Luke 21

Amuir odiarim dagɨamning God ganɨngi

(Mak 12:41-44)

Ezɨ Iesus damazimning fegha garima dagɨaba itir gumaziba uan dagɨaba isa Godɨn Dɨpenimɨn dagɨaba arɨzir danganim garɨsi. Ezɨ a garima dagɨaba puvatɨzir amizir pam aremezir mam uaghan uan dagɨar muziarimning, atɨ. Ezɨ Iesus kamaghɨn mɨgei, “Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, biziba puvatɨzir amuir odiarir kam dagɨar muziarir pumuning dagɨaba arɨzir danganim gatɨ, ezɨ an dagɨar pumuning gumazir igharaziba arɨghɨzir dagɨabagh afira. Me uan dagɨar avɨribar amodoghɨn dagɨar muziariba anɨngi. Ezɨma a uan dabirabir onganarazimɨn mɨrara dagɨar muziarir abuananamning atɨ.”

Iesus ghaze, Godɨn Dɨpenim ikuvigham

(Matyu 24:1-2 ko Mak 13:1-2)

Ezɨma an suren gumazir maba Godɨn Dɨpenimɨn garava kamaghɨn mɨgei, “Me dagɨar bar aghuibar an ingarighava, Afeziar Ekiam danɨngamin bizir aghuir maba an kuruke.” Ezɨ Iesus kamaghɨn mɨgei, “Ia datɨrɨghɨn garir bizir kabanagh, dughiam izɨtɨma dagɨar kaba, gumaziba bar da pueghtɨ da bar moghɨra daghregham. Eghtɨ tam tam gisɨn ikeghan kogham.”

Iesus ghaze, osɨmtɨziba gɨn otivam

(Matyu 24:3-14 ko Mak 13:3-13)

Ezɨ me an azara, “Tisa, bizir kaba manadɨzoghɨn otivam? Eghtɨ arazir manam faragh otoghtɨma, e fogh suam, dughiar kam roghɨra ize?” Ezɨ Iesus kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Ia uari bagh deraghvɨra gan, ia men ifavariba baraghan markɨ. Gumazir avɨriba nan ziamɨn izɨva suam, ‘Kɨrara!’ ezɨ, ‘Dughiam roghɨra ize!’ Men gɨn mangan markɨ. Egh ia inogoviba ko adoghadozir mɨdorozir akaba baraghɨva, atiatingan markɨ. Bizir kabanagh faragh otivigham, eghtɨma nguazir kam gɨvamin dughiam datɨrɨghɨra otoghan kogham.”

10 Egha a kamaghɨn me mɨgei, “Nguibaba uarira uariv soghtɨma, dakoziba uarira uariv sogham. 11 Eghtɨ mɨkɨmkɨzir gavgaviba, koma dagheba otevir dughiaba koma arɨmariar gavgaviba nguibar tabar otivtɨma, atiatingamin biziba koma overiamɨn pɨn arazarazir ekiaba otivam.

12 “Eghtɨ bizir kaba gɨn otivam, me faragh ian suiraghɨva arazir kurabar ia damuam. Me ia kotiam darɨghsɨ ia inighɨva God ko mɨgeir dɨpeniba koma kalabuziabar aven mangam. Eghtɨma ia nan gɨn zuir gumaziba me bizir kam bangɨn ia inighɨva atriviba koma gavmanɨn gumazir ekiabar damazimɨn mangam. 13 Eghtɨ kar dughiar aghuir ia nan akam me mɨkɨnamim. 14 Eghtɨ ia deraghvɨra nɨghnɨgh. Ia faragh me mɨkɨmsɨ akabagh nɨghnɨghan markɨ. 15 Eghtɨ kɨ nɨghnɨzir aghuiba koma mɨgɨrɨgɨar aghuiba ia danɨngtɨma, ia mɨgɨrɨgɨar aghuibara damutɨma, ian apanitam ian akaba batoghɨva ia adoghan kogham.

16 “Eghtɨ ian ameboghfeziaba, ko aveghbuaba, ko anababa, ko namakaba merara, ia inighɨva gumazir kurabar dafaribar atɨghtɨ, me ian taraziv soghtɨ ia arɨmɨghregham. 17 Eghtɨ gumazamiziba bar nan ziam bangɨn ian aghuagham. 18 Egh me bar tong arazitam ia damuan kogham. Kamaghɨn ian dapanarɨzitam asighɨran kogham. 19 Ia tugh gavgavighvɨra ikɨva, dabirabir bar aghuim iniam.”

Iesus ghaze Jerusalem kuvigham

(Matyu 24:15-21 ko Mak 13:14-19)

20 Egha Iesus ghua kamaghɨn mɨgei, “Nɨ Jerusalemɨn nguibamɨn gantɨma mɨdorozir gumaziba izɨva a kontɨma, nɨ fogham a gasɨghasɨghamɨn dughiam roghɨra ize. 21 Egh gumazir Judian itiba arɨ mɨghsɨabar mangɨtɨma, Jerusalemɨn nguibamɨn itiba azenan mangɨtɨma, Jerusalemɨn azenan itir gumaziba uam an aven mangan markiam. 22 Kar osɨmtɨzibar dughiam, God da isɨva Israelbar anɨngɨva, men arazir kuraba ikarvagham. A fomɨra osirizir moghɨn otogham. 23 Aiee! Amizir naviba adaiba koma oteba boribagh anɨdiba dughiar izamiba bar men osemegham! Eghtɨma God gumazir kabar atartɨma, osɨmtɨzir ekiam nguazir kam bativam. 24 Eghtɨ mɨdorozir gumaziba mɨsozir sababar tarazigh inivtɨma me arighɨrɨtɨ, me tarazi suighɨva, me amangtɨma me nguibar Israelɨn azenan itibar mangam. Eghtɨ Kantrin Igharazibar Gumaziba Jerusalem bar pazɨva an itir bizibar amu mangɨ dughiar me Jerusalemɨn ganamin dughiam gɨvagham.”

Gumazibar Borim gɨn izam

(Matyu 24:29-31 ko Mak 13:24-27)

25 Egha Iesus ghua kamaghɨn mɨgei, “Eghtɨ arazaraziba aruem ko iakinim ko mɨkoveziba bativam. Eghtɨ ongarim dɨpɨr tɨngaghɨvɨra ikɨtɨma nguazimɨn gumazamiziba bar atiatigh okam nɨghnɨgham. 26 Eghtɨ overiamɨn biziba bar nɨgham, kamaghɨn gumaziba atiatingɨva damaziba men isirtɨma me daighirɨva, egh me otivamin biziba bagh mɨzuamɨva nɨghnɨgham. 27 Egh me dughiar kamɨn Gumazibar Borimɨn gantɨ, a ghuariamɨn tongɨn gavgavim ko angazangarir ekiam sara izam. 28 Eghtɨ bizir kabanagh otivighrɨtɨma ia dɨkavigh, uan dapaniba fegh gan! God ua ia iniamin dughiam roghɨra ize!”

Temer fighɨn akar isɨn zuim

(Matyu 24:32-35 ko Mak 13:28-31)

29 Egha Iesus kamaghɨn akar isɨn zuimɨn me mɨgei, “Ia temer fighɨn ganɨva temer maba sara gan. 30 Temeba dafariba asitɨma ia fogham, aruem ganamin dughiam roghɨra ize. 31 Kamaghɨra ia bizir kabar gan fogh suam, God Bizibagh Ativamin Dughiam roghɨra ize.

32 “Kɨ guizbangɨra ia mɨgei dughiar kamɨn itir gumazamizir kaba ikɨvɨra ikɨtɨ bizir kaba bar otivam. 33 Overiam ko nguazim gɨvagham, eghtɨ nan mɨgɨrɨgɨaba gɨvaghan kogham.”

Iesusɨn suren gumaziba uari bagh deraghvɨra gan

34 Egha Iesus ghua kamaghɨn mɨgei, “Ia uari bagh ganigh! Isaba ko, dɨpar onganiba ko nguazir kamɨn biziba, ia puv dagh nɨghnɨghtɨ, da ia dɨkabɨntɨ, dughiar otivamin kam puram otoghɨva, mati asɨzibar azuazimɨn mɨn ian suigham. 35 Eghtɨ dughiar kam nguibaba koma nguazir kamɨn gumaziba bar me bativam. 36 Ia zurara uari bagh gan Afeziam ko mɨkɨmvɨra ikɨtɨma, a gavgavim ia danɨngtɨma ia bizir otivamin kabagh itavragham. Egh ia Gumazibar Otarimɨn damazimɨn tuivam.”

37 Egha dughiabar zurara Iesus, Godɨn Dɨpenimɨn aven men sure gamuava, guaratɨzibar Olivɨn mɨghsɨamɨn ghuava dɨmagaribar an iti. 38 Ezɨ gumaziba bar Iesus baraghasa, mɨzarazibar Godɨn Dɨpenimɨn arui.

Copyright information for `MSY