Ephesians 4

E mati Kraisɨn nivafɨzimɨn mɨn iti, kamaghɨn e Godɨn arazibar gɨn mangam

(Sapta 4-6)

E Kraisɨn adarasi, e Kraisɨn nivafɨzimɨn mɨn iti

Kɨ Pol, kɨ Ekiamɨn ingarim gamua, kamaghɨn kɨ kalabuziamɨn iti. Kɨ fo, God ian dɨagha ghaze, ia an arazir bar pɨn itibar gɨn mangɨ. Kamaghɨn amizɨ, kɨ mɨghɨghavɨra ia mɨgɨa ghaze, ia bar deraghvɨra Godɨn arazir kabar gɨrara mangɨ. Ia igharaz darazir apengan ikɨ, egh men asughasugh, egh dughorir amɨrɨzimɨn ikɨ, egh osɨmtɨzir me ia garɨziba, da aterɨva, egh tuavir kamɨn bar me gifongegh. Godɨn Duam e gamima e navir amɨrɨzim iti. Egha tuavir kamɨn arazir navir vamɨran ikiamim e ganɨngi. Ezɨ arazir kam benimɨn mɨn e ikegha gavgavizɨ e ikɨzir vamɨran iti. Kamaghɨn amizɨ ia arazir kam an suiragh gavgafigh. E fo, e uari inigha nivafɨzir vamɨran mɨn iti. Ezɨ Godɨn Duar vamɨra iti. Ezɨ kamaghɨra, God ian diagha ghaze, a bizir vamɨra ia a danɨngam, eghtɨ ia a baghɨvɨra mɨzuamam. Ezɨ en Ekiar vamɨra iti. Ezɨ nɨghnɨzir gavgavir arazir vamɨra iti. Ezɨ rurir arazir vamɨra iti. Ezɨma Godɨn vamɨra iti. A bar moghɨram en Afeziam. A gumazamiziba bar me gatifa, egha a men tongɨn ingara egha men aven iti.

E fo, Krais vaghvagha bar en apangkufi. Egha kamaghɨra uan apangkuvir ekiamɨn abaragha an mɨrara, a bizir bar aghuim vaghvagha e ganɨngi. Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme,

“A bar pɨn ghuavanabogha,
kalabuziar bar avɨrim inigha uabɨn gɨn ghu.
Egha bizir bar aghuiba pura gumazamizibagh anɨngi.”

Akar kam, “A ghuavanabo,” a kamaghɨn en akazɨ e fo, Krais a faragha nguazir bar vɨn mar itim giraghu.
(4:9) Fofozir gumazir maba, akar kam gɨragha ghaze, “A faragha nguazir kam bar an vɨn izaghirɨ.”
10 Egha gumazir faragha iraghuzir kam, a uaghan pɨn ghuavanaga, uabɨ isɨ biziba bar dagh izɨvaghasa, kamaghɨn an overiar bar pɨn itimɨn ghuavanabo. 11 Gumazir kamra a “bizir bar aghuiba pura gumazamizibagh anɨngi.” A bizir aghuir kaba me ganɨngi, marazi an aposelɨn ingangarim me ganɨngi. Egha marazi, Godɨn akam inigha izir gumazimɨn ingangarim me ganɨngi. Egha marazi, Godɨn akar aghuim akunamin ingangarim me ganɨngi, egha marazi, Godɨn gumazamizibar ganamin ingangarim me ganɨngi, egha marazi, gumazamizibar God ifongezir arazibar men sure damuamin ingangarim me ganɨngi. 12 Krais kamaghɨn ifonge, e Godɨn gumazamiziba a en akuraghtɨ e a bagh ingangarir aghuibar amuam. Eghtɨ kamaghɨn e Kraisɨn nivafɨzimɨn otogh gavgavigh deravɨra ikiam. Kamaghɨn a bizir aghuir kaba e ganɨngi. 13 Eghtɨ ingangarir kam mamaghɨra ikɨ mangɨtɨ en nɨghnɨzir gavgavim bar gavgavightɨ bizir kam e damutɨ e bar moghɨra navir vamɨra ikiamin arazim inigh, egh e Godɨn Otarim guizbangɨra bar a gɨfogham. Kamaghɨn damightɨ e Kraisɨn gɨn zuir darorir kamɨn aven, e tugh gavgavighɨva aghung mangɨ, gumazir aruabar avaghɨva egh e guizbangɨra Kraisɨn mɨn otogham.

14 E ua boribar mɨn ikian kogham. Ia fo, gumazir ifavariba, me gumazibagh ifara me gamima me tuavir kurabar zui. Eghtɨ men mɨgɨrɨgɨar ifavariba uaghan ia munamangan kogham, mati ongarim ko amɨnim kurim givai. 15 E men mɨgɨrɨgɨar ifavariba baraghan kogham. E igharaz darazigh ifongezir arazim damuva egh guizɨn akabar me mɨkɨmam. Eghɨva e Kraisɨn mɨrara aghungɨva a ko poroghɨv ikɨtɨ an en dapanimɨn ikiam. 16 A en dapanimɨn itima en soroghafariba ko damaziba ko nivafɨzimɨn bizir maba sara dar mɨn iti. Egha an e gamima e nivafɨzimɨn aven bar uari isavsuira. Ezɨ mati nivafɨzimɨn aven itir tevir agɨriba ko aghariba uari isavsuighizɨ moghɨn, an e gamima e uari isavsuiki, egha bar uarigh ifongezir arazim gami. E vaghvagha uan ingangarir aghuim gamua, kamaghɨn nivafɨzir kam uabɨ aghua ghua gavgafi.

Kraisɨn adarazi arazir igiabar gɨntɨgh

17 Kamaghɨn amizɨ, kɨ Ekiamɨn ziamɨn akar mam pamtem kamaghɨn ia mɨkɨmasa. Ia uam gumazir Ekiam gɨfozir puvatɨzibar arazibar gɨntɨghan markɨ. Men nɨghnɨziba, mɨngariba puvatɨ. 18 Egha men nɨghnɨziba mati me mɨtatemɨn iti. Egha me fofoziba bar puvatɨgha men naviba bar gavgafi, kamaghɨn me Godɨn ikɨrɨmɨrimɨn azenan iti. 19 Me arazir kurabagh amuavɨra ikiava egha datɨrɨghɨn uam aghumsɨziba puvatɨ. Me bar uari isa arazir kurabagh anɨngi, egha me arazir mɨzɨrɨzir avɨrir igharazibar amusɨ bizitam men suiraghan kogham.

20 Ezɨ kɨ ghaze, ia Kraisɨn guizɨn akam baraghizir dughiamɨn, me bizir kurar kabar ian sure gamizir puvatɨ. 21 Ia guizbangɨra Kraisɨn akam baregha gɨfa. Ezɨ ia an gɨn zuir darasi, me guizɨn akamɨn ian sure gamigha gɨfa. Guizɨn akar kam, a Iesusɨn aven iti.

22 Ia fomɨra uan navir ghuribar arazibar gɨn zuima da ia gamima ia arazir ifavariba ko arazir kurabar amuasa navim dɨkava, egha ia gasɨghasɨsi. Ezɨ datɨrɨghɨn ia navir ghurim ateghɨva mati gumazim korotiar ghurim sue. 23 Egh ian nɨghnɨziba ko navibagh iragha bar igiabar otifigh. 24 Ia navir igiaba inigh mati gumazim korotiar igiam aru. God uabɨ navir igiar ian aven itibagh amizɨ ia an mɨn otifi. Eghtɨ gumaziba bar ian gan fogham, ia Godɨn damazimɨn deragha egha a baghavɨra iti.

25 Kamaghɨn ia ifavarir arazim atakigh. E bar moghɨra Kraisɨn nivafɨzimɨn soroghafariba ko an bizibar mɨn iti. Kamaghɨn amizɨma, ia vaghvagh Kraisɨn adarazi guizɨn akabara me mɨkɨm.

26 Egh ia atar, ia uaribagh ganigh, egh ia arazir kuratam damighan kogham. Ian adarim ikɨvɨra ikɨtɨ amɨnim pɨran markɨ. 27 Ian adarim zuamɨra gɨvaghan koghtɨ, kamaghɨn ia Satan bagh tiam kuightɨ a ian nɨghnɨzibagh asɨghasɨgham. Ia kamaghɨn damuan markɨ.

28 Okɨmakɨar gumaziba uam okɨman markɨ. Me uari uan dafaribar ingangarir aghuibar amu. Egh uaghan gumazamizir onganarazibar akurvaghsɨ, ingarɨva bizir taba inigh me danɨng.

29 Eghtɨ akar mɨzɨrɨzir kuraba ian akabar otivan markɨ. Ia gumazamizibar akurvaghamin akabara ia dav kɨm. Akar aghuir igharaz darazi gavgavim me danɨngamibara, dar ian akabar otiv. Egh akar ia mɨgeir kaba, da gumazamizir ia barazibar akurvagham.

30 Eghtɨ ia Godɨn Duam osɨmtɨzim a danɨngan markɨ. Ia fo, God ia an gumazamizibar otivasa, a uan Duam ia ganɨngi. Eghtɨ a ian akaghtɨ ia fogh suam, ia guizbangɨra an gumazamizibara, egh dughiar a uam ia iniamimɨn a ia damightɨ ia bar fɨrighregham. 31 Ia arazir kurar kaba atakigh: navir kurar igharazi tavɨn itir arazim, ko anɨngagharim, ko adarir arazim, ko pamtem dagarvagha uari adoghadozir arazim, ko akar kuraba uari gasir arazim, ko igharaz darazir aghuaghuazir arazir maba sara. 32 Egh ia arazir aghuibar Kraisɨn adarasi me damu, egh men apangkuv. Egh uaghan uari uan arazir kuraba gɨn amang, mati God Kraisɨn ingangarimɨn tuavimɨn, ian arazir kuraba gɨn amadi.

Copyright information for `MSY