Galatians 6

Bizir manam nɨ uan navir averiamɨn an opari, bizir kamnaghra, an otogham

Nan adarasi, ian tav arazir kuratam damightɨ, ia gumazir Godɨn Duamɨn gɨn zuiba, ia navir amɨrɨzimɨn arazibar a damuva, egh an akuraghtɨ, a uan arazir kuraba ategham. Kamaghɨn ia deravɨra uari bagh gan, Satan ia gifaraghtɨma, ia uaghan arazir kuratam damigham. Ezɨ gumazitam suam, a ziar ekiam iti, puvatɨ, a ziam pu, egha kamaghɨn gumazir kam uabɨra uabɨ gifari. Ia igharaz darazir akuragh men osɨmtɨziba ater. Egh ia kamaghɨn damuva, ia guizbangɨra Kraisɨn arazibar gɨn mangam. Gumaziba bar, me uari uan arazir me amibar osɨmtɨziba ateram. Gumaziba uari uan ingangaribar gan, da deras ti puvatɨ. Gumazim kamaghɨn damuva, a uabɨ uan arazibar gan dagh ifongegh. Egh a uan arazibar gan, egh gumazir igharazimɨn arazibara gan dav kɨman markɨ.

Gumazir Godɨn akam barazim, a uan bizir aghuitaba an sure gamir gumazim danɨng.

Bizir manam nɨ uan navir averiamɨn an opari, bizir kamnaghra, an otogham. Gumazitam uan navir ghurimɨn arazibar gɨn mangɨtɨma, an navir ghurir kamɨn dagher kuraba otivtɨma a bar kuvigham. Egh gumazitam Godɨn Duamɨn gɨn mangɨtɨ, Godɨn Duam a damutɨ, dagher aghuiba otivtɨma, a ikɨrɨmɨrir aghuir zurara itim iniam. Egh ia suam, ia God gifari, bar puvatɨ. Ia uarira uarigh ifari, egh ia kamaghɨn damuan markɨ. Egh e ingangarim damusɨ amɨraghan kogh, egh dagheba iniamin dughiamɨn, e dagher bar aghuiba iniam. Kamaghɨn e arazir aghuibar amusɨ amɨraghan kogham. 10 Kamaghɨn amizɨma, datɨrɨghɨn dughiam ikiavɨra itima, e arazir aghuibar gumazir igharaziba bar deravɨra me damuam. Egh bizir ekiam, e deravɨra gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Ekiamɨn itibar amuam.

Polɨn mɨgɨrɨgɨar abuananaba

11 Kɨ osirizir osizirir ekiar kaba, ia dar gari, kar kɨ uabɨ uan dafarimɨn osirizir akaba.
(6:11) Nɨ akar 1 Korin 16:21ɨn itimɨn gan.


12 Ifavarir gumaziba atiatia kamaghɨn nɨghnɨsi, “Gumazir igharaziba kamaghɨn fogh suam, e nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ter ighuvimɨn iti, egh me pazɨv e damuam.” Kamaghɨn amizɨma me ian mɨkarzir mogomeba aghorasa bar gavgafi. Me ghaze, me ian mɨkarzir mogomeba aghorasa, me damightɨma, me ian mɨkarzir mogomeba aghorezir bizir kam bagh men ziaba fam. Ezɨ gumazir uan mɨkarziba aghorezir kabanagh, me uaghan deravɨra Moses Osirizir Arazibar gɨn zuir puvatɨ. Ia oragh. Gumazir kaba ian mɨkarzir mogomeba aghorasa bar gavgafi. Me kamagh sua, me kamaghɨn ia damigh gumazir igharazibar damazimɨn ziar ekiaba iniasa. 14 Ezɨ mɨkarzir mogomem aghorir arazim, a pura bizim. Egha mɨkarzir mogomem aghorir puvatɨzir arazim, a uaghan pura bizim. God e gamizɨma e gumazamizir igiabar otifi, ka bizir ekiam. En Ekiam Krais Iesus ter ighuvimɨn areme. Ezɨ kɨ bizir kam bagha uan ziam o gumazir igharazitamɨn ziam fer puvatɨ. Kɨ Godɨn ziamra fe. Iesus ter ighuvimɨn areme, ezɨ tuavir kamɨn nguazir kamɨn araziba nan nɨghnɨzimɨn aremegha gɨfa. Egha mati kɨ uabɨ ter ighuvimɨn areme. Egh kɨ uam nguazir kamɨn arazibar gɨn mangan kogham. 16 Nɨghnɨzir kamɨn suiraghava an gɨn tɨziba, Godɨn apangkuvim men ikiam. Egh a men navibar amutɨma me nɨmɨra ikiam. Eghtɨ gumazamizir kaba, me guizbangɨra Godɨn Israel.

17 Gumaziba na mɨsoghezɨ, ezɨ men duar kuriba nan mɨkarzimɨn iti. Ezɨ ia bizir kabar gan suam, kɨ guizbangɨn Iesusɨn ingangarir gumazim. Eghtɨ gumazitam uam osɨmtɨzitam na darɨghan ka aghua. 18 Nan adarasi, en Ekiam Krais Iesusɨn apangkuvim ian duaba ko ikɨ. Guizbangɨra.

Copyright information for `MSY