Hebrews 8

Iesus, en Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapanim, a Godɨn Nguibamɨn iti

Ezɨ mɨgɨrɨgɨar e amizir kamnagh an mɨngarim kamakɨn, e Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapanir mam iti, a Godɨn Nguibamɨn ikia Godɨn atrivir dabirabimɨn agharir guvim gaperaghav iti. Egha an Anogorogezir Danganimɨn ikia Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapanimɨn ingangarim a gami, danganir kam a guizbangɨra Godɨn Averpenim, dɨpenir gumaziba an ingarizir puvatɨzim, Ekiam uabɨ an ingari.

E fo, Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapaniba bar, me asiziba ko biziba isɨ ofa damuasa me me amɨsefe. Kamaghɨn en Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapanir kam, a uaghan bizitam isɨ ofan mɨn God danɨngam. Nguazir kamɨn ofa gamir gumaziba, me Moses Osirizir Arazibar gɨn ghua biziba isava ofan mɨn God ganɨdi. Kamaghɨn Iesus ti nguazimɨn ikiava egha ofa gamir gumazimɨn ikian koghai. Ezɨ puvatɨ, a Godɨn Nguibamɨn iti. Ezɨ me nguazimɨn ikia ofa gamir ingangarim gamima ingangarir kam guizbangɨra Godɨn Nguibamɨn itir ingangarimɨn nedazim ko ababanim gami. Arazir kam uaghan Moses bato. A Godɨn Averpenimɨn ingarasava amima, God kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ Averpenimɨn ingarsɨ, nɨ mɨghsɨamɨn ikia ganizir ababanimra, an gɨn mangɨva deragh an ingar.” Ezɨ Iesus ofa gamir ingangarim inizɨma, ezɨ an ingangarim nguazimɨn itir ofa gamir gumazibar ingangaribagh afira. God, Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir faragha zuim, Israelbagh anigha akar mabar akɨri. Egha gɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir igharazim gamua egha akar bar aghuibar akɨri, ezɨ akar dɨkɨrɨzir kam, Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir faragha zuim bar a gafira. Kamaghɨn amizɨ Iesus God ko gumazamizibar abuir gumazimɨn ikiava Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam gavgavim a ganɨngi. Ezɨ a Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Ghurim gafira.

Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam akar gavgavir dɨkɨrɨzir ghurim bar a gafira

Ezɨ Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir faragha zuim, a ti derazɨ God Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam gamighan koghai.

Egha God uan gumazamizibar arazir kuraba apigha kamaghɨn mɨgei,

“Kɨ ian Ekiam, egha kamaghɨn ia mɨgei.
Dughiar kɨ mɨsevezim otoghtɨ, kɨ Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiamɨn ingar egh Israel ko Judan gumazamiziba, me ko a damuam.
Eghtɨ Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam, kɨ fomɨra men ovaviba ko amizir Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim, an an mɨn mangan kogham.
Dughiar kamɨn, kɨ kantri Isipɨn me inigha deravɨra men akuava azenan ize.
Ezɨ me ua nan Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kamɨn gɨn zuir puvatɨ. Ezɨ kɨ akɨrim ragha me gasara.
10 Kɨ ian Ekiam, egha kamaghɨn ia mɨgei, gɨn izamin dughiam otoghtɨ, kɨ Israel ko Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim damightɨ, eghtɨ a kamaghɨn mangam:
Kɨ uan araziba men nɨghnɨzibar arɨgh, egh da isɨva men navir averiabar dar osiram.
Egh kɨ men Godɨn ikɨtɨma me nan gumazamizibar ikiam.
11 Me bar na gɨfogham, gumazir ziaba puvatɨziba ko gumazir ziar ekiaba itiba.
Kamaghɨn dughiar kamɨn, tav uan adarasi ko uan namakaba sure damuan kogh suam, ‘Nɨ Ekiam gɨfogh.’
12 Eghtɨ kɨ men arazir kuraba gɨn amadagh, egh ua dagh nɨghnɨghan kogham.”

13 Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiar kam, God an gun mɨgɨa egha maghɨra Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir faragha zuim gamizɨma a ghurigha bar gɨfa. E fo, bizitam ghurighɨva a bar dughiar otevimɨn ikegh bar gɨvagham.

Copyright information for `MSY