Luke 14

Iesus mɨkarzim buizir gumazim gamizɨ a ua dera

Sabatɨn mam Iesus ghua Farisibar gumazir ekiamɨn dɨpenimɨn api. Ezɨma dughiar kam gumazamiziba bar deravɨram an gari. Ezɨma an guamɨn gumazir mɨkarzim buizir mam iti. Ezɨ Iesus Farisiba ko Judan arazibagh fozir gumaziba men azara, “Moses osirizir araziba, da Sabatɨn gumazamizibar arɨmariaba ghuamaghasa amamangatɨzɨ, o puvatɨ?” Ezɨ me nɨmɨra itima a gumazimɨn suiragha a gamizɨma a dera. Egha anemadazɨ a ghu. Ezɨ a men azara, “Ian tavɨn otaritam o bulmakaun tam Sabatɨn dughiam mozirpamɨn a gɨrɨghtɨma, eghtɨ nɨ zuamɨra a gekuigham, o puvatɨgham?” Ezɨ me mɨkɨmamin akabagh asa.

Iesus ghaze, ia uarira uari fan markɨ

Dughiar kam Iesus gari, gumazir gighamiziba me dabirabir danganir ekiaba dagher dakozimɨn da isi. Ezɨ Iesus akar isɨn zuir kamɨn me mɨgei, “Gumazitam amuir ikɨzimɨn isam bagh diaghtɨ, nɨ mangɨ dabirabir danganir ekiar faragha itim dapian markɨ. Me, gumazir ziar ekiar nɨn ziam gafirazim, a bagha a ginaba. Eghtɨ, isar ghuavir vɨrara guan diazim izɨ kamaghɨn nɨ mɨkɨmam, ‘Nɨ uan mɨsiam gumazir kam danɨngigh.’ Eghtɨ nɨ bar aghumsɨghɨva, danganir bar gɨn itim inigham. 10 Kamaghɨn dughiar me nɨn diazim, nɨ danganir apengan itim inigh, eghtɨ isar ghuavim izɨ suam, ‘Roroam, danganir aghuir pɨn itimɨn mangɨ.’ Eghtɨ nɨ ziar aghuarim nɨ ko itir darazir tongɨn a iniam. 11 Te uarira uan ziaba fe, God me abɨraghtɨ, me apengan ikiam. Eghtɨ te apengan iti, God me feghtɨ me ziar ekiaba iniam.”

Godɨn ikarvazim o gumazimɨn?

12 Egha Iesus ua isar ghuavim mɨgei, “Nɨ isam damuva, egh uan roroaba, aveghbuaba, o anababa, o nɨn namakar biziba bar avɨrasemeziba, me diaghan markɨ. Nɨ men diaghtɨ, me uamategh nɨn diaghtɨma, kamaghɨn nɨ uan ikarvazim uamategh a inigham. 13 Ezɨ nɨ isam damuamin dughiam, nɨ onganarazibagh amiba, soroghafariba ikuviziba, suer kurar aruir puvatɨziba, ko damazir kurabar diagh. 14 Eghtɨ God arazir aghuim nɨ damigham. Gumazir kaba nɨn dagheba ikaraghan kogham. Kamaghɨn amizim, nɨ uan ikarvazim dughiar gumazir Godɨn damazimɨn deraziba ua dɨkavamin dughiamɨn a iniam.”

Isar ekiamɨn akar isɨn zuim

(Matyu 22:1-10)

15 Egha Iesus ko dakozimɨn itir gumaziba men mav Iesusɨn akaba baregha, kamaghɨn Iesusɨn mɨgei, “Gumazir God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn isar ekiam ramamim, a bar akongegham.” 16 Ezɨ Iesus a ikara, “Dughiar mam gumazir mam isar ekiam bagh bizibar akɨrava gumazir avɨrimɨn dia. 17 Isam azuir dughiamɨn isar ghuavim a gighamiziba bagha uan ingangarir gumazim me mɨkɨmasa anemaga ghaze, ‘E biziba bar dar akɨrigha gɨfa, kamaghɨn amizɨma ia izɨ.’

18 “Ezɨma me bar moghɨra mangan aghuaghava uan dɨmdiam ava mɨgɨrɨgɨar ifavaribagh ami. Egha farazim kamaghɨn mɨgei, ‘Kɨ datɨrɨghɨra nguazim givese, egh mangɨva an ganasa. Noka, kɨ izan kogham.’ 19 Ezɨ igharazim ghaze, ‘Kɨ 10 plan bulmakaubagh ivese, egha kɨ da ingangarim gatɨgha dar ganasa zui. Noka, kɨ izan kogham. Ga uaning, nɨ nan gun isar ghuavim mɨkemegh.’ 20 Ezɨ kamaghɨra gumazir mɨkezim a mɨgei, ‘Kɨ amuim ini, kamaghɨn amizɨ kɨ izan kogham.’

21 “Ezɨ ingangarir gumazim uamategha izava akar kabar gun uan ekiam mɨkeme. Ezɨ isar ghuavim atara kamaghɨn mɨgei, ‘Nɨ zuamɨra azenan mangɨva nguibar ekiamɨn itir tuavir ekiaba ko afeghtiabar mangɨva onganarazibagh amiba, ko soroghafariba ikuviziba, ko damazir kuraba, ko suer kurar aruir puvatɨziba, me inigh izɨ.’ 22 Ezɨ ingangarir gumazim kamaghɨn a mɨgei, ‘Ekiam, nɨ mɨkemezir moghɨn kɨ amigha gɨfa, ezɨ danganir maba ikiavɨra iti.’ 23 Ezɨ isar ghuavim uan ingangarir gumazim kamaghɨn a mɨgei, ‘Nɨ mangɨ bar tuavir ekiaba ko tuavir dozibar itiba bar me mɨkɨmtɨ, me izɨ, eghtɨ nan dɨpenim izɨvaka. 24 Ezɨ, kɨ nɨ mɨgei, gumazir kɨ faragha diaziba men tav isar kamɨn dagher tam rameghan kogham.’”

Faragh deravɨra nɨghnɨghɨva Iesusɨn gɨn mangɨ

(Matyu 10:37-38)

25 Ezɨ gumazir bɨzir dafam Iesus koma arui. Ezɨ a ragha men gara kamaghɨn mɨgei, 26 “Tina na bagh izɨva, egha uan afeziam ko amebam, o amuim ko boriba, o aveghbuaba, o amezamebaba ko buaramiziba bar men aghuaghɨva, egha uaghan uan ikɨrɨmɨrim ateghan koghɨva, egh nan suren gumazimɨn otoghan kogham. 27 Eghɨva tina uan ter ighuvim a gupugh, egh nan gɨn izan koghɨva, nan suren gumazimɨn otoghan kogham.
(14:27) Nɨ akar Matyu 10:38ɨn itimɨn gan.


28 “Ian tina dɨpenir ekiamɨn ingarasa, a ti faragh daperagh nɨghnighɨva, egh suam, kɨ dagɨaba manmaghɨra dɨpenir kam a gɨvagham? 29 Egh ian tina dɨpenir ekiamɨn ingarsɨ, faragh daperagh nɨghnɨgh suam, ‘Kɨ dagɨaba manmaghɨra dɨpenir kam a gɨvagham?’ Puvatɨghtɨma, a ghuriamra damighɨva, egh anegɨvaghan koghtɨma, me bar an ganɨva dɨbovir mɨgɨrɨgɨabar a damu, suam, ‘Gumazir kam dɨpenimɨn ingara bar anegɨvazir puvatɨ.’

31 “O, kɨ kamaghɨn mɨkɨm suam, atrivir mam atrivir igharazim ko mɨdorozir ekiam damuasa. A ti faragh daperagh uabɨra uabɨn azangsɨgh suam, ‘Kɨ ti 10 tausen gumaziba ko mangɨ, na bagha izir atrivimɨn 20 tausen gumaziba gafiragham, o puvatɨgham?’ 32 A mɨsoghan buraghɨva, egh atrivim saghuiamɨra ikɨtɨma, an abuir gumaziba mangɨ suam, mɨdorozim markɨ. 33 Ezɨ kamaghɨra, ian tina bizir a itiba bar moghɨra a da ateghan koghɨva, egh nan suren gumazimɨn otoghan kogham.”

Amangsɨzir kuramɨn akar isɨn zuim

(Matyu 5:13 ko Mak 9:50)

34 Egha Iesus ghua kamaghɨn mɨgei, “Amangsɨzim a dera, egh a uan sɨngtɨzim ategh egh manmaghɨn ua uan sɨngtɨzim inigham? 35 An obarir nguazim ko bulmakaubar buariba uaghan dar akuraghan kogham. Kamaghɨn amizɨ, me a makuni. Tina kuarimning iti, an oragh.”

Copyright information for `MSY