Galatians 2

Aposelɨn igharaziba, Pol ko uari inigha navir vamɨra iti

Kɨ kamaghɨn atiati, Kantrin Igharazibar Gumaziba gɨn Judabar araziba me ikɨrarɨgham. Kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, gumazir kaba Judabar arazibar gɨn mangɨtɨ, eghtɨ ingangarir kɨ fomɨram amizim ko ingangarir datɨrɨghɨn amim aning pura ingangarir kɨnim gavagham. Kɨ kamaghɨn nɨghnɨzima, God bizir kam nan akagha ghaze, nɨ Jerusalemɨn mangasa kɨ ifonge. Kɨ fomɨra Jerusalemɨn ghuavanabozɨ, ezɨ 14 pla azeniba datɨrɨghɨn gɨvazɨ, kɨ datɨrɨghɨn God nan akazir bizimɨn mɨrara kɨ uam ategha Jerusalemɨn ghuavanabo. Kɨ ghua Barnabas ko ghua, egha Taitus uaghan a inigha ghu. E ghuegha kɨ, Kraisɨn adarazir ziaba itir gumazir dapanibara, me akuvaghava, akar aghuir kɨ Kantrin Igharazibar Gumazibav kemezimra, kɨ me mɨgei. Taitus, na ko ghuzir gumazim, a Grighɨn gumazimra. Kɨ akar aghuir Kantrin Igharazibar Gumazibav geir kamra gumazir dapanibav geima, ezɨ me oregha Taitusɨn mɨkarzir mogomem aghorasa a gaghorir puvatɨ.

Taitusɨn mɨkarzir mogomem aghorir mɨgɨrɨgɨamɨn mɨngarim kamaghɨn oto. Gumazir ifavarir maba mogomemɨn en tongɨn ize. Me e gifara mati me guizbangɨra en marasi. Me orazi, e fomɨra Judan arazibar apengan itima, da e ikiagharɨki, ezɨ Iesus e gamizɨma, e datɨrɨghɨn fɨriaghɨrɨ. Ezɨ gumazir kaba Krais e fɨrizir arazibar ganasa iza ifarava en tongɨn iti. Gumazir kaba e damutɨ e ua Judabar arazibar apengan ikɨtɨ da uam e ikɨrarɨghasa, me ifonge. Egha me Taitusɨn mɨkarzir mogomem aghorasa, e mɨgei. Ezɨ e ghaze, akar aghuim a guizbangɨra mɨgɨrɨgɨam, ezɨ a ia ko ikɨvɨra ikiasa, e ifonge. Kamaghɨn e me baragha tong men akabar gɨn zuir puvatɨ.

Ezɨ Jerusalemɨn itir gumazir dapaniba, me akar otevir igharazitam nan mɨgɨrɨgɨam isafurazir puvatɨ. Gumazir kaba me gumazir dapaniba, a dera. God gumazir ziaba itibar garir puvatɨ. Kamaghɨn, tina ziam iti, o tina ziam pu, nan nɨghnɨzim, ziar ekiam pura bizim. Kɨ mɨgeima gumazir dapaniba oraghava kamaghɨn mɨgeir puvatɨ, “Nɨ paza bizir mabav gei.” Egha me bar akar otevir igharazitam nan mɨgɨrɨgɨam isafurazir puvatɨ. God faragha Judan gumazamizibar tongɨn aposelɨn ingangarim damuasa, Pita ginaba. Egha ingangarim damuasa gavgavim a ganɨngi. Egha akar aghuim Judan gumazamizibav kɨnasa Pita mɨkeme. Kamaghɨra God Kantrin Igharazibar Gumazibar tongɨn aposelɨn ingangarim damuasa, kɨ Pol na ginaba, egha God uabɨ gavgavim na ganɨngi. Egha ghaze, nɨ Pol nɨ Kantrin Igharazibar Gumaziba akar aghuim me mɨkɨn. Kraisɨn adarazir gumazir dapanir pumuning ko mɨkezim, Jems, Pita ko Jon, me nan mɨgɨrɨgɨaba baregha, egha fo, God uabɨ ingangarir kam na ganɨngi. Me fo, Godɨn apangkuvim na ko itima, a ingangarir kam na ganɨngi. Me kamaghɨn fogha, egha bar akar otevir vamɨra na ko Barnabas ganɨngi, “E Judan gumazamizibar tongɨn ingartɨ, nɨ ko Barnabas Kantrin Igharazibar Gumazibar tongɨn ingar. 10 Gua me ko ingarɨva egh gumazamizir onganarazir Jerusalemɨn itiba, gua men akurvaghamin nɨghnɨzim gɨn amangan markɨ.” Kɨ fomɨra akurvazir kam gamua iza datɨrɨghɨn a damuasa ifongegha nan nɨghnɨzim a bagha bar gavgafi. Egha e ingangarim kamaghɨn anebɨgha uari ganigha, egh nɨghnɨzir vamɨra ikiasa uan agharibar suisi.

Kɨ gari, Pita arazir kuram gamima kɨ an anogoroke

11 Dughiar mam Pita Antioghɨn nguibar ekiamɨn izegha, Kantrin Igharazibar Gumaziba koma api. Ezɨ gɨn nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir Judan marazi me Jems ko ikegha uaghan Antioghɨn ize. Me izezɨ, Pita kamaghɨn nɨghnɨsi, kɨ Kantrin Igharazibar Gumaziba ko ikɨva damɨtɨ, Judaba nan ataram, kar mɨkarzir mogomebar aghorir gumaziba. A kamaghɨn atiatigha, egha Judan izezir darazigh ifara, egha Kantrin Igharazibar Gumaziba me ategha saghon ikiasa. Egha a Kantrin Igharazibar Gumaziba koma uam apir puvatɨ. Egha a Judabar gumaziba me koma api. An arazir kam gamizɨ, ezɨ Judan Antioghɨn itir nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir darasi, me uaghan Kantrin Igharazibar Gumaziba ko ikɨ daman aghua. Egha me ifavarir arazir kam gamima, Barnabas uaghan men mɨn ami. Ezɨ gumazir kaba Pitan arazir ifavarimɨn gɨn zui. Ezɨ an arazir kurar kam azenim girɨzɨ me bar fo, an arazir kuram gami. Kamaghɨn amizɨ, kɨ Pitan arazir kurar kam bagha an guam gatɨgha an atari.

14 Me akar aghuimɨn guizbangɨra mɨgɨrɨgɨaba deravɨra dar gɨn zui puvatɨ. Ezɨ kɨ kamaghɨn men arazir kurabar ganigha egha, Pita men damazimɨn kamaghɨn a mɨgei, “Pita, nɨ Judabar gumazir mam, egha nɨ nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn iti, egha nɨ Judabar araziba ategha, Kantrin Igharazibar Gumazibar arazir mabagh ami. Gumazir maba Jems ko ikegha izezɨma, ezɨ nɨ kantrin igharazibar gumazibar araziba ategha, manmagh sua ua Judabar arazibagh ami? Nɨ kamaghɨn amuava, egha manmagh sua Judabar arazibar gɨn mangasa Kantrin Igharazibar Gumazibav gɨa, me abɨri?”

Gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itiba, merara Godɨn damazimɨn dera

(Sapta 2:15-4:30)

Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumaziba uaghara, nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikɨtɨ, eghtɨ God suam, ia nan damazimɨn dera

15 Egha Pol mɨgɨa ghua kamaghɨn Pita mɨgei, “Guizbangɨra, e Judan gumazibara, egha ghaze, e ti bar dera. Ezɨ Kantrin Igharazibar Gumazibara, me arazir kurabagh ami. 16 Ezɨ e fo, gumazim Moses Osizirir Arazibar gɨn zuima, God kamaghɨn a mɨgeir puvatɨ, nɨ nan damazimɨn dera. Bar puvatɨ. Egh gumazim nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikɨtɨ, anarɨra God kamaghɨn a mɨgei, nɨ nan damazimɨn dera. Kamaghɨn e Krais Iesus nɨghnɨzir gavgavimɨn an ti. E fo, gumazitam Moses Osirizir Arazibar gɨn mangɨtɨ, God kamaghɨn a mɨkemeghan kogh suam, nɨ nan damazimɨn dera. Nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir tuavimra God suam, nɨ nan damazimɨn dera. Egha tuavir Moses Osirizir Arazibar gɨn zuim puvatɨ. E, God kamaghɨn e mɨkɨm suam, ia nan damazimɨn dera, kamagh sua, e nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn iti.

17 E nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikɨtɨ, God tuavir kamɨn suam, e an damazimɨn dera. Tuavir kamɨn e fo, e Judaba uaghan Kantrin Igharazibar Gumazibar mɨn arazir kurabagh ami. Egh e ti kamaghɨn mɨkɨmam, Krais uabɨ arazir kurabar amuasa, gumaziba abɨri. Bar puvatɨ. E, Moses Osirizir Araziba ateghɨva, egh kamaghɨn e arazir kurabagh amir puvatɨ. Kɨ nɨghnɨzir gavgavim Godɨn Otarimɨn iti. A bar na gifuegha nan akurvaghasa uan mɨkarzim gasɨghasɨki. Ezɨ ikɨrɨmɨrir kɨ datɨrɨghɨn nguazir kamɨn amim, kɨ nɨghnɨzir gavgavimɨn tuavimɨn gɨn ghuava, ikɨrɨmɨrir kam gami. Kɨ Krais ko ter ighuvimɨn aremegha, egha ikɨrɨmɨrir igiam ini. Ezɨ ikɨrɨmɨrir kam a nan ikɨrɨmɨrimra puvatɨ. Krais angamra nan aven iti. Kɨ ikɨva Godɨn ingangarim damuasa, kamaghɨn Moses Osirizir Araziba na gamizɨ kɨ aremegha ua Moses Osirizir Arazibar gavgavimɨn apengan itir puvatɨ. Bizir kɨ Mosesɨn Osirizir Arazibar apengan ikiava amiziba, kɨ da gɨfa. Egh gɨn ua dar amuva kamaghɨn mati kɨ arazir kurabagh amir gumazim.
(2:18) Grighɨn akam, vezɨn kamɨn deragha bigha mɨkemezir puvatɨ. Pol ti kamaghɨn mɨkɨmasa, gumazamiziba Kraisɨn gɨn mangɨ, egh ua Moses Osirizir Arazibar apengan ikian kogham. Kraisɨn gɨn zuir marazi, Moses Osirizir Arazibar gɨn mangɨsɨ gavgavigh, egh me uaghan me arazir kurabagh amibar otivigham, mati gumazamizir bar Moses Osirizir Arazibar apengan itibar mɨn iti. Nɨ Rom 7:4-6ɨn gan.
21 Egh kɨ Moses Osirizir Arazibar gɨn mangɨ Godɨn damazimɨn deraghtɨ, eghtɨ Kraisɨn ovevem mati pura bizim. Ezɨ God uan arazir Moses ganɨngizibar gɨn mangan gumazibar anogoroke. Me dar gɨn mangɨva Godɨn damazimɨn deraghan kogham. Kamaghɨn kɨ Godɨn apangkuvim damightɨ a pura bizir kɨnimɨn mɨn otivan, kɨ aghua.”

Copyright information for `MSY