumazamizir ariaghreziba. Ezɨ God bar e gɨfongezɨ, an apangkuvir dafam bar e avara. Kamaghɨn an e gamizɨ e Krais ko angamra iti. God uan apangkuvimɨn tuavimra, a en akura. A kamagh sua, e Krais Iesus ko Godɨn Nguibamɨn atrivimɨn ikiam. Kamaghɨn an e gamizɨ e Krais ko poroghav ikia, a ko ua dɨkafi. A kamagh sua, a uan apangkuvir bar dafam, tɨghar izamin dughiabar gumazamiziba bar men akaghasa. Eghtɨ me fogh suam, a Krais Iesusɨn ingangarimɨn tuavimɨn a bar me gifonge. Kamaghɨn an arazir aghuir kamɨn e gami. Ia nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itima, ezɨ a uan apangkuvimɨn tuavimra ian akurvasi. Kar ia uari amizir puvatɨzir bizim. Puvatɨ. God pura ia ganɨngi. Kar ian ingarimɨn ivezim puvatɨ. Kamaghɨn bizir kam bagh gumazitam uabɨ uan ziam fan markɨ. 10 God fomɨra e bagha, ingangarir aghuir e gɨn damuamiba, a dagh nɨghnɨgha da atɨ. A kamagh sua, e ingangarir kabar amuasa, egha kamaghɨn an e gamizɨ, e Krais Iesus ko poroghav ikia datɨrɨghɨn gumazamizir igiabar otifi.

Krais apanim gamir arazim a gɨvazɨ, ezɨ Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumaziba ikɨzir vamɨra iti

11 Ia Kantrin Igharazibar otivir gumaziba, ia kamaghɨn fo, Judaba, uan gumazibar mɨkarzir mogomebar aghori. Egha me kamaghɨn ia dɨbori, ia gumazir mɨkarzir mogomebar aghorir puvatɨziba. Arazir kam kamakɨn, gumaziba uari uan mɨkarzir mogomebar aghori. Eghtɨ ia deravɨra nɨghnɨgh, ia fomɨra Kantrin Igharazibar Gumazibar mɨn ike. 12 Dughiar kam ia Kraisɨn saghon iti. Ia Israelɨn gumazamizibar azenan iti, kamaghɨn ia nguibar igharazibar gumazibar mɨn iti. God uan adarasi ko akam akɨrigha, egha uan gumazamiziba akar gavgavir dɨkɨrɨzim me ganɨngi. Ezɨ ia akar gavgavir dɨkɨrɨzir kamɨn aven itir puvatɨ. Ia nguazir kamɨn ikiava God gɨfozir puvatɨgha, egha ia bizir aghuir mɨzuai iti tam itir puvatɨ. 13 Ia faragha saghon iti, ezɨ datɨrɨghɨn Kraisɨn ghuzim ia ruegha egha ian akua izezɨ, ezɨ ia Krais Iesus ko poroghav ikia, Godɨn boroghɨn iti.

14 Krais uabɨ e gamizɨ e navir amɨrɨzim ikiava deravɨra uari inigha iti. Fomɨra Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumazamiziba uarir apanim gami. Ezɨ arazir kam a divazimɨn mɨn men tongɨn ikia me abɨki. Ezɨ Krais uan ovevemɨn tuavimɨn divazir kam anekariaghatɨgha egha apanir arazir kam agɨfa. Ezɨ Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumaziba ikɨzir vamɨram oto. 15 Krais, Moses Osirizir Araziba, ko akar gavgaviba, ko arazir me anogorogheziba sara bar da gɨfa. A ghaze, a kamaghɨn damigh, ikɨzir pumuning damutɨ, aning a ko porogh ikɨva egh ikɨzir igiar vamɨran otogham. A tuavir kamɨn an e gamizɨ e navir vamɨra iti. 16 Krais ter ighuvimɨn aremegha egha tuavir kamɨn ikɨzir pumuning gamizɨ aning ikɨzir vamɨran oto. Egha uam aning inigha God bagha ize. Egha an ovever tuavir kamra me uarir apanim gamir arazim anegɨfa. 17 Kamaghɨn Krais izeghava akar aghuim gumazamiziba bar me mɨkɨra ghaze, ia navir vamɨra ikɨ. A, gumazamizir Godɨn saghon itiba ko gumazamizir Godɨn boroghɨn itiba bar, akar aghuim me mɨkɨri. 18 Kamaghɨn Kraisɨn ingangarimɨn tuavimra e bar, Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumaziba, Godɨn Duam en akurvazima e uari akuvagha Afeziamɨn boroghɨn izi.

E Kraisɨn adarasi, e mati Godɨn Dɨpenimra

19 Kamaghɨn amizɨ, datɨrɨghɨn ia Kantrin Igharazibar Gumaziba, ia ua kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ egh suam, ia nguibar igharazibar gumazamiziba o nguibaba puvatɨzir gumazamiziba. Puvatɨ. Ia Godɨn adarasi ko uaghara ghu, egha uaghan Godɨn gumazamizibar tongɨn itir marasi. 20 Ia uaghan mati God ingarizir dɨpenimɨn mɨn iti. Gumazim dɨpenim ingarasa ter akɨniba kuazizɨ moghɨn, God aposelba ko uan akam inigha izir gumaziba me amɨsevezɨ me an tuivigha ingangarim gami. Ezɨ Krais Iesus, a uabɨ dɨpenir guarimɨn mɨn iti. 21 Dipenir guarim a dɨpenir agharim bar a gupuzɨ moghɨn, Krais bar e isafuragha e gamima e aghua, ghuava God baghavɨra itir dɨpenimɨn oto. 22 Ia uaghan Krais ko poroghav iti, ezɨ God igharaz darazi ko ia isafuragha ia gamizɨ, ia guizɨn Godɨn Dɨpenimɨn mɨn oto. Ezɨ Godɨn Duam dɨpenir kamɨn aven iti.

Copyright information for `MSY