Galatians 3

Ia Galesian onganiba, tinara ian nɨghnɨzibagh asɨghasɨki?

O Galesiaba, ia bar ongani. E Krais Iesusɨn gun bar deravɨra ia mɨkeme. Ezɨ mati ia uari an garima, a ter ighuvimɨn areme. Ezɨ tinara ian nɨghnɨzibagh asɨghasɨki. Kɨ bizir vamɨra foghasa ian azai. Ia, Moses Osirizir Arazibar gɨn ghua, Godɨn Duam iniz, o ia akar aghuim baregha nɨghnɨzir gavgavim an ikia, Godɨn Duam ini? Ia faragha Godɨn Duamɨn gavgavimɨn amodoghɨn ghuava, egha datɨrɨghɨn ia Godɨn Duam ategha uan gavgavibar darorim a gɨvasa. Ia ti bar onganighama? Bizir faragha ia bativiziba, ia pura a da isi, o? Nan nɨghnɨzimɨn, ia pura da inizir puvatɨ.
(3:4) Fofozir gumazir avɨriba vezɨn kam gɨragha ghaze, “Godɨn Duam ian tongɨn amizir bizir aghuiba, ia ti da gɨn amadas, o? Kɨ ghaze, ia ti dagh nɨghnɨghavɨra iti.”


God gari, ia nɨghnɨzir gavgavim an itima a ian akurvasi

God gari, ia Moses Osirizir Araziba gɨn zuima, a uan Duam ia ganigha, ian tongɨn mirakelbagh ami? O a gari, ia nɨghnɨzir gavgavim an akar aghuimɨn itima, a uan Duam ia ganigha ian tongɨn mirakelbagh ami? Ia Abrahamɨn eghaghanim gɨnɨghnɨgh. God fomɨra kamaghɨn fo, gɨn Kantrin Igharazibar Gumaziba nɨghnɨzir gavgavim akar aghuimɨn ikɨtɨ, a kamaghɨn me mɨkɨm suam, ia nan damazimɨn dera. Ezɨ Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme, God fomɨra akar aghuim Abraham mɨkɨni, egha kamaghɨn mɨgei, “Nɨ bangɨn, kɨ nguazir kamɨn itir kantriba bar deravɨra me damuam.” Abraham nɨghnɨzir gavgavim itima, God deravɨra a gami. Kamaghɨra gumazamiziba bar nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨtɨ, a uaghan deravɨra me damuam.

10 Moses Osirizir Arazibar mɨngarim, a nɨghnɨzir gavgavimɨn bizim puvatɨ, a bizir igharazim. Ezɨ Godɨn Akɨnafarim ghaze, “Gumazitam Moses Osirizir Araziba bar dar gɨn mangɨ, egh dughiaba bar kamaghɨra damu.”
(3:10-12) Gumazitam Moses Osirizir Araziba zurara bar deravɨra tamɨn gɨn zuir puvatɨ.
Egha Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei, “Gumazitam nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨtɨ, God suam, nɨ nan damazimɨn dera, gumazir kamra zurara deravɨra ikɨvɨra ikiam.” Kamaghɨn, e bar fo, gumazitam Moses Osirizir Arazibar gɨn ghua, Godɨn damazimɨn derazir puvatɨ. Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei, “Gumazitam akɨnafarimɨn aven itir araziba bar deravɨra dar gɨn mangan koghtɨ, eghtɨ God gumazir kam gasɨghasigham.” Eghtɨ kamaghɨn tina suam, e Moses Osirizir Arazibar gɨn mangɨva Godɨn damazimɨn deragham, kamaghɨn amir gumaziba, God me gasɨghasɨgham.
13 Moses Osirizir Araziba kamagh mɨkeme, e gumaziba bar Moses Osirizir Arazibar gɨn mangɨva, egh ikuvigham. Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme, “Gumazir ter ighuvimɨn duiba God ghaze, me gumazir kuraba.” Ezɨ kamaghɨn Krais en akuravaghasa ziar kam ini, “gumazir kuram.” Egha ziar kam bangɨn a uam e ini. 14 God Abraham deravɨra a gamigha egha ghaze, kɨ Abraham gamizɨ moghɨra, kɨ Krais Iesusɨn ingangarimɨn tuavimɨn Kantrin Igharazibar Gumaziba deravɨra me damuam. Egha God kamaghɨn ifonge, e nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn ikɨva, an Duam iniam. Egha kamaghɨn a uam e ini.

Moses Osirizir Araziba ko Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn mɨgɨrɨgɨaba

15 Fomɨra God bizir aghuir gɨn otivamin gun mɨkeme. God Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam Abraham uan ovavim ko aning ganɨngi. Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkemezir puvatɨ, “Nɨn ovaviba.” An ovavir avɨribav geir puvatɨ. An ovavir vamɨra mɨgɨa ghaze, “Nɨn ovavim.” Kar a Iesus mɨgei. E God e bagha inabazir biziba inisɨva Moses Osirizir Arazibar gɨn mangɨva, egh akar dɨkɨrɨzimɨn tuavimɨn da inian kogham. Ezɨ e fo, God fomɨra akar dɨkɨrɨzimɨn mɨn bizir kaba Abraham ganɨngi. Nan adarasi, datɨrɨghɨn kɨ gumaziba e zurara amir arazim mɨkɨmasa. Gumazitam aremeghsɨ, egh uan biziba tuiragh uan boribar anɨngsɨ, mɨgɨrɨgɨar tam osirightɨ, an mɨgɨrɨgɨar kam mati Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim. Eghtɨ gumazitam uam akar igharazitam akar dɨkɨrɨzir kam gifuraghan kogham. Egha kamaghɨn mɨgeir puvatɨ, “E akar dɨkɨrɨzir kamɨn gɨn mangan kogham.” Nan mɨgɨrɨgɨar mɨngarim kamakɨn: Faraghavɨra God, Abraham ko akar dɨkɨrɨzim gami. Ezɨ 430 plan azeniba gɨvazɨ gɨn God uan arazir osiriziba Moses ganɨngi. Moses Osirizir Arazir kaba bar gɨn otifi. Egha da Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn mɨgɨrɨgɨam batueghan kogham. Egh Godɨn akar dɨkɨrɨzir kam angarighan kogham.

19 Ezɨ kamaghɨn manmagh sua God uan osirizir araziba Moses ganɨngi? God gumazamizibar amutɨ, me arazir kurabar mɨngarim gɨfoghasa, uan osirizir araziba anɨngi. God faragha akar dɨkɨrɨzim Abraham ganigha ghaze, nɨn ovavim gumazamiziba bar men akurvagham. Ezɨ gumazir kam zuamɨra izezir puvatɨ. Ezɨ arazir kurar kaba bagha, God gɨn uan osirizir araziba anɨngi. A kamaghɨn ifonge, an osirizir araziba ikɨ mangɨ, ovavim otoghamin dughiamɨn tugham. God uan osirizir arazir kaba isa enselbar dafarim gatɨzɨ, me da isa abuir gumazim Moses ganɨngizɨ, abuir gumazim e ganɨngi. 20 Egh gumazitam ingangaritam damusɨ gumazir igharazitam ko akar gavgavir dɨkɨrɨzim akɨrsɨ, an a isɨva abuir gumazimɨn dafarim datɨghtɨma, eghtɨ abuir gumazim a isɨva gumazir igharazim danɨngan kogham. Ezɨ God uabɨra, a uabɨ uan akar gavgavir dɨkɨrɨzim Abraham ganɨngi, egha enselɨn tam ganɨngizir puvatɨ, o abuir gumazitam ganɨngizir puvatɨ.

Datɨrɨghɨn Godɨn Duam zurara en akurvasi

21 Kɨ kamaghɨn mɨkɨmam, Moses Osirizir Araziba Godɨn akar fomɨra dɨkɨrɨzimɨn apanim gami, o? Bar puvatɨ. Osirizir arazitam ikɨrɨmɨrir aghuim e ganɨdir puvatɨ. Osirizir arazitam ikɨrɨmɨrir aghuim e danightɨ, e ti fomɨra Moses Osirizir Arazibar gɨn zuima, da e gamima e Godɨn damazimɨn deraghai. Moses Osirizir Araziba ikɨrɨmɨrir aghuim anɨdi puvatɨ. 22 Godɨn akar dɨkɨrɨzimɨn mɨrara e gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn itir darazi. God bizir kaba e danɨngasa ifonge. Kamaghɨn amizɨ, Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme, nguazir kamɨn gumazamiziba, arazir kurabar gavgavim bar me ikiagharɨki. 23 Faraghavɨra nɨghnɨzir gavgavir kam izezɨ puvatɨzɨ, arazir kurabar gavgavim e ikiagharɨghɨzɨ, ezɨ e Moses Osirizir Arazibar apengan iti. Egh mangɨ God nɨghnɨzir gavgavimɨn tuavim en akaghamin dughiam. 24 God kamaghɨn ifonge, e nɨghnɨzir gavgavim akar aghuimɨn ikɨtɨ, eghtɨ a suam, ia nan damazimɨn dera. Egha, a uaghan kamaghɨn ifonge, Moses Osirizir Araziba e inigh Krais bagh mangam. Egha kamaghɨn a Moses Osirizir Arazibagh amizɨ, da e gativagha en garir gumazimɨn mɨn oto. 25 Ezɨ datɨrɨghɨn nɨghnɨzir gavgavim azenimɨn otozɨ, e ua Moses Osirizir Arazibar apengan itir puvatɨzɨ da ua e gativagha en gari puvatɨ.

26 Ia gumazamizir dɨpamɨn rueziba, ia Kraisɨn puegha, egha Kraisɨn mɨn otifi. Egha datɨrɨghɨn Krais Iesusɨn aven ia ikɨzir vamɨra. Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumaziba puvatɨ, ingangarir gumazir kɨniba ko gumazir fɨriaghreziba, o gumazamiziba puvatɨ. Ia nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn ikia, kamaghɨn ia bar Godɨn boriba. Kamaghɨn amizɨma, e ua Moses Osirizir Arazibar apengan itir puvatɨzɨ, da ua e gativagha en garir puvatɨ.

Datɨrɨghɨn ia Godɨn boriba, ezɨ Moses Osirizir Araziba ia ikiagharɨzir puvatɨ

29 Krais an Abrahamɨn ovavim. Ezɨ ia Kraisɨn ikɨzimɨn ikɨva, egh ia uaghan Abrahamɨn ovaviba. Ia Kraisɨn ikɨzir kam, iarara God fomɨra Abrahamɨn ovaviba bizir aghuir kaba me danɨngasa Abraham ko akam akɨri. Kar iarara, God ia mɨgei.

Copyright information for `MSY