Mark 9

Iesus mɨgɨa ghua kamaghɨn mɨgei, “Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ia kagh tuivighav itir darasi, ian tarazi oveghan kogham. Ia ikɨvɨra ikɨ gantɨma, God Bizibagh Ativamin Dughiam gavgavim sara izighram.”

Iesusɨn mɨkarzim igharagha oto

(Matyu 17:1-13 ko Luk 9:28-36)

Ezɨ dughiar 6 pla gɨvazɨma, Iesus Pita koma Jems ko Jon me inigha mɨghsɨar ekiamɨn ghuavanabogha, me uarira kagh iti. A kagh an mɨkarzim men damazimɨn igharaghav oto. An korotiabar angazangarir gavgavir kam guizbangɨra ghurghuri. Ghurghurir kam nguazimɨn gumazitam ruezir bizir ghurghuritam an mɨn garir puvatɨ. Ezɨ me garima Elaija ko Moses otogha Iesus ko me uariv gei.
(9:4) Moses ko Elaija bar fomɨram ovengezɨma, Iesus boghɨmra nguazir kamɨn ize.


Me uariv gɨavɨra itima, Pita, Jems ko Jon me bar atiatigha, Pita mɨkɨmamin mɨgɨrɨgɨabagh asagha pura kamaghɨn Iesus mɨgei, “Tisa, bar deragha e kagh iti! E averpenir pumuning ko mɨkezimɨn ingaram. Nɨ bagh tam, Moses bagh tam, egh Elaija bagh tam.” Ezɨ ghuariam otogha me avarazɨma ezɨ tiarir mam ghuariamɨn tongɨn otogha kamaghɨn mɨgei, “Kar nan Otarir kɨ bar ifongezim. Ia anarɨram oragh!”

Egha zuamɨra me gara ua gumazitamɨn garir puvatɨ. Iesus uabɨra me ko iti.

Egha me uamategha mɨghsɨamɨn izaghrava Iesus bizir otozir me ganizimɨn gun gumazitam mɨkɨman bar men anogoroke. Kamaghɨra ikɨ mangɨ Gumazibar Otarim aremegh ua dɨkavigham. 10 Me ganizir bizir kam merara itima, ezɨ me aremegh ua dɨkavighamin mɨgɨrɨgɨar mɨngarim bagha uarira uariv gei.

11 Egha me an azara, “Manmagh sua Judan arazibagh fozir gumaziba ghaze, Elaija faragh izeghtɨ, God Ua e Iniasa Mɨsevezir Gumazim gɨn izam?”

12 Ezɨ Iesus men azangsɨzim ikara, “Guizbangɨra Elaija faragh izeghɨva bizibar akɨram. Ezɨ tizim bagha fomɨra Godɨn Akɨnafarimɨn osizirim kamaghɨn iti, ‘Gumazibar Otarim osɨmtɨzir avɨribar aven mangɨtɨ me akɨrim a gasaragham?’ 13 Ezɨ kɨ ia mɨgei, Elaija izegha gɨfa. Ezɨ gumazamiziba akɨnafarimɨn osizirir an gun mɨkemezimɨn mɨrara, me uan arazir me ifongezibar a gami.”
(9:13) Dughiar kamɨn Iesus Elaija izamin bizim mɨgei, egha guizbangɨra Jon, Gumaziba ruer gumazim mɨgei. Nɨ foghsɨ, Matyu 17:12ɨn gan. Jon izava Iesus izasava a bagha tuavibar akɨra faragha ize.


Iesus otarir duar kuram apazazim gamizɨma a ua dera

(Matyu 17:14-23 ko Luk 9:37-45)

14 Egha me iza suren gumazir maba bativigha garima gumazamizir avɨrim me akuvazɨ Judan arazibagh fozir gumaziba me ko uariv gɨa uari adosi. 15 Me uari adozima gumazamiziba Iesusɨn garavɨra dɨgavir kuram gamigha dughiam a danɨngasa ivegha zui. 16 Egha a kamaghɨn men azara, “Ia tizim bagha me ko ia uari adosi?”

17 Ezɨ gumazir mam gumazamizir avɨrimɨn torimɨn ikiava kamaghɨn mɨgei, “Tisa, kɨ uan otarim inigha nɨ bagha ize, duar kuram a gapazazɨma, a mɨgeir puvatɨ. 18 Egha an a gamir dughiamɨn, an anekurima a daghira, pupuviba an akam mɨsevima an atariba uariv tivima a mɨkɨrvasi. Kɨ duar kuram batoghasa nɨn suren gumazibar azarazɨ me a batoghezir puvatɨ.” 19 Ezɨ Iesus kamaghɨn mɨgei, “Oio! Kɨ bar amɨra, datɨrɨghɨn itir gumazamiziba nɨghnɨzir gavgaviba puvatɨ. Kɨ fomɨra ia ko itima, ia dazoghɨn bizitam gɨfogham? Kɨ dughiabar zurara ian osɨmtɨziba ateram? Otarim inigh na bagh izɨ.”

20 Ezɨ me otarim Iesus bagha a inigha ize. Ezɨma duar kuram Iesusɨn apigha, maghɨra otarim gamima a nɨsi. A nguazim girɨgha poghpogha pupuviba an akam mɨsefi. 21 Ezɨ Iesus otarimɨn afeziamɨn azara, “A man dughiamɨn duar kuram a gapasa?” Ezɨ afeziam kamaghɨn mɨgei, “An aghɨrimra itima an a gapasa. 22 An a damightɨ an aremeghasa dughiar avɨribar anekurima an aviba ko dɨpabar ghuaghiri. Nɨ bizir kabar amuva, en apangkuvigh en akurvagh.”

23 Ezɨ Iesus kamaghɨn mɨgei, “Nɨ uabɨ! Nɨ nɨghnɨzir gavgavim ikɨtɨ biziba bar deragham.”

24 Ezɨ otarimɨn afeziam zuamɨra kamaghɨn diagha mɨgei, “Kɨ nɨghnɨzir gavgavim ikiava, an otefe. Ezɨ nɨ nan akuragh!”

25 Egha Iesus garima gumazamiziba ivemara men boroghɨn zuima a duar kuram batogha kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ duar kurar gumazibagh ami me orazi puvatɨzim ko mɨgeir puvatɨzim, kɨ nɨ mɨgei, azenan izɨ egh uam aven mangan markɨ!”

26 Ezɨ duar kam aregha pamtemɨn a gunabagha azenan ize. Ezɨ otarim gumazir kuamɨn mɨn gari, ezɨ me bar kamaghɨn mɨgei, “An areme.” 27 Ezɨ Iesus an agharimɨn suiragha a ghufezɨ a dɨkavigha tu.

28 Egha Iesus dɨpenimɨn aven ghuzɨma an suren gumaziba mogomemɨn kamaghɨn an azara, “Manmagh amizɨ, e duar kurar kam batoghava avenge?” 29 Ezɨ a kamaghɨn me ikara, “Duar kurar kamaghɨn amiba God ko mɨgeir arazimɨn gavgavimɨn azenan izi.”

30 Egha me danganir kam ategha Galilin Distrighɨn otogha zui. Me ghuava Iesus uan suren gumazibar sure gami. Bizir kamɨn Iesus me iti naghɨn gumazitam foghan an aghua. Me ghua, a kamaghɨn me mɨgei, “Me Gumazibar Otarim isɨva gumazibar dafarim darɨgham. Eghtɨ me a mɨsueghtɨ an ovegham. Eghtɨ dughiar pumuning ko mɨkezim gɨvaghtɨ a ua dɨkavigham.” 32 Ezɨ me mɨgɨrɨgɨar a mɨkemezim a gɨfozir puvatɨgha, egha a bagha an azangsɨghan atiatingi.

Tinarama Ekiam

(Matyu 18:1-5 ko Luk 9:46-48)

33 Egha me Kaperneamɨn izegha dɨpenimɨn aven ikia Iesus men azara, “Ia tuavimɨn tizim mɨgɨa uari batosi?” 34 Me tuavimɨn tinara ekiam, a mɨgɨrɨgɨam gamua uari batoke. Kamaghɨn me nɨmɨra iti. 35 Egha Iesus aperaghav ikiava suren gumazir 12 plan diagha kamaghɨn mɨgei, “Tina faragh ikɨsɨ, a bar gɨn kegh egh gumaziba bar men ingarir gumazimɨn otogh.”

36 Egha a borir dozim inigha me uan tongɨn anefazɨ a tughav iti. Egha a uan agharimning a muigha kamaghɨn me mɨgei, 37 “Gumazitam na gɨnɨghnɨgh egh borir dozir kamagh garitam inigh an akuragham, kamaghɨn a na inigha nan akurvasi. Egha nɨ tina nan akurvasi, nɨ na gamir puvatɨ. Nɨ uaghan gumazir na amadazim gami.”

Tina en apanim gami puvatɨ a enanav

(Luk 9:49-50)

38 Egha Jon kamaghɨn a mɨgei, “Tisa, e garima gumazir mam duar kurabar nɨn ziamɨn da batosi. E fo, a en mav puvatɨ, ezɨma e an anogorosi.”

39 Ezɨ Iesus kamaghɨn mɨgei, “An anogoroghan markɨ. Gumazitam nan ziamɨn mirakel damigh, egh dughiar igharazim akar kuraba na damighan kogham. 40 Tina en apanim gami puvatɨ a enanav. 41 Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ia Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezimɨn adarasi. Kamaghɨn tina nan ziamɨn dɨpatam ia daningɨva a guizbangɨra uan ivezim iniam.”

Arazir kuraba nɨghnɨzir gavgavim gasɨghasɨsi

(Matyu 18:6-9 ko Luk 17:1-2)

42 Iesus mɨgɨa ghua kamaghɨn mɨgei, “Eghɨva tina nɨghnɨzir gavgavim nan itir borir katam damightɨ an arazir kuratam damightɨ, a helɨn mangɨva, a bar ivezir kuram inigham. Kamaghɨn dera, me dagɨar ekiam an fɨrim dafaghɨva ongarim mɨkɨnightɨ an aremegham. 43 Egh nɨn agharim nɨ damightɨ na arazir kuratam damighɨva, anetugh. Kamaghɨn dera, nɨ agharir vamɨra ikɨva zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarimɨn aven mangam. Nɨ agharir pumuning vɨrara ikɨva helɨn mangam, nguibar avim mungemari puvatɨzim. 45 Egh nɨn suem nɨ damightɨ na arazir kuratam damighɨva, anetugh. Kamaghɨn dera, nɨ suer vamɨra ikɨva zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarimɨn aven mangam. Nɨ suer pumuning vɨrara ikɨtɨ me nɨ isɨva helɨn nɨ akunigham. 47 Egh nɨn damatuzim nɨ damutɨ na arazir kuratam damighɨva anesigh. Kamaghɨn dera, nɨ damazir vamɨra ikɨva God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven mangam. Nɨ damazimning vɨrara ikɨtɨ, God nɨ isɨva helɨn nɨ akunigham. 48 Danganir kam

‘Apizir nguzir men mɨkarziba apiba gɨvaghan kogham.
Ezɨ men mɨkarziba isir avim uaghan mungueghan kogham.’

49 “Gumaziba ofa God danɨngasa, me amangsɨzim ofa gamir daghebagh arɨgha avimɨn da tuava da isa, egha God ganɨdi. Amangsɨzim koma avim ofa gamir daghebagh amima da Godɨn damazimɨn zue. Kamaghɨra osɨmtɨziba gumazamiziba bativam. Egh me damutɨ, me Godɨn damazimɨn zuegham.
(9:49-50) Ves 49 ko 50ɨn mɨgɨrɨgɨar avɨriba aningɨn aven iti. Ezɨma Grighɨn akam deragha dar akar mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Ezɨ mɨgɨrɨgɨar kam fofozir gumaziba uaghan nɨghnɨzir vamɨram an itir puvatɨ.
50 Amangsɨzim a dera, egh a uan sɨngtɨzim ateghtɨ, nɨ manmaghɨn a damightɨ a ua sɨngigham? Ia amangsɨzim inigh uari datɨgh, egh ia uari ko navir amɨrɨzimɨn ikɨ.”

Copyright information for `MSY