James 5

Gumazir bizir avɨriba itiba me ivezir kuram iniam

Ezɨ datɨrɨghɨn, bizir avɨriba itir gumaziba, kɨ akam ia mɨkɨmasa ifonge. Ia oragh! Ia osɨmtɨzir ekiar ia bativamibagh nɨghnɨgh, egh ia pamtem dɨmɨva arang ikɨ. Ian bizir aghuiba da bar kuvigham. Eghtɨ ian korotiaba barareba dar ghoregham. Eghtɨ ian gol ko silvaba bar mɨghovegham, eghtɨ mɨzɨrɨzir kam ian arazir kurabar amightɨ da azenim giregham. Eghtɨ mɨzɨrɨzir kam avimɨn mɨn ian mɨkarzibar isiam. Ekiam izamin dughiam bar roghɨra izi, ezɨ ia pura biziba ko dagɨaba akuvazɨma da iti.
(5:3) God gumazamizibar arazibar tuisɨghamin dughiamɨn, a dagɨar avɨriba itir gumazibar bizir aghuibar ganɨva da tuisɨghan kogham. Puvatɨ. A men arazibar ganɨva da tuisɨgham. Gumazir kaba, bizir bar kuvigham dar suiki, ezɨ bizir kam en aka ghaze, me nguazimɨn itir dughiamɨn me arazir aghuim gamir puvatɨ. Ezɨ avir kamɨn akam ghaze, me ivezir kuram iniam.
Ia deravɨra oragh, ingangarir gumaziba ian azenibar dagheba isi, ezɨ ia me gifaragha egha men ivezir mabar anogoroke. Ezɨ ingangarir gumazir kaba me uan ivezibagh nɨghnɨgha egha Godɨn dɨa ghaze, a ian arazir kuraba ikarvagham. Ezɨ ingangarir gumazibar dɨmdiam, Ekiar Bar Gavgavim Itim, a baraki. Ezɨ dughiar ia nguazir kamɨn itim, ia bizir aghuir avɨriba isava egha ia bar akuegha iti. Egha ia dagher avɨriba apava bar ekefe. Ezɨ God ia mɨsoghtɨ ia arɨmɨghɨramin dughiam, an otogha gɨfa. Ia gumazir aghuibar kotim gamigha egha me mɨsoghezɨma me ariaghɨre. Ezɨ me ian gavgavim munamadir puvatɨ, egha ia ikarvagha ia mɨsoghezir puvatɨ.

Ia gavgavigh ikɨva egh God ko mɨkɨm, egh Ekiam mɨzuamtɨ a ua izam

(Sapta 5:7-20)

E gavgavigh ikɨva egh osɨmtɨziba aterɨva egh Ekiam mɨzuamtɨ a izam

Kamaghɨn amizɨma, nan adarasi, ia tuivigh gavgavigh osɨmtɨziba aterɨva egh Ekiam mɨzuamtɨ a ua izam. Ia fo, gumazir azenim itim, a dagher aghuiba an azenimɨn aghungasa an adav zuai. Egha a gavgavim uan navim ganɨga egha aghumra ikiava amozim ko aruem mɨzuai, aning uan ingangarim faragh a damuam. Eghtɨ a gɨn dagheba iniam. Ezɨ ia uaghan gavgavim uan navibar anɨngɨva egh aghumra ikɨva egh osɨmtɨzir ia bativim ater. Ia fo, Ekiam Izamin Dughiam a bar roghɨra ize. Kamaghɨn amizɨma ia tuivigh gavgavigh ikɨ. Nan adarasi, ia Godɨn gumazamizir igharazibar atarɨva egh akɨribar me mɨkɨman markɨ. Ia fo, ia kamaghɨn damutɨma, God jasɨn mɨn otoghɨva ian arazir kuraba tuisɨgham. Ia oragh, jasɨn kam a tiar akamɨn tughav iti! 10 Nan adarasi, ia fomɨra Godɨn akam inigha izir gumazir Ekiamɨn ziamɨn akam akuniziba, ia me gɨnɨghnɨgh. Apaniba arazir kurabar me gami, ezɨ me tuivigha gavgavigha osɨmtɨzir kam ateri. Ia men arazir kam inigh, egh men gɨn mangɨ. 11 Ia oragh. E ghaze, “Gumazir tuivigha gavgavigha osɨmtɨziba ateriba, me bar akuegha egha deravɨra iti.” Ia Jopɨn eghaghanim gɨfo, a tugha gavgavigha osɨmtɨzir a batoziba a bar da ateri. Ezɨ ia fo, Ekiam gɨn bar arazir aghuimɨn a gami. E bar fo, Ekiam en apangkuvavɨra iti, egha zurara bar deravɨra e gami.

E guizbangɨra pɨn darɨgh mɨkɨman kogham

12 Nan adarasi, e damuamin bizir faragha zuim, a kamakɨn. Dughiar ia akar dɨkɨrɨzim damuamim, ia pura Godɨn Nguibamɨn ziam dɨponan markɨ, egh guizbangɨra darɨgh nguazim o bizir igharazim dɨponan markɨ. Egh ia pura suam, “Kɨ guizbangɨra bizir kam damuam.” Egh suam, “Kɨ guizbangɨra bizir kam damuan kogham.” Egh ia uan akamɨn gɨn mangɨ. Ia mɨkɨmɨva guizbangɨra pɨn dɨboroghtɨ, eghtɨ God ivezir kuram ia danigam.

Godɨn damazimɨn derazir gumazim, a God ko mɨgei, an azangsɨzim bar gavgavir ekiam iti

13 Ezɨ ian tav ti osɨmtɨzim ateri? Kamaghɨn a God ko mɨkɨm. Ezɨ ian tav ti bar akonge? An Ekiamɨn ziam fer ighiabar amu. 14 Ezɨ ian tav ti arei? A Kraisɨn adarazir gumazir dapanibar diaghtɨma, me izɨ, a bagh God ko mɨkɨmɨva, egh Ekiamɨn ziamɨn me borem an mɨkarzim gingegh. 15 Egh me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨva God ko mɨkɨmtɨma, eghtɨ azangsɨzir kaba an akurvagh a damightɨma, a ghuamaghegham. Ekiam arɨmariar gumazir kam uam a fegham. Eghtɨ an amizir arazir kuraba, Ekiam da gɨn amadagham. 16 Kamaghɨn amizɨma, ia vaghvagh uan arazir kurabar gun Godɨn gumazamizir igharazibav kɨm. Eghtɨ God ian akurvaghsɨ, ia uari bagh God ko mɨkɨmtɨma, eghtɨ God ia damightɨma ia ua deragham. Ezɨ gumazir Godɨn damazimɨn deraghavɨra itim God ko mɨgei, an azangsɨzim bar gavgavir ekiam iti, eghtɨ a igharaz darazir akurvagham.

17 Elaija en mɨn garir gumazim. Egha a pamtem God ko mɨkemegha ghaze, amozimɨn izan kogham. Ezɨ God amozim tɨvazɨma amozim azenir 3 pla ko iakinir 6 plan nguazimɨn izezir pu.
(5:17) Elaija, a fomɨra itir Godɨn akam inigha izir gumazim.
18 Egha a gɨn ua God ko mɨgeima, God amozim amadazɨma a zaghirɨ, ezɨ dagheba uam azenibar aghui.

Gumazim guizɨn tuavim ateghtɨ, e uam a inigh izam

19 Nan adarasi, ian tav guizɨn akamɨn tuavim ategh pura akar igharazimɨn gɨn mangam, eghtɨ ian tav uam a inigh izɨ guizɨn akamɨn tuavim datɨgham, gumazir kam arazir bar aghuim gami. Ia akar kam deragh a gɨnɨghnɨgh! Ian tav gumazir arazir kurabagh amimɨn akuraghtɨma a tuavir kuram ategh ua God bagh izegham, gumazir kam, an arazir kurabagh amir gumazimɨn duamɨn akuraghtɨma an aremeghan kogham. Eghtɨ arazir kamra God arazir kurar avɨriba gɨn amadagham.
(5:20) Marazi ghaze, Kraisɨn gɨn zuir darazi, men marazi Godɨn guizɨn akam ataki. Ezɨ Jems men arazibar kɨrasa, akɨnafarir kam osiri.


Copyright information for `MSY