Mark 13

Iesus ghaze, Godɨn Dɨpenim gɨn ikuvigham

(Matyu 24:1-2 ko Luk 21:5-6)

Egha Iesus Godɨn Dɨpenim ategha azenan zuima, an suren gumazir mam a mɨgei, “Tisa! Nɨ gan, kar dagɨar bar ekiaba, me dar Godɨn Dɨpenimɨn ingarizɨma, an ganganim bar dera! Godɨn Dɨpenim koma dɨpenir dozir an mɨriamɨn itiba, da bar dɨpenir diriba!” Ezɨ Iesus kamaghɨn a ikara, “Nɨ dɨpenir dafar kabanaghɨn gari? Da bar ikuvigham. Egh dagɨar kaba, gumaziba bar da pueghtɨ da bar moghɨra dagh iregham. Eghtɨ tam tam gisɨn ikeghan kogham.”

Iesus ghaze, osɨmtɨzir avɨriba gɨn otivam

(Matyu 24:3-14 ko Luk 21:7-19)

Egha Iesus Olivɨn mɨghsɨam gisɨn, Godɨn Dɨpenimɨn guam a mɨsuegha aperaghav itima, Pita, Jems, Jon ko Andru me uarira ikiava an azara, “E mɨkemegh, dɨpeniba ikuvighamin bizim, a manadɨzoghɨn otivam? Eghtɨ arazir manam faragh otoghtɨma, e fogh suam bizir kaba otivamin dughiam roghɨra ize?”

Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Ia uari bagh deraghvɨra gan, gumazitam izɨ ia gifaran markɨ. Gumazir avɨriba nan ziamɨn izɨ, suam, ‘Kɨ Krais, God ua e iniasa mɨsevezir gumazim,’ egh gumazamizir avɨribagh ifaram.

“Eghtɨ ia roghɨra itir mɨdorozir ekiabar nɨgɨniba baragh, egh saghon itir mɨdorozir ekiabar akaba baragham. Egh ia dɨgavir kuram damuan markɨ. Arazir kaba otivam, eghtɨ nguazir kam gɨvamin dughiam tɨghar izam. Kantrin mamɨn itir darazi dɨkavigh kantrin igharazimɨn itir darazi ko mɨsogham. Eghtɨ atrivir mamɨn adarazi dɨkavigh atrivir igharazimɨn adarazi ko mɨsogham. Danganir mabar dagheba bar puvatɨghtɨma, gumazamiziba mɨtiriamra ikiam. Eghtɨma mɨkɨmkɨziba uaghan otivam. Osɨmtɨzir kaba faragh otivightɨ nguazir kam gɨvamin dughiam tɨghar. Osɨmtɨzir kaba mati, amizim otasa faraghavɨra mɨzazim isi mokɨn.

“Ia deravɨra uari bagh gan. Gumazitaba ia isɨ nguibabar garir gumazibar anɨngam. Egh me God ko mɨgeir dɨpenibar ia mɨsogham. Egh ia na bangɨn atriviba ko gavmanɨn gumazir ekiabar damazibar tuiva, egh ka amizir biziba ia dar gun me mɨkɨmam. 10 Eghtɨ Godɨn akar aghuim gumaziba faragh nguibaba bar dav kɨnigh. 11 Eghtɨ gumazitaba dughiar manam ian suiragh ia inigh kotɨn mangɨtɨ, ia faragh mɨkɨmsɨ nɨghnɨghɨva osɨman markɨ. Pura mɨgɨrɨgɨar manam God kotɨn aven nɨ danightɨ, na mɨkɨm. Kar nɨ uabɨ mɨgeir puvatɨ, Godɨn Duam mɨgei.

12 “Aveghbuaba uarira uari isɨ apanibar anɨngtɨ me me mɨsoghtɨ me arɨmɨghiram. Eghtɨ afeziaba uan boriba uaghan kamaghɨra dar amuam. Boriba uan ameboghfeziabar akaba batoghɨva ovengamin arazibar me damutɨ, me arɨmɨghiram. 13 Eghtɨ gumazamiziba bar nan ziam bangɨn ian aghuagham. Egh tina tugh gavgavigh mangɨ ana aremeghamin dughiamɨn tughtɨ, God ikɨrɨmɨrir aghuarim gɨn a danɨngam.”

Iesus ghaze, bizir bar kuram otivam

(Matyu 24:15-28 ko Luk 21:20-24)

14 Egha Iesus mɨgɨa ghua kamaghɨn mɨgei, “Ia gantɨ God bar aghuazir bizim an dɨpenimɨn ikiam. Kar a ikian koghamin danganim. A ikɨtɨ, God uan Dɨpenim ategham. (Nɨ tina osizirir kamɨn ganigh, deravɨra nɨghnɨghɨva a gɨfogh.) God bar aghuazir bizir kam, dughiar kamɨn otoghtɨ, Judian Distrighɨn aven itir darasi me zuamɨram arɨ mɨghsɨabar ghuavanangam. 15 Tav dɨpenimɨn avughsir danganimɨn ikeghɨva dɨpenimɨn aven mangɨ uan bizitam inian markɨ. 16 Tav azenir ekiamɨn ikeghɨva uamategh dɨpenimɨn mangɨ uan azenan azuir korotiam inian markɨ. 17 Naviba adair amiziba ko boriba oteba apir amebaba, mevzika; dughiar izamin kaba bar men ikuvigham! 18 Dughiar izamin kaba, da osɨmtɨzir ekiabar dughiaba. God nguazim ko overiamɨn ingarizir dughiamɨn iza datɨrɨkɨn, egh ua kamaghɨn dughiatam otoghan kogham. Ezɨ kamaghɨn ia God ko mɨkɨm, eghtɨ osɨmtɨzir ekiar kaba amozimɨn dughiamɨn otivan markɨ. 20 Egha Ekiam uan mɨsevezir gumazamizibagh nɨghnɨgha, dughiar kurar kamɨn dughiar maba aghorezɨ da mong otefe. A ti dar aghorezir puvatɨzɨ gumazamiziba bar ariaghreghai.

21 “Dughiar izamim tav ia mɨkɨm suam, ‘Ia gan, Kraisra kara! A God Ua E Iniasa Mɨsevezir Gumazimra,’ o, ‘Ia gan, Kraisra muna!’ an akam baraghan markɨ. 22 Gumazitaba izɨva ia gifar suam, ‘Kɨrara, God Gumazamiziba Ua Me Iniasa Mɨsevezir Gumazim,’ o ‘kɨ Godɨn akam inigha izir gumazir mam,’ egh me mirakelɨn bar ekiaba koma dɨgavir kuram gamir arazibar amutɨ da otivam. Me kamaghɨn ifonge, me gumazamizibagh ifaraghtɨ, me onganigham. Egh me gavgavim ikɨ, uaghan God ua bagha mɨsevezir gumazamiziba, me uaghan me gifarasa. Kamaghɨn me mirakelɨn kabar amuam. Egh dughiataba me me gifarsɨ damuva avegham. 23 Kɨ gɨn otivamin biziba bar dar gun ia mɨkeme. Kamaghɨn ia deravɨra uari bagh gan.”

Iesus ghaze, gɨn Gumazibar Otarim izam

(Matyu 24:29-31 ko Luk 21:25-28)

24 Egha Iesus mɨgɨa ghua kamaghɨn mɨgei, “Osɨmtɨzir ekiar kabar dughiam gɨvaghtɨ, gɨn izamin dughiamɨn bizir kaba otivam.

‘Aruem mɨtategham,
eghtɨ iakinim isiraghan kogham;
25 eghtɨ mɨkoveziba overiamɨn asighɨram,
eghtɨ overiamɨn itir bizir gavgaviba sɨvaghsɨvagh,
uan danganiba ataghragham.’

26 Dughiar kamɨn gumaziba gantɨ Gumazibar Otarim gavgavir ekiam ko angazangarir ekiam sara ghuariamɨn tongɨn izam. 27 Egh a uan enselba amadaghtɨ me mangɨ nguazim ko overiamɨn danganiba bar ko nguazimɨn oteviba bar dar mangɨva God mɨsevezir gumazamiziba men aku a bagh izam.”

Iesus ghaze, ia temer fighɨn gan fogh

(Matyu 24:32-35 ko Luk 21:29-33)

28 Egha Iesus mɨgɨa ghua kamaghɨn mɨgei, “Temer fighɨn aguaba ua dɨz murtɨ, ia fogh suam, amozimɨn dughiam roghɨra ize. Ia temer fighɨn gan nɨghnɨzim iniam. 29 Kamaghɨra ia bizir kabar gantɨ da otivtɨ, ia fogh suam, Gumazibar Otarim a ua izamin dughiam roghɨra ize. A tiar akamɨn tughav iti. 30 Kɨ guizbangɨra ia mɨgei dughiar kamɨn itir gumazamizir kaba ikɨvɨra ikɨtɨ bizir kaba bar otivam. 31 Overiam ko nguazim gɨvagham, eghtɨ nan mɨgɨrɨgɨaba gɨvaghan kogham.”

Iesus ghaze, a ua izamin dughiam tav a gɨfozir puvatɨ

(Matyu 24:36-44)

32 Egha Iesus mɨgɨa ghua kamaghɨn mɨgei, “Tav fozir puvatɨ, dughiar manamra kɨ ia mɨgeir bizir kaba otivam. Godɨn Nguibamɨn itir enselba ko Godɨn Otarim uaghan fozir puvatɨ. Afeziar Ekiam uabɨra fo.

33 “Ia dughiar kamɨn izamin dughiam gɨfozir puvatɨ. Ia deravɨra uari bagh ganɨva mɨzuam. 34 Dughiar kam mati gumazim igharagha zui. A uan dɨpenim ategha ghua uan dɨpenim isa uan ingangarir gumazibar dafarim garighava dɨpenimɨn ingangariba me rome. A tiar akamɨn itir gumazimɨn mɨgɨa ghaze, nɨ deravɨra gan.

35 “Dɨpenimɨn ghuavim izamin dughiam ia a gɨfozir puvatɨ, a bogarangra izam, o dɨmagarir arɨzimɨn izam, o tuariba akɨtɨ a izam, o amɨnim tiraghtɨ a izam, o? Kamaghɨn ia deravɨra gan. 36 Puvatɨghtɨma, a zuamɨram otogh ian gantɨ, ia dakuvɨra ikiam. 37 Kɨ ia mɨgeir bizir kaba, kɨ gumazamiziba bar me mɨgei, ‘Ia deravɨra gan!’”

Copyright information for `MSY