Mark 7

Godɨn araziba Judan ovavibar arazibagh afira.

(Matyu 15:1-9)

Ezɨ Farisin gumazir maba ko Judan arazibagh fozir gumazir maba, me Jerusalemɨn ikegha, izaghrava, Iesus bagha izava anekufa. Me iza ikia garima, Iesusɨn suren gumazir maba men ovavibar arazibar gɨn ghuava dafariba ruegha dagheba apir puvatɨ. Me pura dagheba api. Farisin kaba koma Judan gumazamiziba bar, me uan ovavibar arazibar suighavɨra ikiava, me dafariba ruava api. Me pura daghebar aman kogham. Me uaghan maketɨn inigha izir dagheba, me dar aman kogham. Me faragh da ruegh egh dar amam. Me uaghan uan ovavibar arazir avɨrir maba sara suiraghavɨra iti. Me pura dagheba isamigh dameghan kogham. Me faragh uan mɨneba ko itariba ko apir dakoziba, rueghɨva egh me dagheba isamam.

Kamaghɨn, Farisiba ko Judan arazibagh fozir gumaziba, me Iesusɨn azara, “Manmaghɨn amizɨ nɨn suren gumaziba en ovavibar arazibar gɨn mangɨ dafariba ruan aghuagha, pura dagheba api?”

Ezɨ Iesus me ikaragha kamaghɨn mɨgei, “Ia uarira uarigh ifarir gumazibara. Godɨn akam inigha izir gumazim Aisaia, a guizbangɨra ia amir arazibar gun mɨgɨava kamaghɨn osiri,

‘Gumazamizir kaba, me uan akatoribar nan ziam fe,
egha men naviba ko nɨghnɨziba bar saghon iti.
Me gumazibar akabar uari sure gamua uari gifara egha ghaze, kar Godɨn akam.
Kamaghɨn amizɨ, me nan ziam guizbangɨra a fer puvatɨ.’

Ia kamaghɨn amua, Godɨn akaba, ia da ategha, uan ovavibar araziba, dar suiragha gavgafi.”

A mɨgɨa ghua kamaghɨn me mɨgei, “Ia ghaze, ia arazir aghuim gamua Godɨn akaba ategha uan arazibar gɨn zui. Ian arazir kaba bar ikufi. 10 Moses fomɨra kamaghɨn mɨkeme, ‘Ia uan afeziaba ko amebabar akaba baregh men apengan ikɨva, egh gumazitam akar kuratam uan afeziam ko amebam mɨkemeghtɨ, ia gumazir kam mɨsueghtɨ, an aremegh.’ 11 Ezɨ ia kamaghɨn mɨgei, ‘Gumazitam uan amebam ko afeziamɨn akurvaghsɨ dagɨaba atɨgha, egha ua gɨn aningɨn akuraghan aghuagha, kamaghɨn aning mɨgei, “Guan akuraghasa atɨzir dagɨaba, gua markɨ. Kɨ da isɨ God danɨngam.” ’ 12 Ia kamaghɨn mɨgeima, gumazir kam bizitam uan amebam ko afeziamɨn akuravazir puvatɨ. 13 Ia kamaghɨn amuava, uan ovaviba da inizir arazibar gɨn ghuava, da gumazir igharazibagh anɨdi. Ian arazir kabar, ia Godɨn araziba ategha, uan ovavibar araziba faragha darɨsi. Egha Godɨn akam gami a mati pura bizim. Ia amir bizir avɨrir maba uaghan iti.”

Godɨn damazimɨn mɨzezir biziba, Iesus dav gei

(Matyu 15:10-20)

14 Egha Iesus ua uabɨn boroghɨn itir gumazamizibar diazɨma, me a bagha izima, a kamaghɨn me mɨgei, “Ia bar na baraghɨva egh nan akar kaba, deraghvɨra dagh fogh. 15 Bizitam azenan ikegha gumazimɨn navimɨn aven magirɨ an navir averiam damightɨ, a Godɨn damazimɨn mɨzeghan kogham. puvatɨ, gumazimɨn navimɨn aven ikegha azenan izezir biziba, an navir averiam damightɨma, a Godɨn damazimɨn mɨzegham.”
(7:15-16) Bizir apiba azenan ikegha ghuaghira gumazimɨn muriar averiam gamima a Godɨn damazimɨn mɨzezir puvatɨ. Ezɨ bizir kurar navimɨn aven ikegha azenan iziba a gamima an navir averiam mɨze.


17 Iesus akar kaba gumazamizir avɨribav kemegha, me ategha ghua dɨpenimɨn aven ghuzɨma, an suren gumaziba akar isɨn zuimɨn mɨngarim bagha an azara. 18 Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Eee! Ia ongani? Ia uaghan akar kam deravɨra a gɨfozir puvatɨ? Ia bizir kam gɨfo? Daghetam guizbangɨra gumazimɨn navir averiamɨn magɨrɨgh ikeghan kogham. Da an navimɨn aven magɨrɨgh, egh an muriamɨn magɨrɨghtɨma a gɨn dar aviam. Kamaghɨn gumazim apir bizitam azenan ikegh an akam ko muriamɨn magɨrɨgh, an muriam damightɨma a Godɨn damazimɨn mɨzeghan kogham.” (Iesusɨn akar gavgavim kamaghɨn mɨgɨa ghaze, dagheba bar Godɨn damazimɨn bar zue. Ezɨ e dar amam.)

20 A mɨgɨa ghua kamaghɨn me mɨgei, “Gumazimɨn navimɨn aven ikegha azenan izezir biziba, an arazir kuraba, a gamima, an navim Godɨn damazimɨn mɨze. 21 Gumazimɨn navimɨn aven ikegha azenan izezir arazibar kara, nɨghnɨzir kuraba, gumazamiziba tintinba uari koma akui, biziba okei, gumazibav mɨsozi da ariaghɨri, 22 poroghamiba uari bakei, mɨghɨvɨra bizibagh ifonge, gumazir igharazibagh asɨghasɨghasa nɨghnɨsi, ifavariba, aghumsɨziba puvatɨzir arazir kuraba, bizim bagha navim ikufi, gumazir igharazimɨn ziam gasɨghasɨsi, uabɨra uabɨ fe, arazir onganiba, 23 arazir kurar kaba bar navimɨn aven ikegha azenan iza, gumazim gamima a Godɨn damazimɨn mɨze.”

Fonisian amizim nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn iti

(Matyu 15:21-28)

24 Egha Iesus Genesaret ategha Tairɨn nguibar ekiamɨn danganimɨn ghu. A gumazamiziba a gɨfoghan an aghuagha, egha mogomebar ghua dɨpenir mamɨn aven ghugha egha modozir puvatɨ. Me bar fo, a dɨpenimɨn aven iti. 25 A dɨpenir kamɨn itima, guivir duar kuram apazazimɨn amebam, a Iesus izezir darorim baregha, zuamɨra a bagha izava an dagarimning irɨ. 26 Amizir kam, an amebam Fonisian Distrighɨn a bate. Sirian danganir ekiamɨn aven itir distrigh. Ezɨ a Grighɨn akamɨn mɨgei. A duar kurar an guivim gapazazim batoghasa Iesus mɨgɨava a gakaghori.

27 Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “E faragh boribar dagheba me danɨngtɨ, me damam. Arazir kuram, kɨ boribar dagheba inigh afiabav kɨnam.”

28 Ezɨ amizim kamaghɨn Iesus mɨgei, “Gumazir Ekiam, kɨ fo, afiaba uaghan boribar dakozimɨn apengan irezir dagher muzuemziariba api.”

29 Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Nɨn mɨgɨrɨgɨam dera. Kamaghɨn nɨ uamateghɨva uan dɨpenimɨn mangɨ. Duar kurar kam nɨn guivim ategha azenan ize.”

30 Ezɨ a uamategha uan dɨpenimɨn ghuava garima, an guivim uan dakozim girɨghav iti. Ezɨ an an ganigha fo, duar kurar kam an ategha azenan ghu.

Iesus gumazir kuarir onganir mamɨn akurazɨ a dera.

31 Ezɨ Iesus dɨkavigha Tairɨn danganim ategha, ghua Saidonɨn danganimɨn otogha ghua, Dikapolisɨn Distrighɨn otogha ghua, Galilin dɨpamɨn dadarim giraghu. 32 A ghuzɨma, gumazir maba gumazir kuarir onganir mam inigha Iesus bagha izi. A uaghan mɨzem osemegha deravɨra mɨgeir puvatɨ. Me izegha dafarim a darɨghasa Iesus gakaghori.

33 Ezɨ Iesus gumazir kam inigha gumazir avɨriba ategha aning uaningra mɨriamɨn ghugha, egha a uan akakazir dafarimning gumazimɨn kuarimning gatɨgha aning asigha, egha iparigha, an mɨzemɨn suira. 34 Egha Iesus pɨn overiamɨn garava, gumazir kam bagha navim bigha arava kamaghɨn mɨgei, “Efata!” (Akar kamɨn mɨngarim kamaghɨn ghu, “Kuighrɨgh!”) 35 Iesus kamaghɨn mɨgɨavɨra itima, an kuarimning kuiaghirɨ. Ezɨ an mɨzem mɨghɨvghɨki. Ezɨ a deravɨra bizibav gei.

36 Ezɨ Iesus akar gavgavimɨn bizir kamɨn gun mɨkɨman men anogoroke. A men anogoroghezɨma me ua puvɨrama bizir kamɨn gun mɨgɨavɨra iti. 37 Me akar kam mɨgeima, gumazamizir kaba a baregha guizbangɨra dɨgavir kuram gamigha kamaghɨn mɨgei, “Gumazir kam an amir biziba da bar dera. A kuarir onganibagh amima, me uam orasi. Egha, mɨzer osɨmtɨzibagh amima, me ua deravɨra bizibav gei.”

Copyright information for `MSY