Mark 1

Iesus, God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn gun gumazamizibav kɨmasa ize

(Sapta 1:1-3:6)

Jon, Gumaziba Ruer Gumazim, faragha izava Iesusɨn akam akuri

(Matyu 3:1-12 ko Luk 3:1-9 ko 3:15-17 ko Jon 1:19-28)

Kar Godɨn Otarim Krais Iesusɨn akar aghuim. God fomɨra uan akam, an akam inigha izir gumazim Aisaia ganɨngi. An an osirizɨma, an akɨnafarimɨn iti. Akar kamra kara.

“Ia oragh! Kɨ uan abuir gumazim amadaghtɨma, a faragh mangɨva
nɨ bagh tuavim akɨram.”
“Gumazir tiarir mam gumaziba puvatɨzir danganimɨn dia ghaze,
‘Ia Ekiam baghɨva tuaviba azenɨva, dar kɨr.’”

Kamaghɨn amizɨma Jon izava gumaziba itir puvatɨzir danganimɨn ikiava gumaziba ruava kamaghɨn akam akuri, “Ia navibagh iraghtɨma kɨ ia rueghtɨma God ian arazir kuraba gɨn amadagham.” An akar kabav geima Judian Distrighɨn itir nguibaba koma Jerusalemɨn itir gumazamiziba me bar izava uan arazir kurabar gun mɨgeima a Jordanɨn dɨpamɨn me rue.

Jon, Gumaziba Ruer Gumazim, ana asɨzim kamelɨn arɨzibar ingarizir iniba ikeghava asɨzir inim uan ivariam ike. A inir kaba ikeghava odeziba ko ruarimɨn haniba api.
(1:6) Nɨ kamel ko hanibar mɨngaribagh foghsɨ, akɨrangɨn itir Akar Mɨngaribar gan.
Ezɨ an akam kamaghɨn mɨgei, “Nan gɨn izamin gumazim an gavgavim guizbangɨra nan gavgavim gafira. Kɨ an mɨngarir puvatɨ. Kɨ uaghan aviraghɨva an dagarir asuabar beniba fɨran gavgaviba puvatɨ. Kɨ dɨpamɨn ia rue, eghtɨ a gɨn Godɨn Duamɨn ia ruam.”

Iesus ruezɨma gɨn Satan a gifarasa a gakaghori

(Matyu 3:13-17; 4:1-11 ko Luk 3:21-22; 4:1-13)

Dughiar kam Iesus Galilin Distrighɨn itir nguibam, Nasaret, ateghava Jon bagha izezɨma, a Jordanɨn dɨpamɨn a rue. 10 Iesus dɨpamɨn aven ikegha azenan otivavɨra ikia garima overiam kuiaghirɨzɨma Godɨn Duam bunbamɨn mɨn mɨghegha a bagha izaghiri. 11 Ezɨ tiarir mam Godɨn Nguibamɨn ikiava kamaghɨn dei, “Nɨ nan Otarim. Kɨ guizbangɨra nɨ gɨfueghava nɨ bagha bar akonge.”

12 Ezɨ Godɨn Duam anemadazɨma a gumaziba itir puvatɨzir danganimɨn ghu. 13 A ghugha, 40 plan dughiabar danganir kamɨn itima, Satan a gifarasa a gakaghori. A ruarimɨn itir asɨziba ko ikia dar torimɨn itima, Godɨn enselba an garava an akurvasi.

Iesus faragha zuir suren gumazibar dei

(Matyu 4:12-17 ko Luk 4:14-15 ko Matyu 4:18-22 ko Luk 5:1-11)

14 Ezɨ me Jon, Gumaziba Ruer Gumazim, inigha kalabus gatɨzɨma, Iesus gɨn Galilin ghugha Godɨn akar aghuim akuri. 15 A kamaghɨn mɨgei, “Dughiam otogha gɨfa. God Bizibagh Ativamin Dughiam roghɨra ize. Ia navibagh iraghɨva nɨghnɨzir gavgavim Godɨn akar aghuimɨn ikɨ.”

16 Dughiar mam Iesus Galilin dɨpar mɨriamɨn ghuava Saimon uan dozim Andru ko aningɨn garima, aning osiriba baghava uan iver ekiaba kuri. Aning osiriba isa dagh ivezir gumazimning. 17 Ezɨ Iesus kamaghɨn aning mɨgei, “Gua nan gɨn izɨtɨma kɨ guan akakaghtɨma, gua osiriba isi moghɨn gumaziba iniam.” 18 Aning an akam baraghavɨra uan iveba ategha an gɨn zui. 19 Ezɨ a mong sɨvagha ghuava, Sebedin otarim Jems uan dozim Jon ko aningɨn garima aning uan botɨn ikiava uan iver ekiabar kɨri. 20 An aningɨn garavɨra aningɨn diazɨma, aning pura uan afeziam Sebedi koma an ingangarir gumaziba ataghizɨma me uan botɨn itima aning Iesusɨn gɨn zui.

Iesus duar kurar mam batoghezɨma a gumazim ategha azenan ize

(Luk 4:31-37)

21 Ezɨ Iesus ko an gɨn zuir darasi Kaperneamɨn ghue. Egha me zuima Sabat otozɨma, a God ko mɨgeir dɨpenimɨn aven ghugha, dɨpenir kamɨn aven itir gumazamiziba men sure gami. 22 A men sure gamima gumazamiziba bar an akam baregha dɨgavir kuram gami. An mɨgɨrɨgɨar kaba mati gavgavim itir gumazimɨn mɨgɨrɨgɨaba. An mɨgɨrɨgɨaba Judan arazibagh fozir gumazibar mɨgɨrɨgɨabar mɨn zuir puvatɨ. Ezɨ gumazamiziba dɨgavir kuram gami.
(1:22) Nɨ Judan arazibagh fozir gumazibar mɨngarim gɨfoghsɨ, akɨrangɨn itir Akar Mɨngaribar gan.
23 A kamaghɨn me mɨgɨavɨra itima gumazir duar kuram apazazir mam izava God ko mɨgeir dɨpenimɨn aven izegha dei. 24 A dia kamaghɨn mɨgei, “Nɨ manmaghɨn e damuasa, Nasaretɨn gumazim Iesus? Nɨ e gasɨghasɨghasa ize? Kɨ nɨ gɨfo, nɨ God amadazir gumazim, nɨ Godɨn damazimɨn zuezir gumazim.” 25 Ezɨma Iesus akar gavgavimɨn kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ nɨmɨra ikɨ, egh gumazir kam ategh azenan izegh.” 26 Ezɨ duar kurar kam Iesus bareghava gumazir kam gunabagha aravɨram azenan ize. 27 Ezɨ gumazamiziba bar bizir kamɨn ganigha guizbangɨra dɨgavir kuram gamigha uarira uarir azangsɨsi, “Kar manmaghɨn amizir bizim? A suren arazir igiam e gami. A gavgavim itir akabav gei. A uaghan akar gavgavimɨn duar kurabav geima da an akam barasi.” 28 An amizir bizibar eghaghanim zuamɨra Galilin Distrigh bar a garui.

Iesus gumazamizir avɨribar akuragha me gamima me ghuamaghe.

(Matyu 8:14-17 ko Luk 4:38-41)

29 Ezɨ Iesus gumazir maba ko God ko mɨgeir dɨpenim ateghava Jems ko Jon sara, me Saimon ko Andrun dɨpenimɨn ghue. 30 Me ghua garima Saimonɨn asamim ariava mɨkarzim fɨava dakozim girɨghav itima gumazir maba an gun Iesus mɨgei. 31 Me a mɨkemezɨma, ezɨ an a bagha ghuava an agharimɨn suiragha a ghufe. Ezɨ an arɨmariam anetaghizɨma a dɨkavigha dagheba me ganɨdi.

32 Guaratɨzir kamra, amɨnim pɨrizɨma me gumazamizir arɨmariar kuraba koma duar kuraba apazaziba bar me inigha Iesus bagha izi. 33 Nguibar kamɨn itir gumazamiziba bar izava dɨpenir kamɨn tiar akamɨn uari akufa. 34 Ezɨma Iesus arɨmariar guar avɨriba itir gumazamizir avɨriba men arɨmariabagh amima me ghuamaghe. A duar kurar avɨriba sarama otoghezɨma da gumazamiziba ategha azenan ize. Duar kuraba a gɨfo, a Godɨn Otarim. Ezɨ kamaghɨn a ghaze, ia kamaghɨn mɨkɨman markɨ suam, Kɨ Godɨn Otarim. Egha a men anogoroke.

Iesus gumaziba itir puvatɨzir danganimɨn God ko mɨgei

(Luk 4:42-44)

35 Egha amɨmɨzaraghan amɨnim tɨghar itima, Iesus dɨkavigha dɨpenim ategha ghuava gumaziba itir puvatɨzir danganimɨn ghugha God ko mɨgei. 36 A ghuzɨma Saimon uan roroaba ko a buriagharui. 37 Me ghuava an apighava kamaghɨn a mɨgei, “Gumazamiziba bar nɨ buria gari.” 38 Ezɨ Iesus men akam ikaragha kamaghɨn mɨgei, “E nguibar igharazir roghɨra kagh itibar mangam. Kɨ uaghan munagh Godɨn akam akunam. Kɨ bizir kam bagha ize.” 39 A kamaghɨn mɨkemegha, egha Galilin Distrighɨn danganiba bar dagh aruava God ko mɨgeir dɨpenibar aven Godɨn akam akurava gumazamizibagh apazazir duar kuraba batosi.

Iesus lepa itir gumazir mam gamizɨma, a ua dera.

(Matyu 8:1-4 ko Luk 5:12-16)

40 Ezɨ gumazir lepa itir mam Iesus bagha izava, an guamɨn aviraghava tevimning apɨrigha puvɨra a gaghori, “Nɨ fueghɨva na damutɨ, kɨ Godɨn damazimɨn zuegh ua deragham.”
(1:40) Lepan arɨmariar fomɨra Baibelɨn dughiamɨn ikezim ighara. Ezɨ datɨrɨghɨn itir lepan arɨmariam a igharaghav ami. Fomɨra ikezim pura mɨkarzir ghurghurim gumazir namnabar otifi. Egha uaghan bizir igharaziba sara posi.
41 Iesus kamaghɨn oregha, guizbangɨra bar an apangkufi. Egha uan agharim isa gumazir kam gatɨgha ghaze, “Kɨ ifonge. Nɨn mɨkarzim zuegh, egh ua deragh.” 42 Iesus kamaghɨn mɨgɨavɨra itima, lepan arɨmariam zuamɨra gumazir kam ataghizɨma an mɨkarzim ua dera. 43 Ezɨ Iesus gumazir kam amaga akar gavgavimɨn kamaghɨn a mɨgei, 44 “Nɨ oragh. Nɨ bizir kamɨn gun gumazir igharazitam mɨkɨman markɨ. Nɨ mangɨ uan mɨkarzim ofa gamir gumazimɨn akagh. Moses fomɨra mɨkemezir arazim, nɨ arazir kamɨn gɨn mangɨva, uan arɨmariam gɨvazir bizim bagh Godɨn ofa damu. Nɨ damightɨma, me ganigh fogham, nɨn arɨmariam guizbangɨra gɨfa.” 45 Ezɨma gumazir kam Iesus a mɨkemezɨ moghɨn damuan aghuaghava egha bizir kam bar me mɨgei. Kamaghɨn amizɨma maburan avɨrim Iesus akuvazɨma, kamaghɨn a nguibar ekiatamɨn aven azenaram aruir puvatɨ. A uabɨra itir danganimɨn itima, gumazamiziba a bagha tintinibar izavɨra iti.

Copyright information for `MSY