Mark 10

Poroghamiba uari ataghrasi

(Matyu 19:1-12 ko Luk 16:18)

Egha Iesus nguibar kam ategha ghua, Judian Distrighɨn ghua Jordanɨn dɨpamɨn vongɨn oto. An otozɨma, gumazamizir avɨriba ua izava, anekuvazɨma, a zurara ami moghɨn men sure gami.

A men sure gamima, Farisin maba izava a gifarava kamaghɨn an azara, “Nɨ e mɨkɨm, en arazim manmaghɨn mɨgei? Gumazim uan amuim ateghamin arazir kam deras, ti puvatɨ?” A men azangsɨzim ikaragha kamaghɨn men azara, “Moses arazir manam damuasa ia mɨkeme?” Ezɨ me kamaghɨn mɨgei, “Moses, gumazitam amuim ateghsɨ poroghamning uaning ataghraghamin akɨnafarir avɨzim osirigh amizim amadaghasa, an e mɨkeme.” Ezɨ Iesus kamaghɨn me ikara, “Ian naviba gavgafi, kamaghɨn amizɨma Moses ia bagha arazir kam osiri. Bar fomɨra God nguazir kam ko biziba bar dagh amuavɨra gumaziba ko amizibagh ami. Kamaghɨn amizɨma, gumazim uan afeziam ko amebam ateghɨva, a uan amuim ko aning uaningɨn porogham. Egh aning nivafɨzir vamɨram otogham. Aning ua gumazir pumuning puvatɨ. Aning nivafɨzir vamɨra ikiam Kamaghɨn amizɨma God bizir pumuning isafuraghtɨma, gumazitam aning abighan kogham.”

10 Egha me uamategha dɨpenimɨn aven ghua, Iesusɨn suren gumaziba bizir kam bagha an azara. 11 A me ikaragha kamaghɨn mɨgei, “Gumazitam uan amuim ategh amizir igharazimɨn ikɨva, gumazir kam uan amuim gasɨghasɨgha poroghamiba uari bakɨa uari isava akuir arazim gami. 12 Ezɨ amizitam uan pam ategh gumazir igharazimɨn ikɨva, amizir kam poroghamiba uari bakɨa uari isava akuir arazim gami.”

Iesus boriba ko

(Matyu 19:13-15 ko Luk 18:15-17)

13 Ezɨ gumazamiziba borir doziba inigha Iesus bagha izi. Eghtɨ a uan dafarimning me gisɨn darɨghasa me izima, an suren gumaziba men atarava men anogorosi. 14 Me men atarima, Iesus men ganigha navim an ikuvizɨma, a kamaghɨn me mɨgei, “Nɨ tina God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven ikɨsɨ, borir dozir kabar mɨn ikɨ. Kamaghɨn amizɨma borir doziba ateghtɨma, me na bagh izɨ. Men anogoroghan markɨ. 15 Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, gumazitam borir dozir kabar mɨn God Bizibagh Ativamin Dughiam inighan koghɨva, egh an aven mangan bar iburagham.” 16 A kamaghɨn me mɨkemegha, boriba vaghvagha me isa me musi. Egha dafarim vaghvagha me gisɨn arɨghava, God arazir aghuim me damuasa Godɨn mɨgei.

Bizir avɨriba itir gumazim

(Matyu 19:16-30 ko Luk 18:18-30)

17 Egha Iesus dɨkavigha zuima, gumazir mam ivegha izava, uan tevimning apɨrighava Iesusɨn guamɨn kamaghɨn a mɨgei, “Tisan Aghuim, kɨ manmaghɨn damigh zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam?” 18 Ezɨ Iesus a ikaragha kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ manmagh sua gumazir aghuim na garɨsi? Gumazir aghuitam itir puvatɨ. God uabɨra gumazir aghuarim. 19 Nɨ God Moses ganɨngizir arazim gɨfo, ‘Nɨ gumazim mɨsueghtɨ an aremeghan markɨ, nɨ poroghamiba uari bakeir arazim damuam markɨ, nɨ gumazir igharazimɨn biziba okɨman markɨ, nɨ bizibagh ifaran markɨ, nɨ ua bagh biziba inisɨ gumazibagh ifaran markɨ, nɨ uan afeziam ko amebamɨn apengan ikɨ aningɨn akaba baragh.’” 20 Ezɨ an a ikaragha kamagh mɨgei, “Tisa, kɨ fomɨram aghɨrimra ikiava arazir kabagh amua iza datɨrɨghɨn ikia kati.” 21 Ezɨ Iesus gumazir kamɨn garava, a gifongegha kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ bizir vamɨra nɨ tɨghar a damuam. Bizir nɨ itiba bar da amadaghɨva dagɨaba inigh, egh gumazir biziba puvatɨzibar anɨngigh. Egh nɨ Godɨn Nguibamɨn bizir aghuariba iniam. Egh, nan gɨn izɨ.” 22 Ezɨ gumazir kam akar kam baregha, an guam mɨsɨngi. A fo, a guizbangɨra bizir avɨriba itir gumazim. A kamaghɨn, an navim bar osemezɨ a ghu.

23 Ezɨ Iesusɨn damaziba uan suren gumazibagh aruava, kamaghɨn me mɨgei, “Gumazir biziba avɨrasemeziba, me God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn mangɨsɨ bar iburagham!” 24 An suren gumaziba an akar kaba baregha, dɨgavir kuram gamizɨma, Iesus ua kamaghɨn me mɨgei, “Boriba, gumazim God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven mangɨsɨ, a guizbangɨra bar iburagham. 25 Kamelɨn tam iniba isair dɨkonir torimɨn aven mangɨsɨ ingangarir dafam damigh aven mangam. Eghtɨ gumazir biziba avɨrasemeziba, me God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven mangɨsɨ guizbangɨra bar iburagham!”
(10:25) Nɨ kamelɨn mɨngarim gɨfoghsɨ, akɨrangɨn itir Akar Mɨngaribar gan.
26 A me mɨgeima, me guizbangɨra dɨgavir kuram gamuava nɨghnɨzir avɨribagh amuava uarira uariv gei, “Kamaghɨn damightɨma, tinara zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuir kam iniam?” 27 Ezɨ Iesus men garava kamaghɨn me mɨgei, “Bizir kaba gumazimɨn bar osemegham. Bizir kaba Godɨn osemezir puvatɨ. A biziba bar dagh ami.”

28 Ezɨ Pita kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ ge, e uan biziba bar da ategha, nɨn gɨn ize.” 29 Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, gumazitam nan akar aghuim ko na bagh, uan dɨpenim, o uan aveghbuaba, o uan buaramiziba, o uan afeziam ko amebam, o uan boriba, o uan azeniba ategh, 30 egh gumazir kam datɨrɨghɨn nguazir kamɨn God guizbangɨra bizir a faragha itiba bar dagh afiragh a danɨngam. A dɨpenir avɨriba ko aveghbuaba ko buaramiziba ko amebaba ko borir avɨriba, ko azenir avɨriba a danɨngam. Eghtɨ Godɨn gɨn zuir gumazibagh asɨghasɨzir araziba a uaghan dar aven ikiam. Eghtɨma dughiar gɨn izamim zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim an a danɨngam. 31 Datɨrɨghɨn dughiar kamɨn faragha itir gumazir avɨriba, me gɨn ikɨtɨma, datɨrɨghɨn gɨn itir gumazir avɨriba, me gɨn faragh mangam.”

Iesus uan ovevem, dughiar mɨkezimɨn uam a mɨgei.

(Matyu 20:17-19 ko Luk 18:31-34)

32 Egha me Jerusalemɨn ghuavanagava Iesus farazɨma, an suren gumaziba an gɨn ghua nɨghnɨzir avɨribagh amima, me ko zuir gumazamiziba atiati. Ezɨ Iesus ua uan 12 plan suren gumaziba inigha me mɨriamɨn ghughava, a bativamin bizibar gun me mɨgei. 33 A kamaghɨn me mɨgei, “Ia oragh. E nguibar ekiam Jerusalemɨn ghuavanadi. Eghtɨ gumazitam Gumazibar Otarim isɨva, Judan arazibagh fozir gumaziba koma ofa gamir gumazir ekiabar anɨngam. Eghtɨ me a isɨ kot datɨghɨva, egh a mɨsueghtɨ an aremeghsɨva akabar akɨram, egh me kamaghɨn a mɨkɨm suam, An aremegham. Egh me a mɨsueghtɨ an aremeghsɨva, a inigh Kantrin Igharazibar Gumazibar dafaribar arɨgham. 34 Egh Kantrin Igharazibar Gumaziba, me dɨbovir akabar a mɨkɨmɨva, a giparɨva, a fozoroghɨva, egh a mɨsueghtɨ an aremegham. An aremeghtɨ, dughiar pumuning ko mɨkezim gɨvaghtɨ a ua dɨkavigham.”

Jems ko Jon ziar ekiamning iniasa ifonge.

(Matyu 20:20-28)

35 Ezɨ Sebedin otarimning, Jems ko Jon, Iesus bagha izava kamaghɨn mɨgei, “Tisa, ga bizir mam bagha ifonge. Nɨ ga bagha a damuasa ga nɨn azai.” 36 Ezɨ Iesus kamaghɨn aningɨn azara, “Kɨ manmaghɨn guan akurvagham?” 37 Aning a ikaragha kamaghɨn mɨgei, “Nɨ atrivir ekiamɨn otoghɨva egh ga damightɨ gan tav nɨn agharir guvim daperaghtɨ, tav nɨn agharir kɨriam daperagham.”

38 Ezɨ Iesus kamaghɨn mɨgei, “Gua azangsɨzir bizir kam, gua an mɨngarim gɨfozir puvatɨ, egha ia a bagha nan azai. Gua ti kɨ ateramin osɨmtɨzim, uaghan an ateramin gavgavim iti? O osɨmtɨzir dɨpar kɨ ruamim gua uaghan a guruam?” 39 Ezɨ aning a ikara, “Are, ga gavgavim iti.” Ezɨ Iesus kamaghɨn aning mɨgei, “Guizbangɨra, gua kɨ ateramin osɨmtɨzim, gua a iniam, egh osɨmtɨzir dɨpar kɨ ruamim gua a guruam. 40 Egha gua nan agharir guvim ko kɨriam dapiasa azangsɨsi, kar nan bizim puvatɨ. Danganir kaba Godɨn bizimra. A danganir kabar dapiamin gumaziba, a me gɨfogha, me bagha danganir kabagh ami.”

41 Ezɨ Jems ko Jon bizir kamɨn Iesus mɨgeima, 10 plan suren gumazir igharaziba a baregha, bizir kam bagha Jems ko Jonɨn atari. 42 Ezɨ Iesus men diagha, me akuvagha kamaghɨn me mɨgei, “Ia fo, Kantrin Igharazibar atriviba pamten me gamima, me bar men apengan iti. Ezɨ men gumazir dapaniba uan akaba baraghasa puvɨra me abɨraghbɨrasi. 43 Eghtɨ arazir kaba ian tongɨn ikian kogham. Gumazir manam ian tongɨn ekiamɨn ikɨsɨ, a ingangarir gumazimɨn mɨn ikɨ. 44 Eghtɨ gumazir manam ian faragh mangɨsɨ, a bar ian ingangarir gumazir kɨnimɨn mɨn ikɨ. 45 Ezɨ kamaghɨra Gumazibar Otarim iza, gumazamizibar amutɨ me a bagh ingarasa, a izezir pu. Puvatɨ, a me bagh ingarasa ize. A gumazamizir avɨriba bagh ovegh ua me givezegh me iniasa ize.”

Iesus gumazir damazir kurar mam gamizɨ a dera

(Matyu 20:29-34 ko Luk 18:35-43)

46 Egha Iesus uan suren gumaziba ko Jerikon izegha, egha gumazamizir avɨrim sara nguibar ekiam ataghrasi. Ezɨ gumazir damazir kurar mam, an ziam Bartimeus (Timeusɨn otarim), a tuavir mɨriamɨn aperaghav ikiava biziba bagha inge. 47 Egha an orazima Nasaretɨn gumazim Iesus uaghan iza zuima a dia ghaze, “Iesus Devitɨn Otarim, nan apangkufigh!” 48 Ezɨ gumazamizir avɨriba dɨman an anogoregha egha nɨmɨra ikiasava a mɨgei. Ezɨ a pamtem diavɨra iti, “Devitɨn Otarim nan apangkufigh!” 49 Ezɨ Iesus tugha kamaghɨn mɨgei, “An diagh.” Ezɨ me gumazir damazir kuramɨn diagha ghaze, “Nɨ uabɨn gavgafigh, egh dɨkafigh! Iesus nɨn dei.” 50 Ezɨ a uan korotiar azenan azuim suegha anekunigha zuamɨra dɨkavigha Iesus bagha ize. 51 Ezɨ Iesus an azara, “Kɨ nɨ bagh tizim damuasa nɨ ifonge?” Ezɨ gumazir damazir kuram kamaghɨn mɨgei, “Tisa, kɨ ganasa ifonge.” 52 Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Mangɨ. Nɨ nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itima, a nɨ gamizɨ nɨ ua dera.” Ezɨ zuamɨra a ua gari. Egha a Iesusɨn gɨn tuavimɨn zui.

Copyright information for `MSY