Ephesians 5

E angazangarimɨn aven daruam

Ia God bar ifongezir boriba, kamaghɨn ia an amir arazibar gɨn mangɨ. Ian arazir ia amiba, arazir gumazamizibagh ifongezir arazim gisɨn tugh, mati Krais bar e gifuegha e bagha uabɨ anigha areme. Kamaghɨn an ovevem mati ofan mughuriar aghuir God ifongezim. Ia Godɨn gumazamizibara. Kamaghɨn ia, gumazamiziba tintiniba uari bakɨa uari isava akuir arazim, ko arazir mɨzɨrɨziba, ko igharaz darazir bizibar ganɨva dagh ifongamin araziba, ia arazir kabar amuan markɨ. Egh uaghan ia arazir kabar mɨgɨrɨgɨaba tong ian tongɨn otivan markɨ. Egh ia akar mɨzɨrɨziba ko akar onganiba ko asuir mɨgɨrɨgɨar kurabar amuan markɨ. Kar uaghan ia damuamin araziba puvatɨ. Arazir ia damuamimra kara, ia God mɨnabɨ. Ia kamaghɨn fogh, gumazamizir tintiniba uari isava akuir arazim gamiba, ko gumazamizir arazir mɨzɨrɨzibagh amiba, ko gumazamizir marazir bizibar gara ifuer arazim gamiba, (Arazir kam mati ia uari isa God ganɨdi moghɨn ia uari isa bizir ifongezibagh anɨdi), ezɨ gumazamizir kamaghɨn amiba, me God ko Krais Ativir Gumazamizibar tongɨn ikian kogham.

Ia tav ateghtɨ a ia gifar ia damutɨ, ia akar ifavaribar gɨn mangan markɨ. Arazir kurar kaba bagh Godɨn anɨngagharim gumazamizir an akamɨn gɨn zuir puvatɨziba me bativam. Kamaghɨn, ia ifavarir gumazir kaba tong men poghan markɨ.

Ia faragha mɨtatemɨn aven ike, egha datɨrɨghɨn ia Ekiamɨn gumazamizibar otivigha, egha angazangarimɨn aven iti. Kamaghɨn ia gumazamizir angazangarimɨn aven itibar mɨn daru. (Angazangarim arazir aghuiba ko Godɨn damazimɨn derazir araziba ko guizɨn akamɨn arazibagh ami, da otifi.) 10 Ia, arazir God damutɨ a bar akongeghamiba, ia da buri dagh fogh dar amu. 11 Ia arazir mɨtatemɨn itibagh amir gumazamizibar poghan markɨ. Men arazir kɨnir kaba, da gumazamizibar akurvazir puvatɨ. Eghtɨ ia men arazibar amutɨ, da azenan otogh, mati angazangarim dagh isirazɨ moghɨn, eghtɨ me fogh suam, arazir me amiba, da ikufi. 12 Me amir arazir mogomeba, kɨ dar gun mɨkɨman kogham. Kɨ dav mɨkɨman bar aghumsɨki. 13 Angazangarim bizibagh isiraghtɨ, da azenim girɨghtɨ, gumazamiziba fogh suam, bizir kabar mɨngariba kamakɨn. 14 Bizitam bar azenim girɨgh egh a guizbangɨra angazangarimɨn mɨn otogham. Kamaghɨn, marazi ghaze,

“Nɨ aremezir gumazim,
nɨ ua dɨkafigh, mozim ategh
egh uam azenan izɨ.
Eghtɨ Kraisɨn angazangarim nɨ gisiragham.”

15 Kamaghɨn, ia uan daroriba deravɨra dar gan. Ia gumazamizir onganibar mɨn daruan markɨ. Ia fofoziba itir gumazamizibar mɨn daru. 16 Datɨrɨghɨn ia Godɨn arazibar amuamin dughiam iti. Ezɨ e datɨrɨghɨn itir dughiam, a gumazamiziba arazir kurabagh amir dughiam, a dughiar kuram. Kamaghɨn amizɨ, ia deravɨra gan, dughiar kam pura mangɨ gɨvaghan kogham. Dughiaba vaghvagh ia arazir aghuibar amu. 17 Kamaghɨn ia arazir onganibar amuan markɨ. Egh arazir God damutɨ a bar akongeghamiba, ia da buri dagh fogh dar amu. 18 Ia wainɨn dɨpar avɨrim ramɨva onganan markɨ, arazir kam ia gasɨghasɨgham. Ia Godɨn Duam ateghtɨ a ia gizɨfagh.

19 Egh ia uariv kɨmsɨ, Ighiabar Akɨnafarimɨn aven itir ighiaba ko, Godɨn ziam fer ighiaba ko, Godɨn Duam ian navir averiabagh atɨzir ighiaba, ia uariv kɨm. Egh ia ighiabar amuva, Ekiamɨn ziam fɨva, uan navir averiabar aven, ziar ekiam a danɨng. 20 Egh ia zurara, en Ekiam Krais Iesusɨn ziamɨn, bizir otiviba bar, da bagh God Afeziam mɨnabɨ.

Pol poroghamibav gei

21 Ia Kraisɨn apengan iti, kamaghɨn ia uarira uarir apengan ikɨva uari baragh.

22 Ia amizir paba itiba, ia Kraisɨn apengan ikiava a barazi moghɨn, ia uan pabar apengan ikɨva me baragh. 23 E fo, Krais uan siosɨn dapanimɨn iti moghɨn, paba uan amuibar dapanibar iti. Ezɨ Krais uabɨ siosɨn Akurvazir Gumazim, ezɨ sios Kraisɨn nivafɨzimɨn mɨn iti. 24 Sios Kraisɨn apengan iti moghɨn, ia amuiba uaghan zurara uan pabar apengan ikɨ.

25 Paba, ia uan amuiba bar me gifongegh, mati Krais uan sios gifongegha a bagha uabɨ isava a ganigha a bagha areme. 26 Krais kamaghɨn ifonge, an akamɨn tuavimɨn, a uan sios isɨ dɨpamɨn a rueghtɨ a Godɨn damazimɨn zuegham. 27 A kamagh sua, a sios damightɨ an an damazimɨn bar aghungigh, egh bar zueghɨva, arazir kuratam puvatɨgh, egh duar kuriba ko seghsariba puvatɨghɨva, egh bizir kurar maba sara uaghan puvatɨgham. Kamaghɨn Krais a bagha uabɨ isa a ganɨngi. 28 Ezɨ kamaghɨra ia gumaziba uan nivafɨzibagh ifongezɨ moghɨn, ia uan amuibagh ifongegh. Gumazir uan amuim gifongezim mati a uabɨ gifonge.

29 E fo, tav uabɨ uan nivafɨzimɨn apanim gamir pu. Puvatɨ, a dagheba a ganɨgava an akurvasi, mati Krais siosɨn akurvasi. 30 E fo, erara, e Kraisɨn nivafɨzimɨn aven itir soroghafariba ko bizibar mɨn iti. 31 Godɨn Akɨnafarimɨn aven itir osizirim kamaghɨn mɨgei,

“Kamaghɨn, gumazim uan ameboghfeziaba ategh mangɨ,
uan amuimɨn porogh egh
aning nivafɨzir vamɨram otogham.”

32 Akar mogomer kam, a mɨngarir ekiam iti. Ezɨ kɨ uabɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, a Krais uan sios ko aning geghari. 33 Ezɨ akar kam a uaghan ia mɨgɨa ghaze, ia gumaziba vaghvagh uarigh ifongezɨ moghɨn uan amuibagh ifongegh. Eghtɨ ia amuiba vaghvagh uan pabar apengan ikɨ me baragh.

Copyright information for `MSY