Luke 8

Amizir maba Iesusɨn gɨn arui

Egha bizir kabar gɨn, Iesus, nguibar ekiaba ko nguibar dozibagh arui, egha God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn akam kuri. Ezɨma an gumazir 12 pla uaghan an gɨn arui. Ezɨ amizir maba uaghan, me fomɨra Iesus men arɨmariaba ko duar kuraba batoke: Maria, me Makdalan nguibamɨn amizim a garɨsi, Iesus fomɨra a gamizɨma, 7 plan duar kuraba aneteghava azenimɨn ize, Joana ko Susana koma amizir avɨrir igharaziba uaghan a ko arui. (Joana, a Kusan amuim, a Herotɨn dɨpenir averiamɨn garir gumazir dapanim.) Amizir kaba uan bizibar Iesus ko an suren gumazibar akurvasi.

Iesus akar isɨn zuir gumazir witɨn ovɨziba akurir akar isɨn zuim

(Matyu 13:1-9 ko Mak 4:1-9)

Ezɨ gumazamizir avɨrim uan nguibaba ategha Iesus bagha izava uari akuvazɨma, an akar isɨn zuir kam mɨgei: “Azenir gumazir mam ghuava raizɨn mɨn garir daghem, wit, an ovɨziba inigha uan azenimɨn da akuri. Egha a da akura zuima, maba tuavim gira ghuzɨma gumaziba da dɨke. Ezɨ kuarazir pɨn itiba izaghira bar da ame. Ezɨma maba dagɨaba itir danganibagh iregha afuangi. Ezɨ dɨpaba nguazimɨn puvatɨ, kamaghɨn amizɨ witɨn kaba ua mɨsɨngigha ariaghɨre. Ezɨma witɨn ovɨzir mabanang benir ataghataribar torim gire, egha benir ataghatariba sara aghuima da da ikiagharɨki. Ezɨma mabanang nguazir aghuim giregha, aghua dagher bar avɨriba iti, kamaghɨn da vaghvagha 100pla bar mɨsevegha iti.” An akar isɨn zuir kam me mɨkemegha, a pamtem kamaghɨn me mɨgei, “Tina kuarimning iti, an oragh.”

Iesus manmagh sua akar isɨn zuibagh ami

(Matyu 13:10-17 ko Mak 4:10-12)

Ezɨ Iesusɨn suren gumaziba akar isɨn zuir kamɨn mɨngarim baghava an azara. 10 Ezɨma a mɨgɨa ghaze, “God fofozim ia ganɨngizɨma, ia God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn akar mogomeba dagh fo. Ezɨ igharaz darazi kɨ akar isɨn zuibara me mɨgei, eghtɨma gariba me gan fofoghan kogham, ezɨ uaghan oraziba me akar mɨngaribagh foghan kogham.”

Witɨn akar isɨn zuimɨn mɨngarim

(Matyu 13:18-23 ko Mak 4:13-20)

11 Egha Iesus ghua kamaghɨn mɨgei, “Kar akar isɨn zuir kamɨn mɨngarim. Witɨn ovɨzim a Godɨn akam. 12 Ezɨ witɨn ovɨzir tuavim gireziba mati gumazamizir Godɨn akam baraghiziba, me a baraghizɨ ezɨ Satan iza men navir averiabar Godɨn akam batoke, eghtɨma me nɨghnɨzir gavgavim God damuan koghtɨ God ua me inian kogham. 13 Ezɨma dagɨaba itir danganibagh irezir witɨn ovɨziba mati gumazamizir akam baregha bar akongeziba, egha me biba itir puvatɨ. Me dughiar otevimɨn nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti, ezɨma osɨmtɨzibar dughiam me God ataki. 14 Ezɨma witɨn ovɨzir benir ataghataribar tongɨn ireziba mati gumazamizir akam baraghizibar mɨn ti. Egh me deragha tuavimɨn zuima nivafɨzibar agoroger osɨmtɨziba, ko dagɨar nɨghnɨzir osɨmtɨziba, koma nguazir kamɨn bizir ganganir agorogeba, me isima me dar aven ikia egha mɨsevir puvatɨ. 15 Ezɨma witɨn ovɨzir nguazir aghuim gireziba mati, gumazamizir akar aghuim baraghiziba, me a inigha uan navir averiabagh atɨgha adar suira egha gavgavigha ikia, men dagher aghuiba otifi.”

Gumazitam avir angazangarim mɨnemɨn aven anetɨzir puvatɨ

(Mak 4:21-25)

16 Egha Iesus mɨgɨa ghua kamaghɨn mɨgei, “Gumazitam lam gaborogha mɨnemɨn aven a modogha egha a isa dakozimɨn apengan anefazir puvatɨ. Egh an a isɨva dakozim gisɨrarama anefagham, eghtɨma tina aven izɨva angazangarimɨn ganam. 17 Kamaghɨra mogomer biziba da gɨn azenan otivigham. Eghtɨ bizir amigha aveziba da uaghan gɨn azenan otivigham. 18 Ezɨ kamaghɨn amizɨma ia deraghvɨra akar kam baragh. Gumazitam Godɨn akabagh foghtɨ, God uan akabar fofozir igharaziba a danɨngam, eghtɨ a Godɨn akar avɨribagh fogham. Eghtɨ Godɨn akabagh foghan aghuazir gumazim, an fofozir muziarim God a dama inigham.”

Tinara a Iesusɨn amebam koma doziba?

(Matyu 12:46-50 ko Mak 3:31-35)

19 Ezɨ Iesusɨn amebam ko doziba an ganasa izi. Ezɨ gumazamiziba bar anekufa, kamaghɨn amizɨ, me an boroghɨra mangan ibura. 20 Ezɨ mav Iesus mɨgɨa ghaze, “Nɨn amebam ko doziba muna azenan tuivighav ikia, egha nɨn ganasa.” 21 Ezɨma an an akam ikara, “Tina Godɨn akam baragha an gɨn zui, me nan amebam ko doziba.”

Iesus mɨgeima amɨnir ekiam areme

(Matyu 8:23-27 ko Mak 4:35-41)

22 Ezɨ dughiar mam Iesus uan suren gumazibav gɨa ghaze, “Aria e dɨpamɨn vongɨn mangam.” Eghava me botɨn ghuavanega egha vongɨn zui. 23 Egha me ghuava, Iesus pariam an azima an akui. Ezɨma amɨnir ekiam amozim sara dɨpamɨn oto, ezɨ dɨpam men bot bar a gizɨfa. Kamaghɨn me osɨmtɨzir ekiamɨn aven iti. 24 Egha suren gumaziba ghuava a gaghuragha a mɨgɨa ghaze, “Gumazir Ekiam, nɨ dɨkafigh! E ovengam!” Ezɨ a dɨkavighava amɨnim ko dɨpar puvɨra ingarim akar gavgavimɨn aning mɨgei. Ezɨma amɨnim ko dɨpam aremegha amɨraghavɨra iti. 25 Ezɨma a uan suren gumaziba kamaghɨn men azara, “Ian nɨghnɨzir gavgavim managh iti?” Ezɨ me atiatia, nɨghnɨzir avɨribagh amuava, uarira uarir azangsɨsi, “Gumazir kam, a tina? A mɨgeima amɨnim ko dɨpam, an akam barasi.”

Iesus gumazir mamɨn duar kuraba batoke

(Matyu 8:28-34 ko Mak 5:1-20)

26 Egha Iesus uan suren gumaziba ko botɨn ghuava Gerasan Distrighɨn otifi, Galilin dɨpamɨn vongɨn. 27 Egha Iesus bot ategha azenan izima, nguibar ekiar kamɨn itir gumazir duar kuraba apazazim a bato. A fomɨra iniba itir puvatɨghava dɨpenibar aven itir puvatɨ, a gumazir ovengezibar dagɨar mozir toribar aven iti. 28 Egha duar kurar kam dughiar avɨribar an suigha anekurima a daghiri. Egha uaghan an dafariba ko sueba me senbar da ike, egha an garir gumaziba an boroghɨra ikiava an gari, ezɨ duar kurar kam a gamima a uan senba aghorava ara ghua gumaziba itir puvatɨzɨ naghɨn iti. Ezɨ Iesus duar kuram batogha ghaze, nɨ gumazim ategh azenan izɨ. Ezɨ a Iesusɨn apigha, arava Iesusɨn dagaribar apengan irɨgha pamtem dɨa mɨgei, “Nɨ tizim na damuasa, Iesus, Godɨn bar pɨn itimɨn otarim? Ezɨ kɨ nɨn azangsɨsi nɨ arazir kuratam na damuam markɨ!” 30 Ezɨ Iesus an azara, “Nɨn ziam tina?” Duar kurar avɨriba an aven ghuz. Ezɨ a kamaghɨn mɨgei, “Avɨriba.” 31 Ezɨma duar kuraba Iesus kamaghɨn a gaghoravɨra iti, “Nɨ e batoegh e amadaghtɨma e torir mɨngariba puvatɨzir kamɨn mangan markɨ.” 32 Dughiar kam dar bɨzir ekiar maba mɨghsɨar mɨriamɨn roghɨra ikiava api. Ezɨma duar kuraba Iesus gakaghora ghaze, “Nɨ en amamangatɨghtɨma e mangɨ dar munabar aven mangeka.” Ezɨma a me ataghizɨma me zui. 33 Ezɨ duar kuraba gumazim ateghava azenan izeghava dabar aven ghue. Ezɨma dar bɨzir kam ara ghua davarir kuram giraghuegha dɨpam amegha ariaghɨre. 34 Ezɨma dabar garir gumaziba garima bizir kaba otivizɨma, me ara ghuava nguibar ekiamɨn bizir kabar gun mɨgeima nguibar azenan roghɨra itiba sarama orasi. 35 Ezɨma gumazamiziba ganasa izi, bizir tizimrama oto? Egha me Iesus bagha iza, egha garima, gumazir duar kuraba ategha azenan izezim, a Iesusɨn dagarimɨn mɨn aperaghav iti. A korotiaba aghuizɨma an nɨghnɨzimra uam an izes. Kamaghɨn me atiatingi. 36 Ezɨ ikia bizir kamɨn ganizir darasi gumaziba ko amizibagh eghari, me eghara ghaze, Iesus duar kuraba apazazir gumazim gamizɨ a ua dera. 37 Ezɨ gumazamizir Gerasan Distrighɨn itiba puvɨra atiatiava, egha Iesusɨn azangsɨsi, “Nɨ e ategh danganir igharazimɨn mangɨ.” Ezɨ a botɨn ghuavanabogha uamategha zui.

38 Ezɨma duar kuraba ataghizir gumazir kam Iesusɨn azangsɨgha uaghan an gɨn mangasa, ezɨ Iesus anemadagha, a mɨgɨa ghaze, 39 “Nɨ uamategh uan nguibamɨn mangɨ, egh God nɨ gamizir biziba bar me mɨkɨm.” Ezɨ gumazim uamategha ghua egha nguibam garuava Iesus a gamizir biziba bar dar gun mɨgei.

Iesus aremezir guivir mam gamizɨma a ua dɨkafi Egha amizir an korotiamɨn suirazim gamizɨma a ua dera

(Matyu 9:18-26 ko Mak 5:21-43)

40 Egha Iesus uamategha Galilin dɨpamɨn vongɨn izezɨma gumazamiziba a izɨ me bativasa me a bagha oragha a mɨzua iti. 41 Ezɨma gumazir mam, an ziam Jairus, a God ko mɨgeir dɨpenimɨn gumazir dapanim. An guivir vamɨra an azenir 12 plan boroghɨra ghugha, aremeghasava ami. Kamaghɨn a iza Iesusɨn dagaribar apengan irɨ. Egha uan dɨpenimɨn mangasa Iesus gakaghori. Ezɨ Iesus ghuavɨra itima maburan avɨrim bar anekuvagha anedughadusi.
(8:42) An guivir vamɨra, a 12 plan azenibar boroghɨra ghu, kamaghɨn amizɨ e ghaze, an azenir 12 plan boroghɨra ghu.
43 Ezɨma amizir 12 plan azenimɨn ghuzim batir arɨmariam itir mam, gumazitam a damightɨma a deraghan kogham. Ezɨ a men tongɨn zui. 44 Egha a Iesusɨn gɨn izava an korotiar avɨzimɨn suira, egha zuamɨra an ghuzir arɨmariam dutugha ghu. 45 Ezɨ Iesus azara, “Tina nan suira?” Ezɨ me bar uarir tiragha Pita ghaze, “Gumazir Ekiam, gumazamiziba bar nɨ akuvagha nɨ adughadusi.” 46 Ezɨ Iesus ghaze, “Kɨ kamaghɨn fo, gumazim nan suirazɨma gavgavim na ategha azenan ghu.”

47 Ezɨma amizim uabɨra uabɨn gara fo, a modoghan kogham. Eghava atiatim sara iza Iesusɨn dagaribar apengan irɨ. Egha a gumaziba ko amizibar damazibar mɨgɨa ghaze, nan arɨmariam gɨvaghasa, kɨ Iesusɨn korotiamɨn suira, ezɨ nan arɨmariam zuamɨra gɨfa. 48 Ezɨ Iesus a mɨgɨa ghaze, “Nan guivim, nɨ nɨghnɨzir gavgavim nɨ gamizɨma nɨ dera. Navir amɨrɨzimɨn mangɨ.”

49 Egha Iesus mɨgɨavɨra itima, gumazir mam God ko mɨgeir dɨpenimɨn garir gumazir dapanim, Jairusɨn dɨpenimɨn ikegha, Jairus bagha izi. Egha a Jairus mɨgei, “Nɨn guivim areme. Eghtɨ nɨ tisa ua ingangarim a danɨngan markɨ.” 50 Ezɨ Iesus kamaghɨn oregha, Jairus mɨgɨa ghaze, “Nɨ atiatingan markɨ. Pura nɨghnɨzir gavgavim ikɨ eghtɨma nɨn guivim ua deragham.” 51 Eghava a Jairusɨn dɨpenimɨn otogha, egha a ua tavɨn amamangatɨghtɨma an an gɨn aven mangan an aghua, kerara a ko aven mangam, Pita, Jon, ko Jems koma guivimɨn amebam koma afeziam. 52 Dughiar kam gumazamiziba bar uan evaribav mɨsogha azia iti. Ezɨ Iesus me mɨgɨa ghaze, “Azir akam atakigh. Guivim aremezɨ puvatɨ. An akui.” 53 Me fo, guivim aremezɨ, kamaghɨn me an ingaravati. 54 Ezɨ Iesus guivimɨn dafarimɨn suiragha egha mɨgɨa ghaze, “Nan borim, nɨ dɨkafigh!” 55 Ezɨma an duam uamategha izezɨma a zuamɨra dɨkavigha tu. Ezɨma Iesus me mɨgɨa ghaze, “Ia daghetam a danɨngigh.” 56 Ezɨ an amebam koma afeziam bar aguaghfa. Ezɨma a kamaghɨn mɨgɨa aning abɨra, bizir otozir kam gua gumazitam mɨkɨman markɨ.

Copyright information for `MSY