Luke 5

Iesus faragha diazir suren gumaziba

(Matyu 4:18-22 ko Mak 1:16-20)

Dughiar mamɨn Iesus Genesaretɨn dɨpar akarer mɨriamɨn tughav itima, gumaziba anekuvagha Godɨn akam barasi.
(5:1) Ziam “Genesaret,” a Galilin dɨpar akaremɨn ziar mam.
Ezɨma a dɨpar mɨriamɨn garima osiriba isir gumazibar botɨn pumuning pura iti. Aningɨn ghuaviba uan iver ekiaba rue. Ezɨ Iesus botɨn mamɨn ghuavanabo, Saimonɨn bot. Egha an azaragha ghaze, nɨ tong a gɨsɨvaghtɨma a dɨpar mɨriam atakigh. Ezɨ a bot gaperaghav ikia gumaziba ko amizibar sure gami.

Egha Iesus mɨkemegha gɨvagha Saimonɨn mɨgei, “Bot gɨsɨvagh dɨpar konimɨn mangɨva iver ekiaba osiriba bagh da akunigh.”

Ezɨ Saimon an akam ikara, “Ekiam, e dɨmagarir kamɨn ingara ghua bar osiritam inizir puvatɨ. Ezɨ nɨ mɨgeima kamaghɨn kɨ iver ekiaba akunam.”

Ezɨ me Iesus mɨkemezɨ moghɨn amigha, egha me osirir bar avɨriba inizɨma men iver ekiaba maghɨra akarasava ami. Ezɨ me uan namakar botɨn igharazimɨn itiba me gikarizɨma me iza men akura, egha me iza botɨn pumuning uaghara aning gaghuizɨma aning bar izɨvagha osemegha maghɨra dɨpamɨn ghuaghiri.

Ezɨma Saimon Pita, ko a ko itir darasi, me osirir me inizir kabar ganigha kamaghɨn dɨgavir kuram gami. Saimonɨn roroamning Jems ko Jon, Sebedin otarimning. Aning Saimon ko ingarir gumazimning, aning uaghan dɨgavir kuram gami. Kamaghɨn amizɨma Saimon kamaghɨn ganigha, tevimning apɨrigha Iesusɨn suemningɨn boroghɨn irɨ. Egha ghaze, “Ekiam, kɨ gumazir arazir kurabagh amim! Kamaghɨn amizɨma nɨ na ategh mangɨ.” Ezɨ Iesus kamaghɨn Saimonɨn mɨgei, “Nɨ atiatingan markɨ, datɨrɨghɨn tugh mangɨ, nɨ gumaziba iniam.” 11 Ezɨ me uan botba mɨkɨrvegha, dɨpar dadarimɨn ghuavanega, egha biziba bar da ategha Iesusɨn gɨn zui.

Gumazir lepa itim

(Matyu 8:1-4 ko Mak 1:40-45)

12 Ezɨma Iesus nguibar ekiar mamɨn itima, gumazir mam lepa bar anegɨrizɨma, a izava oto. Egha a Iesusɨn apighava ira uan guam nguazim mɨtuaghava kamaghɨn a mɨgei, “Ekiam, nɨ fueghɨva nɨ na damutɨ, kɨ Godɨn damazimɨn zuegh ua deragham.”
(5:12) Nɨ akar Matyu 8:2ɨn itimɨn gan.


13 Ezɨ Iesus uan agharim isa gumazir kam gatɨgha ghaze, “Kɨ ifonge. Nɨn mɨkarzim zuegh, egh ua deragh.” Ezɨma lepa zuamɨra anetaki.

14 Egha Iesus akar gavgavim a ganɨngi, “Tavɨn mɨkɨman markɨ. Egh mangɨ, uabɨ Godɨn ofa gamir gumazimɨn akagh, egh Moses mɨkemezɨ moghɨn, nɨ uabɨ zueghsɨ ofa damu. Eghtɨ gumazamiziba fogh suam, nɨn arɨmariam gɨfa.”

15 Ezɨma Iesus amizir bizir kabar eghaghanim bar mar ghu. Kamaghɨn gumaziba ko amizir avɨrim a baraghɨva men arɨmariaba ua deraghasa izi. 16 Ezɨ Iesus zurara me ataghragha ghua, gumazamiziba itir puvatɨzir danganimɨn ikia God ko mɨgei.

Iesus gumazir soroghafariba amɨrazim gamizɨma a dera

(Matyu 9:1-8 ko Mak 2:1-12)

17 Dughiar mamɨn Iesus gumaziba ko amizibar sure gami. Ezɨ Farisiba ko Judan arazibagh fozir gumaziba, me Galilin Distrigh ko Judian Distrighɨn itir nguibaba bar, ko Jerusalemɨn nguibamɨn ikegha izava apiaghav iti. Ezɨ Ekiamɨn gavgavim uaghan iti, kamaghɨn Iesus men arɨmariabar amutɨma da deragham. 18 Ezɨ gumazir maba gumazir soroghafariba aremezim inighava akuriam gatɨghava a inigha dɨpenimɨn aven mangɨ Iesusɨn guamɨn anerɨghasa. 19 Ezɨ gumazamiziba bar avɨraseme. Ezɨma me aven mangan iburaghava dɨpenir siriamɨn ghuavanabogha dɨpenir siriamɨn torim gamigha benibar an akuriam dafagha, nɨmɨra anetaghrazima a ghuaghira gumazamizir okuruamɨn tongɨn Iesusɨn guamɨn anetɨ.

20 Ezɨma Iesus men nɨghnɨzir gavgavibar ganigha, egha kamaghɨn mɨgei, “Namakam, nɨn arazir kuraba kɨ da gɨn amada.”

21 Ezɨma Farisiba ko Judan arazibagh fozir gumaziba maghɨra uan navir averiabar aven nɨghnɨsi, “Kar gumazir manam Godɨn danganim iniasa mɨgɨrɨgɨar kam gami? Gumazir kɨnitam arazir kuraba gɨn amangam, o puvatɨ? God uabɨra.”

22 Ezɨ Iesus men nɨghnɨzibagh fogha, egha a men azara, “Ia tizim bagha bizir kabar uan navir averiabar dagh nɨghnɨsi? 23 Kɨ akar manam mɨkɨmam? Pura gumazir kɨnitam kamaghɨn mɨkɨm suam, kɨ nɨn arazir kuraba gɨn amada. Egh uaghan gumazir kɨnitam kamaghɨn mɨkɨman kogham suam, nɨ dɨkavigh mangɨ, egh ua deragh. 24 Kɨ arazir kam damightɨma, ia ganigh fogham, Gumazibar Otarim a nguazir kamɨn arazir kuraba gɨn amangamin gavgavim iti.” Egha kamaghɨn gumazir soroghafariba amɨrazim mɨgei, “Kɨ nɨ mɨgei, nɨ dɨkavigh uan akuriam inigh dɨpenimɨn mangɨ.” 25 Ezɨma a zuamɨra men damazibar dɨkavigha, irɨghav ikezir akuriam inigha uan nguibamɨn ghuava Godɨn ziam fe. 26 Ezɨ me bar dɨgavir kuram gamigha Godɨn ziam fe. Egha agorogem me gizɨvazɨ me kamaghɨn mɨgei, “E datɨrɨghɨn bizir bar igharagha garibar gari.”

Iesus uabɨn gɨn mangasa Livain dei

(Matyu 9:9-13 ko Mak 2:13-17)

27 Bizir kabar gɨn Iesus ghua garima gavmanɨn dagɨaba isir gumazir mam, an ziam Livai, a uan dagɨaba isir dɨpenim gaperaghav iti. Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Nan gɨn izɨ.”
(5:27) Ziar kam Livai, ti Matyun ziar igharazir mam. Nɨ Matyu 9:9ɨn gan.
28 Ezɨ Livai dɨkavighava, biziba bar da ateghava an gɨn zui.

29 Egha Livai isar ekiam Iesus bagha uan dɨpenimɨn aneru. Ezɨma dagɨaba isir gumazir avɨrim ko gumazir maba sara izava me koma api. 30 Ezɨma Farisiba koma Judan arazibagh fozir gumazibar adarasi, me mɨgɨrɨgɨar mabar Iesusɨn suren gumazibagh ami, “Ia tizim bagha dagɨaba isir gumaziba ko arazir kurabagh amir gumaziba koma api?”
(5:30) Nɨ Matyu 9:11ɨn itir akamɨn gan.


31 Ezɨ Iesus men akam ikara, “Arɨmariaba puvatɨzir gumaziba, dokta bagha zuir puvatɨ. Gumazir arɨmariaba itibara, me dokta bagha zui. 32 Kɨ Godɨn damazimɨn derazir gumaziba bagha izezir puvatɨ. Kɨ, gumazamizir arazir kurabagh amibar dɨmɨva men navibagh iraghasa, kɨ ize.”

Dagheba ataghrazir arazimɨn azangsɨzim

(Matyu 9:14-17 ko Mak 2:18-22)

33 Ezɨ me kamaghɨn a mɨgei, “Jonɨn suren gumaziba, me zurara God ko mɨkɨmasa dagheba ataghrasi. Ezɨ Farisin suren gumaziba uakan. Ezɨ nɨnanaba apa mamaghɨra iti.”

34 Ezɨ Iesus men akam ikara, “Gumazir amuimɨn ikiamim, a ia ko ikɨtɨ, ia a bagha izezir gumazibav kɨmtɨ me dagheba ategham, o puvatɨgham? 35 Egh dughiam izɨtɨma gumazir amuimɨn ikiamim me me dama a inigh mangɨtɨma, eghtɨ dughiar kabar me dagheba ategham.”

36 Egha Iesus akar isɨn zuir kamɨn me geghari, “Gumazitamɨn korotiar ghurim torim an ikɨtɨma, a korotiar igiatam abigh, egh inir avɨzir kam isɨ, korotiar ghurim a dukuagh a isaman markɨ. A kamaghɨn damuva, korotiar igiar kam arɨzigham. Egh uaghan inir avɨzir igiar korotiar ghurim dukuagha isamizim, korotiar ghurimɨn mɨn ganan kogham. 37 Ezɨ gumazitam wainɨn igiam isava wainɨn mɨsevir ghuribagh ingezir puvatɨ. A kamaghɨn damightɨma, wainɨn igiam wainɨn mɨsevir ghuriba a bightɨma wain irɨtɨma wainɨn mɨseviba ikuvigham. 38 A kamaghɨn damuan kogham. Wainɨn igiam, wainɨn mɨsevir igiam gingam.
(5:38) Nɨ Matyu 9:17ɨn itir akamɨn gan.
39 Ezɨma gumazim wainɨn ghurim amegha, egha igiam gifongezir pu. Eghɨva a kamaghɨn mɨkɨm suam, ‘Ghurim a dera.’”

Copyright information for `MSY