Jude 1

Kɨ Jut, kɨ Iesusɨn ingangarir gumazim; egha kɨ Jemsɨn dozim. Ia God diazir gumazamiziba, kɨ ia bagha akɨnafarir kam osiri. God Afeziam bar ia gifonge, ezɨ Krais Iesus uabɨ ian gari.

Copyright information for `MSY