Matthew 14

Herot ghaze, Iesus ti Jon, Gumaziba Ruer Gumazim

(Mak 6:14-29 ko Luk 3:19-20 ko 9:7-9)

Dughiar kamɨn Galilin Distrighɨn Atrivim Herot, a Iesus amizir araziba baregha, kamaghɨn uan ingangarir gumazibav gei, “Gumazir kam ti, Gumaziba Ruer Gumazim Jon, an aremegha ua dɨkafi. Bizir kam bagha a mirakelbar amuamin gavgavim iti.”
(14:1) Herotɨn kamɨn ziar mam Antipas. A Galilin Distrighɨn gari. An afeziam atrivimɨn itima, Maria Iesus bate. Nɨ Matyu 2ɨn gan.


Herot fo, a faragha uan dozimɨn Filipɨn amuim Herodias inigha an iti. Ezɨ Jon bizir kam bagha Herot mɨgɨavɨra ikia ghaze, “Nɨ arazir kuram gamua uan dozimɨn amuim inigha an iti.” Ezɨ Herot bizir kam bagha Jonɨn suiragha a ikegha a isava kalabus gatɨ. Egha a Jon mɨsueghtɨ an aremeghasava nɨghnɨsi. Egha a gumazamizibar atiatingi. A fo, me ghaze, Jon Godɨn akam inigha izir gumazim.

Ezɨ aruer mamɨn gumazir maba iza Herotɨn gara, an amebam a batezir dughiam gɨnɨghnɨgha, a koma apa iti. Ezɨ Herodiasɨn guivim men guamɨn ighiam gami. Ezɨ Herot bar an ighiam bagha bar akonge. Egha Herot overiam dafarim an akua kamaghɨn a mɨgei, “Bar guizbangɨra, nɨ bizitizim gifonge, kɨ a isɨva nɨ danɨngam.” Ezɨ Herodias nɨghnɨziba uan guivim ganɨngi, ezɨ guivim ghua kamaghɨn Herot mɨgei, “Nɨ Jon, Gumaziba Ruer Gumazimɨn dapanim isɨva itaritam dafagh a inigh izɨ na danɨngigh.”
(14:8) Herodias uan guivim ko, aning deraghvɨra foghasa, Jon guizbangɨra areme, kamaghɨn amizɨ aning ghaze, nɨ an dapanim isɨva itarim datɨgh a inigh izɨ ga danɨngigh.


Atrivim akar kam baregha bar oseme. Egha a fo, a uabɨ akar gavgavim gumazir a ko itibar damazimɨn a gamigha, bizir kamɨn aghumsɨzim inian aghua. Egha a mɨdorozir gumaziba akar gavgavim me ganɨngizɨma me guivim mɨkemezir moghɨn ami. 10 A gumazir mam amadazɨma, a ghua kalabusɨn mɨdorozir gumazibav geima, me Jonɨn fɨrim atu. 11 Egha Jonɨn dapanim itarir mam dafagha, guivim bagha a inigha iza a isava a ganɨngi. Ezɨ an a inigha ghua uan amebam ganɨngi. 12 Ezɨ Jonɨn suren gumaziba iza an namnam inigha ghua anerefa. Me anerefagha egha ghua Iesus mɨkeme.

Iesus dagheba isa 5,000 gumazibagh anɨngi

(Mak 6:31-44 ko Luk 9:10-17 ko Jon 6:1-13)

13 Ezɨ Iesus orazi, me Jonɨn fɨrim atuzɨma an ovenge, ezɨma a nguibar kam ategha kurim inigha gumaziba itir puvatɨzir danganir mamɨn ghu. A uan suren gumaziba ko ghu. Ezɨ gumazamizir avɨrim orazima, a kagh ghu. Ezɨ me nguibar ekiam ategha, a buria uan suebar zui. 14 Ezɨ Iesus ghua dɨpar dadarimɨn otogha garima, avɨrir bar dafam iti. Ezɨ a men apangkuva men areir gumazibar arɨmariaba agefi.

15 Aruem gevima, Iesusɨn suren gumaziba iza kamaghɨn a mɨgei, “Kar gumaziba itir puvatɨzir danganim, ezɨ amɨnim pɨrasava ami. Kamaghɨn nɨ gumazamiziba amadaghtɨ, me mangɨ nguibabar uari bagh daghebagh ivez.” 16 Ezɨ Iesus uan suren gumaziba kamagh me mɨgei, “Me tizim bagh mangam? Ia uari daghetaba me danɨngigh.” 17 Ezɨ me ghaze, “E dagher avɨriba itir puvatɨ. Kar 5 plan bretba ko osirir pumuningra.”
(14:17) Judaba ingarir bretba ekevezir puvatɨ. Da en skonbar mɨn gari. Ezɨ bretɨn 5 pla, gumazir pumuningra damam.
18 Ezɨ a ghaze, “Ia bretɨn maba ko osirimning inigh izɨ.” 19 Ezɨ Iesus gumazamizibav geima, me grazim gapia. Ezɨ a 5 plan bretba ko osirir pumuning inigha egha kogha overiamɨn gara Afeziam mɨnabi. Egha bretba bɨgha uan suren gumazibagh anɨngi. Ezɨ an suren gumaziba da isava gumazamizibagh anɨdi. 20 Ezɨ gumazamizir kaba bar amegha, naviba bar izɨfa. Egha dagher naba itima, me da akuvagha 12 plan akɨrabagh aghui. 21 Gumazir amezibar dɨbobonim 5,000ɨn tu. Me amiziba ko boriba dɨponezir puvatɨ.

Iesus dɨpam gisɨn tugha zui

(Mak 6:45-52 ko Jon 6:16-21)

22 Ezɨ Iesus uan suren gumaziba amaga me mɨgɨa ghaze, me faragh bot inigh dɨpamɨn vongɨn mangɨ. A uabɨ ikɨ gumazamiziba amadagham. 23 A gumazamiziba amadagha, egha uabɨra ikia God ko mɨkɨmasa mɨghsɨamɨn ghuavanabo. Ezɨ amɨnim pɨrizɨma, Iesus uabɨra iti. 24 Ezɨ bot dadarimɨn saghon ghuzɨma, amɨnim botɨn guamɨn dɨkavigha me gɨvaima ongarim men botɨn mɨsosi. 25 Ezɨ amɨnim tiasasava amima, Iesus dɨpam gisɨn tugha uan suren gumaziba bagha zui. 26 Me garima, Iesus dɨpam gisɨn izima, me bar puv atiatiava agoi. Egha me ghaze, kar aser mam. Egha atiatiava arai. 27 Ezɨ Iesus zuamɨra me mɨgɨa ghaze, “Ia gavgafigh, kar kɨrara. Ia atiatingan markɨ!”

28 Ezɨ Pita an akam ikaragha kamaghɨn mɨgei, “Ekiam, guizbangɨra nɨrara, nɨ na mɨkemeghtɨ, kɨ dɨpam gisɨn nɨ bagh mangam.” 29 Ezɨ Iesus ghaze, “Nɨ izɨ.” Ezɨ Pita bot ategha dɨpam gisɨn Iesus bagha zui. 30 A ghua amɨnir gavgavimɨn gari, a bar ekevezɨma an atiatia dɨpamɨn aven ghuaghiri. Egha dei, “Ekiam, nɨ nan akuragh!”

31 Ezɨ Iesus zuamɨra uan agharim amadagha Pitan suira. Egha kamaghɨn Pitan mɨgei, “Nɨn nɨghnɨzir gavgavim sufi. Nɨ tizim bagha okam nɨghnɨsi?” 32 Egha aning me gatɨn botɨn ghuavanabo, ezɨ amɨnim pura gɨfa. 33 Ezɨma botɨn itir gumaziba Iesusɨn ziam fa ghaze, “Bar guizbangɨra, nɨ Godɨn Otarim!”

Iesus Genesaretian arɨmariar gumazir avɨribar arɨmariaba agɨfa

(Mak 6:53-56)

34 Ezɨ Iesus uan suren gumaziba ko dɨpamɨn vongɨn ghugha, ghua Genesaretɨn nguibamɨn otifi. 35 Ezɨ kagh itir darazi Iesusɨn gara a gɨfo. Egha akam amadazɨ, a nguibar roghɨra itibar ghuzɨ, me arɨmariaba itir darazi bar me inigha Iesus bagha ize. 36 Egha me a gakaghora ghaze, a men asughtɨma, arɨmariaba itiba an korotiar avɨzibar suigham. Ezɨ gumazamizir an korotiam suiziba, men arɨmariaba gɨfa.

Copyright information for `MSY