Hebrews 2

God en akurazir arazim, a bizir bar ekiam

Godɨn Otarim ziar ekiam isi, kamaghɨn amizɨ, akar e oraghizir kamnagh, e bar mɨghɨvɨram an suiragham. E ireghan koghsɨ, e akar kam deraghvɨra an suiragh gavgavigh ikiam. Fomɨra God en inazir afeziaba mɨkɨmasa, uan akam isa enselbagh anɨngi, egha kamaghɨra tuavir kamɨn a kamaghɨn men aka, akar kam a guizbangɨra. Ezɨ gumazitam akar kamɨn gɨn zuir puvatɨgha a batogha, egha a ivezir kuram ini. Egha an ivezir kuram, an arazir kurar an amizibar mɨrara a inis.
(2:2) Me akar dɨkɨrɨzir gavgavir God Moses ganɨngizim mɨgei. Nɨ Uam E Ini (Kisim Bek) 19-20ɨn gan. Uam E Iniamin Akɨnafarimɨn akam, enselɨn mɨgɨrɨgɨaba puvatɨ, ezɨ Judaba kamaghɨn nɨghnɨzir gavgavim iti, God akar gavgavir dɨkɨrɨzim enselbar dafarimɨn God ganɨngi. Ia Aposel 7:38 ko 7:53, ko Galesia 3:19ɨn gan.
Ezɨ datɨrɨghɨn, God en akurazir arazim, a bizir bar ekiam. Egh e akɨrim ragh Godɨn akurvazir arazim gasaraghɨva, e manmaghɨn arazir kuramɨn ivezim gitagham. E bar puvatɨgham. Ekiam uabɨ faragha en akurvaghasa mɨkeme, ezɨ gumaziba an akam baraki. Ezɨ me kamaghɨn mɨgɨa en aka, akar kamnagh a guizbangɨra. Dughiar kamɨn, God mirakelɨn igharagha gariba ko dɨgavir kuram gamir arazibagh amua uan ifongiamɨn gɨn ghua Godɨn Duamɨn bizir aghuiba tuiragha gumazamiziba ganɨdi. Ezɨ arazir kamɨn a kamaghɨn en aka, an Otarimɨn akar kam a bar guizbangɨra ghu.

Iesus, a uabɨ en akurvaghamin gumazim

E nguazir igiar God gɨn damutɨ izamim gɨnɨghnɨgh, egh fo, God nguazir igiar kam gativasa, enselbav kemezir puvatɨ. Bar puvatɨ. Ezɨ Godɨn Akɨnafarimɨn aven akar mam kamaghɨn iti,

“O God! E gumazamiziba e tiziba, ezɨ nɨ e gɨnɨghnɨsi?
E pura biziba.
Ezɨ manmagh sua nɨ bar deraghavɨra en gari?
Nɨ en ingarizɨ, dughiar otevimra e enselbar apengan iti;
ezɨ nɨ e fegha egha ziar ekiam e ganɨngi.
Egha nɨ gavgavim e ganɨngizɨ,
kamaghɨn bizir nɨ ingariziba bar en apengan ikɨtɨma
e bar dagh ativagham.”

Godɨn akar kamnagh ghaze, God gumazamiziba gamizɨ, biziba bar men apengan ikɨtɨ me dagh ativagham. Akar kamɨn mɨngarim a kamakɨn, God bizir a ingariziba bar da isa en apengan darɨki. Ezɨ e fo, datɨrɨghɨn e garima, biziba bar en apengan itir puvatɨ.
(2:8) Akar Ighiabar Akɨnafarimɨn aven itim, a gumazamiziba bar me mɨgei. Ezɨ gumazir Hibrun Akɨnafarimɨn Osirizim, a Iesus gɨnɨghnɨgha ghaze, a gumazimɨn mɨn otogha egha gumazamiziba bar men danganim ini. Ezɨ kamaghɨn Ighiabar Akɨnafarimɨn, a bizir guizɨn Iesus batozibav gei.
Ezɨ e Iesus gɨfo, a ziar ekiam ini. God kamagh sua, a bar en apangkuvightɨ, tuavir kamɨn Iesus gumazamiziba bagh aremegham. Egha kamaghɨn bar dughiar otevimɨn an enselbar apengan ike. Egha mɨzazir dafam inigha areme, ezɨ bizir kam bagha God ziar ekiam a ganiga a ghufe. 10 E fo, God a biziba bar dar mɨngarim, egha a biziba bar dar ingari. Egha kamaghɨn ifonge, Iesus uan borir avɨriba me inigh egh men aku Godɨn Nguibamɨn mangam, eghtɨ me Iesus ko ziar ekiam iniam. God kamaghɨn ifonge, Iesus gumazamizibar akurvaghamin ingangarim damuam, kamaghɨn amizɨ a Iesus ataghizɨma a mɨzazim isi. Ezɨ mɨzazir kam Iesus gamima a gumazamizibar akurvaghamin gumazir bar faragha zuimɨn otogha, egha tuavim men aka. Arazir God a gamir kam, a bar dera.

11 E fo, gumazir kam Iesus, a gumazamiziba gamizɨ me Godɨn gumazamiziba mɨn ikia egha me bar zue. A me ko afeziar vamɨra iti. Kamaghɨn amizɨ a kamaghɨn an aghumsɨzir puvatɨgha me dɨbora ghaze, “Nan aveghbuaba ko buaramiziba.” 12 Egha a kamaghɨn God mɨgei,

“Kɨ nɨn ziamɨn gun uan adaraziv kemegham.
Eghtɨ me uari akuvtɨ
kɨ ighiabar amu nɨn ziam men tongɨn a fam.”

13 Egha a ua ghaze, “Kɨ nɨ baghɨvɨra ikɨ orarkɨtɨma God damuasa amir biziba mɨkemezɨ moghɨn damuam.” Egha ua ghaze, “Ia gan, kɨ borir God na ganɨngiziba me ko iti.”
(2:13) Ezɨ Iesusɨn akar Aisaia 8:17, 18ɨn izezim. Gumazir Hibrun Akɨnafarim Osirizim, en akaghtɨ e fogham, Iesus gumazir igharaziba ko magh gari, me an aveghbuaba ko an boriba. Ezɨ gumazamizir Godɨn mɨzuaiba bizibagh amima, ezɨ Iesus uaghan orarti.


Iesus en akuraghasa gumazimɨn mɨn oto

14 Kamaghɨn amizɨ, borir kaba, me guizbangɨra gumazamizibara. Kamaghɨn Iesus uaghan men mɨn ikia guizɨn gumazimɨn oto. A kamagh sua, an aremegh egh arazir kamɨn a Satan bar a gasɨghasɨgham, a gumazir gumazamizibagh amima me ariaghɨrir gavgavim itim. Gumazamiziba nguazir kamɨn ikiava ovevemɨn atiati. Ezɨ men atiatir kam me ikiagharɨsi. Kamaghɨn amizɨ, Iesus me fɨrasa, bizir kam bagha, a gumazimɨn mɨn otogha egha areme. 16 Guizbangɨra, Iesus ingangarir kam enselbar akurvaghasa a gamizir pu. Puvatɨ. An Abrahamɨn boriba akurvaghasa a gami. 17 Kamaghɨn, a uan doziba ko buaramizibar mɨrara oto. A kamagh sua, a men ofa gamir gumazir ekiabar dapanimɨn ikɨ, egh Godɨn akamɨn gɨn mangɨva apangkuvim gumazamizibar ikɨva Godɨn ingangarim damuva, egh ingangarir kamɨn gumazamizibar arazir kurabar gɨn amangam. Kamaghɨn a gumazamizibar mɨn oto. 18 Ezɨ Satan a gifarasa arazir kuraba bagha a gakaghori, ezɨ an osɨmtɨziba ateri. Kamaghɨn amizɨ, dughiar Satan gumazamizibagh ifaramibar, Iesus men akurvaghamin fofozim iti.

Copyright information for `MSY