Luke 3

Jon Iesus bagha tuavim akɨri

(Sapta 3:1-4:13)

Jon, Gumaziba Ruer Gumazim, faragha izava Iesusɨn akam akuri

(Matyu 3:1-12 ko Mak 1:2-8 ko Jon 1:19-28)

Dughiar kam Taiberius Sisarɨn 15 plan azenimɨn Romɨn atrivimɨn itim oto. Ezɨ Pontius Pailat Judian Distrighɨn gavmanɨn gumazir dapanimɨn iti, Herot Galilin Distrighɨn gavmanɨn gumazir dapanimɨn iti. Ezɨ an aveghbuam Filip Iturian Distrigh ko Trakonitisɨn Distrighɨn gavmanɨn gumazir dapanimɨn ti, ezɨ Lisanias Abilenen Distrighɨn gavmanɨn gumazir dapanimɨn iti. Ezɨma Anas ko Kaiafas Godɨn ofa gamir gumazir dapanimningɨn iti. Dughiar kam Jon, Sekaraian otarim, gumaziba itir puvatɨzir danganimɨn itima, God uan mɨgɨrɨgɨam a ganɨngi. Ezɨ Jon Jordanɨn dɨpar mɨriamɨn aruava akam kura kamaghɨn mɨgei, “Ia uan navibagh iraghɨva rueghtɨ, God ian arazir kuraba gɨn amadagham.” Godɨn akam inigha izir gumazim Aisaian akɨnafarimɨn osirizir mɨgɨrɨgɨabar mɨrara ghu, a kamaghɨn mɨgei,

“Gumazir tiarir mam gumaziba puvatɨzir danganimɨn dia ghaze,
‘Ia Ekiam baghɨva tuaviba azenɨva, dar kɨr.
Kukuniba apemɨva, mɨghsɨaba ko akɨribar amutɨ da magɨrɨ.
Tuavir ighuagha aruiba dar amutɨ da voroghɨra ikɨ.
Egh tuavir kurabar amutɨ da deragh.
Eghtɨ nguazir kamɨn gumazamiziba bar
Godɨn akurvazimɨn ganam.’”

Ezɨ Jon gumazamizir bɨzir ruasa a bagha izibav gei, “Ia kuruzir divir anababa! Tina ia mɨkemezɨ ia Godɨn adarimɨn arɨ mangasa? Ia navim girazir arazibara amu. Egh ia pura Abrahamɨn ovavibar uari arɨgh mɨkɨman markɨ. Kɨ ia mɨgei, God dagɨar kabara amightɨ da Abrahamɨn ovavibar mɨn otivighamin gavgavim iti. Sobiam datɨrɨghɨn temer povibar iti, eghtɨ temer dagher ovɨzir aghuiba itir puvatɨziba, God bar da okeghɨva da isɨva avim mɨkɨnam.”

10 Ezɨ gumazamiziba Jonɨn azara, “Ezɨ e manmaghɨra damuam?” 11 Ezɨ Jon me ikara, “Gumazir korotiar aven azuir pumuning itim, tam isɨ gumazir puvatɨzim danɨngigh. Ezɨ dagheba itiba uaghan kamaghɨra damu.” 12 Ezɨ gavmanɨn dagɨaba isir gumaziba uaghan ruasa ize. Egha me azangsɨgha ghaze, “Tisa, e manmaghɨra damuam?” 13 Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “Gumazibar dagɨabagh isɨn ua dagɨataba inian markɨ.” 14 Ezɨ mɨdorozir gumazir maba Jonɨn azara, “Ezɨ eia, e manmaghɨn damuam?” Ezɨ a me ikara, “Gumazamizibar dagɨaba okɨmsɨva akar ifavaribar me gasan markɨ. Ia uan ingangarimɨn ivezimra initɨ deragham.”

15 Gumazamiziba bizir kabar garima men navir averiaba me ginivima me pura nɨghnɨgha ghaze, Jon ti God Ua Gumazamiziba Iniasa Mɨsevezir Gumazim? 16 Ezɨ Jon bar men nɨghnɨziba ikara, “Kɨ dɨpamɨn ia rue. Ezɨ gumazir mam gɨn izam, an gavgavim bar nan gavgavim gafira. An dagarir asuabar beniba kɨ da firan gavgaviba puvatɨ. A Godɨn Duam ko avimɨn ia ruam. 17 A witba mɨsevir savol an agharimɨn iti, eghtɨ a uan witba mɨsɨva dar daghebar arɨghɨva, witba mɨsevir dɨpenimɨn witɨn mɨseviba aviva, egh dar mɨseviba avir munger puvatɨzimɨn da akuntɨma, da isiam.” 18 Egha Jon mɨgɨrɨgɨar avɨrir maba sara me mɨgɨa men navibagh inifi. Egha kamaghɨn akar aghuim me mɨkɨri.

Herot Jon kalabus gatɨ

19 Ezɨ dughiar kam Herot gavmanɨn gumazir dapanimɨn ti. A uan aveghbuam Filipɨn amuim Herodias koma akui, egha arazir kurar maba sarama ami. Ezɨ kamaghɨn Jon Herodias bagha Herotɨn guam gatɨgha a mɨkeme. 20 Herot uan arazir kurar maba ko kam sara isɨn atɨghava, Jon kalabus gatɨghava an tiam asara.

Jon Iesus rue

(Matyu 3:13-17 ko Mak 1:9-11)

21 Jon gumazamiziba ruer dughiam, Iesus uaghan, Jon a rue. Ezɨ Iesus uan afeziam God ko mɨgeima, overiam kuiaghrɨzɨ, 22 Godɨn Duam bunbamɨn nivafɨzim gavagha a bagha izaghiri. Ezɨ tiarir mam overiamɨn otogha kamaghɨn mɨgei, “Nɨ nan Otarim, Otarir kɨ ifongezim. Kɨ nɨ bagha bar akonge.”

Iesusɨn inaziba ko ovaviba

(Matyu 1:1-17)

23 Dughiar kam Iesus uabɨ 30 plan azeniba. Ezɨ a uan ingangarim maghɨram a gami. Gumaziba ko amiziba ghaze, Iesus Josepɨn otarimra. Ezɨ Josep Helin otarim. 24 Ezɨ Heli Matatɨn otarim. Ezɨ Matat Livain otarim. Ezɨ Livai Melkin otarim. Ezɨ Melki Janain otarim. Ezɨ Janai Josepɨn otarim. 25 Ezɨ Josep Matatiasɨn otarim. Ezɨ Matatias Amosɨn otarim. Ezɨ Amos Nahumɨn otarim. Ezɨ Nahum Eslin otarim. Ezɨ Esli Nagain otarim. 26 Ezɨ Nagai Matɨn otarim. Ezɨ Mat Matatiasɨn otarim. Ezɨ Matatias Seminɨn otarim. Ezɨ Semin Josekɨn otarim. Ezɨ Josek Jodan otarim. 27 Ezɨ Joda Joananɨn otarim. Ezɨ Joanan Resean otarim. Ezɨ Resea Serubabelɨn otarim. Ezɨ Serubabel Sealtielɨn otarim. Ezɨ Sealtiel Nerin otarim. 28 Ezɨ Neri Melkin otarim. Ezɨ Melki Adin otarim. Ezɨ Adi Kosamɨn otarim. Ezɨ Kosam Elmadamɨn otarim. Ezɨ Elmadam Erɨn otarim. 29 Ezɨ Er Josuan otarim. Ezɨ Josua Elieserɨn otarim. Ezɨ Elieser Jorimɨn otarim. Ezɨ Jorim Matatɨn otarim. Ezɨ Matat Livain otarim. 30 Ezɨ Livai Simeonɨn otarim. Ezɨ Simeon Judan otarim. Ezɨ Juda Josepɨn otarim. Ezɨ Josep Jonamɨn otarim. Ezɨ Jonam Eliakimɨn otarim. 31 Ezɨ Eliakim Melean otarim. Ezɨ Melea Menan otarim. Ezɨ Mena Matatan otarim. Ezɨ Matata Natanɨn otarim. Ezɨ Natan Devitɨn otarim. 32 Ezɨ Devit Jesin otarim. Ezɨ Jesi Obetɨn otarim. Ezɨ Obet Boasɨn otarim. Ezɨ Boas Salmonɨn otarim. Ezɨ Salmon Nasonɨn otarim. 33 Ezɨ Nason Aminadapɨn otarim. Ezɨ Aminadap Atminɨn otarim. Ezɨ Atmin Arnin otarim. Ezɨ Arni Hesronɨn otarim. Ezɨ Hesron Peresɨn otarim. Ezɨ Peres Judan otarim. 34 Ezɨ Juda Jekopɨn otarim. Ezɨ Jekop Aisakɨn otarim. Ezɨ Aisak Abrahamɨn otarim. Ezɨ Abraham Teran otarim. Ezɨ Tera Nahorɨn otarim. 35 Ezɨ Nahor Serukɨn otarim. Ezɨ Seruk Reun otarim. Ezɨ Reu Pelekɨn otarim. Ezɨ Pelek Eberɨn otarim. Ezɨ Eber Selan otarim. 36 Ezɨ Sela Kainanɨn otarim. Ezɨ Kainan Arpaksatɨn otarim. Ezɨ Arpaksat Siemɨn otarim. Ezɨ Siem Noan otarim. Ezɨ Noa Lamekɨn otarim. 37 Ezɨ Lamek Metuselan otarim. Ezɨ Metusela Enokɨn otarim. Ezɨ Enok Jaretɨn otarim. Ezɨ Jaret Mahalalelɨn otarim. Ezɨ Mahalalel Kenanɨn otarim. 38 Ezɨ Kenan Enosɨn otarim. Ezɨ Enos Setɨn otarim. Ezɨ Set Adamɨn otarim. Ezɨ Adam Godɨn otarim.

Copyright information for `MSY