Hebrews 4

Godɨn gumazamiziba aghuvsazim iniam

Datɨrɨghɨn, God uaghan e inigh aghuvsazir danganimɨn aven mangasa akam akɨri. Ezɨ kamaghɨn ia uari bagh deravɨra gan, ian tav atam akuigh egh danganir kamɨn aven mangɨghan kogham. E Akar Aghuim baraki, mati fomɨra Israelba a baraki. Egha Israelba me puram akam a baraki, egha nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ. Ezɨ bizir kam bagha akar aghuir me oraghizir kam, a men akurazir puvatɨ. Ezɨ e gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itim, an e ateghtɨma e an aghuvsazir danganimɨn mangam. A fomɨra nguibar kam gɨnɨghnɨgha egha a mɨkemezir moghɨra,

“Kɨ anɨngaghegha akar gavgavim akɨra ghaze,
‘Me nan aghuvsazir danganimɨn aven izɨva
na ko aghuvsazim inian kogham.’”

Guizbangɨra, God Mosesɨn dughiamɨn akar kam mɨgei, ezɨ e fo, bar fomɨra dughiar a nguazir kamɨn ingarizim, a nguazir kamɨn ingarasa nɨghnɨziba a dagh amigha gɨfa.
(4:3) Israelia Isip ataghizir dughiam, God Moses ko Josua me inigh Kenanɨn Nguazimɨn mangasa a ifonge, eghtɨ nguazir kam me dapiagh avughsamin danganimɨn otogham. Ezɨ gumazir Hibrun Akɨnafarim osirizim kamaghɨn en aka, God avughsɨzir danganir igharazim iti, kar Godɨn Nguibam, guizbangɨra an avughsɨzir danganim, eghtɨ gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim an itibarama nguibar kamɨn aven mangan.
Godɨn Akɨnafarimɨn aven akar otevir mam iti, a namba sevenɨn dughiam mɨgei, “Dughiar namba seven, God garima an ingangariba bar gɨfa, ezɨ a dughiar kamɨn avughse.” Ezɨ mɨgɨrɨgɨar otevir kamra e faragha a baraki, a ua mɨgɨa ghaze, “Me nan aghuvsazir danganimɨn aven mangɨghan kogham.” E kamaghɨn bizir kam gɨfo, Godɨn aghuvsazir danganir kam a ikiavɨra iti, ezɨ gumazamizir taba an aven mangam. Ezɨ gumazamizir faragha Akar Aghuim baraghiziba, me nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ, kamaghɨn amizɨ me aven ghuezir puvatɨ. Ezɨ gumazir kabar gɨn, azenir avɨriba ghua gɨfa, ezɨ God uan akam isa Devit ganɨngi, kɨ Godɨn Akɨnafarimɨn aven itir akar kamɨn gun mɨkemegha gɨfa. A ghaze,

“Datɨrɨghɨn ia Godɨn tiarim baraghɨva,
egh ia an akamɨn aghuaghan markɨ.”

Devitɨn dughiamɨn, God ghaze, “Datɨrɨghɨn,” egha kamaghɨn en aka, a dughiar igharazim ginaba. Dughiar a inabazir kam, gumazamiziba an aghuvsazir danganir kamɨn aven mangam.
Josua ti fomɨra aghuvsazim gumazamizibagh anɨngizɨ, ezɨ God gɨn dughiar igharazitam ginabaghan koghai. Kamaghɨn amizɨ e fo, Godɨn gumazamizibar aghuvsazim a ikɨvɨra ikiam, a mati Sabatɨn aghuvsazir dughiam. 10 E fo, gumazim Godɨn aghuvsazir danganimɨn aven ghua, a uan ingangarim a gɨvagha aghuvsi, mati fomɨra God uan ingangarim a gɨvaghava aghuvsi moghɨn.

11 E kamaghɨn aghua, gumazitam uam akaba batozir arazimɨn gɨn mangam, me fomɨra amizɨ moghɨn, egh a uan aghuvsazir danganimɨn aven mangɨghan koghɨva, egh arɨghiregham. Kamaghɨn ami e aghuvsazir danganimɨn aven mangɨsɨ pamtemɨn ingaram.

12 Godɨn Akam an angamra ikia, egha a pamtemɨn ingara iti. A bar ghumigha, egha a mɨdorozir sabar ghumtɨzir pumuning itim gafira. Ezɨ akar kam, sabar ghumtɨzimɨn mɨn, a bar gumazimɨn namnam okoregha bar aven ghua, duam ko navir averiam uaning bativi naghɨn oto, egha uaghan aghariba uari isasurazir naghɨn, ko agharibar aven itir ovim, aning uaning bativi naghɨn oto. Egha a bar en nɨghnɨziba ko en navir averibar aven itir ifongiabagh fogha da tuisɨsi. 13 Ezɨ bizir God ingariziba, tam Godɨn damazimɨn modoghan kogham. Bar puvatɨ. Ezɨ biziba bar kuighrɨghɨva egh Godɨn damazimɨn bar azenara ikiam. Eghtɨ Godra arazir e amiba tuisɨghtɨma e dar a geghanam.

Iesus Godɨn Nguibamɨn ikia, en Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapanimɨn mɨn ikia, egha Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiamɨn abuir gumazimɨn mɨn iti

(Sapta 4:14-10:38)

Iesus Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapanim

14 Ezɨ e Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapanir mam iti, ezɨ a bar Godɨn Nguibamɨn aven ghu. A Iesus, Godɨn Otarim. Kamaghɨn amizɨ, e nɨghnɨzir gavgavir e gun mɨgeir kamɨn suiragh gavgavigham. 15 E uari arazir kuraba dɨkabɨnamin gavgaviba puvatɨ. Egh e kamaghɨn nɨghnɨghan kogham, Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapanir kam, en nɨghnɨzibagh fogh en kuarkuvighan kogham. Puvatɨ. Satanɨn ifavarir arazir e bativiziba, da uaghan bar a bativigha gɨfa. Ezɨ an arazir kuratam gamizir puvatɨ. 16 Kamaghɨn amizɨma, e atiatingan koghɨva Godɨn atrivir dabirabimɨn boroghɨn mangam, Godɨn apangkuvim a gizɨfa. E a bagh mangɨtɨma God en kuarkuvigh en apangkuvigham. Egh e osɨmtɨzitam ikɨtɨ an apangkuvim en akuragham.

Copyright information for `MSY