Matthew 12

Farisiba Sabatɨn dughiam bagha Iesus adoghadosi

(Mak 2:23-28 ko Luk 6:1-5)

Egha Iesus Sabatɨn dughiar mamɨn uan suren gumaziba ko, raizɨn mɨn garir dagher mam wit, an azenir ekiamɨn torimɨn zui. An suren gumaziba mɨtiriam men azima, me witɨn ovɨzir maba kuara da api. Ezɨ Farisiba men ganigha kamaghɨn Iesus mɨgei, “Nɨ gan, arazir nɨn suren gumaziba amim, en Judabar Araziba ghaze, me Sabatɨn dughiamɨn dar amuan kogham.”
(12:2) Moses Osirizir Araziba, Sabatɨn ingangaribar amuasa Judabar anogorosi. Me Sabatɨn damuan koghamin ingangarir mam, a dagher andɨziba iniamin ingangarim. Nɨ, Kisim Bek 34:21ɨn gan. Farisiba ghaze, Iesusɨn suren gumaziba arazir kamɨn gɨn zuir puvatɨ.
Ezɨ Iesus me ikaragha ghaze, “Ia ti Devit fomɨra amizir arazimɨn eghaghanimɨn ganizir puvatɨ? Devit dughiar kamɨn uan adarazi ko mɨtiriam men azi, ezɨ Devit Godɨn Averpenimɨn aven ghua me ofa damuasa atɨzir bret inigha uan adarazi ko me aneme. E fo, me bretɨn kam raman kogham. Puvatɨ, Moses Osirizir Araziba ghaze, ofa gamir gumazibara bretɨn kam ramam. Egha ia ti Moses Osirizir Arazibar ganizir puvatɨ, a ghaze, ofa gamir gumaziba me Godɨn Dɨpenimɨn aven Sabatɨn me ingaram. Me ingara, egha Godɨn damazim arazir kuraba puvatɨ. Ezɨ kɨ ia mɨgei, bizir Godɨn Dɨpenim gafirazim a kagh iti. Egha Godɨn Akɨnafarimɨn aven itir mɨgɨrɨgɨar mam ghaze, ‘Kɨ apangkuvir arazim gifonge, kɨ ofan kɨnibagh ifongezir puvatɨ.’ Ia mɨgɨrɨgɨar kam gɨfogha, egha ia pura osɨmtɨziba gumazir aghuibagh arɨghan koghai. Ezɨ Gumazibar Otarim a Sabatɨn dughiamɨn Ekiam.”

Iesus gumazir dafarir ekonezim Sabatɨn dughiamɨn a gamizɨma a dera

(Mak 3:1-6 ko Luk 6:6-11)

Egha Iesus danganir kam ategha nguibar ekiar mamɨn ghua God ko mɨgeir dɨpenimɨn aven ghu. 10 Ezɨ gumazir mam dɨpenir kamɨn aven iti, an dafarir mam bar ekone. Ezɨ gumazir maba Iesus akatam a gasasa, egha kamaghɨn an azai, “Moses Osirizir Araziba manmaghɨn mɨgei? E Sabatɨn dughiamɨn gumazibar arɨmariabar akɨram, o puvatɨgham?” 11 Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Ian tongɨn itir gumazitam, a sipsipɨn mam ikɨtɨma, egh Sabatɨn dughiamɨn sipsipɨn kam mozitamɨn magɨrɨghtima, eghtɨ a ti mangɨ uam anesigham, o? 12 E fo, gumazimɨn ikɨrɨmɨrim sipsipɨn ikɨrɨmɨrim bar a gafira! Kamaghɨn amizɨma, e fo Moses Osirizir Araziba en amamangatɨzɨ, e Sabatɨn dughiamɨn gumazibar akurvagham.” 13 Egha a gumazir kam mɨgei, “Nɨ uan dafarim onegh.” Ezɨ gumazim uan dafarim onezɨma an dafarim dafarir vuemɨn mɨn, ua dera. 14 Ezɨ Farisiba dɨkavigha God ko mɨgeir dɨpenim ategha uari akuvagha Iesus mɨsoghasa tuaviba buri.
(12:14) Farisiba ghaze, arɨmariaba agevir arazim uaghan ingangarir mam, egha Sabatɨn arazir kaba uaghan dar anogoroke. Ezɨ Farisiba gari, Iesus Sabatɨn arɨmariaba agevi, kamaghɨn me a baseme, egha a mɨsueghasa tuaviba buri. Luk 13:14 ko Jon 5:16-18ɨn gan.


Iesus a guizbangɨra Godɨn ingangarir gumazim

15 Farisiba Iesus mɨsoghasa tuaviba burima, a men arazir kam gɨfoghava nguibar ekiar kam ategha ghu. Ezɨ gumazamizir avɨriba an gɨn zuima, a men arɨmariaba bar dar kɨrima, me ua dera. 16 Ezɨ a men anogorogha ghaze, me an gun igharazibav kɨman markiam. 17 A Godɨn akam inigha izir gumazim Aisaian mɨgɨrɨgɨam damutɨ, an otivasa, egha a kamaghɨn ami. Aisaia kamaghɨn mɨkeme,

18 “Kar nan ingangarir gumazim, kɨ uabɨ anemɨsefe,
egha kɨ bar a gɨfuegha, a bagha bar akonge.
Kɨ uan Duam a datɨghtɨ, a Kantrin Igharazibar Gumaziba me mɨkɨm suam,
dughiar kɨ men araziba tuisɨghamim otivam.
19 Gumazir kam atar dagarvaghan kogham.
Me tuavibar an tiarim baraghan kogham.
20 Egh ighurunir gavgaviba puvatɨgha dɨpɨrasava amim, a bar dɨpɨrighan kogham,
egha lamɨn pamtem isir puvatɨzim, an anemungeghan kogham.
Egh kamaghɨra, a gavgaviba puvatɨzir gumazamizibar asughasugh deravɨra me damuam.
A kamaghɨra damu mangɨ, arazir aghuiba dar amutɨma
da bar azenim giramin dughiam otogham.
21 Eghtɨ Kantrin Igharazibar Gumaziba nɨghnɨzir gavgavim an ikɨva
uarir akurvaghsɨva a mɨzuam ikiam.”

Me ghaze, Iesus Belsebulɨn gavgavimɨn ingari

(Mak 3:20-30 ko Luk 11:14-23 ko 12:10)

22 Dughiar kamɨn me duar kuram apazazir gumazir mam inigha Iesus bagha ize. Gumazir kam mɨgeir puvatɨgha uaghan garir puvatɨ. Ezɨ Iesus gumazir kam a gamizɨma a deragha ua mɨgɨa egha uaghan gari. 23 Ezɨ gumazamiziba dɨgavir kuram gamigha mɨgɨa ghaze, “Gumazir kam ti Devitɨn otarim, a?”
(12:23) Akar Matyu 9:27ɨn itimɨn gan.


24 Ezɨ Farisiba mɨgɨrɨgɨar kam baregha ghaze, “Gumazir kam, duar kurabar gumazir dapanim Belsebul, gavgavim a ganɨngizɨ, ezɨ a gavgavir kamɨn duar kuraba batosi.”
(12:24) Belsebul uaghan Satanɨn ziar mam.


25 Ezɨ Iesus men nɨghnɨzibagh fogha egha kamagh me mɨgei, “Kantrin tamɨn gumaziba uari tuiragh uarira uariv soghɨva, eghtɨ men dabirabim ikuvigham. Eghtɨ dɨpenir vamɨra itir darazi o nguibar vamɨra itir darazi uari tuiragh uarira uariv soghɨva, eghtɨ men dabirabim ikuvigham. 26 Eghtɨ kamaghɨra e fo, Satan uabɨ uabɨ batoghɨva, an adarazi uari tuiraghɨva, egh a managh gavgavim inigh bizibagh ativam. 27 Ia ghaze, kɨ Belsebul da gavgavim isa duar kuraba batosi. Ezɨ kamaghɨn, tina ian adarazir akurvazima, me duar kuraba batosi? Ian adarazi amir araziba, darara ian akagha ghaze, ia paza na mɨgei. 28 Eghtɨ kɨ Godɨn Duamɨn gavgavim inighɨva duar kuraba batoghtɨ, eghtɨ bizir kam ian akaghtɨ, ia kamaghɨn fogh suam, God Bizibagh Ativamin Dughiam ia batogha gɨfa.

29 “Eghtɨ gumazir manam mangɨ pura gumazir gavgavitamɨn dɨpenimɨn aven mangɨva an biziba okemegham? Puvatɨgham. A faraghvɨra benibar gumazir gavgavir kam ikegham. A kamaghɨn a damigh gumazir kamɨn dɨpenimɨn aven mangɨ, an biziba okemegham.

30 “Tina nan namakam puvatɨ, a nan apanim. Ezɨ gumazim nan akuragha gumazamiziba akumakuir puvatɨ, gumazir kam men gɨntɨzima me tintinibar zui.

31 “Kamaghɨn amizɨ, kɨ ia mɨgei, gumazamiziba amir arazir kuraba ko me Godɨn ziam gasɨghasɨzir akaba, God bar da gɨn amadagham. Eghtɨ gumazitam Godɨn Duamɨn ziam gasɨghasɨghtɨ, God an arazir kurar kam gɨn amadaghan kogham. 32 Eghtɨ gumazitam akar kuratam Gumazibar Otarim mɨkemeghtɨ, God an arazir kurar kam gɨn amadagham. Eghtɨ gumazitam Godɨn Duam akar kuratam a mɨkemeghtɨma, God dughiar kam ko gɨn izamin dughiamɨn, an arazir kurar kam, a gɨn amadaghan kogham. An arazir kurar kam an ikɨvɨra ikiam.”

Temer kuraba ovɨzir kuraba bati

(Luk 6:43-45)

33 Ezɨ Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Nɨ temer aghuim ikɨtɨma, an ovɨzir aghuiba uaghan ikiam. Egh nɨ temer kuram ikɨtɨma, an ovɨzir kuraba uaghan ikiam. 34 Ia gumazir kuraba, ia kuruzir kurabar mɨn iti! Egh manmagh mɨgɨrɨgɨar aghuitam mɨkemegham? Puvatɨ. Ian navir averiabagh izɨvazir nɨghnɨziba dar amara ian akatoribar otifi. 35 Gumazir aghuim, an navir averiamɨn aven nɨghnɨzir aghuiba a gizɨfa, egha amara arazir aghuibagh ami. Gumazir kuram, an navir averiamɨn aven nɨghnɨzir kuraba a gizɨfa, egha amara arazir kurabagh ami. 36 Ezɨ kɨ ia mɨgei, Godɨn Kotɨn Dughiamɨn, a pura men mɨgɨrɨgɨar nɨghnɨziba puvatɨziba bagh vaghvagh men azangsɨghɨva, me tuisɨgham. 37 God gɨn nɨn mɨgɨrɨgɨabagh nɨghnɨghɨva, nɨ tuisɨgham, eghtɨ nɨn mɨgɨrɨgɨabara nɨ damutɨma, God gumazir aghuim o gumazir kuram nɨ darɨgham.”

Me mirakelɨn tam damuasa Iesusɨn azai

(Mak 8:11-12 ko Luk 11:29-32)

38 Ezɨma Judabar arazibagh fozir gumazir maba ko Farisin maba kamaghɨn Iesus mɨgei, “Tisa, nɨ mirakelɨn arazitam damutɨ, an otoghtɨ e fogh suam, nɨ guizbangɨra Godɨn ingangarim gami.”

39 Ezɨ Iesus me ikaragha ghaze, “Gumazamizir dughiar kamɨn itiba, me bar gumazamizir kuraba! Egha me guizbangɨra God baghavɨra itir puvatɨ. Me zurara mirakelɨn tamɨn ganasa. Me tamɨn ganighan kogham. Puvatɨ. God mirakelɨn arazir vamɨra men akagham. Godɨn akam inigha izir gumazim Jona batozir mirakelɨn kamra, me an ganam. 40 E fo, Jona arueba ko dɨmagarir pumuning ko mɨkezimɨn osirir ekiar mamɨn navir averiamɨn ike. Ezɨ kamaghɨra Gumazibar Otarim arueba ko dɨmagarir pumuning ko mɨkezimɨn nguazimɨn aven ikiam.
(12:40) Nɨ Jona 1:17ɨn gan. Godɨn akam inigha izir gumazim Jona, uaghan Jonan gun mɨgɨa ghaze, a ghua nguibar ekiam Niniven ghua akam akurima gumazamiziba a baregha uan navibagh ira.
41 Eghtɨ God Kotɨn Dughiamɨn, Niniven gumazamiziba dɨkavigh ian arazir kurabar gun mɨkɨmam. Ia fo, Nineven adarazi Jona akunizir akam baregha navibagh ira. Ezɨ Gumazir datɨrɨghɨn ian tongɨn itir mam, a bar Jona gafira! 42 Fomɨra Seban Atrivir Amizim nguazir kamɨn saghon ikegha Solomonɨn fofozir aghuimɨn akaba baraghasa ize. Ezɨ gumazir mam bar Solomon gafiragha ian tongɨn iti. Kamaghɨn, God gumazamizibar Kotim Damuamin Dughiamɨn, Seban Atrivir Amizim tugh datɨrɨghɨn itir gumazamizibar arazir kurabar gun mɨkɨmam.”

Duar kuram uamategha ize

(Luk 11:24-26)

43 Ezɨ Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Duar kuram gumazir mam ategha dɨpaba puvatɨzir danganibar arua ikiamin danganiba buri, egha a tam batozir puvatɨgha, 44 egha uabɨ mɨgɨa ghaze, ‘Kɨ uamategh faragha ikezir dɨpenimɨn mangam.’ Egha a uamategha ghua garima, me dɨpenim avizɨ, a bar zuezɨma an itir biziba bar deragha ikia egha pura iti. 45 Egh duar kurar kam mangɨ, 7 plan duar kurar a gafiragha arazir kurabagh amiba, men aku izam. Egh me mangɨ, dɨpenir kamɨn ikiam. Gumazir kam faragha paza ike, egh a datɨrɨghɨn bar paz ikiam, eghtɨ an dabirabim a faragha ikezir dabirabim bar a gafiragh bar ikuvigham. Arazir kamaghɨra amizim, gumazamizir kurar datɨrɨghɨn itiba uaghan me bativam, eghtɨ me bar pazɨ ikiam. Eghtɨ men dabirabim, faragha ikezir dabirabim bar a gafiragh bar ikuvigham.”

Terara Iesusɨn amebam ko doziba

(Mak 3:31-35 ko Luk 8:19-21)

46 Iesus me mɨgɨavɨra itima, an amebam ko doziba iza dɨpenimɨn azenimɨn ikia a ko mɨkɨmasa. 47 Ezɨ gumazir mam a mɨgɨa ghaze, “Nɨ gan, nɨn amebam ko doziba azenimɨn tuivighav ikia nɨ ko mɨkɨmasa.”
(12:47) Fofozir gumazir maba mɨkovezir pumuningɨn (*) tongɨn itir mɨgɨrɨgɨar kabar ghaze, Matyu uabɨ da osirizir puvatɨ. Gumazir igharazim gɨn da osiri, eghtɨ da Mak 3:32 koma Luk 8:20 mɨrara mangasa.
48 Ezɨ Iesus gumazir kam ikaragha ghaze, “Tina nan amebam? Te nan doziba?” 49 Egha uan suren gumazibar akagha ghaze, “Ia gan! Nan amebam ko dozibara kara. 50 Gumazamizir nan Afeziar uan Nguibamɨn itim ifongezir arazibar gɨn zuiba, me nan doziba ko nan amiziba ko nan amebam.”

Copyright information for `MSY