James 4

Gumazir nguazimɨn arazibagh ifongezim, a Godɨn apanim

Bizir mɨngarir manaba adariba ko mɨdorozibagh amima da ian tongɨn otifi? Mɨkarzimɨn agorogemɨn araziba ian navibar iti, egha da ian mɨkarzibar aven ikia ia ko mɨsosi, kamaghɨn amizɨma arazir kamɨn da akam adariba ko mɨdorozibagh amima da otifi. Ti kamaghɨn puvatɨ, o? Ia biziba iniasa bar ifonge, egha ia da isir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨma ia gumazibav sozima da ariaghɨri. Ia biziba iniasa dagh agoava, egha ia da isir puvatɨ. Egha ia puv atara mɨsosi. Ia biziba iniasa ia God ko mɨgeir puvatɨ, ezɨ bizir kam bagha ia da isir puvatɨ. Egha ia biziba iniasa God ko mɨgei, egha ia da isir puvatɨ. Ian nɨghnɨziba derazir puvatɨzɨma ia God ko mɨgei. Ia bizir ian mɨkarzimɨn agorogem itiba bagha nɨghnɨsi. Kamaghɨn, ia biziba isir puvatɨ.

Ia God ataki, mati amizim uan pam ategha ghua gumazir igharaziba isava akui. Ia orakigh! Gumazim nguazimɨn arazibagh ifonge, a Godɨn apanim. Ezɨ ia ti bizir kam gɨfozir puvatɨ, o? Gumazim nguazimɨn arazibar namakam gami, a Godɨn apanimɨn oto. Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei, “Duar God en navir averiabagh atɨzir kam, e God uabɨn apengara ikiasa a bar ifonge.” Ia ti ghaze, akar kam ti pura bizim? Puvatɨ. God en apangkuvavɨra iti. Kamaghɨn amizɨ, Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei,

“God zurara gumazir uan ziaba feba a me dɨkabɨri,
egha gumazir uan ziaba dɨkabɨriba God men apangkuva
egha bar deravɨra me gami.”

Kamaghɨn amizɨma ia uari dɨkabɨragh egh Godɨn apengan ikɨ. Ia Satan munasaraghtɨ, eghtɨ a ia ategh arɨmangɨgham. Eghtɨ ia Godɨn boroghɨra mangɨtɨ, God ian boroghɨra izam. Ia gumazir kuraba, ian naviba bar zuegh ikɨ, mati gumazim uan dafariba ruezɨ da bar zue. Ezɨ ia gumazir nɨghnɨzir pumuning itiba, ia nɨghnɨzir kurar ian navimɨn itiba da atakigh. Ia naviba bar osemegh egh pamtem arangɨva aziam. Ia gumazir datɨrɨghɨn atiba, ia uan akazim ategh, egh ia arang. Ia gumazir bar akongeziba, ia uan agoroger kam ategh, naviba bar osemegh azi ikɨ. 10 Ia Godɨn damazimɨn bar uari dɨkabɨragh ikɨ. Ia kamaghɨn damutɨ, God ia fegham.

E akaba igharaz darazigh asan kogham

11 Nan adarasi, ia Godɨn gumazamizir igharaziba akar kurabar me mɨkɨman markɨ. Gumazim akar kuramɨn igharazitav mɨkeme, o akam a gasi, an akar kuramɨn Moses Osirizir Arazibav gei, egha a Moses Osirizir Araziba iria. Ezɨ ia Moses Osirizir Araziba iria, ia mati gumazim Moses Osirizir Arazibar apengan itir pu. Puvatɨ. Ia mati jasɨn mɨn oto.
(4:11) Moses Osirizir Arazibar aven itir akar otevir kam, Jems ti vezɨn kamɨn a ginɨrɨ. Kar akar Wok Pris 19:18 ko Jems 2:8ɨn itim.
12 God uabɨra Moses Osirizir Araziba anɨdi, egha a uabɨra jas. A uabɨra gumazamizibar akurvagham, o me gasɨghasɨgham. Kamaghɨn ia te, ia jasɨn mɨn gumazamizir igharaziba tuisɨsi?

E kamaghɨn mɨkɨm suam, Ekiam ifueghtɨma, e bizir e nɨghnɨzibar amuam

13 Ia oragh, ian tina suam, “Datɨrɨghɨn, o gurumzaraghan e nguibar ekiar mamɨn mangɨghɨva dagɨar ingangarim azenir vamɨran a damigham. Egh arazir kamɨn e dagɨar avɨriba iniam.” 14 Ia zurara kamaghɨn mɨgɨa, egha ia fozir puvatɨ, bizir manam gurumzaraghan otivam. Ian ikɨrɨmɨrim mati mɨgharim, a dughiar otevimra ikegh egh bar gɨvagham. 15 Kamaghɨn amizɨ, ia kamaghɨn mɨkɨm, “Ekiam ifueghtɨma, e angamra ikɨva, egh bizir e nɨghnɨzibar amuam.” 16 Ezɨ ian arazir ia datɨrɨghɨn amim, ia uari uan ziaba fava egha ingangarir ekiabar amuasa dar gun mɨgei. Ia uari fer akar kam, a bar ikufi. 17 Ia deravɨra nɨghnɨgh! Ia arazir aghuir damuamin tam gɨfogh, egh ia a damuan koghɨva, kamaghɨn ia arazir kuram gami.

Copyright information for `MSY