Luke 24

Iesus ua dɨkafi

(Matyu 28:1-10 ko Mak 16:1-8 ko Jon 20:1-10)

Ezɨ Sanden bar mɨzaraghara, amiziba borer mughuriar aghuir me arɨghɨziba, inighava dagɨar torimɨn zui.
(24:1) Wikbar faraghavɨra zuir aruem, a Sandera.
Egha me gari, me torim avarazir dagɨam, me a puegha ghu. Egha me aven ghua Iesusɨn kuam bagha garava avenge. Egha me kamaghɨn ganigha nɨghnɨzir avɨribagh amua tuivighav itima, gumazir pumuning zuamɨra aningɨn korotiaba onɨmarimɨn mɨn taghtagha men mɨn tughav iti. Ezɨ amiziba bar atiatigha avigha nguazimɨn gari, ezɨ gumazimning kamaghɨn me mɨgei, “Ia tizim bagha gumazir angamra itim gumazir ovengezibar danganimɨn a buri? A kagh itir puvatɨ; a ua dɨkafi! A ia ko Galilin ikia ia mɨkemezir bizim, ia a gɨnɨghnɨgh, ‘Gumazibar Otarim, me a isɨ gumazir arazir kurabagh amibar dafarim datɨghtɨ, me a isɨ ter ighuvimɨn a guragham. Eghtɨ a dughiar mɨkezimɨn ua dɨkavigham.’” Ezɨ a mɨkemezir akaba me a dagh inɨrɨ.

Egha me mozim ategha uamategha ghua bizir kabar gun Iesusɨn suren gumazir 11 plan mɨgɨava igharaz darazi sara mɨkeme. 10 Amizir bizir kabar gun Iesusɨn 11 plan aposelba ko igharaz daraziv kemeziba. Makdalan nguibamɨn amizim Maria, ko Joana, ko Maria a Jemsɨn amebam, koma amizir igharazir maba uaghan me ko ikia bizir kabar gun aposelbav mɨgei. 11 Ezɨ me amizibav gɨa ghaze, me ti onganighama, egha kamaghɨn me nɨghnɨzir gavgavim men akabar itir puvatɨ. 12 
(24:12) Fofozir gumazir maba kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, akar otevir mɨkovezir pumuningɨn (*) tongɨn itiba, Luk uabɨ da osirizir puvatɨ. Gumazir igharazir mam gɨn da osiri.
Egha Pita kamaghɨn oregha dɨkavigha ivegha mozimɨn ghu. Egha an aviragha, mozimɨn gara bizitamɨn apizir puvatɨgha inir ghurghuribara gari da ireghav iti. Egha a uamategha ghua nɨghnɨzir avɨribagh amua ghaze, kar manmaghɨn amizir bizim.

Gumazir pumuning Emeusɨn tuavimɨn Iesus bato

(Mak 16:12-13)

13 Ezɨ dughiar kamra gumazir pumuning Emeusɨn nguibamɨn zui, Emeusɨn nguibamɨn ikegha Jerusalemɨn zuir tuavimɨn ruarim, a 11 kilomita. 14 Ezɨ aning bizir otivizir kabar gun uaningra uaningɨn mɨgei. 15 Egha aning bizir kabav gɨa uaningɨn azangsɨzima, Iesus uabɨ otogha aning ko me zui. 16 Ezɨ aning an garava egha deragha a gɨfozir puvatɨ.

17 Ezɨ an aningɨn azara, “Gua tizibar uaningɨn mɨgɨa tuavimɨn zui?”

Ezɨ aning tughava an garava bar osemegha aziasava ami.
18 Ezɨ aningɨn mav, an ziam Kliopas, an azara, “Jerusalemɨn izezir gumaziba bar bizir kam gɨfo. Ezɨ nɨ ti uabɨra dughiar gɨvazibar Jerusalemɨn bizir kabagh fozir puvatɨ?” 19 Ezɨ Iesus aningɨn azara, “Bizir tiziba?”

Ezɨ aning a ikaragha ghaze, “Ga Nasaretɨn Iesus bativizir bizibav gei. A Godɨn akam inigha izir gumazir mam, ezɨ an akaba ko ingangariba God ko gumaziba bar men damazimɨn bar gavgafi.
20 Ezɨ en ofa gamir gumazir ekiaba ko en gumazir aruaba a isa gavmanɨn dafarim gatɨzɨ, me a mɨsoghezɨ an areme, ezɨ me ter ighuvimɨn a gura. 21 Ezɨ e faragha nɨghnɨzir gavgavim kamaghɨn an iti, a God Ua Israelba Iniasa Mɨsevezir Gumazim.

“Ezɨ mɨgɨrɨgɨar mam ua iti, bizir kaba otivigha gɨvazɨ, ezɨ datɨrɨghɨn an aremezir dughiar mɨkezim oto.
22 Ezɨ datɨrɨghɨn en amizir maba mɨzaraghara mozimɨn ghuegha an kuamɨn apizir puvatɨ. Egha iza e mɨkemezɨ, e bar aguaghfa. Egha me ghaze, e irebamɨn mɨn enselbar garima, me kamaghɨn e mɨgɨa ghaze, a ua dɨkafi. 24 Ezɨ en marazi mozimɨn ghuegha amiziba mɨkemezɨ moghɨn bizibar gari da iti, ezɨ me an apizir puvatɨ.”

25 Ezɨ Iesus kamaghɨn aning mɨgei, “Gua gumazir onganimning! Gua Godɨn akam inigha izir gumazimɨn akaba nɨghnɨzir gavgavim koma navim zuamɨrama adar itir puvatɨ. 26 Ezɨ gua ti fozir puvatɨ? God Ua Gumazamiziba Iniasa Mɨsevezir Gumazim, faragh mɨzaziba inigh egh gɨn Godɨn damazimɨn ziar ekiam iniam.” 27 Egha Iesus aning geghari. A faragha Moses osirizir akabav gɨa, ghua Godɨn akam inigha izir gumazibar akaba bar aning mɨgei. A Godɨn Akɨnafarimɨn itir akar an gun mɨkemeziba, dar mɨngariba bar aningɨn sure gami.

28 Egha me nguibar me ikiamimɨn boroghɨra ghuava, Iesus aning bada ghuavɨra itima, 29 aning a mɨgɨa ghaze, “Aruem bar gɨvazɨma amɨnim pɨri. Nɨ ga ko dakuam.” Ezɨma a ghuava aning koma akui. 30 Egha Iesus damasa aning koma aperaghav ikia, bret inighava Afeziar Ekiam mɨnabagha, bret abigha aning ganɨdi. 31 Ezɨ aning datɨrɨghɨn an garava a gɨfofozima, a pura puvatɨ. 32 Ezɨma aning maghɨra uaningɨn mɨgei, “A tuavimɨn ga batogha Godɨn Akɨnafarimɨn akabar ga mɨgeima, gan navimning dɨkafi.”

33 Egha aning dɨkavigha zuamɨra ghua Jerusalemɨn uamategha ghua garima, 11 pla Iesusɨn suren gumaziba, me marazi ko me uari akuvagha itima, 34 aning kamaghɨn me mɨgei, “Bar guizbangɨra! Iesus aremegha dɨkavigha ghua Saimon bato!” 35 Ezɨ aning maghɨra tuavimɨn otivizir bizibar gun me mɨgɨava ghaze, a bret abɨghizɨma aning an ganighava a gɨfo.

Iesus uan suren gumaziba bato

(Matyu 28:16-20 ko Mak 16:14-18 ko Jon 20:19-23)

36 Iesusɨn suren gumazir 11 pla ko marazi, bizir kabar gun uariv geima, Iesus pura men tongɨn tughav ikia,
(24:36) Fofozir gumazir maba ghaze, akar otevir mɨkovezir pumuningɨn (*) tongɨn itiba, Luk uabɨ da osirizir puvatɨ. Gumazir igharazir mam gɨn da osiri.
a kamaghɨn me mɨgei, “Navir amɨrizim ia ko iti.”
37 Ezɨ me bar atiatigha ghaze, me duamɨn gari. 38 Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “Ia tizim bagha atiatiava nɨghnɨzir avɨribagh ami? 39 Ia kagh nan dafariba ko dagaribar gan. Egh ia fogh suam, kar kɨ Iesus uabɨ. Egh ia nan suigh ia fogh. Duam aghariba ko nivafɨziba puvatɨ. Ezɨ ia nan gari, kɨ da iti.” 40 
(24:40) Fofozir gumazir maba ghaze, akar otevir mɨkovezir pumuningɨn tongɨn itiba, Luk uabɨ da osirizir puvatɨ. Gumazir igharazir mam gɨn da osiri.
A kamaghɨn mɨkemegha uan dafariba ko dagariba men akakasi.
41 Egha me bar akuegha tintinibar nɨghnɨgha, egha nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ. Ezɨ a men azara, “Ia damamin daghetam iti?” 42 Ezɨ me osirir tuazimɨn akuam a ganɨngizɨma, 43 a men damazibar a inighava anepi.

44 Egha a kamaghɨn me mɨgei, “Fomɨra Moses Osirizir Araziba, ko Godɨn akam inigha izir gumazibar osiziriba, ko Devitɨn ighiaba, da nan gun mɨkemezir biziba, da bar moghɨra guizɨn otivam. Kar bizir kɨ ia ko ikia ia mɨkemeziba.” 45 Egha a nɨghnɨzir aghuiba me ganɨngizɨma me Afeziar Ekiamɨn Akɨnafarimɨn akabar mɨngaribagh fo. 46 Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “Afeziar Ekiamɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme, God Ua Gumazamiziba Iniasa Mɨsevezir Gumazim, Krais, an aremegh dughiar pumuning ko mɨkezimɨn ikegh uamategh mozimɨn dɨkavigham. 47 Egh ia nan ziamɨn ia nan akam inigh mangam. Ia Jerusalem ikeghɨva nan akam inighɨva nguazimɨn mɨkebaba bar dar mangɨ. Ia gumazamizibav kɨmtɨ, me navibagh iraghtɨ kɨ men arazir kuraba gɨn amadagham. 48 Ia uari uan damazibar bizir kabar ganizɨ moghɨn dar gun mɨkɨm. 49 Ia oragh. Afeziam faragha akam akɨragha ghaze, a uan Duam isɨ ia danɨngam. Ezɨ kɨ a mɨkemezɨ moghɨn, ia bagh anemangam. Kamaghɨn ia nguibar ekiamɨn ikɨ. Egh mamaghɨra ikɨ mangɨ dughiar God ko itir gavgavim izighrɨtɨma ia a iniam.”

God Iesus inigha uamategha uan Nguibamɨn ghuavanabo

(Mak 16:19-20 ko Aposel 1:9-12)

50 Egha Iesus uan suren gumaziba inigha ghuava Betanin boroghɨn itir danganimɨn tu. Egha a uan agharim ghufegha arazir aghuim me damuasava Godɨn azai. 51 An arazir aghuim me damuasa Godɨn azavɨra itima, God a inigha uan Nguibamɨn ghuavanadi. 52 Ezɨma me an ziam fa bar akuegha uamategha Jerusalemɨn zui. Egha me Godɨn Dɨpenimɨn aven ikiava an ziam fa mamaghɨra iti.

53 

Copyright information for `MSY