Luke 10

Iesus 72 plan gumaziba amangizɨ me ghua an ingangarim gami

Egha bizir kabar gɨn Ekiam 72 plan gumazir igharaziba mɨsevegha egha pumuning pumuning faragh nguibar ekiaba koma danganir a mangasa nɨghnɨzibar me amadi.
(10:1) Fofozir gumazir avɨriba kamaghɨn nɨghnɨsi, gumazir Iesus amadazibar dɨbobonim, a 72 puvatɨ. Me ghaze, men dɨbobonim 70ra. Eghtɨ namba 70, a Luk 10:1ɨn ikɨtɨ, eghtɨ Luk 10:17 uaghan, namba 70 an ikɨ.
Egha a kamaghɨn me mɨgei, “Dagher bar avɨrim anigha gɨvagha azenimɨn iti. Ezɨ ingangarir gumazir da iniamin avɨriba puvatɨ. Kamaghɨn, ia azenir kamɨn ghuavimɨn azangsɨghtɨ, a ingangarir gumaziba amangtɨma, me an azenimɨn mangɨ, dagheba iniam. Ia mangɨ! Kɨ sipsipɨn nguziba afiar atiabar torimɨn iti moghɨn ia amadazɨ ia zui. Eghɨva dagɨaba azuir mɨtarim ko beghiam ko dagarir asuaba inian markɨ. Eghtɨ gumazitam tuavimɨn ia batoghɨva dughiam ia danɨngtɨ, ia ikaraghan markɨ.

“Eghɨva ia dɨpenitamɨn aven mangɨ egh faragh kamaghɨn mɨkɨm suam, navir amɨrɨzim ia ko iti. Eghtɨ gumazir navir amɨrɨzim kagh ikɨtɨ, ia navir amɨrɨzim an ikɨ. puvatɨghtɨma ian navir amɨrɨzim ua ia bagh izegham. E fo, ingangarir gumazim uan ivezim isi, kamaghɨn ia dɨpenir kamɨn aven ikɨ, dagheba ko dɨpar tizir me ia ganɨdiba, ia dar amɨ. Eghɨva dɨpenir mamɨn ikegh mamɨn mangan markɨ.

“Eghɨva ia nguibar ekiamɨn aven mangɨghtɨma me ia inigh, egh me tizim ia ganɨngi, ia puram anemɨ. Egh ia arɨmariar itibar amightɨma da deraghtɨma, kamaghɨn me mɨkemegh, God Bizibagh Ativamin Dughiam roghɨra ize. 10 Egh ia nguibar ekiatamɨn aven mangɨtɨma, me ia inighan koghtɨma, tuavir dozibar aven mangɨ egh mɨkɨm suam, ‘Ian nguibar ekiamɨn nguaziba en dagaribar poghezɨ, e a da dɨsi, eghtɨ ia kamaghɨn ganigh fogh suam, ia amizir arazir kam, a derazir puvatɨ.’ 12 Ezɨ kɨ ia mɨgei, Godɨn Kotɨn Dughiamɨn, osɨmtɨzir nguibar kam iniamim, an osɨmtɨzir Sodomɨn nguibam iniamim gafiragham.”

Gumazamizir navim girazir puvatɨziba bar kuvigham

(Matyu 11:20-24)

13 Egha Iesus ghua mɨgɨa uan 72 plan gumazibav gei, “Ia Korasinɨn nguibamɨn itir gumazamiziba, iavzika! Ia kuram iniam. Ia Betsaidan nguibamɨn itir adarazi, Iavzika! Ia bar ikuvigham. Gumazitam Tairɨn nguibam ko Saidonɨn nguibamɨn ghua, mirakelɨn kɨ amiziba men tongɨn dagh amighai, Tair ko Saidonɨn itir darazi ti fomɨra navibagh iragha, egha azir adiariba aghuigha, averenim gapiava agura, egha uan arazir kamɨn uari akakagha ghaze, me uan arazir kuraba ataki. 14 Godɨn Kotɨn Dughiamɨn, osɨmtɨzir ia iniamim, an osɨmtɨzir Tair ko Saidon iniamim gafiragham. 15 Ezɨ ia Kaperneamɨn nguibamɨn itir darazi, ia ghaze, ia uari fegh Godɨn Nguibamɨn ikiam, a? Bar puvatɨ, God ia akunightɨ ia Helɨn avimɨn magɨram.

16 “Tina ia barasi uaghan na barasi, tina ia barazir puvatɨ a uaghan na barazir puvatɨ. Egha tina na barazir puvatɨ, a nan Afeziar na amadazim uaghan a barazir puvatɨ.”

72 plan gumaziba uamatenge

17 Ezɨma 72 plan gumaziba ua iza bar akuegha kamaghɨn mɨgei, “Ekiam, e nɨn ziam dɨborima duar kuraba en akabar mɨrara zui.” 18 Ezɨ a me ikara, “Kɨ Satanɨn garima a ira onɨmarimɨn mɨn Godɨn nguibamɨn tagha gɨfa. 19 Ezɨma kɨ gavgavim ia ganigha gɨfa eghtɨ ia kuruziba ko tuighiakaba gisɨn daruva da dɨkɨva, egh uan apanibar gavgavim a gɨvagham. Eghtɨ me bizir kuratam ia damuan iburagham. 20 Eghtɨ duar kuraba ian akam mɨrara ghuzir bizim gakongan markɨ. Ian ziaba Godɨn Nguibamɨn aven osirizir bizim baghɨva akong.”

Iesus bar akuegha uan Afeziam mɨnabi

(Matyu 11:25-27 ko 13:16-17)

21 Ezɨ dughiar kamra, Godɨn Duam Iesus gamima a bar akongeghava mɨgei, “Afeziam, nɨ nguazim ko overiam gativazir Ekiam! Nɨ fofozim ko nɨghnɨzir aghuiba itir gumaziba bizir kaba men modo, egha boribar mɨn itir gumazibar aka. Kamaghɨn kɨ nɨ mɨnaba. Guizbangɨra Afeziam, nɨ uan ifongiamɨn kamaghɨn ami.”

22 Egha Iesus ua kamagh mɨgei, “Nan Afeziam biziba bar da isa nan dafarim gatɨ. Ezɨ gumazitam Otarim gɨfozir puvatɨ. Afeziam uabɨra a gɨfo. Egha tav Afeziam gɨfozir puvatɨ. Otarim uabɨra, koma gumazir Otarim ifuegha Afeziam isava men akaziba, merara Afeziam gɨfo.” 23 Egha a ragha uan suren gumazibar gara kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, fomɨra Godɨn akam inigha izir gumazir avɨriba ko gumazir aghuir avɨriba, me ia datɨrɨghɨn garir bizibar ganamin ifongiar bar ekiam ikia, me dar ganizir puvatɨ. Egha ia datɨrɨghɨn orazir akar kaba, me da baraghan ifongiar bar ekiam ikia, me tam baraghizir puvatɨ. Ezɨ ia, ian damaziba dar gari, kamaghɨn ia bar akongegh!”

Samarian gumazim Judan mavɨn akurazir eghaghanim, Iesus a gami

25 Ezɨ dughiar mam Judan arazibagh fozir gumazir mam dɨkavighava Iesus gifarasa purama an azara, “Tisa, kɨ manmaghɨn damighɨva zurazurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam?” 26 Ezɨ Iesus a ikara, “Akar manam Moses Osirizir Arazimɨn akamɨn aven iti? Nɨ manmaghɨn an gari?” 27 Ezɨ an a ghaze, “Nɨ uan God, nɨn Ekiam, bar a gifongegh, egh nɨ uan navir averiam ko uan duam ko uaghan bar uan gavgavim ko uaghan bar uan nɨghnɨzimɨn, uan God gifongegh. Egh uaghan, nɨ uabɨra uabɨ gifongezɨ moghɨn, gumazamizir igharazibagh ifongegh.” 28 Ezɨ Iesus an akam ikara, “Nɨ bar deragha mɨgei. Nɨ mamaghɨra damigh, zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam.”

29 Ezɨ a gumazibar damazimɨn deraghasa, kamaghɨn a Iesusɨn azara, “Ezɨ tina nan namakaba?” 30 Ezɨma Iesus an akam ikaragha ghaze, “Gumazim Jerusalem ateghava Jerikon uaghira, egha gumazir kuraba batozɨma, me an korotiaba sueghava, puvɨram a mɨsueghava are, egha anetaghizɨma a mɨkɨrɨgha irɨghav iti. 31 Ezɨma ofa gamir gumazim tuavir kamra uaghira egha an gara a gitagha zui. 32 Kamaghɨra Livain gumazim uaghan iza danganir kamnaghra an gara a gitagha zui. 33 Ezɨma Samarian gumazir mam, iza danganir gumazir kam itimra izava, an apighava bar an apangkufi. 34 Egha an a bagha ghua wain ko borem an duaba ruegha egha da nomke. Egha a gumazim isa uan donki gisɨn anefagha, egha a inigha ghua daguir dɨpenir mamɨn aven ghugha egha deravɨram a gami. 35 Egha amɨmɨzaraghan a dagɨar pumuning dɨpenir ghuavim ganigha ghaze, ‘Deragh an gan eghtɨ dughiar kɨ uamategham, kɨ izɨ bizir tizir nɨ uam a gamiziba kɨ da ikaragham.’

36 “Ezɨ nɨ manmaghɨn nɨghnɨsi, gumazir pumuning ko mɨkezir kabar manam gumazir kuraba mɨsoghezir gumazimɨn namakam?” 37 Ezɨ Judan arazibagh fozir gumazim a ikara, “Gumazir an apangkuvizim.” Ezɨ Iesus a mɨgɨa ghaze, “Nɨ mangɨva kamaghɨra damu.”

Iesus Maria ko Martan dɨpenimɨn iti

38 Eghava Iesus uan suren gumaziba ko tuavimɨn izavɨra ikiava egha nguibamɨn oto. Ezɨ amizir mam, an ziam Marta an diazɨma an an dɨpenimɨn ghu. 39 Ezɨ an afumimɨn ziam Maria. A Iesusɨn dagarimɨn boroghɨra aperaghav ikiava a barazima a mɨgei. 40 Ezɨ Marta ingangarir avɨrim an nɨghnɨzimɨn izi, ezɨ an osɨmtɨzim sara dagher me damamibagh ami. Egha a Iesus bagha iza egha an azara, “Ekiam, nan afumim na ataghizɨma kɨ uabɨra ingangaribagh ami, ezɨ nɨ na gɨnɨghnɨsi, o? A mɨkemeghtɨma a nan akuragh!” 41 Ezɨ Ekiam a ikara, “Marta, Marta, nɨ bizir avɨribagh nɨghnɨgha egha da bagha muriam nɨ dɨghori. 42 Nɨ bizir vamɨra bagh nɨghnɨgh. Maria a bizir aghuimra mɨsefe. Ezɨ bizir kam gumazitam a dama a inigham kogham.”

Copyright information for `MSY