Hebrews 7

Melkisedek a ziar bar ekiam iti

Ia fo, Melkisedeghɨn kamnang, a Salemɨn nguibamɨn atrivim, egha a Godɨn Bar Pɨn Kozimɨn ofa gamir gumazim. Ezɨ dughiar mam Abraham atrivir pumuning ko pumuning ko mɨsogha me abɨni. Egha a uamategha izima, Melkisedek tuavimɨn a batogha egha a bagha God ko mɨgɨa ghaze, God bizir aghuiba a bagh dar amuam. Ezɨ Abraham bizir a mɨdorozimɨn iniziba, a bar a da tuirazɨ, da 10 plan pozibar otifi, ezɨ a pozir mam isa Melkisedek ganɨngi. (Ia nɨghnɨgh, Melkisedeghɨn ziamɨn mɨngarim a kamakɨn, Arazir Aghuibar Atrivim. Egha a uaghan Salemɨn atrivim, ezɨ an ziar kamɨn mɨngarim kamakɨn, Navir Amɨrɨzimɨn Atrivim.) Ezɨ Godɨn Akɨnafarimɨn aven, me Melkisedeghɨn ameboghfeziabar ziaba osirizir puvatɨ, egha an ovavitamɨn ziam osirizir puvatɨ. Egha uaghan amebam a batezir dughiam ko an ovengezir dughiam me aning osirizir puvatɨ. A Godɨn Otarimɨn mɨn ikia Ofa Gamir Gumazimɨn ikia mamaghɨra iti.
(7:3) Melkisedek ameboghfeziaba puvatɨzir akamɨn mɨngarim kamakɨn, Godɨn Akɨnafarimɨn an ameboghfeziabar mɨgɨrɨgɨatam itir puvatɨ. Ezɨ an amebam a batezir dughiam ko an aremezir dughiam, Godɨn Akɨnafarimɨn aven mɨgɨrɨgɨatam itir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, gumazir Hibrun Akɨnafarim osirizim ghaze, Iesus ofa gamir gumazimɨn ikia zurara mamaghɨra iti, ezɨ Melkisedek purama an ababanim gami.


Ia Melkisedeghɨn kam gɨnɨghnɨgh, a ziar bar ekiam iti! En inazir afeziar faragha zuim Abraham, a bizir bar aghuir a mɨdorozimɨn iniziba bar da tuirazɨ, pozir 10 plan otozɨ a pozir mam isa Melkisedek ganɨngi. E fo, Livain ovaviba me Godɨn ofa gamir gumazibar otifi. Ezɨ Moses Osirizir Araziba ghaze, Israelɨn gumaziba, me uan biziba tuiraghɨva pozir 10 plan otoghtɨ Livain gumaziba pozitam me dam a iniam. Livaiba me uaghan Israelbar marasi. Egha me uaghan Abrahamɨn ovaviba. Ezɨ Israelba uan biziba tuiragha maba isa uan marazigh anɨngizɨ me da ini. Melkisedek a Livain adarazir ovavimɨn otozir puvatɨ. Ezɨ Abraham uan biziba tuiragha 10 plan pozibar otozɨ a Melkisedek pozir mam a dam a ini. Egha Melkisedek, a bagha God ko mɨgɨa ghaze, God bizir aghuiba a bagh dar amuam. Gumazir kam Abraham, a Godɨn akar dɨkɨrɨzim ini. E kamaghɨn fo, gumazim God ko mɨgɨa ghaze, God bizir aghuiba gumazir igharazim damuam, a gumazir bar ekiam. Ezɨ bizir aghuiba iniamin gumazim, an an apengan iti. Ezɨ Livaiba me Israelɨn bizir akuar maba isi, kar gumazir ovengamiba. Ezɨ Melkisedekra, gumazir Abrahamɨn bizir akuaba inizim, Godɨn Akɨnafarim ghaze, an ovever akatam itir puvatɨ, a ikɨvɨra ikiam. E kamaghɨn mɨkɨm suam, Livai uabɨ, gumazir Israelɨn bizir akuaba inizim, a uaghan Abrahamɨn ovavimɨn ikia, egha a tuavir kamɨn uan bizir akuaba isa Melkisedek ganɨngi. 10 Guizbangɨra, Livai tɨghar otivamin dughiamɨn, a uan ovavim Abrahamɨn mɨkarzimɨn aven iti. Ezɨ Melkisedek tuavimɨn Abraham batozɨ Abraham bizir kaba isa Melkisedek ganɨngi. Kamaghɨra e mɨkɨm suam, Livai uaghan uan biziba isa Melkisedek ganɨngi.

Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapanir igiam, a fomɨra itir Godɨn ofa gamir gumazibagh afira

11 Fomɨra Israelɨn gumazamiziba, Moses Osirizir Araziba ini, ezɨ arazir kam kamaghɨn mɨgei, Livain gumaziba Godɨn ofa gamir ingangarim damu. Eghtɨma Livain gumazibar ofa gamir ingangarim, a gumazamizibar amutɨ me bar deraghvɨra ikɨtɨ, manmagh sua God ghaze, ofa gamir gumazir igharazim gɨn otivam? A Melkisedeghɨn mɨn ikiam. Egh Aronɨn mɨn puvatɨgham. 12 Eghtɨ Godɨn ofa gamir gumazibar araziba iragh igharagh otivtɨma, eghtɨ Moses Osirizir Araziba uaghan iragh igharagh otivam. 13 Ezɨ en Ekiam, gumazir Godɨn Akɨnafarim an gun mɨkemezim, a anabar igharazimɨn mav. Ezɨ an anabamɨn adarazir tav dughiatamɨn Godɨn ofa gamir ingangarim gamizir puvatɨ. 14 Ezɨ e bar fo, en Ekiam a Judan anabamɨn adarazir aven oto. Ezɨ Moses ofa gamir gumazibar ingangarim mɨgɨa, anabar kamɨn adarazi mɨkemezir puvatɨ.

15 Ezɨ ofa gamir gumazir igharazim otozɨ e an gari, a Melkisedeghɨn mɨraram oto. Egh e kamaghɨn deraghvɨra fogham, a Livain ofa gamir gumaziba bar me gafira. 16 Gumazir kam ofa gamir gumazimɨn oto; me nguazir kamɨn arazibar gɨn ghua an anabam gɨnɨghnɨgha ingangarir kam a ganɨngizir pu. Puvatɨ. An ikɨrɨmɨrir aghuimɨn gavgavim zurara ikɨtɨ bizitam a gasɨghasɨghan kogham. Gavgavir kam a gamizɨma a ofa gamir gumazimɨn oto. 17 E fo, Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgɨa ghaze,

“Nɨ ofa gamir gumazimɨn ikɨ mamaghɨra ikiam.
Nɨ Melkisedeghɨn mɨn ofa gamir gumazimɨn ikiam.”
18 Kamaghɨn e fo, arazir ghurir kam, gavgaviba puvatɨgha egha a deragha en akurvazir puvatɨ. Egha a bizitam gamima a derazir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, God anegɨfa. Egha God datɨrɨghɨn tuavir bar aghuir mam kui. Tuavir kamra kara, e bizir aghuir e fogha iniamiba bagha mɨzuai. Ezɨ tuavir kam Moses Osirizir Arazibagh afira. E tuavir kamɨn mangɨ Godɨn boroghɨra mangam.

20 Ezɨ uaghan, dughiar God gumazir kam amɨsevezɨ an ofa gamir gumazimɨn otozim, a pura anemɨsevezir puvatɨ. A uabɨ uan ziam dɨbora ghaze, bar guizbangɨra, egha anemɨsefe. Ezɨ me ofa gamir gumazir igharaziba amɨseveghasa, gumazitam uan akam gavgavim ganɨga Godɨn ziam dɨborozir puvatɨ. 21 God uabɨ guizbangɨra mɨkemezɨma, tuavir kamɨn Iesus ofa gamir gumazimɨn oto. God kamaghɨn mɨkeme,

“Ekiam bar guizbangɨra mɨkemegha akar dɨkɨrɨzim gamua ghaze,
‘Nɨ ofa gamir gumazimɨn ikɨ mamaghɨra ikiam,’
egh uan nɨghnɨzim giraghan kogham.”

22 Godɨn akar dɨkɨrɨzir kam kamaghɨn en akazɨ e fo, Iesus Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam deragh an ganɨva a damightɨ, a guizbangɨra otogham. E fo, Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam a bar deragha, egha Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Ghurim gafira.

23 Fomɨra, gumazir avɨrim Godɨn ofa gamir gumazibar otifi. Egha me ariaghiri, egha uan ingangarim gamir puvatɨ. Bizir kam bagha, gumazir avɨriba ofa gamir gumazibar otifi. 24 Ezɨ Iesus angamra ikia mamaghɨra ikiavɨra iti. Kamaghɨn a Godɨn ofa gamir ingangarim gamua mamaghɨra ikiavɨra iti. Eghtɨ tav an mɨn ofa gamir gumazimɨn otoghan kogham. 25 An angamra ikia mamaghɨra ikia egha gumazamiziba bagha Godɨn azangsɨsi. An ingangarimɨn tuavimɨn a me inigha Godɨn boroghɨra zui. Kamaghɨn, datɨrɨghɨn ko zurara, a men akurvagham.

26 Guizbangɨra, Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapanir kam e bagha ingara bar deravɨra en akurvasi. A God ifongezir arazibara, dar gɨn zui. Egha arazir kuratam an itir puvatɨ. A Godɨn damazimɨn bar zue. Ezɨ God a isa uan Nguibam bar pɨn anetɨ, ezɨ an arazir kurabagh amir gumazamizibar saghon iti. 27 Fomɨra ofa gamir gumazir ekiabar dapanir igharaziba, me dughiabar zurara ofabagh ami. Me faragha uan arazir kuraba gɨn amangasa ofabagh ami. Egha gɨn me gumazamizibar arazir kuraba gɨn amangasa ofabagh ami. Ezɨ Iesus kamaghɨn amir puvatɨ. Bar puvatɨ. A dughiar bar vamɨran, e bagha uan mɨkarzim isa ofan mɨn God ganigha egha aremegha gɨfa. 28 E fo, me Moses Osirizir Arazibar gɨn ghua, gumazir gavgaviba puvatɨziba amɨsevima me ofa gamir gumazir ekiabar dapanibar otifi. Ezɨ God akar dɨkɨrɨzim gamua uan ziam dɨbora ghaze, bar guizbangɨra, egha uan Otarim amɨsefe. Akar dɨkɨrɨzir kam, a Moses Osirizir Arazibar dughiamɨn gɨn otogha dagh afira. Ezɨ Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapanir kam, a gumazir bar aghuim. Egha a en akurvaghamin gumazir bar faraghavɨra zuimɨn oto. Egh a ikɨ mamaghɨra ikiam.

Copyright information for `MSY