Luke 23

Me Iesus inighava Pailatɨn damazimɨn zuima a mɨtɨghav iti

(Matyu 27:1-2 ko 27:11-14 ko Mak 15:1-5 ko Jon 18:28-38)

Egha gumazir bɨzim bar dɨkavigha Iesus inigha Pailat bagha zui. Egha me dɨkavigha a gifara, kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “E gumazir kamɨn garima an en gavmanɨn ikura. Egha an e dagɨaba Sisar danɨngan bar en anogoregha, kamaghɨn mɨgɨa ghaze, a uabɨ atrivim ko God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim, Krais.” Ezɨ Pailat Iesusɨn azara, “Nɨ Judabar atrivim, o?” Ezɨ Iesus ghaze, “Are, mɨgɨrɨgɨar nɨ mɨgeim, a guizbangɨra.” Ezɨ Pailat kamaghɨn ofa gamir gumazir ekiaba koma gumazamizibav gɨa ghaze, “Kɨ gumazir kamɨn arazir kuratamɨn apizir puvatɨ.” Ezɨ me bar gavgavigha kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “A Galilin Provinsɨn ikegha nguibabagh aruava men sure gamua men navibagh inivava da fe. Egha datɨrɨghɨn a Judian Provinsɨn izegha kagh otogha kamaghɨn amuavɨra iti.”

Me Iesus inighava Herotɨn damazimɨn zui

Ezɨ Pailat mɨgɨrɨgɨar kam baregha, kamaghɨn men azara, “Kar Galilin gumazim?” Iesus Herot garir Provinsɨn ikezɨma, Pailat kamaghɨn foghava, anemadazɨ a Herot bagha ghu. Dughiar kamɨn Herot uaghan Jerusalemɨn iti. Herot fomɨra Iesusɨn ganasa ifuegha, an ganizir puvatɨgha, dughiar kamɨn an an ganigha, bar akonge. Egha Iesusɨn akaba baregha an mirakelɨn tamɨn ganasa.

Egha Herot azangsɨzir avɨravɨribar Iesus gamima, a bar an azangsɨzitam ikarazir puvatɨ. 10 Ezɨ ofa gamir gumazir ekiaba, ko Judan arazibagh fozir gumaziba, me roghɨra tuivighava, an atarava, akaba pamtem a gasi. 11 Egha Herot uan mɨdorozir gumaziba ko an atarava dɨbovir akar kurabar a mɨgei. Egha me atrivimɨn inir aghuir mam inigha a gikegha, uam anemadazɨ, a Pailat bagha zui. 12 Fomɨra Herot Pailatɨn anɨngaghe, egha dughiar kam aning ua uaning ini.

Me Iesus isɨ temem gafughasa, Pailatɨn mɨgei

(Matyu 27:15-26 ko Mak 15:6-15 ko Jon 18:38-19:16)

13 Ezɨ Pailat, ofa gamir gumazir ekiaba, ko gumazir dapanir ekiaba, ko gumazamiziba, men deima me bar uari akuvagha iti. 14 Ezɨma a kamaghɨn mɨgei, “Ia gumazir kam inighava na bagha ize. Egha ia kamaghɨn mɨgei, ‘A gumazamizibav geima me gavmanɨn ikura.’ Ezɨ kɨ ian damazimɨn arazir kabanagh bagha an azangsɨki. Ia oragh! Kɨ gumazir kamɨn arazitam batozir puvatɨ. Ia purama a gifari. 15 Ezɨ Herot uaghan nɨghnɨzir kam ikiava, gumazir kam e bagha uam anemada. Ia oraki! An arazir kuratam damighɨva, an ovengam. Gumazir kam arazir kuratam gamizir pu, an ovengan kogham. 16 Kamaghɨn, kɨ purama a fozoregh, an ateghtɨma a mangam.”
(23:16-17) Fofozir gumazir maba mɨgɨa ghaze, akar igharazir mam uaghan vezɨn kam iti. A kamakɨn, “Me arazir kam iti, me azeniba bar, Isar Ekiamɨn Dughiar kamɨn itima, Pailat kalabusɨn gumazir mam ataghizɨ a me bagha zui.” Nɨ Mak 15:6ɨn gan.


18 Ezɨ amiziba ko gumaziba bar moghɨra tuai, “Gumazir mamɨn mɨsokegh! Egh Barabas ateghtɨ a e bagh izɨ!” 19 (Barabas a fomɨra Romɨn gavmanɨn ikuragha Jerusalemɨn nguibamɨn aven mɨdorozim fore. Ezɨ gumazir maba ariaghɨre. Ezɨ me a isa kalabus gatɨ.) 20 Ezɨ Pailat Iesus ateghtɨ a mangasa ua me mɨgei. 21 Ezɨ me kamaghɨn tuai, “A mɨsokegh! A mɨsokegh! A isɨ ter ighuvim gafugh!” 22 Ezɨ dughiar mɨkezim a kamaghɨn mɨgei, “Manmagh su? An arazir kurar manam gami? Kɨ an arazir kuratamɨn apizir puvatɨ. An arazir kuratam damighɨva an ovengam. Gumazir kam arazir kuratam gamizir puvatɨ. Kɨ purama a fozoreghɨva aneteghtɨ, a mangam.” 23 Ezɨma me bar moghɨra gavgavigha dei, “Iesus isɨva ter ighuvim gafugh!” Ezɨ men dɨmdiaba bar Pailatɨn akam gafira. 24 Ezɨma Pailat men akamɨn gɨn ghugha, Iesusɨn mɨgɨa ghaze, an ovengam. 25 Gumazamiziba me Pailatɨn deima a Barabas ataki. Gumazir kam a gavman ikuragha mɨdorozim forezɨma, gumazir maba ariaghɨre. Ezɨ me a isa kalabus gatɨ. Ezɨma Pailat gumazamizibar nɨghnɨzimɨn gɨn ghuava, Iesus isava mɨdorozir gumazibar dafarim gatɨ.

Me Iesus isa ter ighuvim gafu

(Matyu 27:32-44 ko Mak 15:21-32 ko Jon 19:17-27)

26 Ezɨ mɨdorozir gumaziba Iesus inigha zuima, gumazir mam an ziam Saimon, a Sairinɨn gumazir mam. A Jerusalemɨn mangasa iza me gitavɨrazɨma, me an suira. Egha me ter ighuvim an dɨpɨzim gatɨgha a mɨgeima a Iesusɨn gɨn zui.

27 Ezɨma gumazir avɨrim an gɨn ghua, amiziba a bagha aziava azir akar ighiar amɨrɨzibagh ami. 28 Ezɨma Iesus raghrɨgha kamaghɨn me mɨgɨa ghaze, “Ia Jerusalemɨn amiziba, ia na bagh arangan markɨ. Ia uari ko uan boriba bagh arang! 29 Gɨn dughiatam otoghtɨma, me kamaghɨn mɨkɨm suam, ‘Amizir furabaghatiba ko amizir tɨghar boriba batamiba ko, amizir oteba boribagh anɨngizir puvatɨziba, me bar akuegham.’

30 ‘Egh me dughiar kamɨn kamaghɨn mɨghsɨabav kɨmam,
“Ia e gisɨn irɨghɨva, e mongegh!” ’
31 Me datɨrɨghɨn arazir kamɨn temer angamtɨzim damighɨva arazir mana tamɨn temer mɨdiarɨm damuam?”

32 Ezɨ mɨdorozir gumaziba gumazir kurar pumuning Iesus ko aningɨn mɨsueghtɨma me aremeghasa aning inigha izi. 33 Egha me ghua danganir mamɨn oto, an ziam Dapanir Agharim. Egha me danganir kam Iesus isava tememɨn anegura. Me uaghan gumazir kuramning agurazɨma, mam an guvimɨn itima, mam an kɨriamɨn iti. 34 Ezɨ Iesus kamaghɨn mɨgei, “Afeziam, me amir biziba me dagh fozir puvatɨ. Nɨ men arazir kuraba gɨn amadagh.” Ezɨ mɨdorozir gumaziba Iesusɨn korotiaba iniasa satu gikararai.

35 Ezɨ gumazamiziba an gara tuivighav itima, gumazir dapanir ekiaba uaghan an gara mɨnbaba sighsirava kamaghɨn a mɨgei. “A gumazir mabar akurvakis. Egh a guizbangɨra God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim, gumazir God inabazim, a uabɨ uabɨn akuragh.” 36 Ezɨ mɨdorozir gumaziba izava uaghan a dɨpovava, egha wainɨn dɨpar mɨsozim a ganigha kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ guizbangɨra Judabar atrivir gumazim, nɨ uabɨ uabɨn akuragh!” 38 Egha mɨdorozir gumaziba osizirir mam Iesusɨn dapanim gisɨn anegura. An osiziriba kamaghɨn mɨgei, “Gumazir kam Judabar Atrivir Gumazim.”

39 Ezɨ gumazir kurar mam ter ighuvimɨn guraghav ikia, atara kamaghɨn Iesusɨn mɨgei, “Nɨ guizbangɨra God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim, nɨ uabɨn akurvaghɨva ga sarama akuragh!” 40 Ezɨ gumazir kurar igharazim atarava kamaghɨn mɨgei, “Nɨ ovengasava amuava, Godɨn atiati, o puvatɨ? 41 Me deragha ga gami, ga uan arazir kurabagh ipuri. Ezɨma gumazir kam arazir kuratam gamizir puvatɨ.” 42 Egha gumazir kam kamaghɨn Iesus mɨgei, “Iesus, nɨ gɨn atrivimɨn ikiamin dughiam nɨ na ginɨrɨgh.” 43 Ezɨma Iesus a mɨgei, “Kɨ guizbangɨra nɨ mɨgei, nɨ datɨrɨghɨn na ko Godɨn Nguibar Aghuarimɨn ikiam.”

Iesus areme

(Matyu 27:45-56 ko Mak 15:33-41 ko Jon 19:28-30)

44 Ezɨ aruem dughiar kamɨn garir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, mɨtatem 12 kloghɨn nguazim bar anevaragha ghua 3 kloghɨn tu. Ezɨma Godɨn Dɨpenimɨn itir inir ekiam tongɨra bɨki.

46 Ezɨ Iesus pamtem kamaghɨn dei, “Afeziam, kɨ uan duam nɨn dafarim garɨsi.” A kamaghɨn mɨkemeghava uan duam sue.

47 Ezɨ mɨdorozir gumazibar gumazir ekiam kamaghɨn ganighava Godɨn ziam fe. Egha kamaghɨn mɨgei, “Guizbangɨra, kar gumazir aghuim, a bizitam pazava a gamizir puvatɨ.” 48 Ezɨ gumazamizir iza itiba bizir kabanaghɨn gari da otivima, me azia, uan afarɨzibav mɨsogha, egha uan dɨpenibar zui.

49 Ezɨma Iesus gɨfozir gumaziba, ko amizir an gɨn Galilin izeziba, me mong saghon tuivigha ikia, bizir kabar gari da otifi.

Me Iesusɨn kuam dagɨar torim garɨsi

(Matyu 27:57-61 ko Mak 15:42-47 ko Jon 19:38-42)

50 Ezɨ gumazir mam, an ziam Josep, a Judian Provinsɨn nguibam Arimatean ikegha ize. A gumazir aghuim, a Godɨn damazimɨn derazir mam, a Kaunsel memban mam. Egha a men nɨghnɨziba ko arazibar gɨn mangan aghua. A God Bizibagh Ativamin Dughiam a baghavɨra muza iti. 52 Egha Josep Iesusɨn kuam iniasa ghua Pailatɨn azarazɨma, Pailat an amamangatɨ. 53 Ezɨ a Iesusɨn kuam tememɨn anedegha, inir ghurghurimɨn a righa, a inigha ghuava dagɨar torir me fomɨra gumazir kuatam atɨzir puvatɨzim gatɨ. 54 Kar dughiar bizibar kɨrim, ezɨ Sabatɨn dughiam roghɨra ize.

55 Ezɨ amizir Iesusɨn gɨn Galilin izeziba, me Josepɨn gɨn ghua dagɨar torimɨn gari. Egha me uaghan garima, Josep manmaghɨn Iesusɨn kuam atɨ. 56 Egha me ganigha gɨvaghava, uamategha uan dɨpenibar ghuava bizir mughuriaba itiba ko boreba isa da arɨsi. Egha Godɨn osizirim mɨkemezɨ moghɨn, me Sabatɨn dughiamɨn avughsi.

Copyright information for `MSY