Galatians 4

Ezɨ datɨrɨghɨn kɨ akar isɨn zuimɨn bizir kam deravɨra ia mɨkɨmam. Afeziatam borir aghɨritam ikɨva, egh gɨn a uan biziba bar da isɨva borir kam danɨngam. Bizir kaba borim bagha fomɨra iti. Ezɨ borim tɨghar aghuir dughiam, a pura mati a uan afeziamɨn ingangarir gumazir kɨnir mam. Bizir kaba, an biziba. Egha a suvighavɨra itima, gumazir an gariba koma an bizibar gariba, an garava egha an biziba sara gari. Egha ghua dughiar an afeziam biziba an agharim darɨghamim oto. Egha dughiar kamɨn, a uabɨ uan biziba inigha dar gari. Ezɨ e uaghan kamaghɨn ami, e borir aghɨribar mɨn itir dughiam, e nguazim ko overiamɨn bizibagh ativagha dar garir duar kuraba ko bizir nedaziba, e dar ingangarir gumazir kɨnibagh ava. Ezɨ God kamaghɨn ifonge, e an boribar otivasa, egha Moses Osirizir Arazibar apengan itir gumazamiziba, a uam e givezasa. God fomɨra e givezasa dughiam ginaba. Ezɨ dughiar a fomɨra inabazim datɨrɨghɨn otozɨ, ezɨ a uan otarim amadazɨma a ize. Ezɨ amizim a bate. Ezɨ a gumazir Moses Osirizir Arazibar apengan itimɨn mɨn oto. Ezɨ e Moses Osirizir Arazibar apengan itir gumazamiziba, a ua e ini. Ezɨ ia datɨrɨghɨn Godɨn boribagh ava. Ezɨma God uan Otarimɨn Duam amadazɨma an en navir averiabar iti. Ezɨ Duar kam en aven kamaghɨn dei, “Nan afeziam.” Kamaghɨn, nɨ ua pura ingangarir gumazir kɨnimɨn itir puvatɨ. God nɨ gamizɨ nɨ an borim gava. Egh nɨ fogh, nɨ an bizir aghuir inabaziba iniam.

Tizim bagha nguazir kamɨn biziba ua ia ikiagharɨsi?

Fomɨra ia God gɨfozir puvatɨgha, egha bizir guizbangɨra God puvatɨziba dagh amuava, egha dar ingangarir gumazir kɨnibar mɨn iti. Ezɨ datɨrɨghɨn ia Godɨn boroghɨn zui. O kɨ kamaghɨn mɨkɨmam, God ian boroghɨn zui. Ia kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, ia zurara Moses Osirizir Arazibar dughiar ekiaba ko iakinir igiabar dughiaba ko azenir igiabar dughiaba ko dagheba otir dughiabar gɨn mangam. Manmagh sua ia ua nguazim ko overiamɨn bizibagh ativagha dar garir pura duar kurabar gɨn zui? Da gavgaviba puvatɨ. Ia ti uamategh dar ingangarir gumazir kɨnibar ikiasa? 11 Kɨ ian arazir kam gɨnɨghnɨgha, egha kɨ kamaghɨn atiati, ingangarir kɨ ian tongɨn amizim an daghem puvatɨgham.

Ia nan arazibar gɨn izɨ

12 Nan adarasi, kɨ uabɨ Moses Osirizir Araziba ategha egha ian mɨn iti. Ezɨ ia nan mɨn ikiasa kɨ ia gakaghori. Ia fo, fomɨra kɨ Galesian Provinsɨn izeghava, egha nguibar igharazitamɨn mangasava amuava egha arɨmariam ini. Egha dughiar kamra akar aghuim faragha ia mɨkɨni. Nan mɨkarzim gavgavim puvatɨgha egha osɨmtɨzir ekiam ia ganɨngi. Ezɨ ia akɨrim ragha na gasarazir puvatɨgha, egha ia na ko ikian aghuazir puvatɨ. Enselɨn tam, o Krais Iesus uabɨ izɨva ia ko ikɨtɨ, ia aning inighɨva bar deravɨra aning damuam. Ezɨ kɨ areir dughiamɨn, ia na inighava arazir kamra na gami. Egha ia na inizɨ kɨ ian gara itima, ia arazir kuratam na gamizir puvatɨ. Kɨ guizbangɨra kamaghɨn mɨkɨmam, dughiar kamɨn ia nan akurvaghasa bar ifonge. Egh ia uan damaziba na bagha da asiasa ifuegha da asigha na ganighai. Ia faragha na gifuegha na bagha bar akonge. Ezɨ ia na gifongezir navir kam datɨrɨghɨn managh iti? 16 Manmaghɨn ami? Kɨ guizbangɨra akam ia mɨkɨni, kamaghɨn kɨ ti ian apanim gava?

17 Ifavarir gumazir kaba kamaghɨn ifonge, ia me baghavɨra ikiasa, egha me pura ian kuariba isava, egha guizbangɨra ian akurvaghamin nɨghnɨziba puvatɨ. Ia men nɨghnɨzibar gɨn mangɨva egh ia en saghon ikiasa, me ifonge. 18 Tina gumazir igharaziba baghɨvɨra ikɨ, egh men akurvaghamin nɨghnɨzir aghuim ikɨtɨ, kamaghɨn dera. Ia zurara arazir kam damuvɨra ikɨ. Egh kɨ ia ko ikiamin dughiabara puvatɨ.
(4:18) Grighɨn akam vezɨn kamɨn deragha bigha mɨkemezir puvatɨ.
19 Kɨ orazi, ia arazir kam gamima, kɨ ia bagha okam nɨghnɨgha egha ghaze, kɨ manmaghɨn ian akurvagham. Kɨ ia ko itir puvatɨ, Iavzika. Kɨ ia ko ikia, ti tong akar aghuitam ia mɨkemeghai. Nan boriba, ia guizbangɨra Godɨn boribagh avagh, egh Kraisɨn mɨn ikiasa, kamaghɨn kɨ ia bagha ua mɨzazir kam barasi. Mati amizim borim batasa isir mɨzazim.

Hagar ko Sara

21 Ia gumazir Moses Osirizir Arazibar apengan ikiasa ifongeziba ia na mɨkɨm. Ia ti Moses Osirizir Araziba mɨkemezɨ moghɨn fozir puvatɨ? Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme, Abraham otarir pumuning iti. Ingangarir amizir kɨnim, Hagar, mam bate. Ezɨ guizbangɨra an amuim, Sara, mam bate. Ingangarir amizir kɨnimɨn borim nguazimɨn amiziba boriba isi moghɨn oto. Ezɨ guizbangɨra an amuimɨn borim, an akar dɨkɨrɨzimɨn tuavimɨn oto. 24 Amizir kamning akar gavgavir dɨkɨrɨzir pumuningɨn mɨn iti. Eghaghanir kamnagh akar isɨn zuim an iti. Hagar, a Sainain mɨghsɨamɨn akar gavgavir dɨkɨrɨzimɨn mɨn iti. Sainain mɨghsɨam, a kantri Arebian iti. Hagar ingangarir amizir kɨnir mam. Ezɨ an boriba uaghan ingangarir gumazir kɨniba. Hagar uan boriba ko me ingangarir gumazir kɨnibar mɨn ti. Ezɨ Jerusalemɨn datɨrɨghɨn itim, an Hagarɨn mɨn iti. Datɨrɨghɨn itir Jerusalem uan boriba ko, me Moses Osirizir Arazibar apengan iti, egha ingangarir gumazamizir kɨnibar mɨn ami. 26 Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme,

“Amizir boriba puvatɨzir kam, nɨn boriba gɨn bar avɨrasemegham,
egh amizir pam itimɨn boribagh afiragham.
Kamaghɨn nɨ amizir boriba isir puvatɨzim, nɨ bar akongegh.
Nɨ amizir otɨrɨmɨrir mɨzazibagh fozir puvatɨzim,
nɨn navim deragh, nɨ bar akuegh, pamtem dɨmɨva araghasɨ.”

Ezɨ kamaghɨn Jerusalemɨn igharazim a Godɨn Nguibamɨn iti, Moses Osirizir Araziba a ikiagharɨghɨzir puvatɨzɨma, a datɨrɨghɨn fɨriaghɨrɨ. Ezɨ an en amebamɨn mɨn iti.
(4:26) Ves 22ɨn, Pol Sara dɨbora ghaze, “Guizbangɨra Abrahamɨn amuim, Sara.” Kar akar isɨn zuir mam, Sara Godɨn akar dɨkɨrɨzimɨn mɨn iti. Saran otarim Aisak, a Kraisɨn gɨn zuir darazir mɨn iti. Nɨ Galesia 4:28ɨn gan.
28 Ezɨ nan adarasi, ia Aisakɨn mɨn ami. Godɨn akar dɨkɨrɨzim mɨrara, ia an boriba. 29 Nguazimɨn amiziba boriba isi moghɨn otozir otarim, a Godɨn Duamɨn gavgavimɨn otozir otarim pazava a gami. Kamaghɨra, datɨrɨghɨn Moses Osirizir Arazibar apengan itir gumaziba, e tina Godɨn Duamɨn apengan iti, me en aghuagha osɨmtɨziba e garɨsi. 30 Ezɨ Godɨn Akɨnafarim manmaghɨn mɨkeme? A kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Ingangarir amizir kɨnimɨn borim, a guizbangɨra Abrahamɨn amuimɨn borim ko afeziamɨn bizir aghuiba da inian kogham. Kamaghɨn, ia ingangarir amizir kɨnim uan otarim ko aning batokegh.”

Godɨn gumazamiziba fɨriaghire

(Sapta 4:31-6:18)

Ia uari bagh ganigh, Moses Osirizir Araziba ua ia ikɨrarighan kogham

31 Nan adarasi, e ingangarir amizir kɨnimɨn boriba puvatɨ, e guizbangɨra Abrahamɨn amuimɨn

Copyright information for `MSY