Hebrews 1

Iesus, a enselbagh afira

(Sapta 1-2)

God e mɨkɨmasa uan akam isa uan Otarim ganɨngi

Fomɨra God dughiar avɨriba ko tuavir avɨribar uan akam isa an akam inigha izir gumazibagh anɨngizɨ, me en inazir afeziabav keme. Ezɨ datɨrɨghɨn dughiar kam, kar dughiar abuananaba, God e mɨkɨmasa uan akam isa uan Otarim ganɨngi. God biziba bar da iniasava Otarir kam a mɨsefe. Otarir kamɨn agharimɨn, God fomɨra overiam ko nguazimɨn ingari. Ezɨ Otarir kamra Godɨn angazangarim en akagha ghaze, God a bar dera. Egha uaghan a Godɨn mɨrara gari. An akam bar gavgafi, egha akar kamra a bar bizibagh amima, da gavgavighavɨra iti. Egha an arazir kuraba gɨn amadir ingangarim a gɨvagha, egha gumazamizibagh amima me zuegha iti. Egha a gɨn Godɨn Nguibamɨn ghuavanaboghava Pɨn Tir Atrivir Ekiamɨn agharir guvimɨn boroghɨn apera.

Godɨn Otarim enselbagh afira

Afeziam ziam uan Otarim ganɨngi. Ezɨ ziar kam a bar dera, egha enselbar ziam gafira. Ezɨ kamaghɨn an Otarim gamizɨma a enselbar ekiamɨn oto, ezɨ me an apengan iti. Egha God dughiatam uan enselɨn tam kamaghɨn a mɨkemezir puvatɨ, “Nɨ nan Otarim, ezɨ datɨrɨghɨn kɨ nɨn Afeziam.” O a enselɨn tamɨn mɨkemezir puvatɨ, “Kɨ an Afeziam, ezɨ a nan Otarim.” Bar puvatɨ. Egha dughiar God ua uan Otarir ivariam nguazir kamɨn anemangasa egha uaghan ghaze,

“Godɨn enselba bar an apengan ikɨva egh an ziam fam.”

Egha God kamaghɨn enselbav keme, “A uan enselbagh amima da amɨnimɨn mɨn otifi, egha uan ingangarir gumazibagh amima me avir mɨzariabar mɨn otifi.”

Egha Otarim bagha kamaghɨn mɨgei,

“God, nɨ Atrivimɨn ikɨ mamaghɨra ikɨ!
Nɨ uan gumazamizibagh ativagha egha arazir aghuibar me gami.
Nɨ arazir aghuibagh ifonge, egha arazir kuraba bar dar aghua.
Ezɨ bizir kam bagha, nɨn God uabɨ, borem nɨ gingegha nɨ amɨsefe,
mati gumazir ziar ekiam itim.
Ezɨ nɨ ko Godɨn Nguibamɨn itir darasi, nɨn ziar ekiam men ziaba bar dagh afira.
Ezɨ bizir kam nɨ gamima nɨ bar akonge.
Kamaghɨn nɨn bar akongezir arazim
men bar akongezir arazim gafira.”

10 Egha God uan Otarim kamaghɨn a mɨgei,

“Ekiam, nɨ fomɨra nguazir kamɨn ingari.
Egha nɨ uabɨ uan dafaribar overiam ko bizir pɨn itibar ingari.
11 Bizir kaba bar gɨvagham, eghtɨ nɨ ikɨvɨra ikiam.
Overiam ko nguazim, aning bar kuvigham,
mati inim ghurigha bar bɨaghire.
12 Nɨ aning righam, mati gumazim atuim rɨki.
Nɨ aning damightɨ aning igharagh otogham, mati gumazim korotiar ghuriba suagharɨsi.
Ezɨ nɨ, kamaghɨra iti, nɨ igharagha garir puvatɨ.
Nɨn dughiam gɨvaghan kogham.”

13 Fomɨra God kamaghɨn uan Otarimra kamaghɨn a mɨkeme, “Nɨ nan agharir guvimɨn daperagh, eghtɨ kɨ nɨn apaniba isɨ nɨn apengan dar atɨka.” Egha God dughiatamɨn akar katam enselɨn tam mɨkemezir puvatɨ. Bar puvatɨ.

14 Ezɨ guizbangɨra enselba me duaba, egha me Godɨn ingangarim gami. Ezɨ God gumazir a ua iniamibar akurvaghasa me amadima, me arui.

Copyright information for `MSY