James 2

E arazir amir vamɨran, bar gumazibar amuam

Nan adarasi, ia nɨghnɨzir gavgavim en Ekiam Krais Iesusɨn iti, a bizir aghuir Godɨn Nguibamɨn itibar Ekiam. Ia gumazir ziaba itiba deravɨra me damu egh gumazir ziaba puvatɨziba akɨrim ragh me gasan markɨ. Ia amir arazir vamɨran bar me damu. Eghtɨ gumazitam kurukazir bar aghuim damigh, egh golɨn ring uan dafarim datɨgh, egh God ko mɨgeir dɨpenimɨn aven mangam, eghtɨ gumazir onganarazim korotiar bɨbɨzibar kurukegh egh uaghan God ko mɨgeir dɨpenimɨn aven mangam, eghtɨ kurukazir bar aghuim gamizir gumazim ia deravɨra a damuva, egh a mɨkɨm suam, “Aruam, nɨ izɨ dabirabir aghuir kam daperagh,” egh ia onganarazibagh amir gumazim kamaghɨn a mɨkɨm suam, “Nɨ munagh tugh,” o “Nɨ nan dagarimning boroghɨn magh vazim daperagh,” ia arazir kam kamaghɨn a gami. Mati ia uan nɨghnɨzibar aven igharazi darazi abɨgha men araziba tuisɨsi. Egha ia deravɨra nɨghnɨgha gumazibar araziba arazir vamɨran me tuisɨzir pu. Puvatɨ. Ia mati jasbar mɨn otivigha nɨghnɨzir bar kurabar gumaziba tuisɨsi.

Nan adarasi, ia oragh. Nguazimɨn itir gumazibar damazibar itir gumazir onganaraziba, gumazir kaba God me amɨsevegha ghaze, me nɨghnɨzir gavgavimɨn arazimɨn iti. A fomɨra gumazamizir bar a gifongeziba bagha akam akɨra ghaze, a bar me gativagh men ganam. Kamaghɨn a gumazir onganarazir kaba mɨsevegha ghaze, me God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven ikiam. Ezɨ ia akar aghumsɨziba onganarazibagh anɨdi. Ia nɨghnɨgh! Tina ia dɨkabɨra egha osɨmtɨziba ia garɨsi, egha ia mɨkɨrvagha kotiabar zui? Kar gumazir dagɨaba bar izɨvaziba arazir kabagh ami. Ezɨ God Iesusɨn ziar aghuim ia gatɨ, ezɨ tina ziar aghuir kam gasɨghasɨsi? Dagɨar avɨriba itir gumazir kabara.

God en atrivir ekiam, egha an Akɨnafarimɨn an akar ekiar mam e ganiga ghaze, “Nɨ uabɨ uabɨ gifongezɨ moghɨn, nɨ igharaz darazigh ifongegh.” Egh ia akar kam guizbangɨra a baragh an gɨn mangɨ, kamaghɨn ia arazir aghuim damuam. Ezɨ ia arazir aghuim gumazir mam gamua egha igharazim akɨrim a gasara, kamaghɨn ia arazir kuram gami. Ezɨ Moses Osirizir Araziba kamaghɨn ia mɨgei, ia an akamɨn gɨn zuir puvatɨ. 10 Eghtɨ gumazitam Moses Osirizir Araziba bar dar gɨn mangɨva, egh arazir vamɨra abighɨva, kamaghɨn an arazir kuram gami. A mati gumazir Moses Osirizir Araziba bar da bɨghizim. 11 E fo, God kamaghɨn mɨgei, “Ia poroghamiba uari bakeir arazim damuan markɨ.” Egha a uaghan kamaghɨn mɨgei, “Ia gumazibav soghtɨma me arɨmɨghɨran markɨ.” Eghtɨ ia poroghamiba uari bakeir arazim damuan koghɨva, egh ia gumazir mam mɨsueghtɨ an aremegham, kamaghɨn ia Moses Osirizir Araziba abɨzir gumazibar otifi.

12 Ia fo, Godɨn arazim en arazir kuramɨn gavgavim a gɨvagham, eghɨva e damutɨ e fɨrighrɨgham. Egh gɨn God uan arazir kam gɨnɨghnɨghɨva egh en araziba tuisɨgham. Kamaghɨn, ia gumazir Godɨn Arazimɨn apengan itibar akaba ko araziba zurara dar amu. 13 E fo, gumazitam igharaz darazir apangkuvir puvatɨ, eghtɨ God kotiamɨn a tuisɨghamin dughiamɨn God uaghan an apangkuvighan kogham. Ezɨ gumazim igharaz darazir apangkufi, Godɨn kotiamɨn a tuisɨghamin dughiamɨn a Godɨn apangkuvimɨn ganam.

Nɨghnɨzir gavgavim arazir aghuim sara zuir puvatɨ, a pura bizim

14 Nan adarasi, gumazitam suam, “Kɨ nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn iti,” egha an arazir aghuibagh amir puvatɨ, kamaghɨn an nɨghnɨzir gavgavim pura bizim. Kamaghɨn nɨghnɨzir gavgavir kam an akuragham, o puvatɨ? Bar puvatɨ. 15 Ezɨ Kraisɨn adarazir aveghbuatam o buaramizitam, korotiaba ko dagheba puvatɨ, 16 eghtɨ ian tav kamaghɨn a mɨkɨm suam, “Nɨ navir amɨrɨzimɨn ikɨ. Nɨ mangɨva inim ikeghɨva uan mɨkarzim avaragh. Egh mangɨ dagher avɨribar amɨva egh navim izɨfagh.” Eghtɨ akar kam manmaghɨn an akuragham? Ia uari korotiaba ko dagheba an akurvaghtɨma a deravɨra ikiam. 17 Ezɨ nɨghnɨzir gavgavimɨn arazim uaghan kamaghɨra ghu. Nɨghnɨzir gavgavim pura ikia, egha arazir aghuiba sara zuir puvatɨ, egha nɨghnɨzir gavgavir kam, an aremezɨ moghɨn iti.

18 Tav kamaghɨn mɨkɨmam, “Gumazir maba nɨghnɨzir gavgaviba iti, ezɨ gumazir igharaziba arazir aghuibagh ami.” Kɨ kamaghɨn nɨn akam ikaragham, “Nɨ nɨghnɨzir gavgavim ikia egha arazir aghuibagh amir puvatɨ, kamaghɨn kɨ manmaghɨn nɨn nɨghnɨzir gavgavim gɨfogham? Kɨ arazir aghuibar amuam, eghtɨ arazir kabara nan nɨghnɨzir gavgavim nɨn akagham.” 19 Nɨ nɨghnɨzir gavgavim kamaghɨn ikia ghaze, “Godɨn vamɨra iti.” A dera. Duar kuraba uaghan nɨghnɨzir gavgavir kam ikia, egha agoa atiati.

20 Nɨ gumazir onganim! Nɨ nɨghnɨzir gavgavimra ikiava egha arazir aghuibagh amir puvatɨ, kamaghɨn nɨn nɨghnɨzir gavgavim a pura bizim. Nɨ ti akar kamɨn mɨngarim gɨfoghasa, o? Ia oragh. 21 Fomɨra en ovavim Abraham uan otarim Aisak isa ofa gamir danganimɨn anetɨgha egha Godɨn ofa gami moghɨn a gami. Ezɨ dughiar kamɨn God an arazimɨn ganigha egha Abraham mɨgɨa ghaze, nɨ nan damazimɨn dera. 22 Ia bizir kam gɨnɨghnɨgh. Abrahamɨn nɨghnɨzir gavgavim ko an arazir aghuim voroghɨra ghu. Ezɨ arazir aghuir kam bar an nɨghnɨzir gavgavim gamima a guizbangɨra gavgafi. 23 Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei, “Abraham, a nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itima, God an ganigha a dɨbora ghaze, a nan damazimɨn derazir gumazim.” Egha God kamaghɨn a dɨbori, “Nan roroam.” Ezɨ akar kamɨn mɨngarim, God a gamizɨma me Akɨnafarimɨn an osiri, Abraham uan otarim Aisak gamizir dughiamɨn arazir kam, a bar azenan oto. 24 Ezɨ datɨrɨghɨn ia fo, gumazitam pura nɨghnɨzir gavgavim iti, God, “gumazir Godɨn damazimɨn derazim” a dɨborir puvatɨ. Bar puvatɨ. A gumazir arazir aghuim gamim gɨnɨghnɨgha, egha an nɨghnɨzir gavgavimra gɨnɨghnɨzir puvatɨ, egha bizir kam bagha God a dɨbora ghaze, a nan damazimɨn dera.

25 Ezɨ tuavir kamra, arazir kurabagh amir amizim Rahap, moga garir gumazir Josua amadazimningɨn akuragha aning amadazɨma aning tuavir igharazimɨn ghu. Kamaghɨn amizɨma God amizir kam mɨgɨa ghaze, nɨ nan damazimɨn dera. 26 E fo, gumazimɨn duam an mɨkarzimɨn averiamɨn itir puvatɨ, an aremegha gɨfa. Ezɨ kamaghɨra, gumazim pura nɨghnɨzir gavgavim iti, egha an arazir aghuibagh amir puvatɨ, kamaghɨn gumazir kamɨn nɨghnɨzir gavgavim an aremezɨ moghɨn iti.

Copyright information for `MSY