Ephesians 3

Pol Kantrin Igharazibar Gumazibar tongɨn akar aghuim akunamin ingangarim gami

God guizbangɨra deravɨra ia gami. Ezɨ bizir kam bagha kɨ Pol, kɨ Krais Iesusɨn ingangarim gamua egha ia Kantrin Igharazibar Gumaziba ian akurvagha, kamaghɨn kɨ kalabusɨn iti. Egha kɨ ia bagha God ko mɨgei. Ia ti oreghama, God apangkuvim ikia ia bagha ingangarir kam na ganɨngi. Egha God uan nɨghnɨzir mogomem azenan aneka, egha na gamizɨ, kɨ a gɨfo. Kɨ mong an gun osiri, eghtɨ ia mɨgɨrɨgɨar kɨ osirizibar ganɨva fogh suam, kɨ Krais amizir ingangarimɨn nɨghnɨzir mogomem, kɨ bar a gɨfo. Faragha zuir dughiaba, God gumazamiziba nɨghnɨzir mogomer kamɨn me mɨkemezir puvatɨ. Ezɨ datɨrɨghɨn God uan Duamɨn tuavimɨn uan aposelɨn a baghavɨra itiba ko an akam inigha izir gumazibar akazɨ an azenim girɨ. Nɨghnɨzir mogomer kam a kamakɨn: Akar aghuimɨn aven Kantrin Igharazibar Gumaziba ko Judaba uaghara, God uan bizir aghuiba isa bar moghɨra me ganɨdi. Me uari ko ikia mati nivafɨzir vamɨran aven iti. Me bar moghɨra, Krais Iesusɨn ingangarimɨn tuavimɨn, bizir God e bagha akam akɨriziba e da iniam.

Godɨn apangkuvimɨn tuavimɨn, a bizir aghuir kam pura na ganɨngi, egha a na gamizɨ an gavgavim nan aven ingari, ezɨ kɨ akar aghuimɨn ingangarir gumazimɨn oto. Kɨ, Godɨn gumazamizibar abuan itir gumazim, kɨ bar an gɨn iti. Ezɨ God bar nan deragha Kantrin Igharazibar Gumaziba akar aghuim akunasa ingangarir ekiar kam na ganɨngi. Akar aghuir kam, a Kraisɨn bizir aghuibar gun mɨgei. Bizir aghuir kaba, gumaziba dagh nɨghnɨgh da tuisɨghɨva avegham. God biziba bar dar ingari, egha faragha zuir dughiaba uan nɨghnɨzir mogomem men ghuara. Egha iza datɨrɨghɨn a uan nɨghnɨzir mogomem aghurasa, ingangarir kam na ganɨngi, eghtɨ kɨ gumazamiziba bar me damutɨ me God damuamin araziba bar dagh fogham. 10 God kamagh sua, datɨrɨghɨn dughiar kam a uan sios damutɨ, eghtɨ sios, enselba ko duar gavgavir overiamɨn itibar amutɨ, eghtɨ da an fofozir aghuimɨn tuavir avɨriba dagh fogham. 11 God fomɨra bizir kam damuasa nɨghnɨki egha datɨrɨghɨn en Ekiam Krais Iesusɨn ingangarimɨn an a gamizɨ an oto. 12 E Krais ko poroghav ikia nɨghnɨzir gavgavim an iti, egha tuavir kamɨn e Godɨn boroghɨn mangasa gavgavigha, atiatir puvatɨ. 13 Kɨ pamtem ia gakaghori, ia osɨmtɨzir kɨ ia bagha aterir kam, ia a gɨnɨghnɨgh osɨman markɨ. Guizbangɨra kɨ ian dabirabir aghuarim bagha osɨmtɨzir kam ateri.

Pol Efesusɨn nguibamɨn itir sios bagha God ko mɨgei

14 Kɨ bizir Afeziam amizir kabagh nɨghnɨgha, egha an damazimɨn uan tevimning apɨri. 15 A uan Nguibamɨn itir ikɨziba ko nguazimɨn itir ikɨziba bar, a bar men Afeziam. Egha vaghvagha ziaba me garɨki. 16 Ezɨ kɨ bizir kam bagha Godɨn azangsɨgha ghaze, God bizir aghuir an Nguibamɨn otivir taba ia danɨng, eghtɨ an Duam gavgavim ia danɨngtɨ, ian navir averiaba gavgavigham. 17 Kɨ kamaghɨn Godɨn azangsɨsi, ian nɨghnɨzir gavgavimɨn tuavimɨn Krais zurara ian navir averiabar ikiam. Eghtɨ igharaz darazigh ifongezir arazim, a ian navir averiabar aven ikɨ gavgavigh ia damutɨ, eghtɨ ia tuivigh gavgavigh, mati nguazim temer bibar suirazɨ temem tugha gavgavigha aghui. 18 Egh ia Godɨn gumazamizir igharaziba ko, gavgavim iniva deravɨra fogham, Krais gumazamizibagh ifongezir arazim bar ekevegha, bar pɨn ghuavanaga, bar ruarvagha, egha bar vɨn uaghiri. 19 Guizbangɨra God gumazamizibagh ifongezir arazim a gumazibar fofozim bar a gafira. Eghtɨ ia guizbangɨra arazir kam gɨfogham. Eghtɨ bizir aghuir God gizɨvaziba, uaghan bar ia gizɨvagham.

20 Godɨn gavgavim en navir averiabar ingari, ezɨ gavgavir kam bar en nɨghnɨzibagh afira. Bizir God damuasa e an azangsɨziba, o bizir e God damuasa e nɨghnɨziba, da mati pura biziba, an gavgavim bar dagh afira. 21 Kamaghɨn dughiaba bar, e siosɨn aven itir gumazamiziba Krais Iesus ko poroghɨv ikɨ, zurazurara Godɨn ziam fam! Bar guizbangɨra.

Copyright information for `MSY