Mark 16

Iesus ua dɨkafi

(Matyu 28:1-8 ko Luk 24:1-12 ko Jon 20:1-10)

Egha Sabatɨn dughiam gɨvazɨma, Makdalan amizim Maria, Jemsɨn amebam Maria, ko Salome mangɨ Iesusɨn kuam daghuasa borer mughuriar aghuaribagh ivese. 7 pla dughiabar faragha zuir dughiamɨn aruem anadima mɨzaraghara me dagɨar torir matmatiamɨn ghua uarira uariv gei, “Tina dagɨar torimɨn akam gasarazir dagɨam puegham?” Egha me ghua garima dagɨar ekiar kam, me a poghpuegha ghu. Ezɨ me dagɨar torir akamɨn aven ghua garima gumazir igiar mam korotiar ghurghurir ruarim arugha agharir guvimɨn amadaghan aperaghav iti. Ezɨ me an ganigha bar aguaghfa.

Ezɨ a kamaghɨn mɨgei, “Ia akongan markɨ. Ia Nasaretɨn gumazim Iesus bagha gari. A ter ighuvimɨn aremegha ua dɨkafi! A kagh itir puvatɨ. Ia kagh a irɨghav ikezir danganimɨn gan. Egh ia mangɨ, Pita ko an suren gumazir igharazibav kemegh, ‘A ian faragh Galilin mangam. A mɨkemezir moghɨn ia munagh a bativam.’”

Ezɨma me dɨgavir kuram gamigha aguava azenan ghuegha puv are. Me atiatingi, kamaghɨn me taraziv kemezir puvatɨ.

Makdalan amizim Maria Iesusɨn gani

(Matyu 28:9-10 ko Jon 20:11-18)

Iesus 7 pla dughiabar faragha zuir dughiamɨn mɨzaraghara ua dɨkavigha Makdalan amizim Maria faragha uabɨ isava an aka. Amizir kamnaghra Iesus faragha duar kurar 7 pla an itiba batoke.
(16:9-16) Fofozir gumazir avɨriba Sapta 16, ves 9ɨn kegha ghua 20ɨn tuzir akabav gɨa ghaze, Mak uabɨ an osirizir pu, gumazir mam gɨn an osiri.
10 Ezɨ gumazamizir Iesus ko aruava ikeziba, me a bagha bar osemegha puv azia itima, Maria ghugha Iesusɨn gun me mɨgei. 11 Ezɨ me orazi, Iesus ua dɨkavigha uabɨ isa Makdalan Marian akazɨ, an an gani. Me kamaghɨn oregha nɨghnɨzir gavgavim amizir kamɨn akabar itir puvatɨ.

Suren gumazir pumuning tuavimɨn Iesusɨn gani

(Luk 24:13-35)

12 Egha dughiar kamnaghra gɨn Iesus gumazir igharazimɨn mɨn otozɨ suren gumazir pumuning nguibar ekiamɨn azenan zuima an aning bato. 13 Ezɨ aning uamategha iza bizir kamɨn gun maraziv kemezɨ, me uaghan nɨghnɨzir gavgavim aningɨn akabar itir puvatɨ.

Iesus me damuamin ingangarimɨn gun uan suren gumazibav gei

(Matyu 28:16-20 ko Luk 24:36-49 ko Jon 20:19-23)

14 Egha gɨn 11 plan suren gumaziba apima Iesus uabɨ isa men aka. Egha a, me nɨghnɨzir gavgavim puvatɨzir bizim ko, me navir gavgavim ikia a ua dɨkavizɨ mɨgɨrɨgɨam marazi an ganigha mɨgeima me nɨghnɨzir gavgavim mɨgɨrɨgɨar kamɨn itir puvatɨ, ezɨ bizir kaba bagha Iesus me mɨgɨa men atari. 15 Egha a kamaghɨn me mɨgei, “Mangɨ nguazir kam bar a daruva nguazir kamɨn itir gumazamiziba bar akar aghuim me mɨkɨm. 16 Eghtɨ tina nɨghnɨzir gavgavim nan ikɨva, egh rueghtɨ, God an akuraghtɨ, a zurara God ko ikiam. Eghtɨ tina nɨghnɨzir gavgavim nan itir puvatɨ, a Godɨn kotɨn ikɨva ivezir kuram iniam. 17 Eghtɨ nɨghnɨzir gavgavim nan itiba, mirakelɨn arazir kaba uaghan me bativam: me nan ziam duar kuraba batoghɨva, me nguibabar akar fozir puvatɨzibav kɨmɨva, egh kuruziba uan dafaribar dar suigham. Egh me imezir dɨpar ariaghɨritamar ameghtɨ a tong men navibagh asɨghasighan kogham. Egh me uan dafariba isɨ arɨmariar gumazibar arɨghtɨ men arɨmariaba gɨvam.”

God Iesus inigha uan Nguibamɨn ghuavanabo

(Luk 24:50-53 ko Aposel 1:9-11)

19 Egha Ekiam Iesus bizir kabar me mɨkemegha gɨvazɨma God a inigha uan nguibamɨn ghuavanabo. Ezɨma a Godɨn agharir guvimɨn amadaghan aperaghav iti. 20 Ezɨma an suren gumaziba nguazir kamɨn danganiba bar dar ghuava akam akuri. Ezɨ Ekiam me ko ingara uan akam gavgavim a ganɨga mirakelɨn araziba sara akakasi, kamaghɨn gumazamiziba fo, akar kam guizbangɨra.

Copyright information for `MSY