Hebrews 9

Ofa gamir gumazir ekiabar dapaniba fomɨra asɨzibar ghuzibara ofabagh ami

E fo, God Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir faragha itim, Israelbagh aniga Godɨn ziam fer araziba sara me ganɨngi. Egha ghaze, me Godɨn Dɨpenir gumaziba ingarizimɨn aven an ziam fam. Me Godɨn Averpenir mam ingarizɨma danganir pumuning iti. Averpenir kamɨn aven itir danganir me faragha aven mangamim, a lamɨn mam ko bret itir dakozir Godɨn damazimɨn itimɨn iti. Danganir kam me kamagh a dɨbori, “Anogoroghezir Danganim.” Egha me inir bar ekiam, bɨrimɨn mɨn Anogoroghezir Danganimɨn gɨrakɨrangɨn anegura. Ezɨ inir kamɨn gɨrakɨrangɨn danganir igharazir mam uam uaghan iti, me kamagh a dɨbori, “Bar Anogoroghezir Danganim.” Ezɨ danganir kamɨn aven bizir maba iti, dara kara: Altan pauran aghuim dapongtɨma a mughuriar aghuim mangamim, me golɨn anevara, ko Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam. Me Boksiar kam golɨn bar anevara. Egha Boksiamɨn aven me golɨn mɨner manan daghem itim a gatɨ. Egha me Aron fomɨra suiragha aruir aghorim a gatɨ, aghorir kam biam uam an oto. Egha me Dagɨar Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Osizirim itimning, me uaghan aning Boksiar kam gatɨ.
(9:4) Daghem mana, kar God fomɨra Israelian gumazamizir nguazir kɨnimɨn aruizibagh anɨngizir daghem. (Nɨ Uam E Iniamin Akɨnafarim 16 ko Ighiabar Akɨnafarim 78:24ɨn gan.)
Ezɨ Boksiar kamɨn asuam, a danganir gumazamizibar arazir kuraba gɨn amadim. Ezɨ enselɨn mɨn garir bizimning Boksiam gisɨn ikia, egha aningɨn avɨziba an asuam avara. Bizir kamning Godɨn danganimɨn ababanim gamua ghaze, God gumazamiziba ko iti. Ezɨ datɨrɨghɨn kɨ bizir kabar mɨngariba bar dar gun mɨkemeghan kogham.

Me kamagh bizibar ingarigha egha dughiaba bar ofa gamir gumaziba Godɨn Averpenimɨn azenan itir danganimɨn aven ghua egha uan ingangaribagh ami. Ezɨ Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapanim uabɨra Bar Anogoroghezir Danganim, bar aven itir danganimɨn aven zui. An azenibar dughiar vabarama aven zui. Egha a purama aven zuir puvatɨ. A asɨzibar ghuzim inigha egha aven zui. Egha ghuzir kamɨn a uan arazir kuraba gɨn amangasa ofa gamua, egha gumazamizir deragha nɨghnɨzir puvatɨzibar arazir kuraba, da gɨn amangasa ofabagh ami. Ezɨ kamaghɨn, Godɨn Duam arazir kamɨn bizir mam en aka, Godɨn Averpenimɨn azenan itir danganim ikiavɨra itima, ezɨ tuavir e Bar Anogoroghezir Danganimɨn aven mangamim an en pɨri.
(9:8) Grighɨn akam deragha bizir kaba abɨgha dar gun mɨkemezir puvatɨ.
Godɨn Averpenimɨn eghaghanir kam, a bizir datɨrɨghɨn e bativamibar ababanim gami. Averpenir kamɨn aven, me asɨziba ko bizir guar bar avɨrir aghuiba ofabar mɨn God ganɨga egha an ziam fe. Ezɨ bizir kaba bar gumazir Godɨn ziam febar navir averiatam akɨrɨghan kogham, eghtɨ me kamaghɨn fogh suam, me arazir kuraba puvatɨ. Bar puvatɨ. 10 Bizir Godɨn ofa gamir kaba, da dagheba apir arazim ko dɨpaba apir arazim ko arazir avɨrir gumazibara amutɨ me zueghamin arazimra. Da nivafɨzimɨn bizibara. God ofa gamir arazir kaba gumazibagh anɨngi, ezɨ me dar gɨn zui, eghtɨ God gɨn bar moghɨra biziba akɨrightɨ bizir igiaba otivam.

Krais uabɨ uan ghuzim isava ofa gami

11 Ezɨ datɨrɨghɨn Krais otogha gɨfa, egha bizir aghuir otivigha gɨvazibar Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapanimɨn iti. An Averpenir aghuir kamɨn aven ghua e bagha ingari. Averpenir kam Averpenir faragha ikezim bar a gafira. Gumazitam dɨpenir kam uan dafarimningɨn an ingarizir puvatɨ. Bar guizbangɨra kar nguazir kamɨn bizim puvatɨ. 12 Ezɨ Krais bulmakaun apurim ko memen ghuzitam inigha egha Bar Anogoroghezir Danganimɨn aven ghuzir pu. Puvatɨ. A uabɨ uan ghuzim isava ofa gamigha egha dughiar vamɨrama danganir kamɨn aven ghu. Egha en akurazɨ, e ikɨrɨmɨrir aghuarir zurara itim ini. 13 E fo, gumazamiziba Godɨn damazimɨn mɨzeghtɨma, eghtɨ ofa gamir gumaziba memen ghuzim ko bulmakaun apurimɨn ghuzim ko bulmakaun nguzir aborozir bar isizimɨn sirim inigh, egh gumazamizibagh isɨn a kavkɨnam. Me kamaghɨn damightɨ, arazir kam Godɨn damazimɨn mɨzezir araziba batueghtɨ gumazamiziba ua zuegham. 14 Ezɨ Kraisɨn ghuzim asizibar ghuzim bar a gafira! Krais arazir kuratamɨn osɨmtɨzitam an itir pu. Bar puvatɨ. Godɨn Duar zurazurara itimɨn gavgavimɨn, a ofan mɨn uabɨ isa God ganɨngi. Kamaghɨn amizɨ, an ghuzim en nivafɨzibarama amizɨ da zuezir pu. Puvatɨ. A en navir averiamɨn aven itir arazir kuraba a gɨvazɨma, e kamaghɨn fo, e Godɨn damazimɨn bar zuegha iti. Kamaghɨn amizɨ, e ua arazir ghurir angamra itir puvatɨzir kabar gɨn mangan kogham, egh e Godɨn zurara angamra itimɨn ingangarim damuam.

Kraisɨn ghuzim, Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam gavgavim a ganɨngi

15 Kraisɨn ghuzim e gamizɨma e Godɨn damazimɨn bar zue. Egha an aremegha gumazamizibagh ivezegha men arazir kurar me Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir faragha ikezimɨn dughiamɨn amiziba, da gɨn amada. Kamaghɨn, Iesus Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiar kam gavgavim a ganɨga egha an abuir gumazimɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, gumazamizir Godɨn dɨmdiam baregha an gɨn zuiba, me God fomɨra uan boribar anɨngasa mɨkemezir ikɨrɨmɨrir kam iniam. God kamaghɨn akam akɨra ghaze, me zurazurara ikɨvɨra ikiam.

16 Gumazim nɨghnɨgh suam, a gɨn aremegham, egh suam gumazir manam an biziba iniam, egh an akɨnafarim osirigham. Kar mati an Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim. Eghtɨ borim Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kamɨn gɨn mangɨ, egh afeziam a ginabazir biziba iniam. Eghtɨ gumaziba deragh fogh suam, afeziam aremegha gɨfa, egh me biziba bar an borimɨn tegham. 17 E fo, gumazir akam akɨrɨzir kam angamra ikɨvɨra ikɨtɨma, an Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim pura ikɨ ingangariba puvatɨgham. Eghtɨ gumazir kam aremegham, eghtɨ Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam gavgavim ikɨ daghem otogham. 18 Ezɨ kamaghɨra, me asɨzim mɨsoghezɨ an aremezɨ me an ghuzim ingegha, egha tuavir kamra Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir faragha ikezim gamizɨma, a gavgafi. 19 Dughiar kamɨn, Moses faragha Godɨn akar gavgaviba bar, gumazamiziba bar dar gun me mɨkeme. Akar kaba, da Moses Osirizir Arazibar aven iti. Egha a gɨn bulmakaun apuribar ghuzim ko memebar ghuzim inigha egha dɨpam sarama da ivere. Egha a, isopɨn temer agharir me benir aghevimɨn ikezim, benir kam me sipsipɨn arɨzibar an ingari, Moses a inigha egha ghuzim gatɨ. Ezɨ an anesigha egha temer agharir kamɨn ghuzir muziarim inigha egha akar gavgavimɨn itir Akɨnafarim ko gumazamiziba bar me gisɨn akavamadi. 20 Egha a kamaghɨn mɨgei, “Kar ghuzir Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam gavgavim a danɨngamim. God akar gavgavim ia ganɨga ghaze, ia Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kamɨn gɨn mangɨ.” 21 Kamaghɨra Moses ghuzir muziarim inigha Godɨn Averpenim ko Godɨn ziam fer bizibagh isɨn akavamadi. 22 Guizbangɨra, e ti kamagh mɨkɨm suam, Moses Osirizir Araziba ghaze, ghuzimra bizibar amightɨ, da Godɨn damazimɨn bar zuegham. Eghtɨ me bizitam mɨsuegh an ghuzim inigh a ingeghan koghtɨ, God gumazamizibar arazir kuraba gɨn amadaghan kogham.

Krais arazir kuraba gɨn amangasa, uabɨra uabɨn ofa gami

23 Ezɨ bizir Godɨn Averpenimɨn itir kaba, ada pura Godɨn Nguibamɨn itir bizibar ababaniba. Ezɨ me asɨzir ghuzibar isa a dagh amima da zuegha Godɨn damazimɨn zue. Eghtɨ Godɨn Nguibamɨn itir guizɨn bizibar amightɨma ada zueghsɨ, ofan bar aghuim ikɨ, asɨzibar ofabagh afiragh. 24 E fo, Krais gumaziba uan dafaribar ingarizir Anogoroghezir Danganimɨn aven ghuzir pu, danganir kam, a pura guizɨn Godɨn Dɨpenimɨn ababanim. Puvatɨ. A guizbangɨra Godɨn Nguibamɨn aven ghu. Egha datɨrɨghɨn an e bagha God ko mɨkɨmasa, Godɨn damazimɨn tughav ikia en akurvasi. 25 E fo, azeniba bar, Ofa Gamir Gumazir Ekiabar Dapanim asɨzibar ghuziba isa egha Bar Anogoroghezir Danganimɨn aven zui. Ezɨ Iesus kamagh amizir puvatɨ, a Godɨn Nguibamɨn ghugha egha ofan mɨn uabɨ uabɨ isa God ganɨngi. Egha a dughiar avɨribar a gamizir puvatɨ. 26 A dughiar avɨribar kamaghɨn damuvɨra ikɨ, egh a dughiar avɨribar mɨzaziba ini mamaghɨra ikiam, dughiar God nguazir kam ingarizɨ iza datɨrɨkɨn. Kamaghɨn puvatɨ. Datɨrɨghɨn dughiar abuananamɨn dughiam, Krais dughiar bar vamɨran nguazimɨn ize, egha gumazamizibar arazir kuraba gɨn amangasa ofan mɨn uabɨra uabɨ isa God ganɨngi.

27 Gumaziba bar dughiar vamɨran ovegh egh gɨn Godɨn kotiamɨn otivam. 28 Kamaghɨra, Krais gumazir avɨribar arazir kurabar osɨmtɨziba aterasa, dughiar vamɨran ofan mɨn uabɨ isa God ganigha areme. Egh gɨn a dughiar namba 2ɨn ua izam, egh dughiar kamɨn an arazir kuraba gɨn amangsɨ izan kogham. Puvatɨ. A gumazir a mɨzua itiba guizbangɨra men akurvagh me iniam.

Copyright information for `MSY