Hebrews 10

Ofan fomɨra me amiba, da arazir kuraba da gɨn amadir puvatɨ

Moses Osirizir Arazibar aven, e pura guizɨn bizir gɨn otivamibar ababaniba ko nedazibar gari. Ezɨ a guizbangɨn deravɨra bizir kabar en akazir puvatɨ. Moses Osirizir Araziba ghaze, me ofan kamaghɨn garibara, zurara azeniba bar dar amu. Kamaghɨn amizɨ e fo, gumazamizir Godɨn boroghɨn zuiba, Moses Osirizir Arazibar gɨn mangɨ ofan kabar amigh, eghtɨ ofan kaba me akɨrightɨ me deraghvɨram otoghan kogham. Puvatɨ. Ezɨ ofan kamaghɨn garim gumazamizibagh amizɨ me bar zuegha, egha me uam ofabagh amuan koghai. Egha asɨzibar ofan vamɨrama, God bagha ingarir gumazibagh amizɨ me zuegha, egha me uan navir averiabar aven ua kamaghɨn nɨghnɨghan koghai, e arazir kuraba iti. Ezɨ puvatɨ. Zurara azeniba bar asɨzibar ofan kaba me gamima me ua uan arazir kurabagh nɨghnɨsi. Bizir kamɨn mɨngarim kamakɨn: bulmakaun apuriba ko memen ghuziba, da arazir kuraba gɨn amadaghan kogham. Bar puvatɨ.

Ezɨ bizir kam bagha, Krais nguazir kamɨn izasava amir dughiamɨn a kamaghɨn Godɨn mɨgɨa ghaze,

“Nɨ guizbangɨra, asɨzibar ghuziba ko bizir ofan mɨn me nɨ ganɨdiba, nɨ bizir kabagh ifongezir puvatɨgha da inian aghua.
Kamaghɨn nɨ mɨkarzir mam na danɨngasa an ingari.
Asɨzir me tuazɨ bar isiziba, ko arazir kuraba gɨn amadir ofaba,
da nɨ gamima nɨ dar agorogem itir puvatɨ.
Ezɨ kɨ kamaghɨn mɨgei, ‘God, kɨra kara. Fomɨra Moses nan gun Akɨnafarimɨn aven osirizir moghɨn.
Datɨrɨghɨn kɨ izegha gɨfa, egha nɨn ifongiamɨn gɨn mangasava ami.’”

A faragha ofabav gei, ofan kaba, Moses Osirizir Arazibar amuasa mɨkeme. A kamaghɨn mɨgei, “Nɨ asɨzibar ghuziba ko, bizir me ofan mɨn nɨ ganɨdiba ko, asɨzir altan tuezɨ da bar isiziba ko, arazir kuraba gɨn amadir ofaba, nɨ bar dagh ifongezir puvatɨgha da inian aghua.” Egha a gɨn kamaghɨn mɨgei, “God, kɨra kara. Datɨrɨghɨn kɨ izegha gɨfa, egha nɨn ifongiamɨn gɨn mangasava ami.” Kamaghɨn amizɨma God ghaze, ofa gamir arazir ghuriba, da gavgaviba puvatɨghava, gɨfa. Ezɨ ofa gamir arazir igiam, an danganim inigha gavgavim ikia ingari. 10 Krais Iesus a Godɨn ifongiamɨn gɨn ghua, egha dughiar bar vamɨra uabɨ uan mɨkarzim isa ofan mɨn en arazir kuraba bagha God ganɨngi. Ezɨ arazir kamɨn an e gamizɨ, e Godɨn damazimɨn zuegha an gumazamizibar otifi.

Kraisɨn ofa, a guizbangɨra arazir kuraba gɨn amangam

11 Godɨn ofa gamir gumaziba bar, me zurara tuivava ofabagh ami. Egha me ofan magh gariba, dughiar avɨribar dagh ami. Ezɨ ofan kaba, da arazir kuratam gɨn amadir puvatɨ. 12 Ezɨ Krais arazir kuraba gɨn amangasa uabɨ uan mɨkarzim dughiar vamɨran a isa ofan mɨn God ganɨngi. An ofan kamɨn gavgavim ikɨvɨra ikɨ ingar mangvɨra ikiam. A kamaghɨn amigha gɨvagha, egha a Godɨn agharir guvimɨn amadaghan aperaghav ikia mamaghɨra iti. 13 Egha a, God an apaniba isɨ an apengan darɨghamin dughiam, mɨzua iti. 14 An ofan vamɨra gamua egha tuavir kamɨn gumazamizir Godɨn damazimɨn zueziba, a me akɨrizɨ me bar deravɨram otogha, egh ikɨ mamaghɨra ikiam.

15 Ezɨ Godɨn Duam uaghan bizir kam gun e mɨkeme. A faragha ghaze,

16 “Ekiam kamaghɨn mɨgɨa ghaze, ‘Gɨn izamin dughiam otoghtɨ, kɨ me ko Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim damightɨ, eghtɨ a kamaghɨn mangam.
Kɨ uan araziba isɨva men navir averiabar atɨgh, egh da men nɨghnɨzibar da osiram.’
17 Egha gɨn a ua ghaze, ‘Kɨ men arazir kuraba gɨn amadagh egh ua dagh nɨghnɨghan kogham.’”

18 E kamaghɨn ganigha fo, God arazir kuraba gɨn amadazɨ, kamaghɨn ua arazir kuraba gɨn amangamin ofaba, da ua ingangariba puvatɨ.

E guizbangɨra nɨghnɨzir gavgavim ikɨva egh Godɨn boroghɨra mangam

19 Kamaghɨn amizɨ, nan adarasi, Iesusɨn ghuzim en arazir kuraba da gɨn amadagha gɨfa. Egh tuavir kamɨn e Bar Anogoroghezir Danganimɨn aven mangɨ egh atiatingan kogham. 20 Iesus aremegha egha ua angamra iti, egha kamaghɨra e bagha tuavir igiar kam kui, tuavir ikia mamaghɨra itim. A tuavir kamɨn inir ekiar kamɨn gɨrakɨrangɨn ghua danganir kamɨn aven ghu, inir kam a danganir kamɨn tiar akamɨn mɨn guraghav iti. Ezɨ inir kam, a mati an mɨkarzimɨn ovevemra. Eghtɨ e tuavir kamɨn danganir kamɨn aven mangam.
(10:20) Bar Anogoroghezir Danganir kam, kar God uabɨ itir danganim. Fomɨra Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapanimra danganir kamɨn an an aven zui. Ezɨ datɨrɨghɨn Iesus amizir ingangarimɨn, e bar moghɨra Godɨn boroghɨn mangam. Kamaghɨn amizɨ me Iesusɨn mɨkarzim abɨghizɨ a ter ighuvimɨn ovengezɨ, inir ekiar Bar Anogoroghezir Danganimɨn itim tongɨra bighiaghrɨgha akuar pumuning oto. Nɨ Mak 15:38ɨn gan.


21 E Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapanim iti, ezɨ a Godɨn gumazamiziba bar men gara me gatifa. 22 A uan ghuzim isa en navir averiaba kavkɨnigha dar akɨrizɨ, e kamaghɨn fo, e arazir kuraba puvatɨgha Godɨn damazimɨn bar zue. Egha a dɨpar bar dɨkɨriamɨn en mɨkarziba rue. Kamaghɨn amizɨma e ifavarir arazir en navir averiabar itiba e bar da ateghɨva, egh okam nɨghnɨghan koghɨva nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨ, egh an boroghɨn mangam. 23 E fo, bizir God ingarasa akam akɨrɨziba, a bar guizbangɨra dar ingaram. Kamaghɨn amizɨ, e uan nɨghnɨzir gavgavibar gun mɨgɨa ghaze, bizir aghuir e fogha iniamiba bagha muza iti. Egh e uan nɨghnɨzir gavgavimɨn suiragh bar gavgavigham. 24 E vaghvagh Godɨn gumazamizir igharazibagh nɨghnɨghɨva egh me damutɨ men naviba dɨkav, egh me igharazigh ifuegh arazir aghuibar me damuam. 25 Ezɨ e Godɨn gumazamiziba, e uari akuvir arazim ataghraghan kogham, mati gumazir maba ami moghɨn. Kamaghɨn markɨ. E fo, Dughiar Ekiam Gumazamiziba Tuisɨghamim, a roghɨra izasava ami. Kamaghɨn ami, e vaghvagh pamtem ingarɨva, egh igharaz darazir akuravagh egh gavgavim me danɨngam.

E Godɨn Otarim akɨrim ragh a gasan kogham

26 Ia oragh. E guizɨn akam gɨfogh a inigh, egh gɨn mɨkɨm suam, markɨ, egh uan ifongiabar gɨn mangɨ arazir kurabar amuvɨra ikiam, eghtɨ kamaghɨn ua ofa damuamin tuavir igharaziba pu. Puvatɨ. 27 Ezɨ bizir e damuamir mam kamaghɨn iti: E atiatir kuram damuva Godɨn Kotiamɨn Dughiam ko, avir bar puvɨra isim mɨzuamam. Avir kam Godɨn apanibar isiva egh me gasɨghasɨgham. 28 E fo, gumazitam Moses Osirizir Arazitam baraghan aghuagham, eghtɨ gumazir 2 pla o 3 pla an ganigh egh an gun mɨkemegham, eghtɨ me an apangkuvan markɨ, me a mɨsueghtɨ an aremegh. 29 Ia manmaghɨn gumazir akɨrim ragha Godɨn Otarim gasarazim gɨnɨghnɨsi? Gumazir kam a bar osɨmtɨzir ekiam iniam. Egh an ivezir kuram, gumazir Moses Osirizir Araziba batoghezimɨn ivezir kuram, bar a gafiragham. Kraisɨn ghuzim Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam gamima a gavgafi. Ezɨ ghuzir kam gumazir kam gamizɨma a zuegha Godɨn gumazimɨn oto. Egha datɨrɨghɨn gumazir kam a Kraisɨn ghuzim mɨgɨa ghaze, a pura bizim. Egha a, Godɨn Duar apangkuvim en itim, an tiragha akaba a gasi. 30 Ezɨ e fo, God kamaghɨn mɨkeme, “Arazir kuraba ikarvaghamin ingangarim, ka nan bizim. Kɨ uabɨ men arazir kuraba ikarvagh egh ivezir kuraba me danɨngam.” Egha ua kamaghɨn mɨgei, “Ekiam uabɨ uan gumazamizibar araziba tuisɨgham.” 31 Kamaghɨn, Godɨn ikia mamaghɨra itim, a tavɨn suiragh ivezir kuram a danɨngam, eghtɨ gumazir kam guizbangɨra an atiatigham.

E nɨghnɨzir gavgavimɨn suiragh gavgavigham

32 Ia dughiar faragha ghuzim uam a gɨnɨghnɨgh, dughiar ia Akar Aghuimɨn angazangarim inigha nɨghnɨzir gavgavimɨn an itim. Dughiar kamɨn me osɨmtɨzir ekiaba ia garɨzima, ezɨ ia mɨzazir avɨriba ini. Egha ia tuivigha gavgavizɨ osɨmtɨzir kaba ia dɨkabɨrazir puvatɨ. 33 Ezɨ dughiar maba me gumazamizibar damazibar ia afima ia tuivav iti, ezɨ me dɨbovir akabar ia mɨgɨa egha paza ia gami. Egha dughiar mabar osɨmtɨzir kamagh gariba aterir gumaziba, ia men puegha me ko iti. 34 Egha dughiar me ian marazi isa kalabus gatɨzim, ia men kuarkuvigha egha deravɨra me gami. Ezɨ dughiar me ian biziba suiragha inigha ghuzim, ia pura men gara bar akuegha iti. Ia kamaghɨn guizbangɨra fo, ian bizir ia gɨn iniamiba Godɨn Nguibamɨn ia mɨzua ikia mamaghɨra iti.

35 Kamaghɨn, ia arazir aghuir ia faragha amizibagh nɨghnɨgh, egh ia uan nɨghnɨzir gavgavir kam deragh an suiragh egh bizir kɨnimɨn mɨn pura a makunan markɨ. Egh ia kamaghɨn damuva ivezir aghuir ekiam iniam. 36 Ia Godɨn ifongiamɨn gɨn mangɨva, egh bizir aghuir a fomɨra ia danɨngasa akam akɨrɨziba, ia da inisɨ, egh ia tuivigh gavgafigh ikɨ. 37 Guizbangɨra, Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme,

“Dughiar bar oveghevezimɨn gumazir izamim, a izam.
A bar zuamɨra izegham.
38 Ezɨ nan damazimɨn derazir gumaziba, me nɨghnɨzir gavgavim nan ikɨ,
kamaghɨn me angamra ikɨvɨra ikiam.
Eghtɨ men tav uan nɨghnɨzir gavgavim ategh akɨrim ragh
na gasaraghtɨ,
eghtɨ kɨ a gakueghan kogham.”
39 Ezɨ eia, e gumazamizir akɨrim ragh God gasaragh ovengamiba pu. Bar puvatɨ. E nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨ egh ikɨrɨmɨrir aghuarir zurara itim iniamiba.

Copyright information for `MSY