Matthew 10

12 plan suren gumazibar ziaba

(Mak 3:13-19 ko Luk 6:12-16)

Ezɨ Iesus uan suren gumazir 12 plan diazɨ, me izima, a duar kuraba batoghɨva arɨmariar gumazamizibar itibar akɨramin gavgavim me ganɨngi. Aposelɨn 12 plan ziabara kara: Men faragha zuim, Saimon, an ziar mam Pita, ko an dozim Andru. Ko Jems, Sebedin otarim, ko an dozim Jon, Filip ko Bartolomyu ko Tomas ko Matyu, a gumazir dagɨaba isim, ko Jems, an Alfiusɨn otarim, ko Tadius, ko Saimon, a marazi ko me Selotɨn ikɨzimɨn iti, koma Judas Iskariot, gumazir Iesus isava, apanibagh anɨngizim.

Iesus ingangarim isa, 12 plan aposelbagh anɨdi

(Mak 6:7-13 ko Luk 9:1-5)

Ezɨ Iesus gumazir 12 plan kaba amaga akar kam me ganɨga ghaze, “Ia Kantrin Igharazibar Gumaziba bagh mangan markɨ. Egh Samarian nguibar ekiabar mangan markɨ.
(10:5) Kar Iesusɨn mɨgɨrɨgɨar ruarir mam, Namba 2. Akar 10:5-42ɨn itiba, da suren gumaziba Godɨn akam akun darutɨma arazir me bativamibav gei.
Ia sipsipɨn ovengezir Israelɨn ikɨzimɨn itiba bagh mangɨ. Ia mangɨ, akam akun suam, ‘God Bizibagh Ativamin Dughiam a roghɨra izegha gɨfa.’ Ia mangɨ gumazamizibar arɨmariaba agɨva; egh gumazir aremeziba me damutɨ me ua dɨkav, egh lepa itir gumazibar amutɨ me ua zuegh, egh duar kurar gumazamizibagh apazaziba da batogh. Bizir ia inizim ia purama a ini, ia a gɨvezezir puvatɨ. Kamaghɨra ia pura a isɨ gumazamizibar anɨng. Ia a bagh ivezitam inian kogham.

“Ia gol tam o silvan dagɨatam o kapan dagɨatam inigh mangan markɨ. 10 Ia daruamin dughiabar, ia biamɨtaritam inian markɨ. Egh ia siotiar pumuning, o dagarir asuatam o difizitam inigh mangan kogham. Bar puvatɨ. Guizbangɨra, ingangarir gumaziba, me damamin dagheba, me da isɨ me danɨng.

11 “Egh ia nguibar ekiatamɨn mangam, o nguibar dozitamɨn angsɨva, ia deraghvɨra azangsɨgh fogh, gumazir manam an arazir aghuibagh amua egha bar dera. Egh ia gumazir kam ko ikɨ mangɨ, dughiar ia nguibar kam ategh mangamim. 12 Egh dɨpenir ia aven zuim, ia kamaghɨn an aven itir daraziv kɨm, ‘God deragh ia damuam.’ 13 Egh gumazamizir dɨpenir kamɨn itiba, ia gifueghɨva ia inightɨ, ia me ko ikɨ, egh ia Godɨn azaraghtɨ, ian navir amɨrɨzim me ko ikɨ. Me ian aghuaghtɨ, ia uan navir amɨrɨzir kam me da uam a inigh. 14 Egh gumazitam ia inigh uan dɨpenimɨn mangan aghuagh, egh ian akam baraghan koghtɨ, eghtɨ dughiar ia dɨpenir kam o nguibar kam ataghraghamim, ia uan dagaribar itir mɨneziba apɨsigh.
(10:14) Suren gumaziba arazir kam damutɨma, nguibar ekiamɨn itir gumazamiziba gan fogh suam, me arazir kuram gami. Mak 6:11 ko Aposel 13:51ɨn gan.
15 Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, Godɨn Kotɨn Dughiamɨn, God gumazamizibar arazir kuraba tuisɨghɨva, eghtɨ gumazamizir nguibar kamɨn itiba iniamin osɨmtɨzim, a Sodom ko Gomora uan arazir kuraba bagh inizimɨn osɨmtɨzim bar a gafiragham.”

Osɨmtɨzir avɨriba otivam

(Mak 13:9-13 ko Luk 21:12-17)

16 Ezɨ Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Ia oragh, kɨ sipsipbar mɨn ia isava afiar atiabar tongɨn ia amadi. Eghtɨ ia kuruzibar araziba iniva deravɨra bizibagh nɨghnɨgh ia gɨn dar amu. Egh ia kuarazir bunbabar arazibar amu, kamaghɨn ia arazir kuratam damusɨ nɨghnɨghan markɨ. 17 Ia deraghvɨra uari bagh gan. Me ian suiragh, uan kaunselbar damazibar ia isɨ kotiam darɨghɨva, egh uan God ko mɨgeir dɨpenibar ia fozorogham. 18 Egh me nan ziam bangɨn, ia iniva gavmanba ko atrivibar damazibar mangam. Egh ia akar aghuimɨn gun gumazir ekiar kabav kɨm. Egh uaghan Kantrin Igharazibar Gumaziba, ia uaghan me mɨkɨm. 19 Egh me ia inigh kotiamɨn mangɨtɨma ia atiating kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ, ‘E mɨgɨrɨgɨar manatam damuam? O, e manmaghɨn men akaba ikarvagham?’ Puvatɨ. God uabɨ dughiar kamɨn ia mɨkɨmamin akaba ia danɨngam. 20 Ia uari mɨkɨman kogham, puvatɨ. Ian Afeziamɨn Duamra, ian akatoribar aghu mɨkɨmam.

21 “Gumaziba uan aveghbuaba isɨ kot darɨghɨva, egh me mɨsoghɨva arɨmɨghrɨsɨ me mɨkɨmam. Eghtɨ afeziaba kamaghɨra uan boribar amuam. Eghtɨ boriba uan afeziaba ko amebaba pazɨ me damuva, me mɨsoghtɨ, me arɨmɨghrɨsɨ, gumazibav kɨmam. 22 Eghtɨ gumaziba bar nan ziam bangɨn ian ikuvigham. Me bar paza ia damutɨ, eghtɨ gumazamizir gavgavigh ikɨ mangɨ dughiar abuananamɨn otoghamiba, God men akurvagham. 23 Egh gumazamiziba nguibar ekiar mamɨn pazɨ ia damutɨ, ia arɨ nguibar ekiar igharazimɨn angɨ. Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ia Israelɨn nguibar ekiar kabar aven damuamin ingangariba, da gɨvaghan koghtɨma Gumazibar Otarim uamategham.

24 “Suren gumazitam uan tisa gafirazir puvatɨ, ezɨ ingangarir gumazitam uan gumazir ekiam gafiraghan kogham. 25 Eghtɨ suren gumazim uan tisan mɨn otoghɨva, egh deragham. Egh ingangarir gumazim uan ekiamɨn mɨn otoghɨva, a uaghan deragham. Me ziar kam Belsebul a isa dɨpenimɨn ghuavim gatɨ, ezɨ e kamaghɨn fo, me uaghan bar ziar kuraba da isɨva an adarazi darɨgham.”
(10:25) Ziam Belselbul, a Satanɨn ziar mam. Matyu 12:22-28ɨn gan.


Gumaziba Godrama atiatingam

(Luk 12:2-7)

26 Egha Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Gumaziba pazɨ ia damutɨ, ia men atiatingan markɨ. Bizir mogomebar aven ikeziba, bar azenim giram. Eghtɨ mɨgɨrɨgɨar aven ikeziba, gumaziba bar dagh fogham. 27 Kɨ mɨtatemɨn ia mɨkemezir akaba, ia angazangarimɨn dav kɨm. Egh sighsirir akar ia oraghiziba, ia mangɨ dɨpenir nogoribar tuiv dar gun gumazamizibav kɨm. 28 Ia gumazir namnar kɨnibav sozibar atiatingan markɨ. Me ian duabav sueghan kogham. Puvatɨ. Ia Godram atiating. A namnam ko duam uaghara aning isɨva avimɨn aning gasɨghasɨghamin gavgavim iti. 29 Ia fo, gumaziba kuarazir dozir pumuning wan toean vɨrara aning givezegham. Ezɨ ian Afeziam deraghavɨra kuarazir kabar gari. Ian Afeziam ifueghan koghtɨma, kuarazir katam nguazim giran kogham. 30 Egha God uaghan ian dapanir arɨziba dar pone, egha a bar deraghavɨra ia gɨfo. 31 Kamaghɨn amizɨma, ia atiatingan markɨ. Ia kuarazir dozir kabar mɨn itir puvatɨ. Ia Godɨn damazimɨn bar ekevegha dagh afira.”

E Iesusɨn adarazir ikɨva aghumsɨghan kogham

(Luk 12:8-9)

32 Ezɨ Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Gumazir manam gumazamizibar damazimɨn ghaze, a nan anav, eghtɨ kɨ uaghan uan Afeziar uan Nguibamɨn itimɨn damazimɨn mɨkɨm suam, gumazir kam a nan anav. 33 Eghtɨ gumazitam gumazamizibar damazimɨn mɨkɨm suam, a nan anav puvatɨ, eghtɨ kɨ uaghan uan Afeziar uan Nguibamɨn itimɨn damazimɨn mɨkɨm suam, gumazir kam nan anav puvatɨ.”

Ia Iesus bar a gifuegh, faragh anetɨgh

(Luk 12:51-53 ko 14:26-27)

34 Ezɨ Iesus mɨgɨa ghua kamaghɨn mɨgei, “Ia nɨghnɨgha ghaze, kɨ navir vamɨran arazim inigha, nguazir kamɨn ize. Ezɨ ia kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ. Kɨ adariba ko mɨdoroziba gɨvasa izezir puvatɨ. Puvatɨ. Kɨ mɨdorozir sabam inigha ize. 35 Kɨ bizir kam bagha ize, kɨ gumazim damutɨ, a uan afeziamɨn apanimɨn ikiam. Eghtɨ guivim uan amebamɨn apanimɨn ikiam, eghtɨ amizir pamɨn itim uan ivozir amebamɨn apanimɨn ikiam. 36 Gumazimɨn anababa uari, an apanim ikɨva, an ikuvigham.

37 “Gumazir manam uan afeziam ko amebam bar aning gifongegha, faragha aning arɨgha, egha na isa gɨn arɨgha, a guizbangɨra nan namakam puvatɨ. Egha gumazir manam uan otarim o guivim bar aning gifongegha, faragha aning arɨgha, egha na isa gɨn arɨsi, a nan namakam puvatɨ. 38 Egh gumazir manam uan ter ighuvir an ovengamim a gisaghpugha nan gɨn zuir puvatɨ, a nan namakam puvatɨ.
(10:38) Romɨn gavman, nguibar gumazir igharaziba koma pura ingangarir gumazir arazir kurabagh amiziba, me me isava ter ighuvibar me dui. Me faragh uan ter ighuvim gisaghpugh mangɨ danganir me mɨsevizɨmɨn otogham. Iesus akar isɨn zuir kamɨn uan suren gumazibav gɨa ghaze, tina guizbangɨra an suren gumazimɨn otivsɨva uaghan ovengamin nɨghnɨzim ikɨ.
39 Ezɨ gumazir manam deravɨra uan ikɨrɨmɨrim anekɨriva, gumazir kam gɨn ikian kogham. Eghtɨ gumazir manam na bagha nɨghnɨgha uan ikɨrɨmɨrim akɨrizir puvatɨ, a guizbangɨra ikɨrɨmɨrim bativam.”

Gumazir manam Kraisɨn adarazi deragha me gami, a uan ivezir aghuim iniam

(Mak 9:41)

40 Ezɨ Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Gumazir manam ia inigha arazir aghuibar ia gami, a na inigha arazir aghuibar na gami. Egha gumazir na inizim, a Godɨn na amadazɨ kɨ izezim a ini. 41 Eghtɨ gumazitam suam, kɨ Godɨn akam inigha izir gumazitamɨn akurvaghasa, egha Godɨn akam inigha izir gumazir kamɨn akua uan dɨpenimɨn ghua an akurvagha deragha a gami, God gumazir kam, bizir aghuir an akam inigha izir gumaziba isiba, God da isɨva a danɨngam. Eghtɨ gumazitam suam, kɨ gumazir aghuitamɨn akurvaghasa, egha gumazir aghuitam inigha uan dɨpenimɨn ghua deraghavɨra an akurvaki, God gumazir kam uaghan, bizir aghuir gumazir aghuiba isiba, God da isɨva a danɨngam. 42 Eghtɨ tav suam, kɨ Iesusɨn suren gumazitamɨn akurvaghsɨ, egh pura dɨpar orangtɨzim a isɨva suren gumazir ziaba puvatɨzir katam a danigam, bar guizbangɨra kɨ ia mɨgei, God gumazir kam ivezir aghuim a danɨngam.”

Copyright information for `MSY