Luke 18

Zurara God ko mɨgeir arazimɨn akar isɨn zuim

Egha Iesus akar isɨn zuir mamɨn uan suren gumazibav gei, egh men akaghtɨ, me zurara God ko mɨkɨm mamaghra ikiam. Egh amɨraghan markɨ. Egha a kamaghɨn mɨgei, “Nguibar ekiar mamɨn aven jasɨn mam iti, a Godɨn atiatir puvatɨ. Egha gumazibagh nɨghnɨzir puvatɨ. Ezɨ amuir odiarir mam uaghan nguibar ekiar kamɨn iti. Ezɨ gumazir mam pazava a gamua osɨmtɨziba a garɨsi. Ezɨ a jas bagha zurara izava a mɨgei, ‘Nɨ kotiamɨn nan akuragh.’

“Ezɨma dughiar avɨrir maba a bizitam gamizir puvatɨ. Eghava abuan a uabɨra uabɨ mɨgei, ‘Kɨ Godɨn atiatir puvatɨ. Egha kɨ gumazibagh nɨghnɨzir puvatɨ. Ezɨ amuir odiarir kam dughiar avɨribar na bagha izi. Kɨ bar amɨra. Kamaghɨn amizɨ, kɨ ua bagh zuamɨra an osɨmtɨzim akɨrigham, eghtɨ a ua izɨ na damutɨma kɨ bar amɨraghan kogham!’”

Egha Iesus mɨgɨa ghaze, “Ia jasɨn kuramɨn mɨgɨrɨgɨam baragh. Ezɨ Godɨn inabaziba, me dɨmagariba ko aruebar a bagha araima, a men osɨmtɨziba bagha iza a da akɨram, o puvatɨgham? A me ataghraghtɨ me pura mangam? Bar puvatɨ. Kɨ ia mɨgei, a men osɨmtɨzibar ganɨva, zuamɨra men akuragham. Kamaghɨn amizɨma, Gumazibar Otarim uamateghamin dughiamɨn, a gantɨ, nguazimɨn itir gumazamiziba nɨghnɨzir gavgavim an ikiam, o puvatɨ?”

Gumazir pumuning God ko mɨgeir akar isɨn zuim

Gumazir mabara uarira uan ziaba fava egha igharaz daraziv gɨa ghaze, me derazir puvatɨ. Ezɨ Iesus kamagh amir gumaziba bagh akar isɨn zuir kam gami, 10 “Gumazir pumuning God ko mɨkɨmasa Godɨn Dɨpenimɨn ghu, aningɨn mav Farisi, ezɨ mav dagɨaba isir gumazim. 11 Ezɨ Farisin gumazim dɨkavigha tugha uabɨra ua bagha God kamaghɨn a mɨgei, ‘Kɨ nɨ mɨnaba, kɨ gumazir mabar mɨn amir puvatɨ. Me biziba okɨava, arazir kurabagh amuava egha martiar amiziba okɨa me koma akui. Egha kɨ uaghan dagɨaba isi gumazir kamɨn mɨn amir puvatɨ. 12 Kɨ wighɨn vamɨran dughiar pumuningɨn nɨ ko mɨkɨmasa dagheba ataghrasi. Egha bizir kɨ isiba, kɨ tongɨra da tuiragha uaghan nɨ ganɨdi.’ 13 Ezɨ dagɨaba isir gumazim mong munamaghɨn tu. Egha a kogha overiamɨn gari puvatɨgha uan evarim mɨsogha kamaghɨn mɨgei, ‘Kɨ gumazir kuram, God nɨ nan apangkufigh!’ 14 Kamaghɨn amizɨma kɨ guizbangɨra ia mɨgei, gumazir dagɨaba isir kam, a Godɨn damazimɨn deragha egha dɨpenimɨn ghu. Ezɨ igharazim puvatɨ. Te uarira uan ziaba fe, God me abɨraghtɨ, me apengan ikiam. Eghtɨ te apengan iti, God me feghtɨ me ziar ekiaba iniam.”

Iesus ghaze, borir doziba na bagh izɨ

(Matyu 19:13-15 ko Mak 10:13-16)

15 Ezɨ gumazamiziba borir doziba Iesus dafarimning me darɨghasa, me inigha izi. Ezɨma an suren gumaziba kamaghɨn ganigha egha men atari. 16 Ezɨ Iesus borir dozibar diazɨ me a bagha zuima a mɨgɨa ghaze, “Nɨ tina God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven ikɨsɨ, borir dozir kabar mɨn ikɨ. Kamaghɨn amizɨma borir doziba ateghtɨma me na bagh izɨ, egh men anogoroghan markɨ. 17 Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, gumazitam borir dozir kabar mɨn God Bizibagh Ativamin Dughiam inighan koghɨva, egh an aven mangan bar iburagham.”

Gumazir dapanir biziba avɨrasemezim, Iesus ko mɨgei

(Matyu 19:16-30 ko Mak 10:17-31)

18 Ezɨ Judabar gumazir dapanir mam Iesusɨn azara, “Tisan Aghuim, kɨ manmaghɨn damigh zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam?” 19 Ezɨ Iesus an akam ikara, “Nɨ manmagh sua gumazir aghuim na garɨsi? Gumazir aghuitam itir puvatɨ. God uabɨra gumazir aghuimra. 20 Nɨ God Moses ganɨngizir arazim gɨfo, ‘Nɨ gumazim mɨsueghtɨ an aremeghan markɨ, nɨ poroghamiba uari bakeir arazim damuam markɨ, nɨ gumazir igharazimɨn biziba okɨman markɨ, nɨ bizibagh ifaran markɨ, nɨ ua bagh biziba inisɨ gumazibagh ifaran markɨ, nɨ uan afeziam ko amebamɨn apengan ikɨ aningɨn akaba baragh.’” 21 Ezɨ a kamaghɨn Iesus mɨgei, “Kɨ fomɨram aghɨrimra ikiava arazir kabagh amua iza datɨrɨghɨn ikia kati.” 22 Ezɨma Iesus kamaghɨn oregha, egha a mɨgei, “Nɨ bizir vamɨra nɨ tɨghar a damuam. Bizir nɨ itiba bar da amangighɨva dagɨaba inigh, egh gumazir biziba puvatɨzibar anɨngigh. Egh nɨ Godɨn Nguibamɨn bizir aghuariba iniam. Egh, nan gɨn izɨ.” 23 A biziba bar avɨraseme, kamaghɨn amizɨma, a Iesusɨn akam baregha bar oseme. 24 Ezɨ Iesus an gara egha a mɨgɨa ghaze, “Gumazir biziba avɨrasemeziba, me God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn mangɨsɨ bar iburagham! 25 Kamelɨn tam iniba isair dɨkonir torimɨn aven mangɨsɨ ingangarir dafam damigh aven mangam. Eghtɨ gumazir biziba avɨrasemeziba, me God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn mangɨsɨ guizbangɨra bar iburagham!” 26 Ezɨ marazi kamaghɨn oregha an azara, “Kamaghɨn damightɨma, tinara zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuir kam iniam?” 27 Ezɨ Iesus me ikara, “Bizir kaba gumazimɨn bar osemegham. Bizir kaba Godɨn osemezir puvatɨ. A biziba bar dagh ami.” 28 Ezɨ Pita a mɨgei, “Nɨ ge, e bizir e itiba bar da ategha, nɨn gɨn ize.” 29 Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, gumazitam God Bizibagh Ativamin Dughiam bagha uan dɨpenim, o uan amuim, o aveghbuaba, o ameboghfeziaba, o boriba ataki, 30 egh datɨrɨghɨn itir dughiar kamɨn God bizir avɨriba me faragha inizir bizibagh afiragh me danɨngam. Egh dughiar gɨn otivamim me zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam.”

Dughiar mɨkezim Iesus ua mɨgɨa ghaze, an aremegh ua dɨkavigham

(Matyu 20:17-19 ko Mak 10:32-34)

31 Egha Iesus 12 plan suren gumaziba inighava me uarira ikiava a me mɨgei, “Ia oragh! E nguibar ekiam Jerusalemɨn ghuavanadi. Eghtɨ Godɨn akam inigha izir gumaziba, Gumazibar Otarimɨn gun mɨkemezir osizirir biziba bar, guizbangɨra otogham. 32 Eghtɨ me a isɨ Kantrin Igharazibar Gumazibar dafaribar arɨgham. Eghtɨ me a dɨpova a mɨkɨmam. Egh aghumsɨzir arazibar a damuam. Egh a giparɨva, eghɨva a ifozoregh egh a mɨsueghtɨ an aremegham. 33 Eghtɨ dughiar mɨkezim a ua dɨkavigham.” 34 Ezɨma an suren gumaziba bizir katam gɨfozir puvatɨ, a bizir tizim mɨgei. Dar mɨngarim men monge, ezɨ me bar fozir puvatɨ.

Iesus gumazir damazir kuram gamizɨma, a gari

(Matyu 20:29-34 ko Mak 10:46-52)

35 Egha Iesus Jerikon boroghɨra izima, gumazir damazir kurar mam tuavir mɨriamɨn aperaghav ikia biziba bagha azangsɨsi. 36 Egha an orazima gumazamizir avɨrim iza zuima, a men azara, kar tizim. 37 Ezɨ me a mɨgɨa ghaze, “Nasaretɨn gumazim Iesus iza zui.” 38 Ezɨ a dia mɨgei, “Iesus, Devitɨn Otarim, nɨ nan apangkufigh!” 39 Ezɨ faragha zuiba me an atarava egha a mɨgɨa ghaze, nɨ nɨmɨra ikɨ. Ezɨ a bar pamtem dia mɨgei, “Devitɨn ovavim, nɨ nan apangkufigh!” 40 Ezɨ Iesus tugha akar gavgavim gumazibav gɨa ghaze, “Gumazir munam inigh na bagh izɨ.” Ezɨ a roghɨra izima, Iesus an azara, 41 “Kɨ tizim nɨ bagha a damuasa, nɨ ifonge?” Ezɨ an a ikara, “Ekiam, kɨ ganasa ifonge.” 42 Ezɨ Iesus a mɨgɨa ghaze, “Nɨ gan. Nɨn nɨghnɨzir gavgavim nɨn akurazɨ, nɨ dera.” 43 Ezɨ a zuamɨra gari. Egha Iesusɨn gɨn ghua Godɨn ziam fe. Ezɨma gumazamiziba an ganigha, me uaghan Godɨn ziam fe.

Copyright information for `MSY