Ephesians 6

Pol boriba ko ameboghfeziabav gei

Ia boriba, arazir aghuir ia damuamimra kara, ia Ekiam ko porogh egh uan ameboghfeziabar akaba da baragh. Godɨn Akɨnafarim ghaze, “Ia uan ameboghfeziabar apengan ikɨva men akabar gɨn mangɨ.” Akar gavgavir kam, an akar gavgavibar tongɨn ikia, egha dar faraghavɨra akar dɨkɨrɨzim sara iti. Akar dɨkɨrɨzir kam kamakɨn, “Ia kamaghɨn damutɨ, ian dabirabim bar deraghtɨ ia nguazir kam dughiar ruarimɨn an ikiam.”

Ia afeziaba, ia uan boribar nɨghnɨzibagh asɨghasɨgh me damutɨ, me ataran markɨ. Egh ia deravɨra men ganɨva Ekiamɨn damazimɨn men kuariba iniva men araziba akɨrɨva, Ekiamɨn arazibar men sure damu.

Pol ingangarir gumazir kɨniba ko men gumazir ekiar men garibav gei

Ia ingangarir gumazir kɨniba, ia uan gumazir ekiar ian garibar men atiatingɨva, men akaba baraghɨva men apengan ikɨ. Egh ia ifaran kogh, egh navir zuruzimɨn ingangarim damu, mati ia Kraisɨn akam baragha an ingangarim gami. Ia fo, ian gumazir ekiar ian gariba ian gan suam, ia ingangarim deravɨram a gamizɨ me ia gifonge. Egha ia kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ, me ian garir dughiabara, ia ingangarir aghuim damuam. Puvatɨ. Ia Kraisɨn ingangarir gumazir kɨnibara, kamaghɨn ia God ifongezɨ moghɨn ia uan nɨghnɨziba bar da isɨ ingangarim danɨngɨva a damu. Kamaghɨn ia ingangarir gumazir kɨnibar mɨn ingangarim damuva, ian naviba bar akongegh suam, e uan gumazir ekiar en gariba me baghavɨra ingangarim gamir puvatɨ, e Ekiam bagha ingangarim gami. Ia ingangarir gumazir kɨnibar mɨn iti, o ia tavɨn apengan ingangarim gamir puvatɨziba, ia kamaghɨn fogh, gumazamizir ingangarir aghuibagh amiba, Ekiam da bagh ivezir aghuiba bar vaghvagh me danɨngam.

Kamaghɨra ia, men garir gumazir ekiaba, ia uaghan arazir aghuiba uan ingangarir gumazir kɨniba me damu. Ia atiatir araziba me damuan markɨ. Ia zurara bizir kam gɨnɨghnɨgh, ia ko ian ingangarir gumazir kɨniba, ia bar Gumazir Ekiar Ian Garir vamɨra iti, egha a uan Nguibamɨn pɨn iti. An arazir vamɨra gisɨn tugha gumazamiziba bar me tuisɨsi.

Kraisɨn adarasi mati mɨdorozir gumaziba

10 Nan mɨgɨrɨgɨar abuananaba, ezɨ kɨ kamaghɨn mɨkɨmasa, ia Ekiamɨn poroghtɨ an gavgavir ekiam ia damutɨ ia tuivigh gavgavigham. 11 God ia ganɨdir mɨdorozir biziba, ia bar dar aghuigh dar suikigh. Kamaghɨn ia tugh gavgavigh Satanɨn ifavarir nɨghnɨzir kuraba da munasam. 12 Ia deravɨra nɨghnɨgh, e gumazamizir igharaziba ko uariv sozir puvatɨ. E duar kurar overiamɨn itiba ko uariv sosi. Duar gavgavir gumazamizibagh ativiba, ko aser gavgaviba itiba, ko nguazir kamɨn garir adariaba, duar kurar kaba dughiar mɨtater kamɨn aven ingarima e da ko uariv sosi. 13 Kamaghɨn ia God ia ganɨngizir mɨdorozir bizibar suigh dar aghuigh. Egh arazir kuraba otivamin dughiam, ia tugh gavgavigh uan apanim munasɨ, mangɨ mɨdorozim gɨvaghamin dughiam, ia tugh gavgavigh mamaghɨra ikiam. 14 Ia tugh gavgavighsɨ, Godɨn guizɨn akam benimɨn mɨn uan ivariam gikegh. Egh arazir aghuir ia zuraram amiba evarimɨn pɨzir korotiamɨn mɨn anerugh. 15 Egh ia Akar Aghuim anekunsɨ zurara bar ifongegh, ezɨ arazir kam mati ia dagarir asuabar mɨn da zui. Akar Aghuir kam kamakɨn, God e ko navir vamɨra ikiasa. 16 Egh dughiaba bar ia oramɨn mɨn nɨghnɨzir gavgavim uaghan an suiragh, eghtɨ gumazir kuram, Satan, a barir avim itiba ia gasavamangɨtɨ, eghtɨ ia orar kamɨn amodoghɨn barir avir kaba mungam. 17 Ia God ian akurazir arazim gɨnɨghnɨgh, egh nɨghnɨzir kam mati ia dapanir asuar gavgavimɨn mɨn anerughɨtɨ a ian dapaniba avegham. Eghtɨ Godɨn akam, an Duam ia ganɨngizir mɨdorozir sabamɨn mɨn ia an suiragh. 18 Ia bizir kabar amuva, egh God ko mɨkɨm. Egh a ian akurvaghsɨ ia an azangsɨgh. Ia zurara, Godɨn Duam ian navibagh inivtɨ, ia God ko mɨkɨm. Egh angamra ikɨ gan, egh dughiatam God ko mɨgeir arazim ataghraghan markɨ, egh zurara Godɨn gumazamiziba bar me bagh a ko mɨkɨm.

19 Egh ia uaghan na bagh God ko mɨkɨm suam, God uan akam na danightɨ, eghtɨ kɨ anekunsɨ, kɨ atiatingan koghɨva, egh bighvɨra mɨkɨmam. Egh Akar Aghuimɨn nɨghnɨzir mogomem aghuram. 20 Ezɨ kɨ Akar Aghuim gumazamizir igharazibav kɨmasa, kɨ Krais Iesusɨn abuir gumazimɨn iti, kamaghɨn kɨ datɨrɨghɨn kalabusɨn iti. Eghtɨ ia God ko mɨkɨm suam, kɨ an Akar Aghuimɨn gun mɨkɨmsɨ, a gavgavim na danightɨ, kɨ atiatingan koghɨva bighvɨra Akar Aghuim mɨkɨmam.

God deravɨra Efesusɨn itir Kraisɨn adarazir amuasa, Pol an azangsɨsi

21 Tikikus, a mati en aveghbuar e bar ifongezim, a Ekiam baghavɨra ikiava an ingangarim gami. A na bativir bizibar gun ia mɨkɨmam. Eghtɨ ia fogham, kɨ manmaghɨn iti. 22 Kɨ kamagh sua, an en ikɨrɨmɨrir e itimɨn gun ia mɨkɨmɨva gavgavim ian navibar anɨngam. Kamaghɨn, kɨ ia bagha anemadi. 23 Kɨ ia bagha God ko mɨgɨa ghaze, God en Afeziam ko en Ekiam Krais Iesus, aning navir amɨrɨzim ko igharaz darazigh ifongezir arazim, ko nɨghnɨzir gavgavim sara, Kraisɨn adarazi me danɨng. 24 Eghtɨma, gumazamizir en Ekiam Krais Iesus gɨfuegha mamaghɨra itiba, Godɨn apangkuvim bar me ko ikɨ.

Copyright information for `MSY