Luke 19

Iesus Sakiusɨn dɨpenimɨn ghu

Ezɨ Iesus Jerikon nguibamɨn ghuava, aneteghasa tuavimɨn zui. Gumazir mam nguibar kamɨn iti, an ziam Sakius. A dagɨaba isir gumazibar gumazir dapanim, a dagɨaba bar avɨraseme. A Iesusɨn ganasa, a manmaghɨra garir gumazim. Sakius bar gumazir otevim, egha gumazamizir avɨrimɨn tongɨn iti. Egha kamaghɨn a Iesusɨn garir puvatɨ. A fo, Iesus tuavir kamra izam. Kamaghɨn amizɨ, a ivegha faragha ghua, Iesusɨn ganasa temer fighɨn ghuavanabo.

Ezɨ Iesus danganir kamɨn oto. Egha kogha temer kam gisɨn gara, kamaghɨn Sakiusɨn mɨgei, “Sakius nɨ zuamɨra izighirɨ. Datɨrɨghɨn kɨ nɨn dɨpenimɨn ikiam.” Ezɨ a zuamɨra izaghrɨghava, bar akonge. Egha Iesus inigha uan dɨpenimɨn zui.

Ezɨ gumaziba bar an ganigha, egha me kamaghɨn mɨgɨava ngavamadi, “A ghua gumazir kuramɨn dɨpenimɨn iti.”

Me dɨpenimɨn ikiava, Sakius tughava, kamaghɨn Ekiam mɨgei, “Ekiam, Nɨ oragh! Datɨrɨghɨn kɨ uan biziba bar da tuiragham. Egh taba kɨ gumazir biziba puvatɨzibar anɨngam. Egh kɨ gumazir tam gifaraghɨva, an bizitam okemeghɨva, kɨ datɨrɨghɨn uamategh bizir pumuning ko pumuning a danɨngam.”

Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Gumazir kam a uaghan Abrahamɨn ovavim. Kamaghɨn amizɨ, datɨrɨghɨn God dɨpenir kamɨn gumazamiziba bar men akura. 10 Gumazibar Otarim, gumazir ovengeziba bagha ruiava men akurvaghasa ize.”

Dagɨaba inizir ingangarir gumazir 10 plan akar isɨn zuim

(Matyu 25:14-30)

11 Gumazamiziba ikia Iesus barazima, a mɨgei. A Jerusalemɨn boroghɨn itima, me ghaze, datɨrɨghɨra God Bizibagh Ativamin Dughiam otogham. Kamaghɨn amizɨma, an akar isɨn zuir mam me mɨgei. 12 A kamaghɨn me mɨgei, “Gumazir aruar mam nguibar saghuiamɨn mangasa, eghtɨ me a damightɨma an atrivimɨn ikiam. A gɨn uamategh uan nguibamɨn izeghɨva, men ganam. 13 A mangasa, a uan ingangarir gumazir 10 plan diagha, 20 kina, 20 kina bar moghɨra me rome. Egha kamaghɨn me mɨgei, ‘Ia dagɨar kaba inighɨva uari bagh dagɨar ingangaribar amu ikɨtɨ, kɨ uamategham.’

14 “An apengan itir gumaziba me bar navir kuram an iti. Kamaghɨn amizɨ, me akam inigha zuir gumaziba amadazɨma me nguibar gumazir aruam ghuzɨmɨn ghu. Me kamaghɨn mɨgei, ‘E gumazir kam en atrivimɨn otivan, e aghua.’ 15 Ezɨ gumazir igharaziba gumazir aruar kam a gamizɨma an atrivimɨn otogha, egha gɨn uamatenge. A uamategha izegha, kamaghɨn me mɨgei, ‘Gumazir kɨ fomɨra dagɨaba anɨngiziba, men diagh. Kɨ foghasa me manmaghɨn nan dagɨabagh isɨn dagɨaba ini.’

16 “Ezɨma gumazir faragha zuim iza kamaghɨn mɨgei, ‘Ekiam, kɨ nɨn 20 kinan kamɨn dagɨar ingangarim gamighava a gisɨn 200 kina ini.’ 17 Ezɨ atrivim kamaghɨn a mɨgei, ‘Nɨ nan ingangarir gumazir aghuim, egha nɨ ingangarir bar aghuim gami. Nɨ bar deraghvɨra bizir muziarim gami, kamaghɨn kɨ datɨrɨghɨn bizir ekiam nɨ danightɨma, nɨ nguibar ekiar 10 plan ganam.’

18 “Ezɨma ingangarir gumazir igharazim iza mɨgei, ‘Ekiam, kɨ nɨn 20 kinan kamɨn dagɨar ingangarim gamigha datɨrɨghɨn a gisɨn 100 kina ini.’ 19 Ezɨ atrivim a mɨgei, ‘Kɨ nɨ atɨghtɨ nɨ nguibar ekiar 5 plan ganam.’

20 “Ezɨ ingangarir gumazir mɨkezim iza mɨgei, ‘Ekiam nɨn 20 kina ikia kati. Kɨ a isa inir avɨzimɨn a nomkezɨma, a kati. 21 Kɨ nɨ gɨfo, nɨ gumazir atarim. Gumazir igharaziba amir biziba, nɨ pura da isi. Egha dagher me opariziba, nɨ uaghan pura da isi. Kamaghɨn kɨ nɨn atiati.’

22 “Ezɨma atrivim kamaghɨn ingangarir gumazim mɨgei, ‘Nɨ ingangarir gumazir kuram! Nɨn akamra kɨ nɨ tuisɨgham. Nɨ kamaghɨn na gɨnɨghnɨsi, kɨ ti gumazir atarim. Egha kɨ gumazir igharaziba amir biziba, kɨ ti pura da isi. Egha dagher me opariba, kɨ ti uaghan pura da isi? 23 Manmaghɨn amizɨma, nɨ nan dagɨaba benk gatɨzɨ puvatɨ, eghtɨ kɨ uamategh izɨva ua da iniva dagɨataba a gisɨn ua da iniam?’ 24 Ezɨ a kamaghɨn an boroghɨn tuivighav itir gumazibav gei, ‘Ia ada 20 kina inighɨva gumazir 200 kina itim danɨngigh.’ 25 Me kamaghɨn a mɨgei, ‘Ekiam, a 200 kina inigha gɨfa.’

26 “Ezɨma a ghaze, ‘Kɨ ia mɨgei! Gumazitam bizir taba ikɨtɨ, kɨ avɨritaba uam a danigham. Eghtɨ gumazitam biziba puvatɨghɨva, eghtɨ bizir muziarim a itim, kɨ ada da inigham. 27 Nan apaniba, kɨ men atrivimɨn ikian me nan aghua, ia me inigh kagh izɨva nan damazimɨn me mɨsueghtɨ me arɨmɨghregh.’”

28 Iesus akar isɨn zuim gamigha gɨvagha, uan darorim gamua tuavir Jerusalemɨn ghuzim ghuavanadi.

Iesus Jerusalemɨn otoghava Godɨn Dɨpenimɨn gumaziba ko amizibar sure gami

(Sapta 19:29-21:38)

Iesus atrivimɨn mɨn Jerusalemɨn aven zui.

(Matyu 21:1-11 ko Mak 11:1-11 ko Jon 12:12-19)

29 Iesus Betfage ko Betanin boroghɨn oto, mɨghsɨam Oliv gisɨn. Egha uan suren gumazir pumuning amaga, 30 kamaghɨn aningɨn mɨgei, “Gua nguibar munagh itimɨn mangɨ. Gua nguibar kamɨn mangɨ gantɨma donkin igiar mam me a ikezɨma, a iti. Gumazitam dughiatamɨn a gaperaghava aruizir puvatɨ. Gua an benim fɨrighɨva donki inigh kagh izɨ. 31 Tav kamaghɨn guan azaragham, ‘Gua tizim bagha donkin kam fɨri?’, eghtɨ gua suam, ‘Ekiam ingangarim an iti.’”

32 Egha Iesus aning amadazɨma aning ghua garima, biziba bar moghɨra Iesus mɨkemezɨ moghɨn iti. 33 Ezɨ aning donkin benim fɨrima, an ghuaviba aningɨn azara, “Gua tizim bagha donkin benim fɨri?” 34 Ezɨma aning kamaghɨn a mɨgei, “Ekiam ingangarim an iti.”

35 Egha aning donki inigha Iesus bagha izi. Egha aning uan azenan azuir korotiar ruariba donki gisɨn da ghuani. Egha aning Iesusɨn akurazɨma a donki gisɨn apera. 36 A donki gaperagha zuima, gumazamiziba uan korotiar ruariba suava tuavim mɨghuari. 37 A iza danganir tuavir Olivɨn mɨghsɨamɨn ghuaghirimɨn boroghɨn izima, an gɨn aruir darazi me God amizir mirakelbar ganighava da bagha bar akongegha pamtem Godɨn ziam fe. 38 Me kamaghɨn araghasi, “God uan ziamɨn atrivim amada! God deravɨra a damu! Navir amɨrizim Godɨn Nguibamɨn iti. Ia Godɨn ziam fɨ!”

39 Ezɨ Farisin marazi gumazamizir kabar tongɨn ikia, kamaghɨn Iesusɨn mɨgei, “Tisa, nɨ uan suren gumazibav kɨmtɨma, me nɨmɨra ikɨ! Me kamaghɨn mɨkɨman markɨ!” 40 Ezɨ a kamaghɨn mɨgei, “Kɨ ia mɨgei, me nɨmɨra ikɨtɨma dagɨaba uari araghasam!”

Iesus Jerusalem bagha azi

41 Iesus Jerusalemɨn boroghɨra iza, egha an gara a bagha azi. 42 Egha a kamaghɨn mɨgei, “Jerusalem, kɨ kamagh sua, nɨ amua datɨrɨghɨn navir amɨrizɨmɨn bizibagh foghai. Kamaghɨn amizɨ, a datɨrɨghɨn nɨn modo. 43 Dughiam izɨtɨ, eghtɨ nɨn apaniba nguazir dɨvazim ingarightɨ, a nɨ arughtɨma, nɨ arɨmangɨghan kogham. 44 Eghɨva nɨ Jerusalem me nɨn borir nɨn aven itiba sarama asɨghasigham. Nɨ Godɨn dughiar nɨn akuraghasa izezim, nɨ a gɨfozir puvatɨ. Bizir kam bagh dɨpenimɨn ingarizir dagɨatam, me aneteghtɨ, a tam gisɨn keghan kogham.”

Iesus ivezir gumaziba ko biziba amadir gumaziba Godɨn Dɨpenim me batosi

45 Egha a Godɨn Dɨpenir avɨzimɨn aven ghuava, biziba amadiba me batosi. 46 A kamaghɨn mɨgei, “God fomɨra Aisaian akɨnafarimɨn aven kamaghɨn osiri, ‘Nan dɨpenim God ko mɨgeir dɨpenimra, ezɨ ia a gamizɨma, an okɨmakɨar gumaziba modir danganimɨn mɨn oto.’”

47 A zurara Godɨn Dɨpenimɨn aven men sure gami. Ezɨma ofa gamir gumazir ekiaba ko Judan arazibagh fozir gumaziba ko gumazir dapaniba, me a mɨsueghtɨ an aremeghasa. 48 Ezɨ gumazamiziba a baraghasa bar ifongegha, bar an boroghɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, an apaniba a mɨsoghan ibura.

Copyright information for `MSY