Luke 20

Me Iesusɨn gavgavim bagha an azara

(Matyu 21:23-27 ko Mak 11:27-33)

Dughiar mamɨn Iesus Godɨn Dɨpenir avɨzimɨn aven ikiava, gumazamizibar sure gamuava akar aghuim akuri. Ezɨ ofa gamir gumazir ekiaba, koma Judan arazibagh fozir gumaziba, ko Judan gumazir aruaba, me izava anekufa. Egha me kamaghɨn mɨgei, “E mɨkemegh, nɨ gavgavir manamɨn bizir kabagh ami? Tina gavgavir kam nɨ ganɨngi?” Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikara, “Kɨ uaghan azangsɨzitam ia damuasa. Ia na mɨkɨm, Jonɨn rurim, a Godɨn ize o gumazibar ize?” Ezɨ me uarira uariv gei, “E suam, ‘An rurim Godɨn ize,’ eghtɨ, a kamaghɨn mɨkɨm suam, ‘Ia manmaghɨn amigha ia nɨghnɨzir gavgavim Jon damuan aghua?’ E suam, ‘An rurim gumazibar ize,’ eghtɨ gumaziba dagɨabar e ginivightɨma, e arɨghregham. Me kamaghɨn fo Jon a Godɨn akam inigha izir gumazim.” Egha me Iesus ikara, “E fozir puvatɨ, Jonɨn rurim manmaghɨn ize.” Ezɨ Iesus kamaghɨn mɨgei, “Kamaghɨra, kɨ uan gavgavim inizir tuavimɨn, gun ia mɨkemeghan kogham.”

Wainɨn azenir gumazibar akar isɨn zuim

(Matyu 21:33-46 ko Mak 12:1-12)

Egha Iesus mɨgɨavɨra ikia akar isɨn zuir kam gumazamizibav gei, “Gumazir mam wainɨn azenim oparigha, egha azenimɨn garir gumazir mabar dafarim garɨgha ghaze, me gɨn a givezam. Egha a ghua dughiar ruarimɨn saghon iti. 10 Egha wainɨn ovɨziba kuarir dughiamɨn a ingangarir gumazir mam amadagha ghaze, me wainɨn ovɨzir andɨzir taba a danɨngam. Ezɨ azenimɨn garir gumaziba a mɨsueghava anemadazɨma, a dafaribara uamatenge. 11 Ezɨ a ingangarir gumazir igharazim amada, ezɨ me uaghan a mɨsuegha aghumsɨzir arazibar a gamigha, anemadazɨ a dafaribara uamatenge. 12 Ezɨ a ua mɨkezim amadazɨ, me bar puv a mɨsuegha a isa azenim mɨkɨni.

13 “Ezɨ wainɨn azenir ghuavim uabɨra uabɨ mɨgei, ‘Kɨ manmaghɨn damuam? Kɨ uan otarir ifongezim amangam. Eghtɨ me ti a mɨsueghan kogham.’ 14 Ezɨ wainɨn azenimɨn garir gumaziba otarir kamɨn ganigha, kamaghɨn uariv gɨa ghaze, ‘Kar otarir gɨn azenir kam iniamim. E a mɨsueghtɨ an aremeka. Eghtɨ wainɨn azenir kam enanam.’ 15 Egha me a isa azenim mɨkɨnigha a mɨsoghezɨma an areme.”

Egha Iesus ghua kamaghɨn gumazamizibav gei, “Wainɨn azenir ghuavim manmaghɨra azenimɨn garir gumazir kabar amuam?
16 A izɨva azenimɨn garir gumazir kabav soghtɨ, me arɨmɨghiram. Eghtɨ a wainɨn azenim isɨva igharazibar anigam.”

Ezɨ gumazamiziba bizir kam baregha mɨgei, “Bar puvatɨgham!”

17 Ezɨ Iesus merara gara ghuava azara, “Ezɨ Godɨn Akɨnafarimɨn mɨgɨrɨgɨar otevir kam, an mɨngarim manmakɨn?

‘Kar dɨpenir akɨnir ingangarir gumaziba aghuazim,
a datɨrɨghɨn dɨpenim aterir guarim gava?’

18 Nɨ tina temer guarir kam gisɨn irɨghɨva dɨpɨrigh irɨgham, eghtɨ a tina gisɨn irɨghtɨma gumazir kam bar mɨsarighregham.”

19 Ezɨ Judan arazibagh fozir gumaziba, ko ofa gamir gumazir ekiaba Iesus bar kaghɨram an suighasa tuaviba buri. Me fo, an akar isɨn zuir kam me gasara, ezɨ me an suighan gumazamizibar atiati.

Dagɨaba Sisar ganɨdi

(Matyu 22:15-22 ko Mak 12:13-17)

20 Egha me bar deravɨra a bagha garava, egha moga garir gumaziba amadazɨ, me ifara mati me guizɨn mɨgei. Me kamagh sua, me Iesusɨn mɨgɨrɨgɨar otevitamɨn an suiraghɨva, egh a isɨ Romɨn gavmanɨn gumazir ekiam danigam. 21 Ezɨ moga garir gumazir kaba an azangsɨsi, “Tisa, e fo nɨ bizir aghuibav gɨava sure gamuava, ziabagh nɨghnɨzir puvatɨ. Nɨ gumazamiziba Godɨn arazibar mɨrara guizbangɨra men sure gami. 22 Nɨ e mɨkɨm. E gavmanɨn dagɨaba Sisar danɨngam, o puvatɨgham?”

23 Ezɨ a men nɨghnɨzir ifavaribagh fogha, egha a me mɨgei, “Dagɨatam nan akagh. Tinan nedazim ko ziam an iti?” 25 Ezɨ me kamaghɨn mɨgei, “Sisarɨn ziam koma nedazim an iti.” Ezɨ a me mɨgei, “Kamaghɨra ia Sisarɨn biziba Sisar danɨngɨva, Godɨn biziba isɨ, God danɨng.” 26 Ezɨ me gumazamizibar tongɨn, a mɨkemezir mɨgɨrɨgɨaba bagha an suighan ibura. Egha me purama an mɨgɨrɨgɨabagh nɨghnɨghava nɨmɨra iti.

Aremezir gumaziba ua dɨkavigham

(Matyu 22:23-33 ko Mak 12:18-27)

27 Sadyusin maba azangsɨzir mam sara Iesus bagha ize. (Me kamaghɨn nɨghnɨsi, aremeziba ua dɨkavan kogham.) 28 Egha me Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Tisa, Moses e bagha akɨnafarim osira ghaze, gumazitamɨn aveghbuam amuimɨn ikɨva boriba puvatɨghɨva aremeghtɨ, anarɨra irir aveghbuam an amuir odiarimɨn ikɨva a bagh boriba iniam. 29 Ezɨ 7-plan aveghbuaba iti. Egha men mav faragha amuimɨn ikia boriba puvatɨgha areme. 30 Ezɨ anarɨra irim an ikia kamaghɨra, ezɨ mɨkezim kamaghɨra ghu. Kamaghɨra, 7 plan aveghbuaba bar ariaghregha, me boriba puvatɨ. 32 Abuan amizir kam uaghan areme. 33 Fomɨra me bar amizir kamɨn ike. Kamaghɨn a ua dɨkavamin dughiamɨn, a tinan amuim gavagham?”

34 Ezɨ Iesus men akam ikara, “Dughiar kamɨn gumaziba ko amiziba me poroghamibagh ami. 35 Eghtɨ gumazamizir God inabaziba, me uaghan dughiar izamim ko ua dɨkavamin dughiam, me poroghamibar amuan kogham. 36 God me damightɨma, me ua dɨkavigham. Me ua dɨkavightɨ e fogh suam me Godɨn boribara, egh me enselbar mɨn ikiam. Kamaghɨn me uam arɨmɨghɨran koghɨva, egh kamaghɨn me poroghamibar amuan kogham. 37 Ezɨ Moses uabɨ temer avimɨn eghaghanimɨn aven en aka, aremeziba ua dɨkavam. A kamaghɨn mɨgei, ‘Ekiam, Nɨ Abraham ko Aisak ko Jekopɨn God.’ 38 Kamaghɨn e fo, God aremezibar God puvatɨ, a gumazir angamra itibar God. Ezɨma an damazimɨn an boriba bar angamra iti.”

39 Ezɨ Judan arazibagh fozir gumazir maba kamaghɨn mɨgei, “Mar mɨgɨrɨgɨar aghuim, Tisa.” 40 Egha me uam an azangsɨghan atiati.

Iesus a tina?

(Matyu 22:41-46 ko Mak 12:35-37)

41 Ezɨ Iesus gumazamiziba kamaghɨn me mɨgei, “Manmaghɨn amizɨ gumazamiziba ghaze, God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim Krais, a Devitɨn ovavim? 42 Devit uabɨ Ighiabar Akɨnafarimɨn aven mɨkeme,

‘Ekiam, nan Ekiam kamaghɨn a mɨgei,
“Nan agharir guvimɨn amadaghan daperagh.
(20:42) Ekiam Iesus, God ko biziba bar dar ganam.

43 Egh mangɨ dughiar kɨ nɨn apaniba,
me damutɨma me nɨn apengan ikiamim.” ’

44 Egha Devit ‘Ekiam’ a gatɨ. Manmaghɨn amizɨ, a Devitɨn ovavim?”

Judan arazibagh fozir gumaziba arazir kurabagh ami

(Matyu 23:1-36 ko Mak 12:38-40 ko Luk 11:37-54)

45 Ezɨ gumazamiziba orazima a uan suren gumaziba kamaghɨn me mɨgei, 46 “Ia Judan arazibagh fozir gumaziba bagh gan. Me uari fava korotiar ruarir kaba aghuraruasa ifonge. Ezɨ gumazamiziba maketɨn danganimɨn men ziaba fasa me bar akonge. Egha God ko mɨgeir dɨpenir averiamɨn dabirabir aghuariba iniva, egha isar ekiabar dughiabar me danganir ziaba itiba iniasa bar ifonge. 47 Me amuir odiaribagh ifara, men dɨpeniba okɨa, ghaze e dera. Egha gumaziba men ziaba fasa, egha me God ko mɨgɨa mɨgɨrɨgɨar ruaribagh ami. Kamaghɨn amir gumaziba, men ivezir kuram gumazir arazir kurabagh amibar ivezim bar a gafiragham.”

Copyright information for `MSY