Hebrews 3

Iesusɨn ziar ekiam, a bar Mosesɨn ziar ekiam gafira

(Sapta 3:1-4:13)

Iesusɨn ziar ekiam, a Mosesɨn ziar ekiam gafira

Kamaghɨn ami, Kraisɨn adarasi, God uaghan Uan Nguibamɨn mangasa, a ian dia. Ia deravɨra Iesus gɨnɨghnɨgh, e nɨghnɨzir gavgavim an ikia, egha an ziamɨn gun mɨgɨa ghaze, a God mɨsevegha amadazir abuir gumazim, egha uaghan Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapanim. God anemɨsevegha ingangarir kam a ganɨngizɨ, a Godɨn gumazamiziba bagha ingari. Moses fomɨra Godɨn gumazamiziba bagha deravɨra ingarizɨ moghɨra, a ingari. E fo, gumazir dɨpenimɨn ingarim, a ziar ekiam isi, ezɨ an ziar ekiam, an dɨpenimɨn ziar ekiam gafira. Ezɨ kamaghɨra God ziar ekiam Iesus ganɨngi, ezɨ an ziar ekiam, Mosesɨn ziar ekiam gafira. Ezɨ dɨpeniba bar, gumaziba dar ingari. Ezɨ Godra, a biziba bar dar ingari. Moses a Godɨn ingangarir gumazimɨn iti, egha Godɨn akamɨn gɨn ghua Godɨn gumazamiziba bagha deravɨra ingari. A bizibar gun mɨkɨmamin ingangarim iti, akar God gɨn a mɨkɨmamiba. Ezɨ Krais a Godɨn Otarim, a Godɨn gumazamizibagh ativagh men ganam. Egha guizbangɨra Godɨn akamɨn gɨn ghua egha ingangarir kam deravɨra a gami. Eghtɨ e atiatingan koghɨva, nɨghnɨzir gavgavim ikɨva egh bizir aghuir e iniamiba e dav zuamam, egh kamaghɨn damuva, e uaghan Godɨn Dɨpenimɨn mɨn ikiam.

Gumazir akaba batoziba, me aghuvsazim inian kogham

E Godɨn gumazamiziba, egha uaghan an dɨpenimɨn mɨn iti, kamaghɨn ami, e Godɨn Duamɨn akam baragham. A kamaghɨn mɨkeme,

“Eghtɨ datɨrɨghɨn ia Godɨn tiarim baraghɨva, egh ia an akamɨn aghuaghan markɨ,
mati ian inazir afeziaba fomɨra an akaba batogha egha orazir puvatɨ.
Me gumaziba puvatɨzir danganimɨn ikia God damutɨ a irasa an akam batosi.
God ghaze, Me danganir kamɨn ikia na damutɨ kɨ irasava me nan akam batoghavɨra iti.
Me garima, kɨ 40 plan azenibar arazir aghuiba me bagha dagh ami.
10 Kamaghɨn amizɨ, kɨ bar gumazamizir kabar anɨngaghe, egha ghaze,
‘Me nan gɨn mangan aghua, egha uaghan nan akam baraghan aghua.’
11 Kɨ men anɨngaghegha bar guizbangɨra akar gavgavim gamua ghaze,
‘Me nan aghuvsazir danganimɨn aven mangɨghan kogham.
Bar puvatɨ!’”

12 Kraisɨn adarasi, ia uari bagh deravɨra gan, ian tongɨn tav nɨghnɨzir kuratam a navir averiamɨn ikɨtɨ a nɨghnɨzir gavgavim ategh, egh kamaghɨn akɨrim ragh Godɨn ikia mamaghɨra itim gasaraghan markiam. 13 Ezɨ ia kamaghɨn damuan markɨ, ia kamaghɨn damu, ia zurara dughiabar ia vaghvagh Godɨn gumazamizir igharaziba ko ia, akar aghuim uari danɨng uarir akurvagh egh uan naviba gavgavim dar anɨng. Kamaghɨn arazir kuram tav gifaraghtɨ, a Godɨn gɨn zuir tuavim ateghan kogham. Godɨn Akɨnafarim ghaze, “Datɨrɨghɨn,” ezɨ e fo, e datɨrɨghɨn ingangarir kam damuam. 14 Ia fo, dughiar e faragha nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itim, en nɨghnɨzir gavgavim bar gavgafi. Egh e uan nɨghnɨzir gavgavibar amutɨ da gavgavigh ikɨ maghɨra mangɨ dughiar e ovengamimɨn otogham. E kamaghɨn damuva, e bar Krais ko poroghɨv ikɨ a ko ingar ikiam. 15 E fo, Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei,

“Datɨrɨghɨn ia Godɨn tiarim baraghɨva, egh ia an akamɨn aghuaghan markɨ,
mati ian inazir afeziaba fomɨra an akaba batogha
egha orazir puvatɨ.”

16 Fomɨra te Godɨn tiarim baregha, egha an gɨn zuir puvatɨ, egha an akam batosi? Kar gumazamizir Moses inigha Isipɨn ghuziba. Merara arazir kam gami. 17 Ezɨ God 40 plan azenibar ten anɨngaghe? A gumazamizir arazir kurabagh amiziba, me danganir gumaziba puvatɨzimɨn ariaghrezir gumaziba, merara, a men anɨngaghe. 18 God fomɨra guizbangɨra akar gavgavim akɨra ghaze, “Me nan aghuvsazir danganimɨn aven mangan kogham.” Akar kam, a te ganɨngi? Kar gumazamizir an akam barazir puvatɨziba. A me baghɨvɨra mɨgei. 19 Kamaghɨn e fo, gumazir kaba me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikian aghua. Ezɨ bizir kam bagha me Godɨn aghuvsazir danganimɨn aven mangan ibura.

Copyright information for `MSY