Mark 3

Iesus Sabatɨn dafarim ekonezir gumazir mam gamizɨma a ua dera

(Matyu 12:9-14 ko Luk 6:6-11)

Egha dughiar igharazir mam Iesus God ko mɨgeir dɨpenimɨn ghuava, garima dafarim ekonezir gumazir mam gumazamizir avɨribar tongɨn dɨpenir kamɨn aven iti. A itima gumazir maba uaghan iti. Me, Iesus bizitam damightɨma, me akam agasasa bar deravɨra an gari. Me kamagh sua an gari. A Sabatɨn gumazir kamɨn akuragham, o? Me bizir kam bagha an garavɨra itima, Iesus kamaghɨn dafarim ekonezir gumazim mɨgei, “Nɨ dɨkavigh izɨ bar en guamɨn tugh.”

Gumazim dɨkavigha tuzɨma, Iesus kamaghɨn men azara, “Arazir manam Sabatɨn arazim abɨki? E arazir aghuim damuam, o arazir kuram damuam, o gumazimɨn akuragham, o gumazim gasɨghasɨgham?” A kamaghɨn men azarazɨma, me bar nɨmɨra iti.

An damazimning bar gumazamizibagh aruava, navimɨn aven men atari. A men garima, men naviba gavgavigha apangkuvir nɨghnɨziba men puvatɨ. Kamaghɨn a bar osemegha gumazim kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ uan dafarim onegh.” Ezɨ gumazir kam uan dafarim onezɨma, an dafarim ua dera. Ezɨ Farisiba ikia ganigha dɨpenim ategha azenan izegha Herotɨn gumaziba ko ikia Iesusɨn mɨsoghasa akabar kɨri.

Iesus uan gavgavim men akazɨma an adarasi nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ.

(Sapta 3:7-6:6)

Gumazamizir avɨriba Iesusɨn gɨn zui

(Luk 6:17-19)

Ezɨ Iesus uan suren gumaziba koma Galilin dɨpamɨn ghuaghiri. A ghuaghirima gumazamizir avɨriba Galilin Distrighɨn ikegha an gɨn ghuaghiri. Gumazamizir avɨriba Judian Distrigh koma Jerusalemɨn nguibam koma Idumean Distrigh ko Jordanɨn dɨpamɨn vongɨn itir danganiba koma Tair ko Saidonɨn nguibamning ikegha, me Iesus bagha ghuaghiri. Gumazamizir avɨrir kaba, me an amizir bizibar akam bareghava a bagha ghuaghiri. Me iraghuezɨma, Iesus gumazamizir avɨriba men akurazɨma, men arɨmariaba gɨfa. Arɨmariaba itir gumazamizir avɨriba uan arɨmariaba gɨvasa Iesusɨn boroghɨn uari akuvagha, Iesusɨn suighasa uari munamadi. Kamaghɨn amizɨma, Iesus uan suren gumazibav gɨa ghaze, “Ia botɨn tam inigh izɨ puram anetɨghtɨ a ikɨ. Eghtɨ gumazamiziba bar na akuvaghtɨma kɨ botɨn ghuavanangam.” 11 Iesus me mɨgeima, duar kuraba apazazir gumazir maba izava, Iesusɨn garava duar kuraba zuamɨra me gamima me Iesusɨn guamɨn daighɨra kamaghɨn arai, “Nɨ Godɨn Otarim.” 12 Me kamaghɨn amima, an akar gavgavimɨn me mɨgɨa ghaze, “Ia kamaghɨn mɨkɨman markɨ, ‘Nɨ Godɨn Otarim.’”

Iesus 12 plan aposelba me amɨsefe

(Matyu 10:1-4 ko Luk 6:12-16)

13 Ezɨ Iesus dɨpar mɨriamɨn ikegha dɨkavighava mɨghsɨamɨn ghuavanabogha uan ifongezir gumazibar diazɨma, me a bagha zui. 14 Me zuima a gumazir 12 pla mɨsevegha ziar kam, aposelba, me gatɨ. Eghtɨ me a ko ikɨtɨ, a gɨn me amadaghtɨ me mangɨ Godɨn akar aghuim akunam. 15 Egh a uan gavgavim me danɨngtɨma me uaghan duar kuraba batogham. 16 A mɨsevezir gumazir 12 plan ziabar kara. Saimon (Iesus gɨn ziar kam, Pita, a gatɨ), 17 Sebedin otarimning Jems ko Jon (A ziar kam aning gatɨ, Boanerges. Ziar kamɨn mɨngarim kamaghɨn ghu, atara pamtem mɨgeir gumazimning), 18 Andru ko Filip, Bartolomyu, Matyu, Tomas, Alfiusɨn otarim Jems, Tadius, Saimon (a Selotiabar gumazir mam), 19 ko Judas Iskariot, gumazir Iesus isava, apanibagh anɨngizim.

Me kamaghɨn mɨgei, “Iesus Belsebulɨn gavgavimɨn ingari”

(Matyu 12:24-32 ko Luk 11:14-23 ko 12:10)

20 Egha Iesus uamategha dɨpenimɨn aven ghugha itima gumazamizir avɨriba izava anekufa. Me bar anekuvazɨma kamaghɨn a uan suren gumaziba koma me daghebar aman ibura. Me damamin dughiaba puvatɨ. 21 Ezɨ gumazamizir maba kamaghɨn mɨgei, “An ongani.” Ezɨ Iesusɨn adarasi akar kam bareghava, a inigh mangasa izi.

22 Ezɨ Judan arazibagh fozir gumazir maba Jerusalemɨn ikegha izaghrava kamaghɨn mɨgei, “Belsebul a gapasa. A duar kurabar gumazir dapanimɨn gavgavimɨn duar kuraba batosi.”
(3:22) Satanɨn ziar mamra kara, Belsebul.


23 Ezɨ Iesus me mɨgeir akam bareghava, egha kamaghɨn gumazamizibar diaghava akar isɨn zuir maba me mɨgei, “Satan manmaghɨn uabɨra uabɨ batuegham? 24 Kantrin tam tongɨra uari abɨghɨva uarira uariv soghɨva kantrin kam ikian kogham. 25 Kamaghɨn uaghan, dɨpenir vamɨran itir darasi me tongɨra uari abɨghɨva uarira uariv sogh dɨpenir kamɨn itir darasi ikian kogham. 26 Kamaghɨra Satanɨn adarazi uarira uari abɨghɨva uariv mɨsoghtɨma an gavgavim bar gɨvaghɨva ikian kogham.

27 “Eghtɨ gumazir manam puram aven mangɨ gumazir gavgavitamɨn dɨpenim akarighɨva an biziba okemegham? Puvatɨgham. A faraghvɨra benibar gumazir gavgavir kam ikegham. A kamaghɨn a damigh gumazir kamɨn dɨpenimɨn aven mangɨ, an biziba okemegham.

28 “Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, gumazamizibar arazir kuraba ko me Godɨn ziam gasɨghasɨzir akaba, God da gɨn amangamin tuavim iti. 29 Eghtɨ gumazitam Godɨn Duamɨn ziam gasɨghasightɨma God an arazir kurar kam, a gɨn amadaghan kogham. Egh gumazir kam aremeghtɨ, arazir kurar kam an ikɨvɨra ikiam.” 30 Me faragha kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Duar kurar mam a gapasa.” A bizir kam bagha, akar kabar me mɨgei.
(3:30) Iesus Godɨn Duamɨn gavgavimɨn ingari. Ezɨ me ghaze, a Satanɨn gavgavimɨn ingari. Me kamaghɨn Godɨn Duamɨn ziam gasɨghasɨsi.


Iesusɨn amebam ko an doziba

(Matyu 12:46-50 ko Luk 8:19-21)

31 Ezɨma Iesusɨn amebam ko doziba izava, a itir dɨpenimɨn tiar akamɨn tughava gumazir mam amadazɨma a Iesusɨn mɨkɨmasa aven zui. 32 Gumazamizir avɨriba a koma apiaghav ikiava kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ oragh, nɨn amebam ko doziba me nɨ bagha izeghava azenan iti.”

33 Me a mɨkemezɨma a kamaghɨn men azara, “Tina nan amebam? Te nan doziba?”

34 A kamaghɨn men azaraghava, an okarigha apiaghav itir gumazamizibar garava, kamaghɨn me mɨgei, “Ia gan! Nan amebam ko dozibara kara. 35 Gumazamizir God ifongezir arazibar gɨn zuiba, me nan doziba ko nan amiziba ko nan amebam.”

Copyright information for `MSY