John 3

Iesus Nikodemus ko mɨgei

Gumazir mam iti, an ziam Nikodemus, a Farisin mam, egha a Judabar gumazir aruar mam. Dɨmagarir mam gumazir kam Iesus bagha izegha kamaghɨn a mɨgei, “Tisa, e fo, God tisan mɨn nɨ amadazɨma nɨ ize. E fo, God gumazitam ko ikian koghtɨma, eghtɨ gumazir kam mirakelɨn nɨ amir kaba, a tam damuva avegham.”

Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikara, “Kɨ bar guizbangɨra nɨ mɨgei. Gumazitam ua gumazir igiamɨn otoghan koghɨva, a God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven ikian kogham.” Ezɨ Nikodemus an azara, “Manmaghɨra gumazim ghurigha gɨvagha egha ua igiam gava? A ti uamategh uan amebamɨn navir averiamɨn mangɨtɨ an amebam uam a bategham?”

Ezɨ Iesus kamaghɨn a ikara, “Kɨ guizbangɨra nɨ mɨgei, gumazitam dɨpam ko Godɨn Duamɨn ua gumazir igiamɨn otoghan kogh, egh a God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven ikian kogham. Nguazir kamɨn itir amiziba boriba batima, borir igiaba otifi. Ezɨ Godɨn Duam gumazimɨn duam gamima, a gumazir igiamɨn oto. Nɨ akar kɨ nɨ mɨkemezimɨn nɨ dɨgavir kuram damuan markɨ, ‘Ia ua igiabar otifigh.’ Amɨnim a uan ifongiamɨn gɨn tɨgha egha pura tintinibar vua zui. Nɨ an nɨgɨnim barasi, egha nɨ fozir puvatɨ, a managh iza egha ua managh zui. Kamaghɨra, Godɨn Duam gumaziba bar me gamima me igiabar otifi.”

Ezɨ Nikodemus kamaghɨn an azara, “Bizir nɨ mɨgeir kam, a manmaghɨn otogham?”

10 Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikara, “Manmaghɨn ami? Nɨ Israelbar tongɨn itir tisan ekiam, egha nɨ ti bizir kabagh fozir puvatɨ, o? 11 Kɨ guizbangɨra nɨ mɨgei, e fozir bizim e a mɨgei. Egha e bizir e ganizimɨn gun mɨgei. Ezɨ ia, e mɨkemezir akam akɨrim ragha a gasara. 12 Kɨ nguazir kamɨn bizibar ia mɨkeme, ezɨ ia nɨghnɨzir gavgavim dar itir puvatɨ. Eghtɨ kamaghɨn kɨ Godɨn Nguibamɨn bizibar ia mɨkɨmtɨ, ia manmaghɨn nɨghnɨzir gavgavim dar ikiam? 13 Gumazir igharazitam Godɨn Nguibamɨn ghuavanabozir pu. Puvatɨ. Gumazibar Otarim uabɨra Godɨn Nguibam ategha zaghirɨ.

14 “Fomɨra Moses gumaziba puvatɨzir danganimɨn ikia kuruzimɨn nedazir aghorimɨn itim a ghufe, eghtɨ kamaghɨra me Gumazibar Otarim ghufam. 15 God kamagh sua, gumazir nɨghnɨzir gavgavim Gumazibar Otarimɨn itiba, me bar zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam. Bizir kam bagh me Gumazibar Otarim ghufam.

16 “God Otarir bar vamɨra iti. Egha God nguazimɨn itir gumazamiziba, bar me gifonge. A kamagh sua, gumazamiziba bar nɨghnɨzir gavgavim an Otarimɨn ikɨva ovengan koghɨva, zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam. Bizir kam bagha an Otarir bar vamɨran kam me ganɨngi. 17 God uan Otarim nguazimɨn gumazamizibar jasɨn mɨn me tuisɨghasa anemadazir puvatɨ. A men akurvaghasa anemada. 18 Gumazim nɨghnɨzir gavgavim Otarimɨn ti, a kotiaba puvatɨ. Ezɨ gumazim nɨghnɨzir gavgavim an ikian aghua, a kotɨn ikia bar ovegha gɨfa. A nɨghnɨzir gavgavim Godɨn Otarir vamɨran kamɨn itir puvatɨ, kamaghɨn an ovegha gɨfa. 19 Ezɨ Godɨn kotiamɨn mɨngarimɨn arazim kamakɨn, Godɨn angazangarim nguazimɨn izegha gɨfa. Ezɨ gumazamiziba, me amir araziba bar ikufi, kamaghɨn amizɨ me mɨtatem bagha bar ifonge, me angazangarimɨn aghua. 20 Gumazir arazir kurabagh amiba bar, angazangarimɨn apaniba. Men arazir kuraba azenim giran me aghua, kamaghɨn amizɨ me angazangarimɨn izir puvatɨ. 21 Ezɨ gumazir guizbangɨn arazim gamim, a Godɨn angazangarimɨn izi. A kamaghɨn ifonge, Godɨn angazangarim deravɨra kamaghɨn gumazamizir igharazibar akagham, a Godɨn gavgavimɨn uan ingangarim gami. Ezɨ kamaghɨn gumazir kam Godɨn angazangarimɨn aven izi.”

Jon Gumaziba Ruer Gumazim, deraghavɨra bighatɨgha ghaze, Iesus a tina

22 Ezɨ bizir kabar gɨn Iesus uan suren gumaziba ko me Judian Distrighɨn zui. A me ko danganir kam ikia gumazamiziba rue. 23 Jon Ainonɨn nguibamɨn ikia gumazamiziba rue, Salimɨn nguibamɨn boroghɨra. Dɨpar avɨrim danganir kamɨn ti, ezɨ gumazamizir avɨrim rurim iniasa izi. 24 (Dughiar kam Herot Jon tɨghar a isɨ kalabus darɨgham.)

25 Ezɨ akavdorozir mam Jonɨn suren gumaziba ko Judan gumazir mamɨn tongɨn oto. Me uari adogha ghaze, e rurir arazir manamɨn gɨn mangɨ, Godɨn damazim zuegham? 26 Egha suren gumaziba Jon bagha ghuegha kamaghɨn a mɨgei, “Tisa, gumazir kam fomɨra nɨ ko Jordanɨn dɨpamɨn vongɨn ike, ezɨ nɨ an gun mɨkeme, gumazir kam datɨrɨghɨn gumazamiziba ruema, gumazamiziba bar a bagha zui.” 27 Ezɨ Jon kamaghɨn ikara, “Godɨn uan Nguibamɨn itim, bizitam gumazim danigan koghtɨ, an a inighan kogham. 28 Kɨ fomɨra akar kam ia mɨkeme, ezɨ ia uari a baraki, ‘Kɨ God Ua E Iniasa Mɨsevezir Gumazim puvatɨ. God na amadazɨma kɨ an faragha ize.’ 29 Gumazitam amizitamɨn ikiam, eghtɨ amizir kam a gumazir kamɨn amuim. Ezɨ gumazir kamɨn namakam, a tugha gumazir amuimɨn itimɨn akam baraghasa bar akonge. Ezɨ kamaghɨra agorogem nan navir averiam bar a gizɨfa. 30 An ziam bar ekevegh mamaghɨra ikɨtɨ, eghtɨ nan ziam bar magɨrɨgh.

31 “Gumazir Godɨn Nguibamɨn pɨn ikegha izezim, a bar bizibagh isɨn iti. Ezɨ nguazir kamɨn gumazim, a nguazir kamɨn bizibagh amua egha nguazir kamɨn bizibav gei. Ezɨ gumazir Godɨn Nguibamɨn izezim a bar bizibar isɨn iti. 32 A bizir a ganiziba ko oraghizibar gun mɨgei. Ezɨ gumazitam a mɨkemezir akar katam inigha nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ. 33 Ezɨ gumazim an akam inigha nɨghnɨzir gavgavim an ikia, egha tuavir kamɨn kamaghɨn men aka, God a guizɨn akam mɨgei. 34 Gumazir God amadazir kam, God uan Duam isa bar a ganɨngi. Kamaghɨn amizɨ, a Godɨn akam akuri. 35 Afeziam uan Otarim bar a gifonge, egha biziba bar an agharim gatɨzɨ a bar dagh atifa. 36 Gumazim nɨghnɨzir gavgavim Otarimɨn ti, a zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iti. Ezɨ gumazim Otarimɨn akamɨn gɨn zuir puvatɨ, a zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim inian kogham, Godɨn anɨngagharim an ikɨvɨra ikiam.”

Copyright information for `MSY